Реферат: Про проект програми соціальної реабілітації дітей-інвалідів району на 2011-2015 рокиУКРАЇНА ГУСЯТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 17.05.2011року селище Гусятин № 322
Про проект програми соціальної

реабілітації дітей-інвалідів

району на 2011-2015 роки


На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 квітня 2011 року №269 «Про проект програми соціальної реабілітації дітей-інвалідів області на 2011-2015 роки», з метою поліпшення становища дітей-інвалідів в районі:

1.Схвалити проект програми соціальної реабілітації дітей-інвалідів району на 2011-2015 роки (далі – проект Програми), що додається.

2.Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації:

2.1.Подати проект Програми на розгляд чергової сесії районної ради відповідно до вимог регламенту районної ради.

2.2.При затвердженні даної програми підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації про організацію її виконання.

3.Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 20.03.2006 року №180 „Про проект програми ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів району на 2006-2010 роки”.

4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Собаня О.В.


Голова районної

державної адміністрації С.П.ТУРЕЦЬКИЙ

ПРОЕКТ


СХВАЛЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації

Від 17.05.2011р №322


ПРОГРАМА

соціальної реабілітації дітей-інвалідів району

на 2011-2015 роки


1. Паспорт Програми


1.

Ініціатор розроблення програми

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.04.2011 року №269 «Про проект програми соціальної реабілітації дітей-інвалідів області на 2011-2015 роки»

3.

Розробник програми

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Фінансове управління, відділи охорони здоров’я, освіти, у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, районний центр зайнятості

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

6.

Учасники програмиУправління праці та соціального захисту населення, фінансове управління, відділи охорони здоров’я, освіти, у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, районний центр зайнятості

7.

Термін реалізації програми

2011-2015 роки

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

І – 2011-2013,

ІІ – 2014-2015 роки


8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:
9.1.

Коштів місцевого бюджету

461,0 тис. грн.

9.2.

Коштів інших джерел

-^ 2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма


Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку району, кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність посилення соціального захисту дітей-інвалідів, визначення пріоритетних напрямків у цій важливій роботі, одним із яких є соціальна реабілітація дітей-інвалідів.

Згідно з державною статистичною звітністю дитяча інвалідність має тенденцію до зростання.

Головні причини інвалідності – органічні ураження нервової системи, хвороби сенсорних органів, психічні розлади, травми, вроджені вади розвитку. Протягом багатьох років державна підтримка дітей з фізичними вадами зводилась до певного матеріального забезпечення (пенсійні виплати), надання медичних послуг (діагностика, лікування та початкова освіта у спеціалізованих закладах). Внаслідок обмежень у спілкуванні, самообслуговуванні, пересуванні, контролю за своєю поведінкою розвиток цих дітей значною мірою залежить від задоволення їх потреб іншими людьми, що складає багатогранний процес соціальної реабілітації. Тому реабілітаційні заходи стосовно дітей-інвалідів мають розширюватися за рахунок сфери соціально-побутової реабілітації, яка повинна починатись досить рано, щоб діти в ранньому віці могли максимально розвинути свої природні здібності і в подальшому своєчасно та найбільш повно інтегруватися в суспільство.

Існуюча система утримання дітей-інвалідів у спеціальних інтернатних установах забезпечує потреби лише 20 відсотків дітей-інвалідів. При цьому відірваність дітей від сім’ї, від звичного і біологічного близького оточення посилює психологічний тиск на дитину.

Несвоєчасне і неповне фінансування призводить нині діючі інтернатні установи до їх неспроможності якісно виконувати свої функції, зумовлює необхідність вироблення більш прогресивної системи соціальної реабілітації дітей-інвалідів, яка б відповідала сучасним вимогам.

Згідно зі статтею 23 Конвенції ООН про права дитини визначається право дитини-інваліда на особливе піклування, доступ до освіти, відновлення здоров’я, соціальне, культурне і духовне життя.


3


Ці положення знайшли відображення у законодавстві України, зокрема Національній програмі «Діти України», де реабілітація хворих дітей-інвалідів розглядається як проблема національного значення, яка потребує першочергового розв’язання на теренах району.

Як показала міжнародна і вітчизняна практики, на зміну ізольованому інтернатному вихованню дітей-інвалідів повинно прийти інтегроване навчання та виховання. Реабілітаційні заходи щодо дітей-інвалідів повинні розширюватися за рахунок розвитку сфери соціальної реабілітації, яка повинна починатися досить рано, щоб діти-інваліди в ранньому віці могли максимально розвинути свої природні здібності без відриву від сім’ї, в подальшому своєчасно та найбільш повно інтегруватися в суспільство.

