Реферат: Програми фахових вступних випробувань; Вимог до рівня підготовки вступників; Переліку рекомендованої літератури


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра економіки підприємства


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
„Економіка підприємства”
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

Програми фахових вступних випробувань;

Вимог до рівня підготовки вступників;

Переліку рекомендованої літератури;

Критеріїв оцінювання;

Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012


1. Програма фахового вступного випробування


Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів СНУ ім. В. Даля

спеціальності «Економіка підприємства»

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»


^ Економіка підприємства

Підприємство як суб'єкт ринкового механізму господарювання. Виробнича і організаційна структура, форми господарювання. Господарські товариства. Створення і ліквідація юридичних осіб. Основні виробничі фонди. Види зносу основних фондів та його відтворення. Амортизація, оновлення, ремонт. Форми відтворення та ефективність використання основних фондів. Показники рівня використання основних виробничих фондів. Нематеріальні активи: економічна сутність, значення, амортизація. Виробнича програма, її показники і вимірники. Система планів підприємства. Виробнича потужність: її показники і вимірники, методи їх розрахунку. Кадри підприємства: продуктивність праці та шляхи її підвищення. Мотивація і оплата праці. Форми і системи оплати праці. Собівартість продукції підприємства та фактори її зниження. Структура собівартості. Методи планування собівартості. Ціна. Види цін. Дохід підприємства: поняття та економічна сутність. Прибуток та рентабельність підприємства. Чинники зростання прибутку та пошук його резервів. Рентабельність продукції, виробництва, продажів. Показники і нормативи ефективності капітальних вкладень. Аналіз рівня беззбитковості. Економічна ефективність капітальних вкладень (інвестицій). Оборотні кошти підприємства та ефективності їх використання. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Чинники забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства. Стратегія розвитку підприємства і бізнес-планування. Сутнісна характеристика і вимірювання ефективності виробництва. Реструктуризація і санація (фінансове оздоровлення) підприємств та організацій. Необхідність і значення періодичної переоцінки та індексації основних фондів. Видова (технологічна) структура основних фондів, чинники та тенденції її динаміки на виробничих підприємствах. Сутнісна характеристика нематеріальних ресурсів підприємства та їхній вплив на конкурентоспроможність продукції підприємства на ринку. Сучасна політика ресурсозбереження та ефективність її здійснення. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства. Проблеми нестачі оборотних коштів і поповнення їх обсягу за умов кризової економічної ситуації на підприємстві. Особливості оцінки ефективності організаційних нововведень. Вплив нововведень на виробництво та підприємницьку діяльність. Зарубіжний і вітчизняний досвід участі працівників у прибутках (доходах) та власності приватизованих підприємств. Обґрунтування та напрямки зниження поточних витрат на підприємствах України. Методи дослідження трудових процесів і витрати робочого часу.


^ Потенціал і розвиток підприємства.

Виробничий потенціал, його сутність та структура. Потенціал розвитку. Формування і розвиток потенціалу, фактори зовнішні і внутрішні. Діагностика виробничого потенціалу. Організація управління виробничим потенціалом та його оптимізація. Інноваційне відтворення потенціалу підприємства. Трудовий потенціал підприємства та його використання. Оцінка вартості машин і обладнання. Технічні, організаційні та соціальні шляхи (заходи) підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, що виробляється на підприємствах України. Основні види контролю якості на підприємствах України та їх ефективність.


^ Організація виробництва

Організація виробничого процесу у просторі. Організація виробничого процесу у часі. Техніко-економічні показники організації виробничого процесу у часі. Організація потокового виробництва, основні параметри перервно-потокових (прямо-потокових) ліній. Організація технічної підготовки виробництва. Зміст та економічне значення скорочення часу підготовки. Організація підготовки виробництва до створення нової продукції. Освоєння нових видів продукції. Методи переходу на виробництво нової продукції. Техніко-економічне обґрунтування на стадії конструкторської підготовки виробництва. Шляхи забезпечення технологічності нових видів продукції.

Організація допоміжних та обслуговуючих цехів підприємства, техніко-економічні показники їх роботи. Основні завдання планування ремонтної служби, система планово-запобіжного ремонту. Нормативна база ремонтних робіт.


^ Економіка інвестиційної діяльності

Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів. Обґрунтування доцільності інвестування. Врахування ризиків та методи їх нейтралізації в процесі реалізації інвестиційного проекту. Розробка інвестиційного проекту, класифікація та методи розрахунку ефективності проектів. Аналіз беззбитковості капітальних вкладень та цільове планування прибутку. Управління витратами інвестиційного проекту. Операційний важіль. Оцінка ефективності реальних інвестицій. Джерела формування інвестиційних ресурсів.


^ Планування і контроль на підприємстві

Виробнича програма: зміст і порядок її розробки; обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю. Планування витрат, склад витрат підрозділів підприємства. Формування кошторисів підрозділів, їх елемента та калькуляційна структура. Визначення постійних витрат їх роль в зниженні собівартості продукції. Планування прибутку та рентабельності. Джерела формування прибутку та його розподіл. Рентабельність та її види. Шляхи збільшення прибутку та рентабельності.


