Реферат: Список наукових та навчально-методичних праць дегтеренко анастасії миколаївни


Форма 11


СПИСОК

НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ

ДЕГТЕРЕНКО АНАСТАСІЇ МИКОЛАЇВНИ№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор.)
Співавторство


І. Наукові роботи, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

Роль українського слова в обороні православної віри

Стаття

Кирилло–Мефодиевские дни: проблемы национального и духовного возрождения: Сб. науч. трудов ІІ региональной научной конференции. — Донецк, 2000. — С. 5—7.


3


Острозька Біблія Івана Федорова – унікальна пам’ятка українського книгодрукування

Стаття

Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість: Зб. матеріалів Міжнар. студ. Наук.–практ. конференції. (Киів, 25—27 квітня 2000). – У 2-х т. — К. : Видавництво Європейського університету, 2001. — Т. 2. — С. 51—55.


5


Острозька Біблія як феномен українського друкарства

Стаття

Наука і молодь: Зб. наук. пр. Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених, присвяченої 10–річчю незалежної України — Київ, 2001. — С. 121—127.


7


Початкове українське друкарство як чинник національної ідеї: історіографічний оглядСтаття

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. – Вип. 12. — Львів, 2002. — С. 256—262.

7


Духовна скарбниця українського народу

Стаття

Археологія та етнологія Східної Європи: Матеріали і дослідження. Зб. наук. пр. – Том 3:— Одеса, 2002. — С. 322—323.2


Костянтин Острозький та Андрій Курбський: культурологічні взаємини

Тези

Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 4-ї міжнародної Міждисциплінарної науково-практичної конференції 1 — 10 травня 2003 р. — Ялта / Харків : Українська асоціація «Жінки в науці та освіті»; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2003. — С. 271.1


Наукові дискусії щодо початку українського книгодрукування

Стаття

Друкарство молоде: Доповіді 3-ї науково – технічної конференції студентів і аспірантів. —К., 2003. — С. 165—168.4


Константин Острожский и Андрей Курбский: культурологические связи или политический альянс?

Тези

Образование, экология, экономика, информатика. Тезисы докладов VIII Международной конференции. (Астрахань, 15—20 сентября 2003 г.) — Астрахань : ГУП «Издательско–полиграфический комплекс» «Волга», 2003. — С. 98.1


Роль Острозької Академії у збереженні традицій православ’я

Стаття

Від духовних джерел Візантії до сучасної України: Зб. наук. пр. IV Всеукраїнської наукової конференції аспірантської, студентської та учнівської молоді

, присвяченої пам’яті трьох Ієрархів – Святителів В. Величко, І. Золотоустого і І. Богослова. — Київ : Київський славістичний університет, 2004. — С. 69—77.9


Авторские элементы Ивана Федорова в книгопечатании (на примере Острожской Библии 1580-1581 гг.)

Стаття

Книга и мировая цивилизация: Материалы XI Международной конференции по проблемам книговедения (Москва, 20—21 апреля 2004 г.). — М. : Наука, 2004. — Т. 2. — С. 56—60.5


Роль ЗМІ у виборчій кампанії 2002 року в м. Маріуполі

Тези

Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 5-ї Міжнародної міждисциплінарної науково – практичної конференції / Міністерство освіти і науки; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Українська асоціація “Жінки в науці та освіті”. – Алушта, 2004 р. — С. 97.


1


Інформаційно–комунікативні технології як чинник виборчої кампанії

Стаття

Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 5-ї Міжнародної міждисциплінарної науково–практичної конференції /Міністерство освіти і науки; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Українська асоціація “Жінки в науці та освіті”. — Алушта, 2004. — С. 123—134.


12


Політичні програми як фактор впливу на суспільство на прикладі виборів до Верховної Ради України в 2002 р. в м. Маріуполі

Стаття

Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Научный журнал. —Политические науки. — 2004. — Т. 17 (56). — № 2. — С. 154—163. Фахове видання


10

М. В. БуликНаціональне питання у виборчій кампанії 2002 року в м. Маріуполі.

Стаття

Демократичний розвиток України. Матеріали конференції. Збірник наукових праць. — К. : Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2005. — С. 209—213.

5


Роль національних меншин у забезпеченні зовнішньополітичних інтересів України на прикладі греків Приазов’я

Тези

Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 6-ї Міжнародної міждисциплінарної науково–практичної конференції / Міністерство освіти і науки; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Українська асоціація “Жінки в науці та освіті”. — Алушта, 2005. — С. 116.1


Національні меншини Приазов’я як фактор геополітичної стратегії України

Тези

Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий простір: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції.(09 грудня 2005 року) / За заг. ред. О. В Булатової . — Маріуполь : МДГУ, 2005. — 172 с.1


Етнічний вимір геостратегії України

Стаття

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України / Курасівські читання. — 2005. — Вип. 30. — К., 2006. — С. 154—161. Фахове видання.