Враховуючи складність демографічної ситуації в Україні, стабільне зростання дитячої інвалідності і необхідність зміни цієї ситуації на краще, рання соціальна реабілітація дітей-інвалідів сприятиме усуненню або більш повній компенсації обмежень їх життєдіяльності, відновленню їх повноцінного соціального статусу, що в свою чергу сприятиме зменшенню соціальної напруженості у суспільстві та поліпшенню здоров’я нації.

Центри ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів повинні стати однією з ланок загальної системи реабілітації дітей-інвалідів, що здійснюють свої функції спільно з органами охорони здоров’я, освіти, заінтересованими органами виконавчої влади та громадськими організаціями інвалідів.


^ 3. Визначення мети програми


Метою цієї програми є надання дітям-інвалідам можливості, незалежно від характеру і причин їх інвалідності, найбільшої участі в соціальному і економічному житті шляхом оволодіння ними певним обсягом знань, умінь і навичок, розвитку їхньої особистості в умовах спеціально організованого навчально-виховного процесу, органічно поєднаного з іншими формами реабілітації та інтеграції в суспільство, а також впровадження в Україні сучасної системи центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів.


^ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми


Соціальна реабілітація дітей-інвалідів – це система реабілітаційних та корекційно-відновлювальних заходів, які застосовуються для дітей-інвалідів з метою зменшення або подолання фізичних та інтелектуальних вад, набуття знань, умінь та навичок, які б дали змогу дитині-інваліду інтегруватись у дитячі колективи і не перебувати в інтернатних установах або навчатися вдома. Зазначена система зорієнтована на дитину і поєднує соціальну, загальноосвітню, фізичну та технічну допомогу дітям-інвалідам та їх сім’ям.


4

Системне виконання індивідуальних програм з першого року життя дитини істотно змінює на краще її майбутнє.

Спектр діяльності соціальної реабілітації дуже широкий і передбачає органічно поєднаний з іншими формами реабілітації комплексний підхід до дитини-інваліда. Це не тільки абілітація, адаптація та реабілітація, а й освіта, опанування певним обсягом знань, умінь та навичок, поступова інтеграція дитини в суспільство.

Головною метою соціальної реабілітації дітей-інвалідів є організація збору, обробка і аналіз соціальної, економічної та спеціальної інформації щодо реабілітації, оздоровлення та лікування дітей-інвалідів. А також надання можливості:

- дітям-інвалідам – подолати труднощі розвитку, засвоїти побутові та соціальні навички, розвинути свої здібності, набути особистий досвід в оточуючому середовищі і досягти цього власними зусиллями; повністю або частково інтегруватись у соціальне життя суспільства; проживати разом із сім’єю;

- батькам – усвідомити суть проблем своїх дітей, оволодіти методикою виконання індивідуальних реабілітаційних програм, перетворитись на активного учасника реабілітаційного процесу і на цій основі досягти прогресу в подоланні вад дитиною в її інтеграції у дитячий колектив та суспільство.

Економічна доцільність системи соціальної реабілітації дітей-інвалідів базується на досягненні кращих результатів при значно менших фінансових затратах, основна частина яких (харчування, одяг, комунальні послуги, нагляд та інше) здійснюється сім’єю.

Реалізацію проекту програми соціальної реабілітації дітей-інвалідів на 2011-2015 роки планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету у два етапи: І етап – 2011-2013 роки; ІІ етап – 2014-2015 роки.


^ Ресурсне забезпечення програми

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання програми

І

ІІ

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

35

106

106

107

107

461

Районний бюджет

35

106

106

107

107

461^ 5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники


Основними завданнями Програми є:

5


- реалізація державної політики у сфері соціальної реабілітації дітей з обмеженими фізичними можливостями, сприяння їх широкій інтеграції у суспільство;

- визнання необхідності реабілітації, оздоровлення, лікування, отримання освіти дітьми-інвалідами;

- виявлення та відбір дітей-інвалідів, що потребують соціальної реабілітації, визначення їх потреб і надання соціально-психологічної підтримки та інших соціально-побутових послуг;

- розробка індивідуальних реабілітаційних програм з урахуванням рівня можливостей та розвитку дітей;

- проведення соціальної реабілітації дітей-інвалідів з безпосередньою їх участю та без відриву від сім’ї (залучення батьків, інших членів сім’ї дитини до участі в реабілітаційному процесі);

- координація роботи у проведенні програм з реабілітації, лікування та оздоровлення дітей-інвалідів;

- психологічна підтримка та правова допомога батькам, що мають дітей-інвалідів;

- забезпечення інвалідів та їх батьків інформацією, а також дітей-інвалідів рівними можливостями у житті, побуті, відпочинку з усіма членами суспільства;

- об’єднання батьків в групи самодопомоги.

