Реферат: Про затвердження Програми економічного І соціального розвитку м. Молодгвардійська на 2010р
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

МОЛОДОГВАРДІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ

“Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку

м. Молодгвардійська на 2010р.”


З метою вирішення проблем, пов’язаних з соціально-економічним розвитком міста Молодогвардійська, згідно із Законом України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23 .03.2000р. № 1602 – III, Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”, а також з урахуванням положень Стратегії розвитку Луганської області до 2011р, послання Президента України до Верховної Ради України «Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки «Європейський вибір», постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.06 р. № 1001 «Про затвердження державної стратегії регіонального розвитку на період до2015 року».


Головною метою Програми економічного і соціального розвитку міста Молодогвардійська є поліпшення рівня життя населення міста, поліпшення якості суспільних послуг, що надаються населенню на основі ефективного використання ресурсного потенціалу, ринкових перетворень у господарському комплексі.

З метою досягнення визначеної мети визначені головні пріоритети Програми:

Забезпечення економічного росту;

Створення умов для підвищення рівня зайнятості і збільшення доходів населення;

Створення системи підтримки і розвитку підприємництва;

Поліпшення інфраструктури життєдіяльності населення;

Поетапне реформування системи житлово-комунального господарства;

Збільшення обсягу і підвищення якості соціальних послуг;

Виходячи з вищевикладеного , керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада


ВИРІШИЛА:

Програму економічного і соціального розвитку м. Молодогвардійська на 2010 р. затвердити (додаток 1).

Виконавчому комітету, керівникам підприємств ,організацій різних форм власності забезпечити виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Молодо гвардійська на 2010р.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів (Щекотовський В.В)Міський голова Д.К. Хасанов


^ АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Проекту регуляторного акту рішення сесії Молодогвардійської міської ради

“Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м.Молодогвардійська на 2010 р.”

Цей документ містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта рішення сесії Молодогвардійської міської ради “Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Молодогвардійська на 2010р.” Аналіз регуляторного впливу складено згідно зі ст.8 Закону України “Про заходи державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” та містить аналіз потенціального впливу, який створює даний регуляторний акт в сфері господарської діяльності, для громадян та міської влади.
^ 1.Визначення та аналіз проблем, які передбачається вирішити шляхом впровадження даного регулювання. В результаті проведеного аналізу соціально-економічного стану міста у поточному році виявлено, що спостерігається ряд проблем, які потребують вирішення.

Аналіз надходжень до місцевого бюджету показав, що до кінця року очікується виконання доходної частини на 97,5 %.

В наслідок фінансово-економічної кризи в Україні рівень розвитку реального сектору економіки потерпає значних коливань, а це в свою чергу сприяє зниженню рівня життя населення та збільшенню соціальної напруженості. Виникнення фінансового дефіциту у бюджетах всіх рівнів значною мірою відобразилося на виконанні заходів щодо соціально-економічного розвитку м.Молодогвардійська.

Залишається невирішеними такі проблеми, як дефіцит робочих місць для жінок та молоді, низька кваліфікація робітників на ринку праці.

Однією з найважливіших проблем розвитку міста є надання населенню якісних комунальних послуг шляхом забезпечення підвищення ефективності підприємств житлово-комунального господарства міста через поетапне реформування фінансово-економічного механізму їх діяльності.

Незважаючи на соціальну спрямованість витрат місцевого бюджету та на збільшення фінансування гуманітарної сфери, існує ряд проблем, які пропонується вирішити шляхом впровадження даного регулювання:

в сфері охорони здоров’я - недостатність лікарняних ліжок в лікувальних закладах міста, відсутність сучасної діагностичної апаратури та неукомплектованість їх медичними кадрами;

в сфері освіти – недостатня матеріально-технічна база та низька комп’ютеризація закладів освіти;

в сфері культури - невідповідність закладів культури та їх матеріально-технічної бази сучасним вимогам, недостатня науково-методична база, слабке поповнення бібліотечного фонду.


З метою вирішення цих та інших проблем, пов’язаних з соціально-економічним розвитком міста, згідно із Законами України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та “Про державні цільові програми”, а також з урахуванням положень Стратегії розвитку Луганської області до 2011 року, послання Президента України до Верховної Ради України «Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки «Європейський вибір», постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.06 р. № 1001 «Про затвердження державної стратегії регіонального розвитку на період до2015 року» розроблено цей проект.


^ 2.Визначення цілей державного регулювання. Проект регуляторного акту “Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Молодогвардійська на 2010 р.” направлений на досягнення таких основних цілей:

досягнення 100-відсоткової сплати нарахованих сум податкових зобов’язаннь;

зменшення податкового боргу;

зменшення кількості збиткових підприємств та сум збитків, підвищення ефективності роботи підприємств;

збільшення надходжень коштів від приватизації в місцевий бюджет;

відновлення темпів економічного зростання на рівні попередніх років;

технологічне оновлення підприємств, підвищення конкурентоспроможності продукції місцевих товаровиробників;

задоволення потреб населення у телефонному зв’язку та надання додаткових послуг на основі новітніх технологій;

сприяння працевлаштуванню незайнятих громадян міста, створення нових робочих місць, мінімізація наслідків закриття підприємств, працевлаштування соціально незахищених громадян;

