Реферат: Порядок аналізу ринку послуг пропуску трафіка, визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ньомуДодаток

до рішення НКРЗ

від 02.06.2011 № 257


ПОРЯДОК

аналізу ринку послуг пропуску трафіка, визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ньому


1. Загальні положення


1.1. Порядок аналізу ринку послуг пропуску трафіка, визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ньому (далі – Порядок) розроблений відповідно до Закону України «Про телекомунікації», «Про захист економічної конкуренції», Положення про Національну комісію з питань регулювання зв’язку України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.07 № 971 та з урахуванням Рекомендацій Європейської Комісії від 11 лютого 2003 і 17 грудня 2007 року про відповідні ринки товарів та послуг в рамках сектора електронного зв’язку, на які поширюватиметься попереднє (ex-ante) регулювання відповідно до Директиви 2002/21/EC, Вказівок Комісії щодо аналізу ринку та оцінки значних ринкових можливостей в рамках Регулятивної основи Європейського Співтовариства щодо мереж та послуг електронного зв’язку 2002/С165/03.


1.2. Цей Порядок визначає організаційні засади та механізм проведення аналізу ринку пропуску трафіка та визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ньому.


1.3. Даний Порядок використовується НКРЗ в межах визначених законодавством повноважень для проведення аналізу ринку послуг пропуску трафіка з метою його попереднього регулювання для покращення умов конкуренції на ринку.


1.4. Дія Порядку поширюється на всіх операторів телекомунікацій незалежно від форм власності, що здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій на підставі відповідних ліцензій та мають дозвіл на використання номерного ресурсу.

^ 2. Терміни та визначення


У даному Порядку терміни та визначення вживаються в значеннях, наведених в Законах України «Про телекомунікації», «Про захист економічної конкуренції», Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05.03.2002 № 49-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.04.2002 за № 317/6605.

Інші терміни вживаються в такому значенні:

валовий доход від надання послуг пропуску трафіка - загальна сума доходу, отриманого оператором телекомунікацій протягом звітного періоду в грошовій формі від надання послуг термінації та/або транзиту трафіка іншим операторам.

взаємозамінні послуги – послуги, які мають подібні призначення та властивості і здатні певною мірою замінювати одна одну завдяки тому, що однаково задовольняють відповідні потреби споживачів.

географічна сфера (межа) ринку – територія, на якій здійснюють діяльність оператори телекомунікацій, і умови конкуренції на ній є подібними або досить однорідними, і яка може бути відмежована від сусідніх географічних територій, на яких умови конкуренції, що превалюють, значно відрізняються.

індекс Герфіндаля-Гіршмана (ННІ) – індикатор (показник), який використовується для оцінки ступені монополізації галузі.

ефективно конкурентний ринок телекомунікаційних послуг – ринок, що характеризується з одного боку присутністю на ньому певної кількості операторів, провайдерів телекомунікацій, можливістю для них вільно входити на ринок і залишати його, однаковими умовами доступу до телекомунікаційних мереж, подібних телекомунікаційних послуг та відповідної інформації, а з іншого боку – забезпеченням вільного вибору споживачем оператора, провайдера телекомунікацій і потрібних йому виду та кількості телекомунікаційних послуг за прийнятною ціною та якістю.

товарні межі ринку - сукупність схожих однорідних послуг в межах яких споживач за звичайних умов може перейти від споживання певного виду телекомунікаційних послуг до споживання інших.

часові межі ринку - час стабільності ринку, тобто період, протягом якого структура ринку, співвідношення попиту та пропозиції на ньому істотно не змінюється.


^ 3. Аналіз ринку послуг пропуску трафіка та його етапи.


3.1. НКРЗ проводить аналіз ринків послуг пропуску трафіка за необхідності, але не менше одного разу на два роки на підставі відповідного рішення НКРЗ.


