Реферат: Викладач: к е. н., доц. Леонова Н. В


ДИСЦИПЛІНА „СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА”

ДОВІДНИК З ДИСЦИПЛІН

Спеціальність 0100 – „Прикладна статистика”

Викладач: к.е.н., доц. Леонова Н.В.

5 cеместр

1. Мета дисципліни «Соціальна статистика» формування системи знань про соціальні явища і процеси в суспільстві. Соціальна статистика виявляє та аналізує тенденції розвитку соціальних процесів у суспільстві, вивчає умови, а також рівень і спосіб життя різних соціальних груп населення.

2. В результаті вивчення дисципліни „Соціальна статистика” студент набуває знання з системи показників соціально-демографічної структури населення, його мобільності; політичного і громадського життя; житлових умов і житлово-комунального обслуговування; освіти і охорони здоров’я; рівня життя населення і його соціального захисту. В процесі вивчення дисципліни студент набуває вміння робити розрахунки з показників соціальної статистики, аналізувати їх результати та встановлювати зв’язки між соціальними і економічними показниками.

^ 3. З цієї дисципліни розроблено модульне планування.


Cтруктура змістовного модулю дисципліни


NN

п/п

Короткий зміст модулю (теми)

Різновид занять

Самост.

робота

Форми контролю знань студентів

лекції

практичні

всього

1

2

3

4

5

6

1

Предмет і завдання соціальної статистики

2

-

2

-

2

Статистика чисельності та соціальної структури населення

4

2

19

Статистичний диктант, усне опитування

3

Статистика суспільного життя та вивчення громадської думки

2

1

8

Усне опитування

4

Статистика навколишнього середовища

2

-

20

План-конспект за темою

5

Статистика житлових умов і житлово-комунального обслуговування

2

2

16

Усне опитування

6

Статистика зайнятості та умов праці

4

2

18

Тестові завдання

7

Статистика громадського порядку та безпеки

2

1

24

Письмова самостійна робота з рішення задач
^ Всього по 1-му модулю

18

8

105

-

1

2

3

4

5

6

8

Статистика освіти

2

2

17

Тестові завдання

9

Статистика охорони здоров’я і медичного обслуговування

3

1

30

Усне опитування

10

Статистика соціального захисту населення

4

1

30

Усне опитування

11

Статистика доходів споживання рівня життя населення

6

4

48

Тестові завдання, письмова самостійна робота з рішенням задач

12

Статистика бюджету часу населення

3

2

22

Усне опитування
^ Всього по 2-му модулю

18

10

147

-
Всього

36

18

252

-

Дисципліна вивчається студентами за наступної програми, в якій визначено результати вивчення дисципліни за кожною темою.

^ 4. Навчальна програма курсу

Тема 1. Предмет і завдання соціальної статистики

В цій темі викладається сутність предмета, його роль і завдання в сучасних умовах розвитку українського суспільства. Розглядаються питання організації соціальної статистики та система соціальних показників, методи формування вибіркових сукупностей для проведення обстежень населення як основних джерел статистичної інформації про соціальне життя суспільства.

Ознайомившись з даною темою, студент набуває знання з методології соціальної статистики, знайомиться з її системою показників і завданнями.

Тема 2. Статистика чисельності та соціальної структури населення

В цій темі особлива увага приділяється характеристикам соціальної структури населення: соціально-класовій, професійний, сімейний (структура домогосподарств) та інш. Наводяться типи вікової структури населення: прогресивний, стаціонарний і регресивний; даються показники демографічного навантаження працездатного населення утриманцями.

Вивчивши цю тему, студент набуває знань з системи показників чисельності і руху населення, його соціально-демографічної структури, а також вміння аналізувати соціальну мобільність і зміни структури населення.


Тема 3. Статистика суспільного життя та вивчення громадської думки

У цій темі основна увага приділяється методам статистичного аналізу якісної інформації, що її здобувають у результаті соціологічних обстежень і опитувань суспільної думки про якість життя населення, а також аналізу способу життя всіх соціальних груп населення.

Студент набуває знань з показників статистики політичного і громадського життя і вмінь застосування статистичних методів для аналізу громадської думки.

Тема 4. Статистика навколишнього середовища

В темі надано поняття навколишнього середовища; сформульовано предмет вивчення статистики навколишнього середовища і надана система показників статистики навколишнього середовища. Наведена статистика таких його природних елементів як водні та земельні ресурси, атмосферне повітря.

Студент, який вивчив цю тему, набуває знань з проблем взаємодії економіки та навколишнього середовища, показників якості навколишнього середовища та вмінь обчислення цих показників.

