Реферат: В. I. Вернадського факультет слов’янськоi фiлологii I журналістики кафедра мiжмовних комунiкацiй I журналістики На правах рукопису Петренко Олена Іванівна


Форма 1.

Таврiйськiй нацiональний унiверситет iменi В.I.Вернадського

факультет слов’янськоi фiлологii i журналістики

кафедра мiжмовних комунiкацiй i журналістики


На правах рукопису


Петренко Олена Іванівна

УДК ………………


ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОГРАМ


Спеціальність 8.030001 – журналістика


Наукова робота на здобуття кваліфікації магістра


Науковий керівник

доктор філологічних наук, професор

Іваненко Іван Іванович


Сiмферополь – 2011


Форма 2.

ЗМІСТ

ВСТУП

3

^ РОЗДІЛ 1. НАЗВА РОЗДІЛУ
1.1. Назва підрозділу

12

1.1.1. Назва пункту

13

1.1.2. Назва пункту

16

1.2. Назва…

18

1.2.1. Назва…

18

1.2.2. Назва..

20

1.3. Назва..

23

Висновки до розділу

25

^ РОЗДІЛ 2. НАЗВА…

27

2.1. Назва..

30

2.2. Назва..

38

2.3. Назва…

40

Висновки до розділу

50

^ РОЗДІЛ 3. НАЗВА…

53

3.1. Назва…

54

3.2. Назва…

64

3.3. Назва…

74

Висновки до розділу

85

ВИСНОВКИ

87

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОI ЛІТЕРАТУРИ

90

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ДОСЛІДЖЕННЯ (за необхідності)

94

ДОДАТКИ (за необхідності)

95


(Розділи за обсягом мають бути приблизно однаковими)

Форма 3.

Вимоги до оформлення тексту роботи: кегль шрифту – 14, міжрядковий інтервал –полуторний, береги: лівий – 20 мм, правий – 10 мм, верхній і нижній – 20 мм.

ВСТУП

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми. У вступі стисло подається загальна характеристика роботи у такій послідовності:

^ Актуальність теми: сутність проблеми, її значущість, роботи відомих науковців над розглядуваним питанням, обґрунтування необхідності свого дослідження.

^ Мета і завдання дослідження. Мету дослідження формулюють одним реченням. Щоб досягти поставленої мети, треба розв’язати кілька (як правило, 3–5) завдань. Мета і завдання мають бути взаємопов’язані і розкривати тему, заявлену в назві роботи.

Не можна формулювати мету так: "^ Дослідити (вивчити, проаналізувати) певний процес (об’єкт, явище)", оскільки дослідження й аналіз – це не мета, а засоби її досягнення. Формулюючи мету, варто чітко зазначити, що саме ви хочете установити, визначити, виявити, з’ясувати в своїй роботі. Формулюючи завдання, вкажіть, що конкретно ви передбачаєте зробити: проаналізувати, визначити особливості, систематизувати вітчизняний і зарубіжний досвід, виокремити, дослідити й описати, розглянути, з’ясувати, простежити, показати, класифікувати, експериментально перевірити й обґрунтувати, визначити тенденції, окреслити шляхи підвищення ефективності, розробити рекомендації тощо.

^ Об’єкт дослідження. Одне речення із зазначенням процесу, явища тощо, обраного для дослідження.

Методи дослідження. Перелік методів, якими досягатиметься розв’язання кожного конкретного завдання дослідження.

^ Джерела дослідження. Навести перелік назв досліджуваних газет, теле- радіопрограм, інтернет-ресурсів, архівних матеріалів, список друкованих праць того автора, чия творчість досліджується, і тому подібне.

Тут подається не перелік наукових праць, які автор аналізуватиме у своїй роботі, а зазначається коло тих джерел, які автор досліджуватиме і звідки братиме фактичний матеріал.

^ Наукова новизна одержаних результатів. Стислий перелік нових наукових результатів, одержаних автором у межах магістерської роботи.

Практичне значення одержаних результатів. Рекомендація щодо можливого використання результатів магістерської.

^ Апробація результатів магістерської. Зазначити назви і дати проведення конференцій, семінарів тощо, де оприлюднювалися результати роботи.

Публікації. Кількість власних публікацій (або рукописів) за темою магістерської.


