Реферат: Київська обласна державна адміністрація головне управління охорони здоров’я нака з від “ 03 “ січня 2012 р. №

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


Н А К А З


від “ 03 “ січня 2012 р. № 1


м.Київ


Про розподіл обов’язків

керівництва ГУОЗ


З метою забезпечення координації роботи керівництва головного управління охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації, визначення та чіткого закріплення напрямків діяльності відповідно до профільності,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розподіл обов’язків між начальником головного управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, його першим заступником та заступником згідно додатку.

2. Довести зміст наказу до відома співробітників апарату головного управління охорони здоров'я.

4. Контроль за виконанням зазначеного наказу залишаю за собою.


^ Начальник О.І.Ременник


Короленко В.В. 484-15-91

Додаток до наказу

від 03 січня 2012 року № 1


Розподіл обов’язків між начальником головного управління охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації, його першим заступником та заступником

1. ^ Начальник головного управління:


Здійснює керівництво діяльністю головного управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на головне управління охорони здоров’я завдань перед головою облдержадміністрації, визначає ступінь відповідальності заступників начальника, керівників структурних підрозділів управління;

Забезпечує реалізацію державної політики в сфері охорони здоров’я в області;

Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

Затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов'язки його працівників;

Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання головного управління та структурних підрозділів;

За погодженням з Міністерством охорони здоров'я України згідно розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації призначає та звільняє з посад першого заступника та заступника начальника головного управління; призначає на посади і звільняє з посад інших працівників головного управління;

Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління обласної та районних державних адміністрацій;

Розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи та баланси підвідомчих закладів охорони здоров'я та освіти, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності;

Бере участь у засіданні органів місцевого самоврядування та виступає на них з питань, що належать до його компетенції;

Постійно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на управління, у відповідних засобах масової інформації;

Несе відповідальність за проведення в області мобілізації медичних працівників, мобілізаційної підготовки та режимно-секретного забезпечення.

Здійснює прийом громадян з питань, які потребують його компетенції.

Аналізує роботу головного управління, вносить голові Київської облдержадміністрації пропозиції щодо вдосконалення роботи.

Керує розробкою і плануванням перспективного розвитку галузі охорони здоров'я в Київській області.


2. Перший заступник начальника головного управління:


Здійснює керівництво діяльністю управління ЛПД, розподіл обов'язків між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

Забезпечує реалізацію державної політики з питань лікувально-організаційної роботи;

Забезпечує своєчасну висококваліфіковану лікувально-профілактичну допомогу дорослому та дитячому населенню;

Проводить вивчення стану здоров'я населення, вивчення всіх направлень розвитку охорони здоров'я області;

Здійснює організаційні заходи з розвитку профілактичного напрямку в охороні здоров'я;

Здійснює організаційні заходи щодо попередження та зниження захворювань, інвалідності, смертності, у тому числі малюкової та материнської;

Проводить заходи санітарно - просвітницької роботи;

Бере участь в атестації медичних кадрів;

Проводить апаратні наради та бере участь у апаратних нарадах начальника ГУОЗ;

Здійснює контроль за забезпеченням лікувально-профілактичних закладів лікувальними засобами та медичними препаратами;

Контроль за роботою медико-соціальної експертизи, аналіз причини стійкої втрати працездатності, забезпечення відповідного лікування хворих з метою попередження стійкої втрати працездатності, здійснення разом з органами соціального захисту населення та зацікавленими підприємствами, установами та організаціями заходів щодо медичної та трудової реабілітації інвалідів;

Контроль за організацією роботи із зверненнями громадян;

Розробляє та проводить комплекс програм щодо лікувальної роботи в області;

Аналізує роботу управління ЛПД, вносить начальнику ГУОЗ пропозиції щодо вдосконалення роботи;

Інформує та консультує керівників різних рівнів з питань організації лікувальної роботи в області;

Готує документи, пов'язані з лікувальною роботою, забезпечує усунення виявлених порушень;

Бере участь у розробленні структури апарату, штатного розпису, здійснює погодження положень про структурні підрозділи та функціональних обов'язків до посадових інструкцій державних службовців у структурних підрозділах управління ЛПД;

Керує розробкою перспективних і поточних планів роботи управління ЛПД;

Здійснює прийом громадян з питань, які відносяться до його компетенції;

Бере участь у плануванні соціального розвитку галузі охорони здоров'я;

Бере участь у вирішенні трудових спорів.


Заступник начальника головного управління:


Здійснює керівництво діяльністю управління ФОЕПКМЗ, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їx роботу.

Забезпечує достовірний фінансовий облік та економічне планування.

Забезпечує прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

Здійснює заходи, спрямовані на запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям i на їx ліквідацію;

Бере участь в атестації медичних кадрів, контролює кадрове забезпечення галузі;

Забезпечує виконання актів законодавства в raлyзі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища i санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування;

Організує забезпечення ліками для амбулаторного лікування ociб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та контроль за раціональним їx використанням;

Визначає потреби закладів охорони здоров'я Київської області у медичній техніці, медикаментах, засобах автотранспорту;

Здійснює організаційне i методичне керівництво роботою заклад1в охорони здоров'я з питань ФОЕПКМЗ;

Здійснює контроль за діяльністю медичних вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації;

Забезпечує формування потреб у фахівцях різних спеціальностей для галузі охорони здоров'я, проводить в установленому порядку атестацію працівників охорони здоров'я;

Забезпечує організацію роботи з питань охорони праці, безпеки руху засобів автотранспорту i протипожежного захисту закладів охорони здоров'я;

Забезпечує медико-санітарні заходи під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

Проводить апаратні наради та бере участь у апаратних нарадах начальника ГУОЗ.

Аналізує роботу управління ФОЕПКМЗ, вносить начальнику ГУОЗ пропозиції щодо вдосконалення роботи.

Інформує та консультує керівників закладів охорони здоров’я Київської області різних рівнів з питань організації фінансової та планово-економічної роботи.

Здійснює прийом громадян з питань, які відносяться до його компетенції.Заступник начальника управління ЛПД В.В.Короленко
еще рефераты
Еще работы по разное