Реферат: Програми фахових вступних випробувань; Вимог до рівня підготовки вступників; Переліку рекомендованої літературиСХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра соціальної роботи


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ
„Соціальна робота”
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


Пояснювальна записка складається з:

Програми фахових вступних випробувань;

Вимог до рівня підготовки вступників;

Переліку рекомендованої літератури;

Критеріїв оцінювання;

Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Соціальна робота» забезпечують наступні нормативні дисципліни, передбачені навчальним планом.


Історія соціальної роботи. Базові знання з історії соціальної роботи. Основні поняття, терміни і тенденції розвитку соціальної роботи та соціальної допомоги. Процес становлення соціальної роботи з найдавніших часів до сучасності. Становлення та розвиток соціальної роботи в Україні з часів Київської Русі. Конструктивна роль Церкви у розв‘язанні соціальних проблем та розвиткові соціальної роботи в Європі та Україні.

^ Соціальна політика. Теоретичні основи соціальної політики. Основні принципи соціальної політики. Соціальна політика держави як механізм соціального забезпечення та соціальної допомоги різним верствам населення. Соціальна політика в умовах громадянського суспільства. Головні напрями соціальної політики України щодо різних груп клієнтів.

^ Система організації соціальних служб. Актуальні питання, функції і напрями діяльності соціальних служб в роботі з різними групами клієнтів. Клієнто-центрований принцип у діяльності соціальних служб. Функціонування державних, недержавних соціальних служб. Місія соціального працівника в роботі з різними групами клієнтів. Діяльність державних та недержавних структур в організації соціальної роботи. Роль Церкви в організації соціальної роботи та соціальної допомоги.

^ Теорія соціальної роботи. Теоретико-методологічні основи соціальної роботи в сучасній практиці соціального працівника. Методологічні засади соціальної роботи. Теоретичні основи формування у клієнта потреби бути суб‘єктом діяльності.

^ Менеджмент соціальної роботи. Основи теорії менеджменту в сфері соціальної роботи: сутність та роль. Методологічні основи менеджменту. Закони й принципи менеджменту. Розвиток теорії й практики менеджменту. Сенс існування організації та її структура. Стилі управлінського мислення. Стилі керівництва. Соціально-психологічні, інтелектуальні, професійні якості менеджера.

^ Ведення професійних документів. Організація роботи з документами, що використовуються в соціальній сфері. Знання кадрового діловодства. Оформлення справ і організація документозвороту. Ведення номенклатури справ та відправлення документів до архіву.

^ Соціальна робота з різними групами клієнтів. Специфіка професійних, соціальних, психологічних потреб і особливостей дітей-інвалідів, дітей-сиріт, підлітків з девіантною поведінкою, дітей і підлітків, що мають проблеми із законом, клієнтів пенсійного віку, осіб, що потрапили у важке соціальне становище. Форми, методи та засоби соціальної роботи з різними групами клієнтів. Методи соціальної роботи з позиції різних психологічних теорій.

^ Правові основи соціальної роботи. Структура нормативно-правових актів, механізми використання конституційних прав у сфері соціального забезпечення людей з обмеженими можливостями. Знання чинного законодавства, з метою ефективного використання пільг, що надаються державою та державними установами відповідним групам клієнтів.

^ Методи соціальної роботи. Методи та форми соціальної роботи та соціальної допомоги у роботі з різними групами клієнтів. Методологічні основи методів соціальної роботи. Суб‘єкт–об‘єкт–суб‘єктні відносини як сучасна методологічна основа методів соціальної роботи.

^ Безпека життєдіяльності. Мета курсу «Безпека життєдіяльності». Безпечні, небезпечні, шкідливі фактори навколишнього середовища. Критерії безпечності. Методи захисту від впливу шкідливих та небезпечних ситуацій та їх наслідків. Ризики виникнення небезпечних ситуацій. Критерії оцінки щодо небезпечних, шкідливих факторів навколишнього середовища.

^ Основи консультування. Консультування як психосоціальний підхід соціальної роботи, що спрямований на зниження загального рівня стресової ситуації в державі й усунення людиною внутрішнього конфлікту в умовах проблемної ситуації. Основні процедури: психологічна підтримка й психологічна корекція. Принципи гуманістичної психології К. Роджерса як основа взаємовідносин між консультантом та клієнтом.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

знати:

основні поняття, визначення, терміни соціальної роботи;

історичні аспекти розвитку соціальної роботи;

основні тенденції в розвитку соціальної роботи в контексті міжнародного досвіду

методи соціальної роботи;

основні форми соціального захисту людини;

основні тенденції у сфері соціальної політики;

систему організації соціальних служб в Україні;

менеджмент соціальної роботи;

основні форми соціальної роботи з різними групами клієнтів;

ведення професійних документів;

міжнародні та європейські тенденції в сфері соціального захисту людини;

правові основи соціальної роботи;

основи консультування.


уміти:

проводити аналіз стану соціальної роботи на території, підприємстві;

вносити пропозиції щодо розвитку соціальної роботи на підприємстві, соціальних установах;

організувати соціальну роботу з різними групами клієнтів;

дати правильну оцінку стану соціальної роботи в соціальних закладах, підприємствах;

користуватись відповідними методами роботи з різними групами клієнтів;

здійснювати консультування різних груп клієнтів.^ 3. Перелік рекомендованої літератури


Агапов Е.П. Социальная работа как феномен культуры. – Ростов н/Д. 1999. – 321 с.

Антология социальной работы / Сост. М.В. Фирсов. – М., 2000. – Т.1-3.

Иванов А.В. Социальные технологии в современном мире. – М., 1996. – 235 с.

Козлов А.А. Социальная работа за рубежом: состояние, тенденции, перспективы. – М., 2008. – 356 с.

Кузьмин А.В., Сутырин Б.А. История социальной работы. – М., 2002. 323 с.

Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование. – Ростов н/Д. – 2001. – 298 с.

Основы социальной работы / Под ред.. П. Д. Павленка. – М., 1997. – 456 с.

Социальная работа. Российский энциклопедический словарь. – Под ред. В.И. Жукова. – М., 1997. – 456 с.

Социальная работа и социальные технологии: Материалы методологического семинара / Отв. ред..- сост Т.В. Шеляг. – М., 1995. – 432 с.

Теория и методология социальной работы / Под ред. С.И. Григорьева. – М., 1994. – 343 с.

Теория социальной работи / Под ред. В.И. Холостовой. – М., 1998. – 375 с.

Философия социальной работы / Под ред.. В.И. Митрохина. – 1998. – 478 с.

Фирсов М.В., Студенов Е. Г. Теория социальной работы. – М., 2002. – 453 с.

Энциклопедия социальной работы: в 3-х т. / Пер. С англ.. – М., 1994.^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

Правильність відповіді;

Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою

1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі письмового екзамену. Для проведення вступного іспиту формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного іспиту ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного іспиту головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри соціальної роботи.

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На іспит вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Екзаменаційний білет містить одне теоретичне питання та тестове завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 1,5 години в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


В.о. обов‘язки завідувача

кафедри соціальної роботи __ Канд. філос. наук Сабадуха В.О.


Голова фахової

атестаційної комісії ______________ Канд. ек. наук, доц. Шаповалова Т. В.

еще рефераты
Еще работы по разное