3.1. НКРЗ здійснює аналіз ринку послуг пропуску трафіка відповідно до принципу попереднього регулювання (ex-ante), що передбачає оцінку майбутнього розвитку ринку з урахуванням його стану на даний час і його прогнозованого розвитку.


3.2. Аналіз ринку послуг пропуску трафіка включає такі етапи:

1) визначення ринку послуг пропуску трафіка;

2) оцінка стану конкуренції на ринку послуг пропуску трафіка;

3) визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку послуг пропуску трафіка;

4) визначення регуляторних зобов’язань для операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку послуг пропуску трафіка.


^ 4. Визначення ринку послуг пропуску трафіка для цілей регулювання.


4.1. Відповідно до визначених законодавством послуг, що відносяться до послуг пропуску трафіка, він розподіляється на:

- ринок послуг термінації трафіка на мережах фіксованого зв’язку;

- ринок послуг термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв’язку;

- ринок послуг транзиту трафіка.


4.2. Визначення ринків послуг термінації та/або транзиту трафіка включає такі складові, як визначення товарних, географічних та часових меж ринку.


4.3. Товарні межі ринку визначаються шляхом формування групи взаємозамінних телекомунікаційних послуг, у межах якого споживач за звичайних умов може легко перейти від споживання однієї послуги до споживання іншої.


4.4. Формування групи взаємозамінних телекомунікаційних послуг здійснюється із переліку послуг, які мають для постачальників, споживачів ознаки одних (подібних, аналогічних) послуг за показниками взаємозамінності, якими зокрема є:

- подібність призначення, споживчих властивостей, умов використання;

- подібність фізичних, технічних, експлуатаційних властивостей і характеристик, якісних показників;

- наявність спільної групи споживачів послуг (групи послуг); відсутність суттєвої різниці в цінах; взаємозамінність послуг (групи послуг) з точки зору їх виробництва, тобто здатності постачальників запропонувати нові послуги на заміну існуючих.


4.5. Географічні межі ринку визначаються на основі наступних критеріїв:

а) територіальний: територія охоплена мережею;

б) правовий: існування географічних меж, установлених законодавством;

в) регулятивний: умови ліцензування та умови взаємоз’єднання.


4.6. Часові межі ринку охоплюють 12 місяців, що передують проведенню аналізу ринків та діють весь період, поки за результатами наступного аналізу не буде встановлено суттєвих змін у стані конкуренції на ньому.


^ 5. Порядок та джерела збору інформації для проведення

аналізу ринку послуг пропуску трафіка.


5.1. Проведенню аналізу ринку передує збір інформації.


5.2. Для проведення аналізу ринку послуг пропуску трафіка використовуються наступні джерела інформації:

форми звітності та інша інформація, що надається операторами, провайдерами телекомунікацій на запит НКРЗ;

дані державної статистичної звітності;

інші джерела офіційної інформації щодо стану і розвитку ринку телекомунікаційних послуг, зокрема інформація, що надійшла до НКРЗ від учасників ринку телекомунікаційних послуг;

дані досліджень проведених незалежними організаціями (маркетингові, консалтингові агентства, аудиторські компанії та ін.).


5.3. Для проведення аналізу ринку пропуску трафіка оператори телекомунікацій надають дані, за формами, що наведені у додатках 1 та 2, у терміни встановлені НКРЗ.


5.4. НКРЗ може запросити у операторів, провайдерів, що здійснюють діяльність на ринку послуг пропуску трафіка, іншу додаткову інформацію, необхідну для проведення його аналізу.


5.5. У разі несвоєчасного надання, надання в неповному обсязі або надання недостовірної інформації оператори, провайдери несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України.


5.6. У випадку не надання оператором НКРЗ інформації про діяльність на ринку пропуску трафіка НКРЗ має право використати для аналізу ринку дані, отримані з інших джерел інформації аналітичним методом.


^ 6. Оцінка стану конкуренції на ринку послуг пропуску трафіка.


6.1. Для оцінки стану конкуренції на ринку послуг пропуску трафіка використовується критерій ринкової концентрації.


