Реферат: Опис кредитного модуля (дисципліни)


Опис кредитного модуля (дисципліни)

ВП-04 “ Антикризове управління підприємством”


Статус кредитного модуля (дисципліни) за вільним вибором студентів

Лектор Хринюк Олексій Сергійович, доцент

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра економіки і підприємництва


І. Загальні відомості

Згідно з навчальним планом підготовки магістрів зі спеціальності “Економіка підприємства” на факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” дисципліна “Антикризове управління підприємством ” відноситься до вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки.

Антикризове управління — це тип управління, зорієнтований на досягнення таких цілей:

запобігання (пом' якшення) впливу на підприємство руйнів­ них кризових явищ;

створення та підтримки діяльності підприємства в режимі виживання в тих випадках, коли криза все ж таки виникла;

стабілізації та виведення підприємства з кризи за допомогою програм фінансового оздоровлення, реструктуризації, підвищен­ня конкурентоспроможності тощо або, коли нормалізація діяль­ності підприємства неможлива, — санації за рішенням суду або ліквідації підприємства з найменшими втратами..

Предметом дисципліни “Антикризове управління підприємством” є економічні відносини, що виникають при кризових явищах в процесі становлення, функціонування та ліквідації підприємства, та пов”язані з цим антикризові заходи

Об’єктом навчальної дисципліни “Антикризове управління підприємством” є економічні відносини на підприємства.

Дисципліна “Антикризове управління підприємством”базується на таких фундаментальних та професійно-практичних дисциплінах як «Стратегічне управління», «Стратегія підприємств», «Основи менеджменту», «Економічна діагностика» «Фінансовий менеджмент» та інші.

За переліком дисциплін програми підготовки підготовки магістрів з економіки підприємства дисципліна “Антикризове управління підприємством” викладається в обсязі 2 кредитів ECTS.


ІІ. Розподіл навчального часуСеместр

Код кредитного
модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять

(всього год./год. у тижні)

СРС

Модульні контр. роб. (кількість)

Індивід. завдання

(вид)

Семестрова

атестація (вид)

Лекції

Практичні/
семінарські

Лабораторні/

комп’ютерний практикум

9

ВП-04

2/72

18

18

-

36

1

РР

залікІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни)

Мета викладання дисципліни “Антикризове управління підприємством”- формування системи знань та умінь з антикризового управління підприємством – розпізнавання та діагностика кризових явищ, прогнозування наслідків розвитку кризових явищ та їхнього впливу на результати діяльності підприємства, визначення можливостей запобігання та забезпечення функціонування підприємства в умовах криз, ліквідація наслідків кризи, прийняття та реалізація антикризових управлінських рішень.


^ Основними завданням
еще рефераты
Еще работы по разное