Реферат: Вісник Київського національного Університету імені Тараса Шнвченка. Вища освіта України


СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

викладачів кафедри «ПРИРОДНИЧИХ НАУК»

КІІ ДонНТУ за 2009р.
п/п

Найменування робіт

Вихідні дані

Характеристик

роботи

Обсяг

друков.

аркушів сторінок

Мова

Автори
1

2

3

4

5

6

7
Видання , затверджені ВАК
1

Аналіз характерних проблем запровадження систем штучного інтелекту в навчальний процес

Вісник Київського національного Університету імені Тараса Шнвченка. Вища освіта України. – Додаток 4, том I (13) – 2009 р. – Тематичний випуск «Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 500-506.

друк.

0,38/0,19

укр..

Ушакова Т.О.,

Павлиш В.М.
2

Проблеми впровадження компетентісного підходу в процес підготовки гірничих інженерів

Вісник Київського національного Університету імені Тараса Шнвченка. Вища освіта України. – Додаток 4, том I (13) – 2009 р. – Тематичний випуск «Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 428-433.

друк.

0,38/0,19

укр..

Ушакова Т.О.,

Придатько С.П.
Видання в ближньому зарубіжжі ( міжнародні)
1

Інтегральні інваріанти фізич ного маятника

Матеріали V11 міжнародної наукової конференції Севастополь, 13-17 квітня 2009 р., стор.68-72

друк

0,25/ 0,08

укр..

Мальцева В.Д.

Горячева Т.В.

Лященко М.,

ст. гр....РКК-07
2

Використання математичних методів при розв’язанні економічних задач


«Прикладные задачи математики в механике, экономике, экологии» Материалы VII международной научной студенческой конференции г. Севастополь 13-17 апреля 2009 – С. 126-130

друк

0,32/0,24

укр..

Данильчук О.М., Погромська О.В.

Погромська І.В.

Видання в дальньому зарубіжжі ( міжнародні)
1

Некоторые дидактичес кие проблемы совре менной инженерной психологи обучения

Междунар. Научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus, специальный выпуск “Strategy of Quality in Industry and Education”, Varna, Bulgaria, 2009, Т.2 – С.354-357

друк

0,2

рос.

Сергієнко Л.Г.
2

Использование экспертных систем для улучшения качества образования

V Міжнародна конференція „Стратегія якості у промисловості і освіті” (6 -13 червня 2009р., Варна, Болгарія): Матеріали. У 2-х томах. Том II. Упорядники: Хохлова Т.С., Хохлов В.О., Ступак Ю.О. – Дніпропетровськ-Варна: Волант-ТУ-Варна, 2009. – С.634-636

друк.

0,188/

0,094

рос.

Ушакова Т.А..

Павлыш В.Н.
Статті в Україні (не ВАК)
1

Проблемы инженерной психологии обучения и дидактики высшей школы

Філософсько-педагогічні аспекти формування свідомості технічної інтелігенції (12 березня 2009 р.) – Красноармійськ, КІІ ДонНТУ, 2009. – 205 с. (с.8-13)

друк

0,375/0,25

рос.

Сергиенко Л.Г., Сергиенко Н.И. Винник Е.А.
2

Дидактические основы использования автоматизированных обучающих систем в учебном процессе по фундаментальным дисциплинам.

Геотехнології і охорона праці у гірничій промисловості: Зб. матеріалів регіональної науково-практичної конференції, КІІ ДонНТУ, 16 вересня 2009 – 310 с. (с.260-263)

друк

0,25/0,16

рос.

Сергиенко Л.Г., Сергиенко Н.И.

Винник Е.А.
3

Современные дидактические принципы обучения во втузе

Геотехнології і охо-рона праці у гірничій промисловості: Зб. матеріалів наук.-практ конф., КІІ ДонНТУ, 2009 – Донецьк: ООО „Цифровая типограф-фия”, С. 254-260

друк

0,375

рос.

Сергиенко Л.Г.
4

Прикладні задачі та програмні системи символьної математики

Геотехнології і охо-рона праці у гірничій промисловості: Зб. матеріалів наук.-практ конф., КІІ ДонНТУ, 2009 – Донецьк: ООО „Цифровая типограф-фия”, С. 292-296

друк

0,3125/

0,08

укр..

Сергієнко Л.Г. Сименко О.В.

Бабічев О.С.

Ніконюк Ю.В.

5

Проблемы и принципы индивидуализации подго- товки горных инженеров

Збірник матеріалів науково-практичної конф., КІІ ДонНТУ, Красноармійськ. 16 вересня 2009 р. стор.251 – 253

друк

0,2/0,1

рос.

Гого В.Б., Русанова Е.А
6

Формування у студентів мотивації у процесі вивчення математики

Збірник матеріалів науково-практичної конф., КІІ ДонНТУ, Красноармійськ. 16 вересня 2009 р. стор.304 – 305

друк

0,125

укр..

Мальцева В.Д.
7

Формирование информационной компетентности студентов как важнейшей составляющей социальной инфраструктуры общества


Геотехнології і охорона праці у гірничій промисловості: Зб. матеріалів регіональної наук.-практ. конф., Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ, 16 вересня 2009 р. - Донецьк: ООО «Цифровая типография», 2009. – С. 277-282

друк

0,375/

0,188

рос.

Ушакова Т.О.,

Придатько С.П.
8

Про необхідність реалізації компетентісного підходу у підготовці фахівців гірництва

Геотехнології і охорона праці у гірничій промисловості: Зб. матеріалів регіональної наук.-практ. конф., Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ, 16 вересня 2009 р. - Донецьк: ООО «Цифровая типография», 2009. – С. 274-276

друк

0,287/

0,093

укр..