РОЗДІЛ 1

НАЗВА

Огляд наукової літератури за темою магістерської. Порівняльний аналіз результатів, отриманих іншими авторами. Визначення тих аспектів обраної проблеми, які ще не дуже докладно досліджено і які досліджуватиме автор цієї магістерської.

Висновки до розділу.

РОЗДІЛ 2

НАЗВА

Обґрунтування обраних методів дослідження. Опис теоретичних і (або) експериментальних досліджень, проведених згідно із завданнями, визначеними у Вступі. Обґрунтування достовірності отриманих результатів.

Висновки до розділу.

РОЗДІЛ 3

НАЗВА

Аналіз і узагальнення результатів дослідження. Показати, як розв’язані завдання допомогли досягти мети, заявленої у Вступі. Подання практичних рекомендацій за необхідністю.

Висновки до розділу.

За потреби магістерська може містити не три, а іншу кількість розділів, але в будь-якому разі кількість розділів має бути обґрунтована змістом дослідження


ВИСНОВКИ

Дати стислі й узагальнені відповіді на кожне завдання дослідження, зазначене у Вступі.

Сформулювати розв’язане наукове завдання (тобто мету, заявлену у Вступі). Показати практичне значення отриманих результатів.

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Наводиться бібліографічний опис опрацьованої наукової літератури. Перелік подається в алфавітному порядку. Приклади оформлення бібліографічного опису наведено далі. Посилання на літературу в тексті магістерської подається в квадратних дужках – наводиться номер цитованої праці і через кому номер сторінки, на якій міститься цитований уривок.

^ СПИСОК ДЖЕРЕЛ ДОСЛІДЖЕННЯ

Наводиться за необхідності, якщо автор опрацював значну кількість різноманітних джерел. Тоді тут слід навести перелік тих джерел, звідки автор брав фактичний матеріал для власних теоретичних і / або експериментальних досліджень, тобто подати назви досліджуваних газет, теле- радіопрограм, інтернет-ресурсів, архівних матеріалів, список друкованих праць того автора, чия творчість досліджується, і тому подібне.

Посилання в тексті магістерської на відповідне джерело фактичного матеріалу подається в круглих дужках, наприклад: („Факты” – 2011. – 15 февр. – С. 4).


ДОДАТКИ

Подається за необхідності. Тут може міститися той фактичний матеріал, який опрацьовував автор: оригінали анкет, якщо проводилося анкетне опитування, записи телепрограм, що їх досліджував автор, тощо

Форма 4.


Форма 5.

Таврiйськiй нацiональний унiверситет iменi В.I.Вернадського

факультет слов’янськоi фiлологii i журналістики

кафедра мiжмовних комунiкацiй i журналістики


Петренко Олена Іванівна


УДК ………………


^ ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОГРАМ


Спеціальність 8.030001 – журналістика


Автореферат

наукової роботи на здобуття кваліфікації магістра


Сімферополь – 2011

Форма 6.


Роботу виконано на кафедрі міжмовних комунікацій і журналістики Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського


Науковий керівник:

доктор філологічний наук, професор

Іваненко Іван Іванович,

факультет слов’янської філології і журналістики Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, професор кафедри .....

Рецензент:

доктор філологічних наук, професор

Петренко Петро Петрович,

факультет іноземних мов Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, професор кафедри .......
Захист відбудеться „__” ________ 20__ року о ___ годині на засіданні Державної екзаменаційної комісії факультету слов’янської філології і журналістики Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського за адресою: м. Сімферополь, пр. Академіка Вернадського 2, ф-т слов’янської філології і журналістики.


Науковий керівник І.І.Іваненко

Форма 7.

Вимоги до оформлення автореферату: кегль шрифту – 12, міжрядковий інтервал –полуторний, береги: лівий – 20 мм, правий – 10 мм, верхній і нижній – 20 мм. Обсяг – до 10 с. без обкладинки

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

(Подається скорочений текст Вступу – не більше 4-х сторінок)

Актуальність теми дослідження.

Мета і завдання.

^ Об’єкт дослідження.

Методи дослідження.

Джерела дослідження

Наукова новизна отриманих результатів.

Практичне значення отриманих результатів

Апробація.

Публікації.