8


Українці, корінні народи та національні меншини: проблеми гармонізації

Стаття

Матеріали VIIІ підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДГУ: Зб. наукових праць / За редакцією К. В. Балабанова. — Маріуполь : МДГУ, 2006. — В 2-х ч. : Ч. 1. — С. 91—95.


5


Етнонаціональний фактор в контексті політичних програм (за матеріалами виборів до Верховної Ради України 2002 року на прикладі м. Маріуполя)


Стаття

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. — Київ ; Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. — Вип. 8. — С. 119—127.Фахове видання.

10


Державний етнополітичний менеджмент: досвід і перспективи

Тези

Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 6-ї Міжнародної міждисциплінарної науково–практичної конференції / Міністерство освіти і науки; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Українська асоціація “Жінки в науці та освіті”. — Семеїз, 2006. — С. 56.


1


Етнонаціональний аспект життєдіяльності територіальних громад Українського Північного Приазов’я: Статистичний посібник.


Статистичний посібник

Маріуполь : МДГУ, 2007. — 34 с.

34


Етнічні особливості зайнятості та соціально-професійної стратифікації територіальних громад Українського Північного Приазов’я (УПП)


Стаття

Гілея (науковий вісник) / Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова; Українська Академія Наук. — Вип. 8. — К., 2007. — С. 132—157. Фахове видання.

26


Неконституційность пропорційної системи виборів до місцевих рад: етнополітичний вимір

Стаття

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://democracy.kiev.ua/publications/collections/conference_2007/section_2/Degterenko.doc


18


Етнополітичні й цивільні аспекти неконституційності пропорційної системи виборів до місцевих рад

Стаття

Політичний менеджмент. — Київ, Інтер Графіка, 2007. — № 2 (23). — С. 77—89. Фахове видання.13


Етномовна компетенція територіальних громад Українського Північного Приазов’я

Стаття

Розвиток еллінізму в Україні у XVIII—XXI ст. — Маріуполь: МДГУ, 2007. — С. 164—167.4


Етнонаціональний контекст фінансових відносин в Українському Північному Приазов’ї (УПП)

Стаття

Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. — Запоріжжя : Просвіта, 2007. — Вип. ХХІ. — С. 443—446. Фахове видання.


4^


ІІ. Наукові роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

Етномовна компетенція, діяльність та організація територіальних громад Українського Північного Приазов’я: бути чи не бути…

Стаття

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — К., 2008. — Вип. 41. (серія «Курасівські читання»). — С. 182—186. Фахове видання.

5


Етнонаціональний аспект життєдіяльності територіальних громад Українського Північного Приазов’я

Монографія

Маріуполь : ТОВ «Друкарня «Новий світ», 2008. — 208 с.208


Ризики версій мовної політики України за матеріалами Українського Північного Приазов’я

Тези

Матеріали Х підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДГУ: Зб. наук. праць / За загал. редакцією К. В. Балабанова. — Маріуполь : МДГУ, 2008. — С. 9—11.3


Кримськотатарський контекст соціальної інтеграції громадян України різних національностей, які проживають у Криму: виклики для держави

Монографія

Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України: монографія. — К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2009. — С. 381—432.


51/448

Колектив авторів:

В. О. КотигоренкоС. І. Здіорук; Е. М. Лібанова та інші.Соціально-економічна адаптація кримськотатарських репатріантів

Стаття

Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр. – К.: ВІР УАН, 2010. – Спецвипуск. – С. 231–242.

Фахове видання.12


Етнонаціональне в соціально-економічній сфері Автономної Республіки Крим

Тези

Матеріали ХІ підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДГУ: Зб. наук. праць / За загал. редакцією К. В. Балабанова. — Маріуполь : МДГУ, 2009. — С. 330—333.4


Людина високої мети: ювілейне видання

Монографія

Донецьк: ТОВ «ВПП «Промінь», 2009. — 312 с.

20/312


Упорядники:

Ю. М. Косенко,

І. В. Соколова, та ін.Фінансові відносини в етнонаціональному контексті (за матеріалми УПП)

Стаття

Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр. – К.: ВІР УАН, 2009. – Вип. 19. – С. 344—350.

