Реферат: Програми дисциплін ● Теорія автомобілів І тракторів Втуп

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
зі спеціальності «Колісні та гусеничні транспортні засоби» ● Теорія автомобілів і тракторів ● Конструювання та розрахунок автомобіля ● Конструкція та динаміка двигунів внутрішнього згорання ● Конструкція автомобілів і тракторів


Програми дисциплін

● Теорія автомобілів і тракторів

Втуп

Мета і завдання дисципліни «Теорія автомобілів і тракторів». Загальні уявлення про основні експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів.

Основи теорії руху колісного і гусеничного рушіїв

Колісний рушій. Радіуси колеса з пневматичною шиною. Кінематика плоско-паралельного руху колеса. Зчеплення колеса з опорною поверхнею. Опір коченню колеса. Загальні уявлення про гусеничний рушій. Кінематика гусеничного рушія. Нерівномірність руху гусеничного рушія та теоретична швидкість руху трактора. Зчеплення гусеничного рушія з фрунтом.

Сили та моменти, які діють на автомобілі та трактори під час прямолінійного руху

Сила опору рухові автомобіля. Динамічний перерозподіл навантаження між осями автомобіля під час розгону. Вимоги до джерел механічної енергії для автомобіля. Зовнішня швидкісна характеристика двигуна. Тягове зусилля на ведучих колесах автомобіля. Рівняння тягового балансу автомобіля. Динаміка гусеничного рушія. Зовнішня сила опору руху гусеничного рушія. Сили, що діють на гусеничний трактор та рівняння його тягового балансу.

Тягово-швидкісні властивості автомобіля

Оцінкові показники тягово-швидкісних властивостей автомобіля. Діаграма тягового балансу автомобіля. Динамічний фактор та динамічна характеристика автомобіля. Баланс потужності автомобіля. Прискорення автомобіля. Визначення часу та шляху розгону автомобіля.

Тягово-швидкісні властивості автомобіля з гідродинамічною трансмісією

Загальні уявлення про гідродинамічні трансмісії. Безрозмірна характеристика гідротрансформатора. Навантажувальна, вихідна та тягова характеристика автомобіля з гідродинамічною трансмісією.

Тяговий розрахунок автомобіля і трактора

Завдання тягового розрахунку автомобіля. Необхідні вхідні параметри. Визначення максимальної потужності автомобільного двигуна. Визначення передатних чисел трансмісії автомобіля. Особливості тягового розрахунку автомобіля з гідропередачею.

Особливості тягового розрахунку гусеничного трактора. Тягова характеристика гусеничного трактора.

Паливна ощадність автомобіля

Оцінкові показники паливної ощадності автомобіля та особливості їх експериментального визначення. Рівняння витрати палива. Паливно-ощадна характеристика автомобіля.

Гальмівні властивості автомобіля

Сили, що діють на автомобіль під час гальмування та їх участь у створенні сповільнення автомобіля. Гальмівна діаграма та її аналіз. Стале сповільнення автомобіля. Час гальмування автомобіля. Гальмівний та зупинний шлях автомобіля. Динамічний перерозподіл нормальних реакцій між осями автомобіля під час гальмування. Використання зчіпної ваги автомобіля при гальмуванні. Коефіцієнт розподілу сумарної гальмівної сили. Регулювання гальмівних сил автомобіля. Вплив антиблокувальних систем (АБС) на процес гальмування автомобіля.

Керованість автомобіля і трактора

Оцінкові показники керованості. Кочення колеса під час дії на нього бокової сили. Відвід еластичного колеса. Кінематика повороту автомобіля. Сили, що діють на автомобіль під час криволінійного руху. Радіуси повороту та кутова швидкість повороту автомобіля. Поворотність автомобіля та її види. Реакція автомобіля з різними видами поворотності під час дії на нього зовнішніх збурень. Коливання керованих коліс щодо шворнів. Автоколивання керованих коліс. Стабілізація керованих коліс. Кінематика повороту гусеничного трактора. Динаміка повороту гусеничного трактора.