забезпечення зростання реальних доходів населення;

забезпечення гарантованого рівня соціальних послуг для громадян міста;

реформування житлово-комунального господарства;

підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у всіх сферах суспільного виробництва;

забезпечення достатнього рівня медичного обслуговування, профілактики захворювань, достатньої кваліфікованої медичної допомоги;

забезпечення раціонального використання природних ресурсів, охорона навколишнього середовища;

зниження виробничого та невиробничого травматизму, аварій на виробництві.
Визначення та оцінка всіх альтернативних способів досягнення встановлених цілей. Альтернативи вирішення проблем:

Альтернативою регулювання є існуюча ситуація, тобто відмова від регулювання – існує ряд затверджених нормативних документів, загальнодержавних програм, стратегій розвитку, на основі яких можлива реалізація заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища міста.

Прийняття регуляторного акту “Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Молодогвардійська на 2010 р.”(регулювання, що реалізується) – проект регуляторного акту містить деталізований та уточнений згідно із ситуацією, що склалася, план заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища міста, який тісно пов’язаний з річним бюджетом, тому реалізація цих заходів буде більш ефективна, ніж заходів , розглянутих в першій альтернативі.


^ 4. Механізми та заходи, які забезпечать рішення визначених проблем шляхом прийняття даного регуляторного акту. Для досягнення поставлених цілей та завдань планується провести комплекс заходів, спрямованих на поліпшення соціально-економічного стану міста. А саме:

^ Адміністративно-правові заходи – розробка місцевих нормативно-правових документів, які б у рамках діючого законодавства забезпечували удосконалення механізмів стимулювання соціально-економічного розвитку;

^ Економіко-фінансові заходи - забезпечення прогнозування надходжень та витрат бюджету, розробка механізмів підвищення економічної ефективності роботи підприємств;

Організаційні заходи – сприяння виконанню заходів даного регулювання, здійснення моніторингу та контролю за станом соціально-економічного розвитку міста.

^ 5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей в разі прийняття регуляторного акту. Основним мотивом виконання вимоги даного регуляторного акту є те, що він передбачає поетапне покращення соціально-економічного стану та розвиток всіх галузей життєдіяльності міста.

^ 6. Визначення очікувальних результатів прийняття регуляторного акту.

6.1. Визначення сфер впливу:

запропоноване регулювання має вплив на громадян, мешканців міста та територіальної громади Молодогвардійської міської ради, суб’єктів господарювання всіх форм власності та на владу.

Аналіз вигод та витрат.


^ Прийняття запропонованого регулювання має наступні вигоди

Влада

Суб’єкти господарювання

Громадяни

Збільшення надходжень податків та зборів до бюджетів усіх рівнів за рахунок росту промислового виробництва та доходів населення.

Зниження податкового боргу завдяки впровадженню певних заходів Програми

Збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції.

Покращення фінансово-економічних показників роботи та підвищення ефективності господарської діяльності

Задоволення потреб в якісних житлово-комунальних, соціальних, гуманітарних послугах.

Зростання доходів населення.

Благоустрій міста.

Задоволення потреб в якісних товарах, послугах транспорту, зв’язку.^ Витрати на реалізацію заходів запропонованого регулювання:


Влада

Суб’єкти господарювання

Громадяни

Витрати державного, обласного та місцевого бюджетів на реалізацію заходів Програми соціально-економічного розвитку м. Молодогвардійська на 2010 р.

Збільшення витрат на виробництво продукції, робіт та послуг за рахунок зростання обсягів виробництва та рівня заробітної плати робітників

Таким чином, вигоди від прийняття та реалізації заходів даного регулювання більші, ніж витрати на їх провадження. Тому реалізація Програми економічного і соціального розвитку м.Молодогвардійська на 2010 р. буде мати позитивний економічний і соціальний результат.


^ 7.Обгрунтування терміну дії регуляторного акту. Запропонований регуляторний акт вступає в силу з 01.01.2010 р. і проваджується терміном на 1 рік. Такий термін дії акту є обґрунтованим, так як більшість заходів Програми економічного і соціального розвитку фінансується за рахунок бюджету, а бюджет затверджується терміном на 1 рік.


^ 8. Визначення показників результативності регуляторного акту:

створення нових робочих місць;

зростання грошових доходів на душу населення; зростання реальної заробітної плати;

розвиток установ сімейної медицини;

комп’ютеризація закладів освіти;

оновлення та укріплення матеріально-технічної бази, реалізація освітніх проектів;

зміцнення матеріальної бази закладів культури; поліпшення стану культурного обслуговування населення;

зміцнення матеріальної бази закладів дошкільної освіти;

покращення благоустрою міста.
Відстеження результативності запропонованого регуляторного акту буде здійснюватись щокварталу. При проведенні відстеження результативності акту будуть проведені такі заходи:

аналіз статистичної інформації;

аналіз виконання бюджету;

аналіз інформації комунальних підприємств.Розробник:

Спеціаліст 1 категорії економіст О.Ф. Бучнева


Начальник юридичного відділу О. М. Хлусов
еще рефераты
Еще работы по разное