Тема 5. Статистика житлових умов і житлово-комунального обслуговування

Основною метою соціальної статистики в житловій сфері є спостереження за вирішенням житлової проблеми, змінами в житлових умовах населення і за процесами, що відбуваються на ринку житла. В цій темі надано показники житлових умов населення і житлово-комунального обслуговування населення.

Знайомство з цією темою дає змогу студенту набути знання і вміння узагальнювати і аналізувати інформацію про стан житлового фонду та його забезпеченість зручностями; про забезпечення населення житлом і комунально-побутовими послугами; про стан ринку житла.

Тема 6. Статистика зайнятості населення та умов праці

В темі показано, що зайнятість населення економічною діяльністю є однією з найважливіших соціально-економічних характеристик умов його життя і необхідною умовою розвитку суспільства. Наведено показники економічної активності, зайнятості і безробіття приділено також увагу статистиці умов праці і трудових конфліктів.

Студент, вивчивши цю тему, набуває знань про показники економічної активності населення і вміння аналізувати ступінь зайнятості, безробіття та її динаміку.

Тема 7. Статистика громадського порядку та безпеки

В темі показано, що однією з найважливіших умов гідного рівня життя населення є забезпечення безпеки і дотримання прав людини. Наведено систему показників, що характеризують правопорушення і правопорушників. Надана статистична оцінка латентності злочинності та показники, що характеризують роботу правоохоронних органів.

Студент з даної теми набуває знань про джерела інформації, що характеризують суспільний порядок, систему показників; оволодівають вмінням аналізувати показники моральної статистики і вивчати взаємозв’язки правопорушень з іншими соціальними явищами.

Тема 8. Статистика освіти

В темі надано поняття освіти, освітнього потенціалу суспільства та соціально-економічної нормалі освітнього процесу. Наведено рівні освіти, що дозволяє здобути людині чинна система освіти. Знання цієї системи дозволить студенту зробити всебічний аналіз освіти населення в країні. Для оцінки освітніх послуг використовуються певні показники; студент набуває вмінь, аналізуючи їх, визначити показники ефективності роботи всієї системи освіти в цілому.

Тема 9. Статистика охорони здоров’я і медичного обслуговування

В темі викладено основні завдання статистики здоров’я та медичного обслуговування. Соціальна статистика аналізує три групи показників здоров’я населення: демографічні, медичні і показники суб’єктивного оцінювання стану здоров’я населенням. В темі розкриваються також показники забезпеченості системи охорони здоров’я матеріально-технічними ресурсами. В темі викладено показники, що характеризують види та обсяги медичних послуг населенню. Наведено групу показників, що характеризують питому вагу витрат на охорону здоров’я і відсотках від ВВП, структуру витрат за рахунок різних джерел фінансування, середні витрати на охорону здоров’я в розрахунку на душу населення і на утримання одного лікарняного ліжка тощо.

Вивчивши тему, студент набуває знання зі статистики здоров’я населення, а також вміння розраховувати показники здоров’я населення та аналізувати послуги системи охорони здоров’я.

Тема 10. Статистика соціального захисту населення

В темі надано поняття населення соціального захисту . Основним завданням соціальної статистики під час вивчення соціального захисту населення є здобуття та аналіз інформації про чисельність і структуру населення, яка потребує соціального захисту; про діючу систему соціального захисту і рівні охоплення цією системою різних груп населення; про розміри виплат різним категоріям населення, охопленого заходами соціального захисту, і відповідність цих виплат соціальним нормативам споживання.

Вивчення студентом цієї теми дозволяє ознайомиться з системою соціального захисту в країні, з видами соціальної допомоги; з видами статистичної інформації, яку потрібно надавати органам управління і суспільству в цілому для об’єктивного оцінювання стану й ефективності соціального захисту населення, обґрунтованого коригування соціальної політики в цій сфері та її розробки на перспективу.

Тема 11. Статистика доходів і споживання, рівня життя населення

В темі викладено поняття доходу, що ґрунтується на концепції, запропонованій англійським економістом Дж. Хіксом. Наведено різноманітні показники доходів і потреб населення, надано поняття споживчого кошика і споживчого бюджету, розглядаються показники споживання. Велика увага приділяється статистичним показникам диференціації населення за доходом і споживанням. В темі викладено зміст категорії „рівень життя” та виокремленні якісні рівні життя населення.

Особлива увага приділяється розрахункам модельного набору соціальних індикаторів рівня життя населення країни. В темі наведено концепцію людського розвитку и методику обчислення відповідного індексу.