6.2. Для визначення ринкової концентрації використовуються коефіцієнт ринкової концентрації та ННІ, при розрахунку яких застосовується показник ринкова частка операторів.


6.2.1. Коефіцієнт ринкової концентрації розраховується за показниками операторів, ринкова частка яких складає не менше ніж 25% від загального обсягу послуг на ринку, і визначається за формулою:
де Vi – ринкова частка операторів.


6.2.2. ННІ розраховується за ринковими частками всіх операторів на ринку за формулою:
де Vi– ринкова частка операторів.


6.3. Ринкова частка оператора на ринку послуг пропуску трафіка розраховується за формулою:Qj - обсяг доходу від надання послуг пропуску трафіка, що надаються j-м оператором протягом часу, що становить часові межі ринку;

QРТ – загальний обсяг доходу від надання послуг пропуску трафіка, який

визначається за формулою:де n - кількість операторів, що здійснюють діяльність в межах ринку послуг пропуску трафіка;


6.4. У відповідності з різними значеннями коефіцієнтів ринкової концентрації та ННІ виділяють три типи ринку:


Тип ринку

Значення коефіцієнту концентрації

Значення ННІ

Високонцентрований

70%
2000 < HHI < 10000

Помірно концентрований

45%
1000 < HHI < 2000

Мало концентрований

CR < 45%

HHI < 1000


6.5.Наступна процедура аналізу ринку залежить від визначеного типу ринку.


6.5.1. Мало концентрований ринок характеризує ринок з ефективною (досконалою) конкуренцією на якому функціонує велика кількість операторів телекомунікацій з майже однаковою ринковою часткою. Не потребує контролю над цінами. Якщо встановлено, що ринок відноситься до цього типу, то оператори з істотною ринковою перевагою на ринку не визначаються, аналіз ринку в подальшому не проводиться.


6.5.2.Помірно концентрований ринок - це ринок з монополістичною конкуренцією на якому функціонує велика кількість операторів телекомунікацій, які мають незначну різницю в розмірах ринкових часток і з незначним рівнем бар’єрів для входження на ринок. Потребує незначного контролю над цінами.


6.5.3. Високо концентрований ринок - це ринок на якому відсутня ефективна конкуренція і який характеризується одним, або невеликою кількістю взаємозалежних (монопольних) домінуючих операторів та високим рівнем бар’єрів вступу на ринок. Потребує значного контролю над цінами.


6.6. Якщо в результаті аналізу ринку послуг пропуску трафіка виявлено, що концентрація на ринку помірна або висока, проводиться тест на відповідність наступними критеріям:

- на ринку існують високі та постійні бар’єри до входження іншим постачальникам

- ринкові структури не тяжіють до ефективної конкуренції у відповідній перспективі;

- конкурентне законодавство недостатньо регулює відносини на ринку.


6.6.1. Бар’єри для входження на ринок поділяються на: структурні (технологічні), стратегічні та адміністративні (регулятивні).


6.6.1.1. Структурні (технологічні бар'єри) з’являються, коли специфіка технології, структура супутніх витрат та рівень попиту створюють асиметричні умови для діючих на ринку операторів, провайдерів та їх потенційних конкурентів, що може призвести до створення перешкод для входження на ринок або створює невигідні умови для входження на ринок.

Структурні бар’єри характеризуються існуванням для діючих на ринку операторів можливостей для значної економії на масштабі, економії на різноманітності послуг та економії на щільності.

Структурні бар'єри також можуть існувати, якщо надання певної послуги вимагає елементів мережі або інфраструктури, які не можуть бути дубльовані або вартість їх дублювання конкурентами є економічно невигідною.

Таким чином, завжди існує ймовірність того, що собівартість одиниці товару у оператора з розвиненою мережею нижче собівартості одиниці товару в невеликій мережі.

Оператор, що виходить на ринок буде змушений значно знизити ціни в порівнянні з цінами діючих операторів для того, щоб збільшити свою ринкову частку, що призведе до ускладнення або неможливості відшкодування постійних витрат.