Стійкість автомобіля і трактора

Оцінкові показники стійкості. Визначення показників поперечної стійкості автомобіля з умов бокового ковзання та перекидання. Крен підресореної маси та його вплив на стійкість. Поперечна стійкість автомобіля під час заносу однієї з осей. Критична швидкість руху за кутовою швидкістю повороту автомобіля. Аеродинамічна стійкість автомобіля. Поперечна стійкість автомобіля під час гальмування. Статична поздовжня стійкість колісного трактора за умовою перекидання. Статична поздовжня стійкість колісного трактора за умовою ковзання. Динамічна поздовжня стійкість колісного трактора. Поздовжня стійкість гусеничного трактора. Поперечна стійкість колісного та гусеничного тракторів на косогорі.

Маневровість та прохідність автомобіля і трактора

Оцінкові показники маневровості. Маневровість автомобілів та автопоїздів і експериментальні методи її оцінки.

Класифікація автомобілів за прохідністю. Профільна прохідність автомобіля та її показники. Опорно-зчіпна прохідність та її показники. Шляхи підвищення прохідності колісного трактора. Прохідність гусеничного трактора на ґрунтах зі слабкою несною здатністю. Агротехнічна прохідність трактора.

Плавність руху автомобілів і тракторів

Оцінкові показники плавності руху. Віброзахисні властивості автомобіля та їх нормування. Автомобіль як коливна система. Зведена жорсткість пружних елементів підвіски та шин. Вільні коливання автомобіля. Вільні коливання з врахуванням непідресорених мас та з врахуванням загасання. Вимушені коливання автомобіля. Амплітудно-частотна характеристика автомобіля. Загальні уявлення про плавність руху трактора.


Література

1. Литвинов А.С. Автомобили. Теория эксплуатационных свойств / А.С. Литвинов, Я.Е. Фаробин. – М. : Машиностроение, 1989. – 237 с.

2. Гришкевич А.И. Автомобили. Теория / А.И. Гришкевич. – Минск: Вышэйшая школа, 1986. – 229 с.

3. Грубель М.Г. Автомобілі. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля : курс лекцій / М.Г. Грубель, С.М. Назаркевич, В.М. Зіркевич. – Львів : вид-во Академії сухопутних військ, 2011. – 153 с.
^


● Конструювання та розрахунок автомобіля

Навантажувальні режими колісних та гусеничних машин

Статичні навантажувальні режими трансмісії та ходової частини колісних машин. Оцінка впливу динамічності навантажень, діючих на трансмісію та ходову частину в різних умовах експлуатації.

Зчеплення

Вимоги до зчеплень, їх класифікація. Вплив зчеплення на ударні навантаження в коробці передач. Основні конструктивні схеми автомобільних зчеплень та їх характеристика. Основні параметри зчеплення та їх розрахунок. Демпфери крутильних коливань та їх характеристика. Робочий процес вмикання зчеплення та робота його буксування. Теплове навантаження під час роботи зчеплення. Кінематичні схеми та визначення основних параметрів приводів керування зчепленням.

Коробка передач

Вимоги до коробок передач, їх класифікація. Основні принципи побудови та особливості конструктивних схем коробок передач. Визначення основних параметрів коробки передач. Навантаження, діючі на вали та зубчасті колеса коробок передач. Жорсткість коробки передач та її вплив на роботу зубчастого зачеплення. Принципи вибору підшипників.

Роздавальна коробка

Вимоги до роздавальних коробок, їх класифікація. Конструктивні схеми роздавальних коробок. Вибір передатних чисел. Особливості встановлення діючих навантажень на основні силові елементи роздавальних коробок.

Планетарні передачі

Аналіз конструкцій планетарних передач, особливості їх кінематичних схем. Особливості встановлення навантажень на планетарні передачі. Геометричні залежності планетарних передач (умови співвісності, складання, сусідства сателітів).

Безступінчасті передачі

Вимоги до безступінчастих передач, їх класифікація. Гідротрансформатор, його характеристика та основні параметри. Вибір основних розмірів гідротрансформатора та його конструктивні особливості. Гідромеханічна передача, її особливості та характеристика. Гідрооб’ємна передача, її оціночні показники. ККД гідропередачі та способи його підвищення. Способи регулювання гідрооб’ємних передач. Фрикційна передача, її конструктивна схема. Особливості встановлення навантажень основних безступінчастих передач. Електрична передача, її загальні властивості та особливості. Порівняльна характеристика з іншими типами безступінчастих передач.