^ Стратегія підприємства

Стратегія підприємства. Сутність поняття «стратегія підприємства», його місія і ціль. Стратегічний потенціал підприємства. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства. Стратегія росту підприємства.


^ Економіка підприємництва

Державне регулювання діяльності об’єднань підприємств. Холдингова форма організації об’єднань підприємств. Організація циклу «дослідження-виробництво» в об’єднаннях підприємств. Передумови і економічне обґрунтування вертикальної інтеграції підприємств. Передумови і економічне обґрунтування горизонтальної інтеграції підприємств. Показники аналізу рівня економічної концентрації та рівня ринкової влади. Моделі цінової і нецінової конкуренції. Бізнес планування підприємницької діяльності. Джерела фінансування підприємницької діяльності. Аналіз та оцінка підприємницьких ризиків. Правові питання організації підприємницької діяльності. Правове регулювання підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Функції управління підприємницькою діяльністю.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Учасник іспиту повинен:

Знати:

основний категоріальний апарат, історію виникнення та розвиток дисциплін, що викладаються кафедрою економіки підприємства;

сутність господарської діяльності підприємства, закономірність процесів і склад показників, що її характеризують;

взаємодію суб'єктів господарювання і держави;

права і обов'язки суб'єктів господарювання;

основні законодавчі та нормативні акти, які регламентують господарську діяльність підприємств;

сутність і методики аналізу ефективності діяльності промислових підприємств.

Уміти:

використовувати економічні дані для розрахунку показників, що характеризують використання основних і оборотних фондів підприємства;

визначати структуру виробничого циклу;

розробляти плани виробництва і реалізації продукції;

складати кошторис собівартості продукції;

розраховувати ціну на продукцію з урахуванням ринкової кон'юнктури;

складати внутрішні звіти підприємства;

визначати строк окупності капітальних вкладень, економію і економічний ефект;

розробляти і обґрунтовувати інвестиційний проект.


^ 3. Перелік рекомендованої літератури


Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч. посібник.- К.: Атака, 2002.- 480 с.

Бревнов А.А. Организация частного предприятия в Украине. Харьков: Одиссей, 2004.

Економіка та організація інформаційного бізнесу: Навч. посіб.– К.: КНЕУ, 2002.

Економічний ризик та методи його вимірювання / Камінський А.– К., 2002.

Загородній А.Г., Павлішевський І.О. Бізнес-план. Планування підприємницьких об’єктів. – Львів, 1995.

Закон Украины «О налогообложении прибыли».

Закон Украины «О предпринимательстве».

Закон Украины «О предприятиях в Украине»

Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. Спб: Питер Ком, 1999.

Малий бізнес та підприемництво в ринковых умовах господарювання. /За ред.. Л.1. Воротіной. – К., 2002.

Медиков В. Производственные мощности и их использование.- М.: 2002- 264с.

Мочерний С.В., Устенко О.А.,Чоботарь С.1. Основи підприемницької діяльності.- К.,2001.

Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях. М.: Финансы и статистика.2003.-387с.

Покропивный С.Ф., Колот В.М. Предпринимательство: стратегия, организация, эффективность: Учебное пособие. К.: КНЭУ. 1998.

Покропивный С.Ф., Соболь С.М., Бизнес – план : технология разработки та обгрунтовання – К., 2002.

Розвиток малого підприємництва в Україні / Шпак В.І.– К., 2002.

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебник.- М.: ИНФРА – М, 2002.- 335с.

Савощенко А.С. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005.

Савруков Н.Т., Закиров Ш.М. Организация производства.-СПБ.: Лань, 2002, 222с.

Селезнев В.В. Основы рыночной экономики Украины. – К., 2000.

Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия. Конспект лекций.-М.: ИНФРА-М, 2001, 207с.

Фатхутдинов Р. А. Организация производства: Учебник. –М.: ИНФРА-М 2000. – 672с. (серия «Высшее образование»)

Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000.

Хозяйственный кодекс Украины. – Харьков: Фактор, 2004.

Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник.- К: ЦУЛ, 2002.- 406 с.

Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии. Москва – Ростов-на- Дону,2003.-590с.

Экономика предприятия. Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара.- М.: ЮНИТИ, 2003.- 718с. ч

Экономика предприятия. Учебник. Под ред. С.Ф. Покропивного. - Киев:- 2003.- 606с.

Экономика предприятия: Учебное пособие /Под ред. Л.Г. Мельника.- Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002.- 632 с.^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

Правильність відповіді;

Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою

1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» проводиться у формі співбесіди.

Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів.

Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Співбесіда проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, який затверджується головою атестаційної комісії не пізніше ніж за 3 дні до їх початку.

На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує «Листок співбесіди».

Для проведення співбесіди головами атестаційних комісій попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на інформаційних стендах структурного підрозділу університету.

Вступник одержує питання і відповідає на них без попередньої підготовки.

Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою і відмічаються у «Листку співбесіди».

Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.


Завідувач кафедри

економіки підприємства ______________ проф. Максимов В.В.


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ доц. Мельнік М.А.
еще рефераты
Еще работы по разное