6.6.1.2. Стратегічні бар’єри мають місце, якщо діючі оператори домовляються або мають наміри домовитися про ціноутворення, яке обмежує конкуренцію (договірні ціни, перехресне субсидування), або вживають інші заходи спрямовані на не допущення входження нових операторів на ринок.


6.6.1.3. Адміністративні (регулятивні) бар’єри випливають із законодавчих, нормативних або регулюючих вимог, які здійснюють безпосередній вплив на умови входження на ринок (обмеження числа компаній, що володіють доступом до спектру частот, необхідних для надання послуги; обмежена кількість ліцензій та дозволів; заходи по контролю за цінами; надання ексклюзивних прав тощо).


6.6.1.4. Динаміка ринку визначає чи володіє ринок телекомунікаційних послуг певними ознаками, що дозволяють йому наближатися до ефективної конкуренції без необхідності прийняття попередніх регулятивних заходів, навіть в умовах існування істотних бар'єрів входження на ринок.

Такими ознаками є:

- обмежена, але достатня кількість операторів поза вхідними бар'єрами має різні структури собівартості та працює в умовах еластичного за ціною попиту;

- наявність на ринку надлишкових можливостей, які дозволили б конкурентам дуже швидко розширитися у відповідь на будь-яке збільшення цін;

- ринок розвивається під впливом інновацій та характеризується постійним технологічним прогресом, оскільки на таких ринках обмеження конкуренції часто пов'язані з інноваційними загрозами з боку потенційних конкурентів, які поки що не увійшли на ринок.


6.6.2. Достатність застосування вимог, передбачених законодавством про конкуренцію. Аналізується чи може застосування норм конкурентного законодавства, без застосування регулювання ex-ante, вплинути на розвиток ринку в бік ефективної конкуренції.


6.7. Окремо взятий критерій не може бути визначальним для прийняття рішення про відсутність ефективної конкуренції на ринку.


6.8. Якщо ринок відповідає наведеним критеріям аналіз продовжується з метою встановлення істотної ринковою переваги одного чи кількох операторів телекомунікацій на ньому.


^ 7. Визначення оператора телекомунікацій з істотною ринково перевагою на ринку послуг пропуску трафіка.


7.1. Оператор має істотну ринкову перевагу на ринку пропуску трафіка, якщо його економічне становище дозволяє йому значне розширення незалежно від дій конкурентів, клієнтів або кінцевих користувачів.


7.2. Під час оцінки істотної ринкової переваги можуть використовуватися наступні критерії:


7.2.1 Ринкова частка оператора на відповідному ринку телекомунікаційних послуг (25% та більше).Збереження високої ринкової частки конкретного оператора на ринку впродовж тривалого періоду часу може свідчити про те, що він має істотну ринкову перевагу. В свою чергу, часті зміни розміру ринкової частки оператора можуть вказувати на відсутність такої позиції.


7.2.2. Наявність телекомунікаційної інфраструктури, дублювання якої іншими операторами ускладнене через значні витрати на її створення, адміністративні та організаційні перешкоди.

Якщо оператор контролює інфраструктуру, що нелегко дублюється, це може бути значною перешкодою для входження конкурентів, якщо немає інших альтернативних технологій доступу.

Ринковий влив може бути посилено значними витратами конкурентів на створення інфраструктури, в т.ч. фізичними та технічними параметрами мережі, структурними та правовими обмеженнями.


7.2.3.Економія за рахунок розмірів оператора та/або обсягів телекомунікаційних послуг.

Економія за рахунок розмірів має місце, коли зростання виробництва призводить до зниження собівартості послуги. Це характерно для виробництва, що базується на технології з відносно високими постійними витратами і низькими змінними витратами.

Економія за рахунок обсягів – скорочення собівартості товарної одиниці через надання кількох видів послуг з використанням одного засобу, наприклад інфраструктури або адміністративних систем. Заощадження вартості через використання однієї мережі зв’язку для надання різних послуг зв’язку кінцевим користувачам є типовим прикладом отримання прибутку від «спільного виробництва».