Фахове видання.7


Культурні аспекти соціального відторгнення

Тези

Матеріали ХІІ підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДГУ: Зб. наук. праць / За загал. редакцією К. В. Балабанова. — Маріуполь : МДГУ, 2010. — С. 351—354.4


Гендерний порядок і шляхи досягнення гендерної рівності в Україні

Тези

Жінки у бізнесі: Матеріали круглого столу / За заг. ред. Л. М. Ніколенко. — Маріуполь, 2010. — С. 8—10.3


Аналіз етномовних аспектів соціального відторгнення за матеріалами територіальних громад України


Стаття

Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр. – К.: ВІР УАН, 2010. – Вип. 39. – С. 316–322.

Фахове видання.


7


Культурні традиції життєдіяльності поліетнічних територіальних громад Українського Північного Приазов’я

Стаття

Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр. – К.: ВІР УАН, 2010. – Вип. 40. – С. 450—463.

Фахове видання.14


Культурні цінності етнічних груп Українського Північного Приазов’я

Стаття

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — К.: ТОВ «Видавництво Дельта», 2010. — № 5 (49). — С. 289—308.Фахове видання.


19


Етномовниі аспекти соціального відторгнення в Україні

Стаття

Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 травня). – Маріуполь, 2011. – С. 165 – 168.4


Стратегія розвитку Центру ґендерних досліджень і освіти Маріупольського державного університету на 2011 – 2015 рр..

Стаття

Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу: Збірник матеріалів Першої Інтернет-конференції (25 березня 2011 р.) / Під заг.ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь, 2011. - С . 161 – 165.5


Етнонаціональний аспект формування громадяського

суспільства в Україні (за матеріалами Північного Азов’я


Стаття

Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр. – К.: ВІР УАН, 2011. – Вип. 52. – С. 481—485.

Фахове видання.5


Концепція розвитку Центру ґендерних досліджень і освіти Маріупольського державного університету на 2011 – 2015 рр.


Стаття

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://istfak.org.ua/files/centr-gendernih-issledovaniy/koncepciya.pdf

5

К. В. БалабановГендерний порядок і шляхи формування громадянського суспільства в Україні

Стаття

Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр. – К.: ВІР УАН, 2012. – Вип. 56

^ Фахове видання. [Електронний ресурс]. — Режим доступу :

http://gileya.org.ua/index.php?ng=library

9


Громадянське суспільство в Україні: етнонаціональний аспект.

Словник-довідник

Маріуполь : МДУ, 2011. (у друці).


130

К. В. Балабанов, М. В. Булик, С. П. ПахоменкоІ. С. ПономареваРозвиток територіальних громад Українського Північного Азов’я.

^ Статистичний довідник

Маріуполь : МДУ, 2011. (у друці).


55

К. В. Балабанов, М. В. Булик, С. П. ПахоменкоІ. С. ПономареваЕтнонаціональний аспект формування громадянського суспільства в Україні (за матеріалами Північного Азов’я

Монографія

Маріуполь : МДУ, 2011. (у друці).


531

К. В. Балабанов, М. В. Булик, С. П. ПахоменкоІ. С. Пономарева
^ ІІІ. Основні навчально-методичні праці

Національні проблеми сучасного світу: для студентів спеціальності «Історія»


Методичні рекомендації

Маріуполь : МДГУ, 2006. — 130 с.

26/

130

К. В. Балабанов, М. В. БуликСоціологія: для студентів всіх спеціальностей

Методичні рекомендації


Маріуполь : МДГУ, 2006. — 136 с.

30/

136

П. М. Іванов,

М. В. БуликМіжнародні конфлікти: для студентів спеціальності «Міжнародні відносини» 

Програма та методичні рекомендації з курсу


Маріуполь : МДУ, 2011. — 103 с.

103


Конфліктологія та теорія переговорів: для студентів спеціальності «Міжнародні відносини» 

Методичні рекомендації

Маріуполь : МДУ, 2011. — 106 с.

106
Аналіз та прогнозування зовнішньої політики: для студентів спеціальності «Міжнародні відносини»


Методичні рекомендації

Маріуполь : МДУ, 2011. — 50 с.

50


Стратегія і тактика ведення переговорів: для студентів спеціальності «Міжнародні відносини»


Навчально-методичний посібник


Маріуполь : МДУ, 2011. — 196 с.

196Гендерна політика в міжнародних відносинах (за вимогами кредитно-модульної системи)


Програма та методичні рекомендації

Маріуполь : МДУ, 2011. — 47 с.


47Ґендерна безпека: для студентів спеціальності «Міжнародні відносини»

Навчально-методичний посібник

Маріуполь :  МДУ, 2011. — 213 с.

213Авторка А. М. Дегтеренко


еще рефераты
Еще работы по разное