Реферат: Загальнодержавної програми реформування І розвитку житлово-комунального господарства, в тому числі на здешевлення залучених з цією метою кредитів, що додається. Прем'єр-міністр України Ю. Тимошенко                                                          


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 19 березня 2008 р. N 225
КиївПро затвердження Порядку використання
у 2008 році коштів, передбачених у державному
бюджеті для виконання Загальнодержавної програми
реформування і розвитку житлово-комунального
господарства, в тому числі на здешевлення
залучених з цією метою кредитів


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок використання у 2008 році коштів,
передбачених у державному бюджеті ( 107-17 ) для виконання
Загальнодержавної програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства, в тому числі на здешевлення
залучених з цією метою кредитів, що додається.


Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 2008 р. N 225

ПОРЯДОК
використання у 2008 році коштів, передбачених
у державному бюджеті ( 107-17 ) для виконання
Загальнодержавної програми реформування
і розвитку житлово-комунального господарства,
в тому числі на здешевлення залучених
з цією метою кредитів
1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2008 році
коштів, передбачених Мінжитлокомунгоспу в державному бюджеті
( 107-17 ) для виконання Загальнодержавної програми реформування і
розвитку житлово-комунального господарства, в тому числі на
здешевлення кредитів, залучених для виконання зазначеної Програми
(далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є
Мінжитлокомунгосп, а розпорядниками нижчого рівня - Міністерство
житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим,
структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
(далі - розпорядники бюджетних коштів).

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

придбання основних матеріалів і обладнання для виконання
будівельно-монтажних робіт з модернізації централізованих систем
водопостачання і водовідведення - 399500 тис. гривень згідно з
розподілом між регіонами пропорційно відношенню чисельності
населення в кожному регіоні до його загальної чисельності в
Україні з урахуванням відсотків освоєння бюджетних коштів у
минулому році;

придбання основних матеріалів і обладнання для виконання
будівельно-монтажних робіт з модернізації систем теплозабезпечення
житлових будинків - 370494,4 тис. гривень згідно з розподілом між
регіонами пропорційно відношенню обсягу відпущеної населенню
теплової енергії в кожному регіоні до її загального обсягу з
урахуванням відсотка освоєння бюджетних коштів у минулому році;

погашення кредиторської заборгованості, що виникла у минулому
році за бюджетними програмами "Розвиток та реконструкція
централізованих систем водопостачання та водовідведення",
"Загальнодержавна програма реформування житлово-комунального
господарства", "Заходи з реалізації комплексної реконструкції
кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду", "Ремонт і
реконструкція теплових мереж та котелень" і "Капітальний ремонт та
модернізація ліфтів житлового фонду" - 29005,6 тис. гривень;

розроблення проектів нормативно-правових актів для
забезпечення виконання Загальнодержавної програми реформування і
розвитку житлово-комунального господарства (далі - Програма) -
4250 тис. гривень;

здешевлення кредитів для реалізації інвестиційних проектів у
галузі житлово-комунального господарства шляхом часткового
відшкодування відсоткових ставок за користування кредитами -
46750 тис. гривень.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на часткове відшкодування
відсоткових ставок за користування кредитами, що залучаються
підприємствами житлово-комунального господарства державної та
комунальної форми власності для реалізації
інноваційно-інвестиційних проектів з модернізації систем
теплозабезпечення, водопостачання і водовідведення (далі -
проекти) в частині придбання основних матеріалів і обладнання та
виконання будівельно-монтажних робіт, встановлення приладів обліку
і регулювання споживання житлово-комунальних послуг, запровадження
сучасних методів поводження з твердими побутовими відходами (далі
- відшкодування).

За рахунок бюджетних коштів виконавцям проектів частково
відшкодовується сума сплачених ними відсоткових ставок за
користування середньостроковими (до трьох років) та
довгостроковими (до п'яти років) кредитами у розмірі облікової
ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків
за користування кредитом.

Відшкодування здійснюється за умови, що відсоткова ставка за
кредитами банків, залученими виконавцями проектів, не перевищує
1,8 облікової ставки Національного банку, що діє на дату укладення
кредитного договору.

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на погашення
будь-яких штрафних санкцій та (або) пені за користування кредитами
комерційних банків та інших фінансових установ.

5. Відбір проектів здійснюється на конкурсній основі у
порядку, затвердженому Мінжитлокомунгоспом за погодженням з
Мінфіном.

Мінжитлокомунгосп укладає з виконавцем проекту - переможцем
конкурсу договір про часткове відшкодування відсоткових ставок за
користування кредитом, залученим для реалізації проектів, форма
якого затверджується Мінжитлокомунгоспом за погодженням з
Мінфіном.

Щомісяця до 7 числа наступного звітного періоду виконавець
проекту подає Мінжитлокомунгоспу документи, що підтверджують
погашення кредитів і відсоткових ставок за користування ними, а в
грудні - до 25 числа.

Відшкодування сплачених виконавцем проекту відсоткових ставок
за користування кредитом здійснюється на підставі копії платіжного
доручення про сплату зазначених ставок, нотаріально засвідченої
копії кредитного договору, укладеного з банком, довідки про
надання кредиту, виданої банком, довідки-розрахунка про сплату
відсотків за користування кредитом у відповідний період.