Реалізація програми дасть змогу:

- створити державну систему соціальної реабілітації дітей-інвалідів, яка зменшить прошарок соціально неадаптованих дітей, навчити їх самообслуговуванню та максимально залучити до суспільно-корисної праці;

- забезпечити право кожної дитини-інваліда на отримання кваліфікаційної соціальної реабілітації;

- своєчасно надати державну соціальну підтримку батькам, які мають дітей-інвалідів;

- забезпечити єднання зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій, спрямованих на соціальний захист дітей-інвалідів.

Результативні показники:

- удосконалити систему інформування населення через засоби масової інформації щодо надання реабілітаційних послуг дітям-інвалідів.


^ 6. Напрями діяльності та заходи програми соціальної реабілітації дітей-інвалідів району на 2011-2015 роки


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансува ння

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Організаційно-координаційна діяльність

1.1. Вивчити питання щодо створення та утримання районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів для забезпечення потреб дітей-інвалідів у соціальній реабілітації за місцем проживання.

2011-2015 роки

Управління праці та соціального захисту населення, відділи охорони здоров’я, освіти райдержадміністрації

Додаткового фінансував-ня не потребує

-

-

-

-

-

Створення системи соціальної реабілітації дітей-інвалідів дасть змогу зменшити прошарок соціально неадаптованих дітей


1.2. Виявлення та відбір дітей-інвалідів, що потребують соціальної реабілітації.

2011-2015 роки

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

Додаткового фінансував-ня не потребує

-

-

-

-

-

Забезпечити право кожної дитини-інваліда на отримання кваліфікованої соціальної реабілітації

1.3. Проведення соціальної реабілітації дітей-інвалідів без відриву від сім’ї (залучення батьків, інших членів сім’ї дитини до участі в реабілітаційному процесі).

2011-2015 роки

Відділи охорони здоров’я, у справах сім’ї та молоді, освіти райдержадміністрації

Додаткового фінансування не потребує

-

-

-

-

-

Своєчасне надання державою соціальної підтримки батькам, які мають дітей-інвалідів1.4.Забезпечення безумовного виконання вимог законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про реабілітацію інвалідів в Україні» щодо інформування про державну соціальну допомогу інвалідів з дитинства, а також батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника дитини-інваліда про право на державну допомогу, умови, розмір і порядок її надання

2011-2015 роки

Управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління райдержадміністрації

Районний бюджет

5

6

6

7

7

Своєчасне надання державою соціальної допомоги інвалідам з дитинства, батькам, які мають дітей-інвалідів1.5. Посилення контролю за проведенням заходів щодо зниження первинної інвалідності дітей шляхом покращення якості спостереження за вагітними.

2011-2015 роки

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

Додаткового фінансуван-ня не потребує

-

-

-

-

-

Забезпечення надання високоякісної і доступної медичної допомоги населенню з орієнтацією на попередження захворювань


1.6.Розроблення для кожної дитини-інваліда індивідуальних програм реабілітації з урахуванням рівня їх розвитку та можливостей.


2011-2015 роки

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

Додаткового фінансуван-ня не потребує

-

-

-

-

-

Надання дітям-інвалідам комплексної соціальної, психологічної, педагогічної та інших видів реабілітації


1.7.Надання комплексу реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальної програми реабілітації дітей-інвалідів.


2011-2015 роки

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

Додаткового фінансуван-ня не потребує

-

-

-

-

-

Надання медичних послуг дітям-інвалідам


1.8.Організація періодичних медичних оглядів сільського населення


2011-2015 роки

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

Додаткового фінансуван-ня не потребує

-

-

-

-

-

Забезпечити контроль за ефективним виявленням хворих, їх диспансерним спостереженням та оздоровленням
1.9.Забезпечення створення безперешкодного доступу до управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації шляхом добудови до приміщення управління кімнати прийому інвалідів

2011-2015 роки

Управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління райдержадміністрації

Районний бюджет

30

100

100

100

100

Створення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об»єктів соціально-культурного сфери
ВСЬОГО:

35

106

106

107

107

^ 7. Координація та контроль за ходом виконання програми


Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

Відповідальні виконавці інформують про хід та результати виконання заходів Програми та надають пропозиції з удосконалення її реалізації управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації щороку до 15 січня.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів Програми управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації подає щороку до 20 січня головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.


Керівник апарату районної

державної адміністрації Б.В.СЕМКІВ
еще рефераты
Еще работы по разное