Економія за рахунок розмірів та обсягів може бути як перешкодою для входження на ринок нових операторів, так і конкурентною перевагою на ринку з кількома конкурентами.


7.2.4.Ступінь вертикальної інтегрованості.

Вертикально інтегрований оператор, завдяки його положенню на оптових ринках або на роздрібних ринках може тримати конкурентів осторонь, або поводитися відносно існуючих конкурентів у такий спосіб що обмежує конкуренцію і, таким чином, посилити свої ринкові можливості на відповідному ринку.

Істотна ринкова перевага на одному ринку може призвести до того, що оператор матиме перевагу і на тісно пов'язаному ринку, якщо зв’язки між двома ринками є такими, що дозволяють ринковій перевазі утримуватися на одному ринку, використовуючи важелі на іншому ринку тим самим посилюючи ринкову перевагу оператора.


7.2.5.Ступінь диференційованості телекомунікаційних послуг, які надаються оператором на пов’язаних ринках продукції.

Високий ступінь диверсифікованості товару, або різнорідні товари, можуть задовольнити споживача та ускладнити входження на ринок конкурентів. Відомі бренди будуть мати відповідний вплив.

Оператор з істотною ринковою перевагою на одному ринку, може скористатися цим становищем, щоб поєднати послуги на цьому ринку з послугами на тісно пов’язаних ринках. Оскільки конкуренти не мають можливості надавати комбіновані послуги, така практика посилить ринкові можливості оператора з істотною ринковою перевагою на тісно пов’язаному ринку.


7.2.6. Технологічні переваги.

Технологічне або інтелектуальне лідерство може створювати перешкоди для входження нових операторів та надавати переваги щодо існуючих конкурентів, оскільки інвестиції в дослідження та науково - технічні розробки є безповоротними витратами і потребують певного часу перш, ніж їх результати можуть використовуватися на ринку.

Технологічні переваги виявляються коли оператор володіє технологією, яка дозволяє постачати послуги ефективніше та дешевше.


7.2.7.Доступ до джерел фінансування.

Ситуація при якій постачальники мають легкий або пільговий доступ до фінансових ресурсів або джерел фінансування можуть створювати перешкоди для входження на ринок або надавати конкурентні переваги.


7.2.8. Компенсаційна купівельна спроможність.

Обмеження або витрати кінцевих користувачів, пов'язані із зміною оператора, збільшують можливості для оператора з істотною ринковою перевагою поводитися незалежно від ринку. Такі обмеження можуть мати практичний, технічний або фінансовий характер, або можуть виникнути внаслідок того, що кінцеві користувачі більше довіряють існуючому та відомому оператору, ніж новим операторам, і не будуть ризикувати із переходом до іншого оператора.

Ринкова позиція оператора може бути послаблена, якщо впливові клієнти з невеликими затратами можуть перейти до альтернативного оператора.


7.2.9. Етап розвитку відповідного ринку.

Як правило, не підлягають попередньому регулюванню нові ринки, ринки що розвиваються та ринки з високою динамікою, на яких ринковий лідер може фактично володіти суттєвою ринковою часткою, проте передчасне покладення на нього регуляторних обов'язків може мати негативний вплив на умови конкуренції, що складаються на такому ринку. Віднесення таких ринків, до тих, що підлягають попередньому регулюванню, здійснюється тільки у випадку, коли існують ознаки того, що вплив на ринку суб’єктів господарювання, які першими вийшли на ринок, може перешкоджати розвитку ефективної конкуренції в майбутньому.


7.2.10. Розвиток мережі збуту.

Розвинута дистриб’юторська та торгівельна мережа, яка може бути створена тільки після тривалого строку та при значних витратах може створювати перешкоди для входження на ринок нових операторів і надавати переваги існуючим операторам.