6. Фінансування об'єктів за рахунок бюджетних коштів
здійснюється на умовах співфінансування з місцевих бюджетів та
інших джерел у таких розмірах:

для кожного об'єкта, розташованого у мм. Києві, Севастополі,
Сімферополі та обласних центрах, - не менш як 30 відсотків суми
бюджетних коштів, передбаченої для їх фінансування;

для кожного об'єкта, розташованого у містах республіканського
(Автономної Республіки Крим) і обласного значення, - не менш як 15
відсотків суми бюджетних коштів, передбаченої для їх фінансування;

для кожного об'єкта, розташованого у районних центрах, - не
менш як 5 відсотків суми бюджетних коштів, передбаченої для їх
фінансування.

Дія цього пункту не поширюється на об'єкти комунальної
власності сільських та селищних територіальних громад, міст
районного підпорядкування, що не мають статусу районного центру.

7. За результатами аналізу використання бюджетних коштів за
перше півріччя та дев'ять місяців поточного року Мінжитлокомунгосп
може здійснювати перерозподіл бюджетних коштів між їх
розпорядниками нижчого рівня за погодженням з Мінфіном.

8. Бюджетні кошти спрямовуються за напрямами, зазначеними у
пункті 3 цього Порядку, за умови наявності переліків об'єктів,
складених та затверджених Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями за пропозиціями органів місцевого
самоврядування, які подаються на погодження головного розпорядника
бюджетних коштів у двотижневий строк після затвердження цього
Порядку.

9. До переліків об'єктів включаються:

об'єкти, що не перебувають в управлінні, оренді та концесії;

об'єкти, включені до затверджених в установленому порядку
регіональних та місцевих програм реформування і розвитку
житлово-комунального господарства;

об'єкти, проектно-кошторисна документація яких оформлена
відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і
проектів будівництва та проведення їх комплексної державної
експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2007 р. N 1269 ( 1269-2007-п ) (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 84, ст. 3106);

об'єкти, на яких передбачено здійснення енергозберігаючих
заходів, що забезпечують економію енергоносіїв не менш як на 8
відсотків та (або) зменшують негативний вплив на довкілля;

об'єкти, для яких органами місцевого самоврядування
затверджено схеми теплозабезпечення населеного пункту (для
об'єктів з модернізації систем теплозабезпечення).

До переліку об'єктів додаються:

копії титульних аркушів проектно-кошторисної документації,
затвердженої замовником та погодженої з Міністерством
житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим,
структурними підрозділами з питань житлово-комунального
господарства обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій;

інформація про розрахунок обсягу економії природного газу,
електроенергії та інших енергоресурсів;

перелік матеріалів та обладнання, які планується придбати за
бюджетні кошти;

інформація про обсяги співфінансування з місцевих бюджетів та
інших джерел.

10. До переліків об'єктів Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями насамперед включаються об'єкти:

на яких реалізуються проекти, що мають інноваційну складову і
в подальшому можуть бути розповсюджені по території України;

із ступенем будівельної готовності, достатньої для їх
введення в експлуатацію у 2008 році;

розташовані в містах, у яких буде проводитися фінальна
частина чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

11. Головний розпорядник бюджетних коштів утворює комісію за
участю фахівців Мінфіну, проводить аналіз поданих Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими держадміністраціями переліків об'єктів
та робить висновки щодо їх відповідності вимогам, зазначеним у
пункті 9 цього Порядку.

Рішення комісії оформлюється протоколом, на підставі якого
головний розпорядник бюджетних коштів погоджує перелік об'єктів.

У разі включення до переліку об'єктів, які не відповідають
встановленим вимогам, головний розпорядник бюджетних коштів у
десятиденний строк повертає переліки Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
держадміністраціям для доопрацювання.

12. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно
до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" ( 1490-14 ).

13. Операції з бюджетними коштами здійснюються в межах
встановлених обсягів видатків відповідно до Порядку обслуговування
державного бюджету за видатками ( z0716-04 ), затвердженого
Державним казначейством.

14. Бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом державного
бюджету беруться лише після надходження відповідних коштів до
спеціального фонду. Головний розпорядник бюджетних коштів
зобов'язаний щомісяця до 10 числа наступного звітного періоду
повідомляти розпорядників бюджетних коштів про стан надходження
коштів до спеціального фонду державного бюджету.

15. Оплата виконаних робіт здійснюється в межах установлених
обсягів видатків на підставі актів фактично виконаних робіт за їх
кошторисною вартістю відповідно до умов договорів.

Виконавці робіт у разі отримання попередньої оплати щомісяця
не пізніше ніж 5 числа наступного звітного періоду подають
розпорядникам бюджетних коштів (або одержувачам) інформаційну
довідку про фактично виконані обсяги робіт за формою, що
затверджується головним розпорядником бюджетних коштів.

Розпорядники бюджетних коштів щомісяця не пізніше ніж 5 числа
наступного звітного періоду подають головному розпоряднику звіт
про виконання робіт.

Фінансова звітність про використання бюджетних коштів
складається в порядку ( z0716-04 ), визначеному Державним
казначейством.

Головний розпорядник бюджетних коштів щомісяця до 20 числа
наступного звітного періоду узагальнює матеріали, подані
розпорядниками бюджетних коштів, та інформує Мінфін про
використання бюджетних коштів в розрізі об'єктів.

Основні фонди, придбані за рахунок бюджетних коштів, в
обов'язковому порядку вводяться в експлуатацію та зараховуються на
баланс балансоутримувача об'єкта державної та комунальної
власності.

16. Складення та подання фінансової звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх своєчасним
та цільовим витрачанням здійснюються в установленому
законодавством порядку.
еще рефераты
Еще работы по разное