Реферат: Про затвердження районної Програми "Сприяння розвитку інвестиційної діяльності у Пирятинському районі на 2011-2015 роки"ПИРЯТИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(восьма сесія шостого скликання )


від 21 вересня 2011 року


Про затвердження районної Програми

"Сприяння розвитку інвестиційної діяльності

у Пирятинському районі на 2011-2015 роки"


Керуючись п. 16 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою збалансованого розвитку району підвищення надходжень до місцевих бюджетів, створення нових робочих місць та врахувавши рекомендації постійних комісій районної ради,


районна рада вирішила:Затвердити районну Програму "Сприяння розвитку інвестиційної діяльності у Пирятинському районі на 2011-2015 роки" (додаток на 17-ти аркушах).

Організацію виконання цього рішення покласти на Пирятинську районну державну адміністрацію, контроль за виконанням - на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та управління майном.Голова

районної ради О. Нечипоренко


Додаток

до рішення восьмої

сесії районної ради

шостого скликання

від 21 вересня 2011 року


Програма
^ сприяння розвитку інвестиційної діяльності у Пирятинському районі на 2011-2015 роки


Пирятин

2011


Зміст:


Розділ 1

Вступ

3

Розділ 2

Оцінка поточної ситуації

3

Розділ 3

Визначення проблеми, на розв’язання якої

спрямована програма


5

Розділ 4

Мета програми

6

Розділ 5

Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми

6

Розділ 6

Обсяги та джерела фінансування програми

7

Розділ 7

Строки та етапи виконання програми

8

Розділ 8

Перелік завдань і заходів на

впровадження програми


9

Розділ 9


Результативні показники реалізації

головних цілей програми


11

Розділ 10


Організація виконання, здійснення контролю за виконанням програми


12

Додаток 1

Паспорт програми

13

Додаток 2

Ресурсне забезпечення районної цільової

програми


14

Додаток 3

Напрями діяльності та заходи районної

цільової програми


15

Додаток 4

Перелік інвестиційних проектів

18Розділ I


Вступ

Нормативною базою розроблення програми є Державна цільова програма розвитку інвестиційної діяльності на 2011–2015 роки, затверджена Постановою Кабінету міністрів України від 02.02.2011 №389 та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.05.2011 № 204 «Про підсумки економічного і соціального розвитку області за 1 квартал 2011 року».

Програма сприяння розвитку інвестиційної діяльності в Пирятинському районі на 2011-2015 роки містить:

загальну потребу в інвестиційних ресурсах основних галузей економіки,

шляхи, способи та ресурси для забезпечення сталого економічного розвитку району , поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій.

Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів, власних коштів підприємств, кредитів банків, інвестицій та коштів міжнародної технічної допомоги.

Програма у певній мірі є інструментом середньострокового інвестиційного планування, пов’язаного з бюджетним процесом. Разом з тим, бюджетна підтримка реалізації інвестиційних проектів надаватиметься в межах фінансової можливості обласного та місцевих бюджетів.


Розділ 2
^ Оцінка поточної ситуації

Економіка району залишається досить вразливою від зовнішніх чинників і не має в достатній мірі внутрішнього потенціалу для забезпечення сталого збалансованого розвитку. Валова додана вартість залишається низькою (у 2009-2010 роках зниження показника на 10-14%), що негативно позначається на фінансової спроможності органів місцевого самоврядування виконувати власні функції, знижує рівень добробуту населення. Більшість підприємств не завершили програми технічного переозброєння, мають високий рівень енергоємності, слабку диверсифікацію продуктів і ринків.

Це пов’язано з нестабільністю державної політики, світовою фінансовою кризою, і як наслідок - недостатнім рівнем внутрішніх та зовнішніх інвестицій.

За даними головного управління статистики у Полтавській області інвестиції в основний капітал, які зростали з 51,4 млн. грн. у 2008 році до 65,8 млн. грн. у 2009 році, стрімко впали у 2010 році до 38,6 млн. грн. (порівняно з 2009 роком на 40,8%).Структура та динаміка інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування показує, що:

основним джерелом інвестицій у 2010 році, як і в попередні періоди були і залишаються власні кошти підприємств і організацій, які становлять 69,1% від загального обсягу інвестицій в основний капітал;

впала роль другого за обсягами джерела фінансування інвестицій в основний капітал, а саме - банківського кредитування з 27,1% у 2008 до 13,7% у 2010 році (найнижчий показник зафіксовано у 2009 році – 3,5%);

інвестиції в основний капітал за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів займали приблизно однакову частку від суми інвестицій в основний капітал : 2008 рік – 10,8%, 2009 рік - 6,4%, 2010 рік – 7,5%.