Структура магістерської. Дослідження складається зі вступу, ….. розділів, висновків, списків літератури (… найменувань) і джерел дослідження (… найменувань), … додатків Загальний обсяг текстової частини – 95сторінок, 12 таблиць, 4 діаграми, 5 рисунків.

^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ

У Вступі подано загальну характеристику дослідження: стан розробки наукової проблеми й актуальність дослідження, мету і завдання роботи, об’єкт, предмет, методи і джерельну базу дослідження, описано наукову новизну і практичну значимість отриманих результатів.

У першому розділі „Назва розділу” проаналізовано наукові праці різних авторів, присвячені досліджуваній проблематиці. Визначено місце даної конкретної роботи у всебічному вивченні обраної проблеми.

(Далі треба стисло описати зміст першого розділу. При цьому варто спиратися на текст висновків до першого розділу).

У другому розділі „Назва розділу” …………………

(Стисло описати зміст другого розділу. При цьому варто спиратися на текст висновків до другого розділу)

У третьому розділі „Назва розділу” ……………….

(Стисло описати зміст третього розділу. При цьому варто спиратися на текст висновків до третього розділу).

У Висновках узагальнено результати дослідження.

(Стисло викласти висновки, звертаючи особливу увагу на те, щоб висновки містити конкретні відповіді на всі завдання дослідження, а всі разом – розкривали мету дослідження)


^ Перелік праць автора, опублікованих за темою дослідження

Наводиться бібліографічний опис опублікованих (чи готових до публікації) наукових праць


АНОТАЦІЯ

^ Петренко О. І. Особливості редагування інформаційних програм. – Рукопис.

Наукова робота на здобуття кваліфікації магістра зі спеціальності 8.030201 – журналістика, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2005.

Стислий зміст магістерської (не більше 700 друкованих знаків)

^ Ключові слова: – 3-10 слів і словосполучень, які стисло і точно характеризують розглядуване питання і найчастіше зустрічаються в тексті.

АННОТАЦИЯ

(те саме російською мовою)

ABSTRACTS

(те саме англійською мовою)

Форма 8.

(Зразок титульного аркуша практичної кваліфікаційної роботи, що являє собою проект інформаційного продукту або інформаційної акції)

Таврiйськiй нацiональний унiверситет iменi В.I.Вернадського

факультет слов’янськоi фiлологii i журналістики

кафедра мiжмовних комунiкацiй i журналістики


Петренко Олена Іванівна


^ МАКЕТ ГАЗЕТИ… МАКЕТ ЖУРНАЛУ…

СЦЕНАРІЙ ФІЛЬМУ…. СЦЕНАРНИЙ ПЛАН… СЦЕНАРІЙ ШОУ….

ПЛАН РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ……………


Спеціальність 7.030201 — журналістика (для спеціалістів)


Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціаліста


Керівник

доктор філологічних наук, професор

Іваненко Іван Іванович


Сiмферополь – 2011


Форма 9.

ЗМІСТ


1. Лист-замовлення (якщо він є, на розробку проекту інформаційного продукту або інформаційної акції)

2. Обгрунтування (проекту з описом доцільності його на основі аналізу інформаційного ринку або завдання замовника; відмінності пропонованого проекту від існуючих уже проектів; організаційних, фінансових, матеріально-технічних, теоретичних, творчих можливостей виконання)…………………………………………………………………..

3. Список використаної літератури………………………………………………………………………..

4. Джерела (фактів)……………………………………………………………………………………………………

5. Технічні і програмні засоби (необхідні для втілення проекту)…………………………………………

6. Стандарти (якщо використано їх, наприклад видавничі)……………………………………………………….

7. Специфікація (опис продукту, який має бути виготовлено, чи акції, яку необхідно провести)…………….

7.1. Структура (продукту) або Програма (акції)…………………………………………………………….

7.2. Музичний (звуковий) супровід (якщо є)……………………………………………………………

7.3. Відеоряд (якщо є)…………………………………………………………………………………………………

7.4. Зображення (якщо є)…………………………………………………………………………………………….

7.5. Ідея…………………………………………………………………………………………………………….

7.6. Смисл………………………………………………………………………………………………………...

7.7. Мета…………………………………………………………………………………………………………..