7.4. Оцінка істотної ринкової переваги здійснюється на основі комбінування критеріїв. НКРЗ приймає рішення стосовно вибору критеріїв для визначення операторів з істотною ринковою перевагою в кожному конкретному випадку.


7.5. За результатами аналізу ринків послуг пропуску трафіка приймаються рішення НКРЗ стосовно визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на них із зазначенням переліку таких операторів.


^ 8. Накладення зобов’язань на операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку послуг пропуску трафіка.


8.1. Рішення НКРЗ про проведення аналізу ринків та стосовно визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на них набувають чинності з моменту їх прийняття і діють до їх скасування за рішенням НКРЗ у випадку, якщо відповідний ринок за результатами проведеного аналізу не буде мати або втратить характеристики ринку, на якому відсутня ефективна конкуренція.


8.2. З дати, вказаної у рішенні НКРЗ на операторів з істотною ринковою перевагою накладаються регуляторні зобов’язання відповідно до Закону України «Про телекомунікації»:

- дотримання встановлених НКРЗ розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на певному ринку послуг пропуску трафіка, або операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій;

- застосування розрахункових такс за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, що не займають монопольне (домінуюче) становище та не мають істотної ринкової переваги, у розмірах не нижче за відповідні розрахункові такси за послуги пропуску трафіка від їхніх мереж до мереж операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище та/або мають істотну ринкову перевагу;

- забезпечення взаємоз’єднання з телекомунікаційною мережею іншого оператора в точках, зазначених у каталозі пропозицій операторів телекомунікацій щодо взаємоз’єднання з їхніми телекомунікаційними мережами, крім випадків, якщо телекомунікаційна мережа, яку пропонується приєднати не відповідає вимогам Закону України «Про телекомунікації»;


^ 9. Особливості визначення та аналізу ринків послуг термінації трафіка.


9.1. Для забезпечення можливості абонента одного оператора телекомунікацій зв’язатися з абонентом фіксованої або рухомої (мобільної) мережі іншого оператора телекомунікацій, оператор телекомунікацій на мережу якого ініціюється виклик, повинен надати послугу термінації на власній мережі телефонного зв’язку.


9.2. Оператори телекомунікацій, що генерують трафік від абонентів власної мережі до абонентів інших операторів фіксованого або рухомого (мобільного) зв’язку, у випадку відсутності прямого взаємоз’єднання мереж користуються послугами транзиту з’єднання, але в будь-якому випадку абонент отримає послугу, якщо оператор, на мережу якого здійснюється виклик, надасть послугу завершення з’єднання на власній телефонній мережі


9.3. Оператор телекомунікацій, який надає послугу термінації трафіка на власній мережі є єдиним суб’єктом господарювання, що може надати таку послугу, тобто послуги термінації трафіка на власних мережах не можна вважати взаємозамінними.


9.4. Оскільки послуги термінації трафіка, що надаються різними операторами телекомунікацій не формують групу взаємозамінних послуг, товарні межі ринку термінації трафіка обмежуються мережею кожного окремого оператора.


9.5. Оператор телекомунікацій на ринку послуг термінації трафіка є єдиним постачальником зазначеної послуги і його ринкова частка дорівнює 100%.


^ 10. Особливості визначення та аналізу ринків послуг транзиту трафіка.


10.1. Послуги транзиту трафіка від однієї мережі до іншої може надавати будь-який оператор телекомунікацій за наявності необхідних взаємоз’єднань.


10.2. Національні оператори фіксованого та рухомого (мобільного) зв’язку надають послуги транзиту, які формують групу взаємозамінних телекомунікаційних послуг на ринку послуг транзиту всіх операторів, у межах якого споживач за звичайних умов може легко перейти від споживання однієї послуги до споживання іншої.


10.3. Оператор телекомунікацій на ринку послуг транзиту трафіка є одним із постачальників зазначеної послуги. Тому його ринкова частка визначається як частка його валового доходу від надання цих послуг в сумарному валовому доході всіх операторів телекомунікацій.