Зовнішні інвестиції мають позитивну динаміку. Прямі іноземні інвестиції підвищились з 1,4 млн. дол. США у 2008 році до 4,5 млн. дол. у 2010 році, або в 3,2 рази. Джерелом походження іноземних інвестицій є Азербайджан, Великобританія, Ліван и Латвія.

За структурою іноземні інвестиції переважно залучені у реальний сектор. Інвестування здійснюється у проекти структурного реформування промисловості та сільського господарства з терміном окупності, більше 3 років. Разом з тим, окремі підприємства на базі іноземного капіталу не мають стійкої динаміки розвитку. Так, птахофабрика у селі Вікторія, маючи високий потенціал щодо вирощування м’яса птиці, на даний час не працює. Решта підприємств відчувають труднощі із збутом продукції.

Створення нових високотехнологічних підприємств із високими заробітками та якісними умовами праці ( за рахунок усіх джерел фінансування) відстає по часу із потребою населення, тому загострюється ситуація на ринку праці. Кількість осіб, не зайнятих трудовою діяльністю , зросла проти січня-березня 2010 року на 230 осіб або на 32,3% і станом на 01.04.2011 становила 943 особи. Крім того, розрахункові дані Балансу руху робочої сили свідчать, що поза фіксованим ринком праці залишаються ще близько 1,5 тис. осіб., що становить 8,4% від чисельності працездатного населення району. Слід відзначити, що відсутність пропозиції від працедавців особливо впливає на молодь до 35 років, тому ця категорія мусить шукати заробітки поза межами району.


Розділ 3

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма


З метою продовження модернізації економіки району та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку необхідні інвестиційні ресурси в обсязі 333028,4 тис. грн.

Разом з тим, Пирятинський район, маючи досить вигідне географічне положення, високий потенціал у сфері сільського господарства та переробної промисловості, розвинуту транспортну, телекомунікаційну, фінансову інфраструктури все ще залишається на периферії інвестиційних потоків.

Основний канал притоку інвестицій – власні кошти підприємств - значно звузився під впливом загальнодержавної фінансово-економічної кризи, в наслідок чого суттєво погіршився фінансовий стан підприємств, різко зменшилася їх прибутковість і кредитоспроможність – загальний фінансовий результат за січень-березень 2011 року зменшився проти відповідного періоду минулого року на 90,2% і склав 1590,1 тис. грн. Крім того, відбулося скорочення позикових (банківських) ресурсів - через кризу ліквідності та підвищення вартості запозичень.

Слід зазначити, що кожне підприємство намагається самотужки вирішувати питання розвитку без налагодження коопераційних зв’язків з іншими місцевими підприємствами.

Бюджетне інвестування залишається не значним по причині обмежених можливостей та відсутності синхронізації бюджетного процесу з плануванням інвестиційної діяльності.

Приплив прямих іноземних інвестицій стримується відсутністю інформації у потенційних інвесторів щодо інвестиційних пропозицій району, не достатньою інвестиційною привабливістю регіону в цілому.


Таким чином, основною проблемою на сьогодні є відсутність сприятливого інвестиційного середовища, що знижує інвестиційну активність суб’єктів господарювання в напрямі модернізації економіки, підвищення її конкурентноздатності.


Розділ 4

Мета програми

^ Основною метою програми є поліпшення інвестиційного клімату та активізація інвестиційної діяльності, розширення доступу суб’єктів господарювання до інвестиційних ресурсів усіх джерел фінансування, створення сприятливих умов для провадження підприємницької діяльності.Розділ 5
Альтернативні шляхи і способи розв’язання проблеми


^ Перший варіант: пасивна політика органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо розвитку інвестиційної діяльності в районі. Влада відмовляється від цілеспрямованого впливу на інвестиційний ринок, стимулювання інвестиційної діяльності та бюджетних інвестицій, покладаючись виключно на ринкові механізми .  

Цей варіант сприяє розвитку інвестиційної діяльності у галузях, які мають високу доходність і  швидку окупність, зокрема у торгівлю, але не стимулює інвестиції у реальний сектор економіки, об’єкти соціальної інфраструктури та житлово-комунальної сфери.

^ Другий варіант: активна участь органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у розвитку інвестиційної діяльності в районі на засадах державно-приватного партнерства та стимулювання залучення приватних інвестицій у реальний сектор економіки, розвитку системи бюджетних інвестицій.

Цей варіант сприяє збалансованому розвитку як бюджетного, так і приватного секторів, концентрації фінансових потоків на пріоритетних напрямах розвитку, інвестуванні об’єктів, які не є привабливими для приватних інвесторів, але від яких залежить якість життя населення.