Карданна передача

Вимоги до карданних передач, їх класифікація. Кінематика карданних шарнірів рівних та нерівних кутових швидкостей. Коефіцієнт корисної дії карданної передачі. Критична частота обертання карданної передачі, забезпечення її необхідного значення. Навантаження карданної передачі.

Головна передача, диференціал, привід

Вимоги до головних передач, їх класифікація. Основні принципи та особливості побудови одинарної, подвійної та двоступінчастої головних передач. Навантаження, які виникають у зубчастому зачепленні конічної та гепоїдної передач. Жорсткість головної передачі та методи її збільшення. Вибір та змащення підшипників головної передачі. Вимоги до диференціалів, їх класифікація. Кінематичні та силові зв’язки в диференціалі. Вплив диференціала на тягові властивості, прохідність та керованість колісної машини. Вимоги до приводів, їх класифікація. Конструктивні схеми напіврозвантаженої, на три чверті розвантаженої та повністю розвантаженої півосей та їх розрахунок.

Мости

Вимоги до мостів, їх класифікація. Конструктивні схеми ведучих та керованих мостів. Попередній вибір геометричних характеристик балок ведучих та керованих мостів. Навантаження на балки мостів.

Колеса і шини

Вимоги до коліс і шин, їх класифікація. Основні параметри шин. Особливості конструювання коліс і шин.

Підвіска автомобіля

Вимоги до підвісок, їх класифікація. Пружна характеристика підвіски та її коливні параметри. Основні конструктивні способи забезпечення нелінійності характеристики підвіски. Основні принципи конструювання багатолистової ресори та її навантаження. Одно- та малолистова ресори. Особливості компонування крученої циліндричної пружини в незалежній підвісці. Торсійна підвіска. Гумові пружні елементи. Пневматична підвіска, її характеристика. Кінематичні схеми підвісок та їх аналіз. Напрямні пристрої підвісок. Поперечні характеристики та кутова жорсткість підвіски. Стабілізатор поперечної стійкості. Амортизатори підвіски, їх характеристика.

Кермове керування

Вимоги до кермових керувань, їх класифікація. Основні оціночні параметри кермового керування. Кінематика кермової трапеції. Момент опору повороту керованих коліс. Силове навантаження на кермовий механізм і кермовий привод. Підсилювач кермового керування та його оціночні параметри.

Гальмове керування

Вимоги до гальмових керувань, їх класифікація. Принципові схеми барабанних гальмових механізмів. Визначення гальмових моментів, що створюються колодками. Принципові схеми дискових гальмових механізмів. Особливості розрахунку навантажень в дисковому гальмовому механізмі. Привід робочої гальмової системи. Типи приводів та їх характеристика. Основи проектування регуляторів гальмових сил. Робочі процеси регуляторів гальмових сил з корекцією початку регулювання та променевих для гідро- і пневмоприводу. Основи проектування протиблокувальних систем. Давачі та модулятори. Енерго- та теплонавантаженість гальмових механізмів.


Література

1. Осепчугов В.В. Автомобиль. Анализ конструкций, элементы расчета / В.В. Осепчугов, А.Б. Фрумкин. – М. : Машиностроение, 1989. – 304 с.

2. Лукин П.П. Конструирование и расчет автомобиля / П.П. Лукин, Г.А. Гаспарянц, В.Ф. Родионов. – М. : Машиностроение, 1984. – 376 с.

3. Автомобили. Конструкция, конструирование и расчет. Трансмиссия / под ред А.И. Гришкевича. – Минск : Вышєйшая школа, 1985. – 240 с.

4. Автомобили. Конструкция, конструирование и расчет. Системы управления и ходовая часть / под ред. А.И. Гришкевича. – Минск : Вышєйшая школа, 1987. – 200 с.
^ ● Конструкція та динаміка двигунів внутрішнього згорання

Конструкція і принцип дії поршневих двигунів внутрішнього згорання

Загальна будова і головні параметри поршневих двигунів. Принцип дії поршневих двигунів. Класифікація поршневих двигунів внутрішнього згорання. Чотиритактні двигуни. Індикаторна потужність і індикаторний ККД. Ефективна потужність двигунів.