^ 11. Заключні положення


11.1. Перелік ринків пропуску трафіка, визначений НКРЗ для проведення аналізу, наведений у додатку 3. В переліку зазначаються основні характеристики ринків: тип мережі, географічні межі ринку, споживачі та поставщики послуг, види послуг, що надаються (товарні межі ринку), тощо. При необхідності перелік ринків може бути змінений шляхом прийняття відповідного рішення НКРЗ та внесення змін до додатку 3.


11.2.Рішення НКРЗ про результати аналізу ринку послуг пропуску трафіка включає перелік операторів телекомунікацій, які мають істотну ринкову перевагу на ринку та дату, з якої на них накладаються регуляторні зобов’язання, передбачені Законом України «Про телекомунікації».


11.3. Це рішення НКРЗ оприлюднюються на веб-сайті НКРЗ та Офіційному бюлетню НКРЗ і є обов’язковим для виконання операторами, які визнані такими, що мають істотну ринкову перевагу на ринку послуг пропуску трафіка.


^ Начальник Економічного управління Т. Ієвлєва


Додаток 1 до Порядку


Інформація

щодо показників діяльності операторів фіксованого телефонного зв’язку*
Показники

Одиниця виміру

2009 рік

2010 рік

І півріччя

ІI півріччя

І півріччя

ІI півріччя

1.

Доходи від надання послуг місцевого телефонного зв'язку

тис.грн 
2.

Доходи від надання послуг вихідного міжміського телефонного зв'язку, всього, з них:

тис.грн

2.1.

за вихідні дзвінки в межах власної мережі та мереж інших операторі

тис.грн

2.2.

за дзвінки на номери інших операторів фіксованого телефонного зв’язку

тис.грн

2.3.

за вихідні дзвінки на номери операторів рухомого (мобільного) зв'язку

тис.грн

3.

Доходи від надання послуг вихідного міжнародного телефонного зв'язку

тис.грн

4.

Доходи від надання послуг термінації трафіка на власній мережі

тис.грн 
5.

Доходи від надання послуг транзиту трафіка через власну мережу

тис.грн 
6.

Загальна кількість абонентів фіксованого телефонного зв’язку

од.

7.

Середня щомісячна тривалість розмов на одного абонента фіксованого телефонного зв’язку

хв

8.

Середній щомісячний дохід від продажу надання послуг зв’язку на одного абонента фіксованого телефонного зв’язку

грн

9.

Загальний обсяг трафіка, в т.ч.:
9.1.

Вихідний трафік, з нього:

тис.хв.

9.1.1.

в межах місцевої мережі, в т.ч.:

тис.хв.

9.1.1.1.

- на власну мережу

тис.хв.

9.1.1.2.

- на мережі інших фіксованих операторів

тис.хв. 
9.1.2.

на мережі рухомого (мобільного) зв'язку

тис.хв. 
9.1.3.

міжміський трафік, в т.ч.:

тис.хв.

9.1.3.1.

- на власну мережу

тис.хв.

9.1.3.2.

- на мережі інших фіксованих операторів

тис.хв.

9.1.4.

міжнародний трафік

тис.хв.

9.2.

Вхідний трафік, з нього:

тис.хв.

9.2.1.

місцевий з мереж інших фіксованих операторів

тис.хв.

9.2.2.

міжміський

тис.хв.

9.2.3.

з мереж рухомого (мобільного) зв'язку

тис.хв.

9.2.4.

міжнародний

тис.хв.

9.3.

Транзитний трафік

тис.хв.

* додаток 1 повинні заповнювати суб'єкти господарювання, які мають ліцензію: на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного; на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного.


^ Додаток 2 до Порядку


Інформація

щодо показників діяльності операторів рухомого (мобільного) зв’язку**
Показники

Одиниця виміру

2009 рік

2010 рік

І півріччя

ІI півріччя

І півріччя

ІI півріччя

1.
еще рефераты
Еще работы по разное