Отже, оптимальним варіантом розв’язання проблеми є другий варіант.


Розділ 6
Обсяги та джерела фінансування програми

Загальний обсяг фінансування програми становить – 333028,4 тис. грн., у тому числі за джерелами фінансування по рокам:

Банківські кредити

Власні кошти

підприємств

Кошти

інвесторів

Міжнародна технічна допомога

Обласний бюджет

Районний

бюджет

Міський

бюджет

Сільські бюджети

2011 рік

У т.ч. за галузями

6400,0

10551,0

0,0

185,0

88,4

530,0

0,0

72,0

^ АПК

Тран-т

Мал. бізнес

ЖКГ

Туризм

Освіта

Культура

Розв. села

6400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10257,0

80,0

170,0

29,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

180,0

0,0

0,0

0,0

28,4

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

450,0

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32,0

0,0

0,0

0,0

40,0
2012 рік

У т.ч. за галузям

24400,0

14420,0

26395,0

530,0

777,0

980,0

166,5

130,5

^ АПК

Тран-т

Мал. бізнес

ЖКГ

Туризм

Освіта

Культура

Розв. села

24000,0

0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5575,0

101,0

603,0

86,0

8055,0

0,0

0,0

0,0

19155,0

0,0

0,0

0,0

7240,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

0,0

300,0

160,0

0,0

0,0

100,0

182,0

0,0

0,0

0,0

495,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

650,0

150,0

180,0

0,0

0,0

0,0

166,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65,5

0,0

0,0

0,0

65,0
2013 рік

У т.ч. за галузям

22000,0

16773,0

78187,0

605,0

4746,5

10,0

1915,0

65,0

^ АПК

Тран-т

Мал. бізнес

ЖКГ

Туризм

Освіта

Культура

Розв. села

22000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

473,0

100,0

0,0

135,0

16065,0

0,0

0,0

0,0

72327,0

0,0

0,0

0,0

5860,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75,0

0,0

0,0

500,0

30,0

0,0

0,0

0,0

4746,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1915,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

0,0

0,0

5,0
2014 рік

У т.ч. за галузям

32000,0

9105,0

27460,0

885,0

4846,5

120,0

2020,0

170,0

^ АПК

Тран-т

Мал. бізнес

ЖКГ

Туризм

Освіта

Культура

Розв. села

32000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

850,0

100,0

0,0

145,0

8010,0

0,0

0,0

0,0

12560,0

0,0

0,0

0,0

14900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

800,0

80,0

0,0

0,0

0,0

4746,5

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

50,0

60,0

0,0

0,0

0,0

2010,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

120,0
2015 рік

У т.ч. за галузям

12000,0

555,0

32150,0

490,0

100,0

230,0

830,0

140,0

АПК

Тран-т

Мал. бізнес

ЖКГ

Туризм

Освіта

Культура

Розв. села

12000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

100,0

0,0

145,0

10,0

0,0

0,0

0,0

9550,0

0,0

0,0

0,0

22600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

0,0

300,0

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

80,0

0,0

0,0

0,0

810,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

40,0

ВСЬОГО

96800,0

51404,0

164192,0

2695,0

10558,4

1870,0

4931,5

577,5


За рахунок районного бюджету переважно передбачається профінансувати заходи ресурсозбереження в галузі освіти та культури і забезпечити співфінансування міжнародних благодійних проектів у сфері розвитку сільських територій.

Розділ 7 ^ Строки та етапи виконання програми

Термін реалізації програми – 2011-2015 роки.


Розділ 8

Перелік завдань і заходів

на впровадження програми:


№ п/п

Завдання

Заходи

1

Сприяння залученню інвестицій в приоритетну галузь - агропромисловий комплекс району

забезпечення оперативного розгляду звернень інвесторів стосовно реалізації інвестиційних проектів (структурні підрозділи райдержадміністрації),

систематизація та підготовка інвестиційних проектів для інвесторів (управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації) ,

розповсюдження інформації про Банк інвестиційних проектів в мережі Інтернет (управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації) ,

просування інвестиційного іміджу району (шляхом виконання заходів «Стратегії підвищення конкурентноздатності АПК Пирятинського району),

сприяти реалізації 29 інвестиційних пропозицій на загальну суму 227,4 млн. грн.

2

Сприяти залученню інвестицій у сферу пасажирських перевезень

надання консультації щодо застосування законодавства у сфері пасажирських перевезень, (управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації)

сприяння залученню нових перевізників та створення нових маршрутів(управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації),

сприяти реалізації 4 інвестиційним пропозиціям на суму 0,5 млн. грн. (управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації).