Конструкція і динаміка кривошипно-шатунного механізму

Загальні відомості і схеми компоновки механізму. Сили і моменти, які діють на рухомі і нерухомі деталі кривошипно-шатунного механізму. Картер двигуна. Поршнева група. Шатунна група. Колінчаті вали. Маховик.

Конструкція газорозподільного механізму

Призначення газорозподільного механізму. Фази газорозподілу двигунів. Клапанні механізми газорозподілу. Золотникові механізми газорозподілу. Комбіновані механізми газорозподілу. Деталі клапанних механізмів газорозподілу.

Система змащування двигуна

Загальні відомості. Вимоги до олив. Конструкція системи змащування. Помпи оливи і фільтри. Охолодження оливи.

Система охолодження двигуна

Загальні відомості. Системи рідинного охолодження і охолоджувальні рідини. Елементи і вузли системи рідинного охолодження. Повітряне охолодження.

Система живлення карбюраторного двигуна

Призначення і загальна будова системи живлення. Палива для двигунів. Способи приготування паливоповітряної суміші і регулювання її витрати. Будова системи впуску і випуску робочого тіла. Прилади паливоподачі сумішоутворення карбюраторних двигунів.

Система живлення бензинового двигуна K, KE-Jetronic

Призначення і загальна будова системи живлення. Будова системи впуску і випуску робочого тіла. Прилади паливоподачі сумішоутворення двигунів з системою впорскування K, KE-Jetronic.

Система живлення дизельного двигуна

Призначення і загальна будова системи живлення. Будова системи впуску і випуску робочого тіла. Прилади паливоподачі сумішоутворення дизельних двигунів.

Газобалонні установки

Призначення і загальна будова газобалонної установки. Редуктори газобалонних установок. Балони для зберігання газу і змішувачі газу.


Література

1. Белов П.В. Двигатели армейских машин : в 2 ч. / П.В. Белов, В.Р. Бурячко, Е.И. Акатов; под ред. П.М. Белова. – Ч. 1 : Теория – М. : Воениздат, 1971; Ч. 2 : Конструкция и расчет. – М. : Воениздат, 1972.

2. Греков Л.В. Топливная аппаратура и системы управления дизелей / Л.В. Греков, Н.А. Иващенко, В.А. Марков. –М. : Легион-Автодата, 2004.

4. Двигатели внутреннего сгорания : Системы поршневых и комбинированных двигателей / С.И. Ефимов, Н.А. Иващенко, В.И. Ивин и др. – М. : Машиностроение, 1985.
^


● Конструкція автомобілів і тракторів Вступ Загальні уявлення про дорожні і позашляхові транспортні засоби.
Загальна будова автомобілів та тракторів, їх класифікація
Класифікація транспортних засобів. Маркування. Призначення транспортних засобів і складові частини. Габаритні, вагові і технічні характеристики. Компоновка. Основне і додаткове обладнання. Робоче місце водія. Елементи салону. Система електрообладнання автомобіля, крісла.
Трансмісії автомобілів і тракторів
Зчеплення. Коробки передач. Роздавальні коробки. Дільники і демультиплексори. Гідромеханічні передачі. Карданні передачі. Головні передачі. Диференціали. Приводи тягових коліс.


Ходові частини автомобілів і тракторів
Керовані нетягові мости. Балки тягових мостів автомобілів. Підвіска автомобілів. Ходова частина тракторів. Тягове і натяжне колеса, опорні котки, гусениці трактора. Автомобільні колеса та шини.
Системи керування
^ Кермові механізми. Кермові приводи. Підсилювачі кермових керувань. Гальмові механізми. Гальмові приводи. Підсилювачі і регулятори гальмових сил.
Несні системи
Рама. Кузов. Остов. Зчіпні пристрої.

Література

1. Кисликов В.Ф. Будова й експлуатація автомобілів / В.Ф. Кисликов, В.В. Лущик. – К. : Либідь, 2000. – 398 с.

2. Будова автомобілів / Ю.І. Боровських та ін. – К. : Вища шк., 1991. – 303 с.

3. Осепчугов В.В. Автомобиль. Анализ конструкций, элементы расчета / В.В. Осепчугов, А.К. Фрумкин. – М. : Машиностроение, 1989. – 303 с.

4. Сирота В.І. Основи конструкції автомобілів / В.І. Сирота. – К. : Арістей, 2005. – 280 с.
еще рефераты
Еще работы по разное