Ушакова Т.О.,

Придатько С.П.
9Інтенсифікація учбового процесу за рахунок синтезу самостійної роботи студента та контролю викладача


„Проблеми і шляхи вдосконалення науково-методичної та навчально-виховної роботи в Дон НТУ”, 6-7 лютого 2009р., Донецьк

друк

0,25/0,09

укр..

Данильчук О.М. Вірич С.О.

Бабенко М.О.
10

Інноваційний підхід викладання фундаментальних дисциплін у вищому технічному навчальному закладі

Геотехнології і охорона праці у гірничій промисловості Красноармійськ КІІ Дон НТУ 16 вересня 2009 – с. 305-307

друк

0,13 /0,04

укр..

Данильчук О.М. Вірич С.О.

Бабенко М.О.
патенти
1

Спосіб попередження вибуху газопилоповітряної суміші в гірничих виробках

Патент на винахід № 85760 зареєстрова но 25.02.2009 р.

друк

0,25/0,08

укр.

Гого В.Б.,

Малєєв В.Б.,

Семенченко А.К
^ Тексти доповідей на конференціях, семінарах
Навчально-методичні посібники , методичні вказівки, конспекти лекцій
1

Теорія ймовірностей.

Опорний конспект лекцій

Теорія ймовірностей. Опорний конспект лекцій. Красноармійськ., 2009. – 79с

друк

4,88/

4,28

укр..

Данильчук О.М Бабенко М.О
2

Векторна алгебра. Опорний конспект лекцій

Векторна алгебра. Опорний конспект лекцій. Красноармійськ., 2009. – 33с

друк

2,06/

1,46

укр.

Данильчук О.М Бабенко М.О
3

Аналітична геометрія.

Опорний конспект лекцій

Аналітична геометрія. Опорний конспект лекцій. Красноармійськ., 2009. – 41с

друк

2,56/

1,96

укр.

Данильчук О.М Бабенко М.О
4

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу Вища математика по темі „Векторна алгебра”

Навчально – методичний посібник Методичні вказівки та завдання для самостійної та контрольної роботи з курсу „Вища математика” по темі „Векторна алгебра ” (для студентів всіх форм навчання / Красноармійськ, 2009- -33с


друк

2,13/

1,03

укр.

Данильчук О.М

Петренко О.Д.

Вірич С.О.


Завкафедри

В.Б. Гого


СПИСОК

трудов за 2009 год

кафедра___естественных наук

факультета «Технологии и организации производства» КИИ ДонНУ

Представить список опубликованных трудов (книга, монография, учебник, учебное пособие, статья, труды конференции, патент, депонированная рукопись и т.д.), в котором отразить следующие сведения:

^ Вид публикации (книга, монография и т.д.).

Библиография:

- перечень авторов в той последовательности, которая представлена в издании;

- заглавие – название публикации (без сокращений);

- область выходных данных (место издания, изд-во, год издания);

- количественная характеристика (количество условных печатных листов для всех видов публикации, дополнительно, интервал страниц – для статьи);

- при представлении текста докладов (статьи) трудов конференции дополнительно к вышеуказанным требованиям необходимо указать: название конференции, дата и

место проведения конференции;

- при представлении депонированной рукописи кроме, перечня авторов и заглавия, указать: номер депонированной рукописи, количество страниц и место депонирования.
^ Количественные показатели
Единицы

Печ. Л.
Общее количество опубликованных трудов
21

11,412

общее количество научно-технических статей из них:

7

1,181

на русском языке (Украина ВАКовское издание)

на украинском языке (Украина ВАКовское издание)

на европейском языке (Украина ВАКовское издание)

статьи в Украине (не Ваковское изд-е)

в странах ближнего зарубежья

в странах дальнего зарубежья


2


2

3


0,38


0,32

0,481

депонированные рукописиУчастие в конференциях, семинарах:

10

1,501

публикация текста докладапубликация тезисов докладов:международной конференции (дальнее зарубежье)

международной конференции (в странах СНГ)

международной конференции (Украина)

украинской конференции

в т.ч. со студентами

региональной конференции

в т.ч. со студентами

вузовской конференции

в т.ч. со студентами101,501

количество научных работников, принявших участие в международных конференциях, семинарахУчебники, из них: навчально-методичні посібникина украинском языке с грифом Министерства образования Украины

на русском языке с грифом Министерства образования Украины


^ Учебно - методические пособия и методические указания , лекции

4

8,73

Монографии:на русском языке (Украина)

на украинском языке (Украина)

на европейском языке (Украина)

в странах ближнего зарубежья

в странах дальнего зарубежьяИзобретательская деятельность:

1

0.08

подано заявок на выдачу охранных документов:

в Украине

в других государствахполучено патентов Украины на изобретение:

в Украине

в других государствах

1

0.08

получено декларационных патентов Украины на полезную модель:

в Украины

в других государствах


^ Продано лицензий


Получено открытий, зарегистрированных в установленном порядкеКонференции, организаторами которых являются кафедры ДонНТУ:международные:

количество участников, в том числе иногородние;

перечень стран участницгосударственные, областные и городскиеполученные наградыВыставки и демонстрируемые экспонаты:международныеэкспонатыгосударственные, областные и городскиеэкспонатынаградыПолученные премии:международныегосударственные
Статьи в соавторстве с сотрудниками других кафедр ДонНТУ учитываются пропорционально вкладу.


Сведения представлять в течение года, но не позднее 10 декабря 2007 года, в отдел интеллектуальной собственности и ПЛР (3-й уч. Корпус, ауд. 107, тел. 3-37; 304-60-05).
еще рефераты
Еще работы по разное