В результаті вивчення цієї теми студент оволодіє знанням показників, що оцінюють рівень життя населення, а також вмінням розраховувати і аналізувати відповідні показники рівня життя, а також співставляти їх по різним країнам.

Тема 12. Статистика бюджету часу населення та дозвілля

В темі наведено поняття соціального часу та показники його розподілу і використання. Результат розподілу часу представляється у вигляді бюджету часу, тобто розподілу фонду на різноманітні види діяльності. В темі розглядається змістовна структура бюджету часу населення, надається аналіз бюджету часу різних типів соціальних суб’єктів. В темі підкреслюється, що вивчення бюджетів часу дозволяє досліджувати ті сторони життя і діяльності населення, що не піддаються безпосередньому обліку й аналізу за допомогою вартісних або натуральних показників. В темі запропоновано класифікації елементів бюджету часу, а також статистичні методи аналізу бюджетів часу. В результаті вивчення цієї теми студент набуває знання з показників соціального часу, структури бюджету часу населення, а також оволодіває вмінням застосовувати статистичні методи для аналізу бюджетів часу.

5. Карта самостійної роботи студентапп

Види та форми самостійної роботи

Форми контролю та звітності

Планові терміни виконання

1 Підготовка до поточних аудиторних занять

1.1.

Вивчення за темами курсу обов’язкової та додаткової літератури, а також текстів лекцій

1.1.Усне опитування студентів на практичних заняттях. Тестування за темами або розділами курсу

За розкладом занять в аудиторії з даної дисципліни

1.2.

Виконання домашніх завдань

1.2.Перевірка викладачем правильності виконання завдань

На кожному практичному занятті

1.3.

Домашня підготовка до практичних занять

1.3.Перевірка теоретичних знань за допомогою усного опитування та текстів

На кожному практичному занятті


2. Пошуково-аналітична робота

2.1.

Пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою курсу

2.1. Обговорення підготовлених матеріалів під час практичних занять

На відповідних практичних заняттях

2.2.

Виконання двох за семестр розрахункових робіт за фактичною цифровою інформацією статистичних щорічників по Україні або територіальних одиницях Донецької області. Написання аналітичних записок за цими завданнями.

2.2.Захист аналітичних матеріалів і записки з виконаної розрахункової роботи

Під час практичних занятьЗ метою вивчення дисципліни студенту рекомендовано використання наступної літератури.

6. Література


1. Навчальні посібники і методична література

1. Практикум по социальной статистике: Учеб. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368с.

2. Социальная статистика. Учебник. Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 480с.

3. Удотова Л.Ф. Социальная статистика: Підручник. – К.: КНБУ, 2002 – 376с.

4. Леонова Н.В., Панасенко И.В. Практикум по социальной статистике. – Донецк: ДонНУ, 2008. – 98с.


П. Збірки документів

1. Закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной статистике» // Голос Украины. – 19 апреля 2002. –

№ 74.

2. Статистичний щорічник України на 2006 рік / Під ред. О.Г.Осауленка – К.: Видавництво «Консультант», 2007. – 598с.


Ш. Монографії і наукові статті


1. Бараник З.П. Статистика ринку праці: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005 – 167с.

2. Бездекова З., Поздня К. Система показателей социальной статистики: концепция, методология, практика.–М.,1995. – 314 с.

3. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і підготовки. – К.: Знання, 2001. – 254 с.

4. Захожай В. Б., Калина А. В. Статистика труда и занятости: Учеб.-метод. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 80 с.

5. Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій (колективна науково-аналітична монографія) / За ред. Е. М. Лібанової; Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2006. – 354 с.

6. Тавокин Е. П. Социальная статистика. – М.: Изд-во РАГС, 2001. – 109 с.

Для оцінювання поточного контролю розроблено критерії.


^ 7. Критерії оцінювань поточного контролю

1. Організаційно-навчальна робота студентів: оцінюється рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях, експрес-контролю (тестове опитування, статистичний диктант, письмові самостійні роботи (на 10-15 хв).

- за оцінки 4 та 5 - 0,5 бали; максимум – 3 бали;

2. Виконання розрахункових робіт і написання аналітичних записок з тем курсу – 7 балів.

3. Самостійна робота студентів: виконання самостійно домашніх завдань – 0,4 бали за домашню роботу за умови самостійного її виконання , - максимум 2 бали.

4. Контрольна робота – 10 балів.

5. Відвідування занять – 3 бали.

Критерії оцінювань підсумкового контролю

1. Іспит – 50 балів.
еще рефераты
Еще работы по разное