7.8. Підтекст (якщо є)………………………………………………………………………………………………..

7.9. Специфікація аудиторії…………………………………………………………………………………..

7.10. [Інші параметри] (якщо є)…………………………………………………………………………………

8. Відгуки (включаючи керівника)…………………………………………………………………………………..

9. Сценарій…. (План… Макет…..) (сам проект)…………………....………………………...……..

10. Пояснювальна записка………………………………………………………………………………….

10.1. Вступ (розкриваються особливості проекту)………………………………………………………………...

10.2. Сфера застосування………………………………………………………………………………………..

10.3. Технічні характеристики (обсяг, хронометраж тощо)………………………………………………..

10.4. Опис проекту (опис змісту з обгрунтуванням вибору, наприклад, композиції, героя, жанру тощо)…..

10.5. Ефективність та результативність (докази, які підтверджують ефективність майбутнього продукту чи майбутньої акції; спрогнозувати реакцію аудиторії і наслідки реакції)………………………………….

10.6. Умови впровадження……………………………………………………………………………………


Форма 10.

(Зразок титульного аркуша практичної кваліфікаційної роботи, що являє собою власне інформаційний продукт або інформаційну акцію)

Таврiйськiй нацiональний унiверситет iменi В.I.Вернадського

факультет слов’янськоi фiлологii i журналістики

кафедра мiжмовних комунiкацiй i журналістики


^ Петренко Олена Іванівна


ГАЗЕТА “……………….”….. ФІЛЬМ “………………”

РЕКЛАМНА АКЦІЯ…….. ШОУ……………………………


Спеціальність 6.03001 – журналістика (для бакалаврів)

Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня бакалавра


Керівник

доктор філологічних наук, професор

Іваненко Іван Іванович


Сiмферополь – 2011


Форма 11.

ЗМІСТ


1. Лист-замовлення (якщо він є, на виготовлення інформаційного продукту, проведення інформаційної акції)………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Обгрунтування (інформаційного продукту чи інформаційної акції на основі аналізу інформаційного ринку або завдання замовника; відмінності пропонованого продукту чи пропонованої акції від існуючих уже продуктів чи акцій; організаційних, фінансових, матеріально-технічних, теоретичних, творчих можливостей виконання)……………………………………………………………………………………………………….…………

3. Список використаної літератури……………………………………………………………..………..

4. Джерела (фактів)…………………………………………………………………………………………………..

5. Технічні і програмні засоби (необхідні для втілення проекту)……………………………………….

6. Стандарти (якщо використано їх, наприклад видавничі)………………………………………………………

7. Специфікація (опис продукту, який має бути виготовлено, чи акції, яку необхідно провести)…………

7.1. Структура (продукту) або Програма (акції)……………………………………………………………

7.2. Музичний (звуковий) супровід (якщо є)……………………………………………………………

7.3. Відеоряд (якщо є)………………………………………………………………………………………………

7.4. Зображення (якщо є)…………………………………………………………………………………………

7.5. Ідея…………………………………………………………………………………………………………………

7.6. Смисл……………………………………………………………………………………………………………

7.7. Мета………………………………………………………………………………………………………………

7.8. Підтекст (якщо є)………………………………………………………………………………………………

7.9. Специфікація аудиторії…………………………………………………………………………………

7.10. [Інші параметри] (якщо є)………………………………………………………………………………

8. Пояснювальна записка…………………………………………………………………………………

8.1. Вступ (розкриваються особливості продукту чи акції)……………………………………………………….

8.2. Сфера застосування………………………………………………………………………………………

8.3. Технічні характеристики (обсяг, хронометраж тощо)………………………………………………..

9. Документація (яка супроводжувала виготовлення продукту чи проведення акції, наприклад: сценарний план і т.п.).

10. Відгуки.

10.1. Відгук керівника.

10.2. Відгуки експертів.

10.3. Опитування аудиторії.

10.4. Результати дослідження ефективності продукту чи акції, оформлені як результати наукових, зокрема соціологічних досліджень аудиторії у ви­гляді схем, таблиць, діаграм тощо з указанням вибірки, методик досліджен­ня.


[Додається власне продукт у вигляді тексту, відео- чи аудіокасети, відеозапису акції тощо]
еще рефераты
Еще работы по разное