3

Сприяти залученню інвестицій у сферу малого бізнесу

проведення щорічного районного конкурсу проектів малого бізнесу на отримання фінансової допомоги Регіонального фонду підтримки підприємництва у Полтавській області (відділ торгівлі, побутового обслуговування та розвитку підприємництва),

сприяти реалізації 4 інвестиційним пропозиціям на суму 1,3 млн. грн. (відділ торгівлі, побутового обслуговування та розвитку підприємництва),

надання консультативної допомоги суб’єктам малого бізнесу в реалізації проектів у сфері виробництва продукції, товарів широкого вжитку(відділ торгівлі, побутового обслуговування та розвитку підприємництва),.

4

Сприяти залученню інвестицій у сферу ЖКГ

забезпечити моніторинг виконання заходів районної програми реформування ЖКГ на 2011-2015 роки (відділ архітектури, містобудування та ЖКГ),

сприяти реалізації 15 інвестиційних пропозицій на суму 15,6 млн. грн. (відділ архітектури, містобудування та ЖКГ).

5

Сприяти інвестиціям в туризм та рекреацію

надавати допомогу щодо розроблення районних цільових програм (управління економіки та розвитку інфраструктури),

сприяти реалізації 9 інвестиційним пропозиціям на суму 82,8 млн. грн. (відділ культури і туризму).

6

Сприяти інвестиціям в галузь освіти

своєчасно надавати пропозиції щодо фінансування з районного бюджету енергозберігаючих заходів у закладах освіти (відділ освіти райдержадміністрації),

сприяти реалізації 3 інвестиційним пропозиціям на суму 1,1 млн. грн. (відділ освіти райдержадміністрації).

7

Сприяти інвестиціям в галузь культури

своєчасно надавати пропозиції щодо фінансування з районного бюджету поточних та капітальних ремонтів закладів культури (відділ культури та туризму райдержадміністрації),

надавати допомогу працівникам сільських закладів культури у підготовці документів щодо участі у конкурсах та грантах міжнародної технічної допомоги(відділ культури та туризму райдержадміністрації),

надавати допомогу працівникам музеїв щодо розроблення районних цільових програм та забезпечити їх супровід (відділ культури та туризму райдержадміністрації),

сприяти реалізації 6 інвестиційним пропозиціям на суму 2,6 млн. грн. (відділ культури і туризму райдержадміністрації)

8

Сприяти інвестиціям в розвиток сільських територій

проводити постійний моніторинг мережі Інтернет щодо початку нових конкурсів і грантів міжнародної технічної допомоги (управління економіки та розвитку інфраструктури),

надавати допомогу сільським радам у підготовці документів щодо участі у конкурсах та грантах міжнародної технічної допомоги (управління економіки та розвитку інфраструктури),

надавати допомогу сільським радам у процесі створення громадських організацій (юридичний сектор апарату райдержадміністрації),

сприяти реалізації 8 інвестиційним пропозиціям на суму 1,7 млн. грн. (структурні підрозділи райдержадміністрації)Розділ 9

Результативні показники реалізації головних цілей програми


Реалізація програми дасть можливість:

розширити ринки збуту та збільшити обсяги реалізації місцевої продукції та послуг,

збільшити надходження до місцевих бюджетів,

посилити охорону навколишнього природного середовища,

збільшити обсяги економії ресурсів у соціальній сфері,

покращити інфраструктуру сільських територій,

створити 372 нових робочих місця.Розділ 10

Організація виконання, здійснення контролю за виконанням програми


Організація виконання програми покладається на першого заступника голови райдержадміністрації Лимаря М.Й. Контроль за станом реалізації програми покладається на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку та бюджету.


Додаток 1

^ Паспорт

районної програми „ Сприяння розвитку інвестиційної діяльності у Пирятинському районі на 2011-2015 роки»


Ініціатор розроблення програми – управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Дата, номер та назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми – доручення голови райдержадміністрації від 15.07.2011.

Розробник програми – управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Співрозробники програми – суб’єкти реального сектору економіки, структурні підрозділи райдержадміністрації

Відповідальний виконавець програми – районна державна адміністрація

Учасники програми – управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, суб’єкти реального сектору економіки, інші структурні підрозділи райдержадміністрації .

Термін реалізації програми – 2011-2015 роки

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми – обласний та місцеві бюджети

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми – ^ 333028,4 тис. грн., в тому числі за рахунок районного бюджету –1870,0 тис. грн.Додаток 2


Ресурсне забезпечення районної програми

„ Сприяння розвитку інвестиційної діяльності

у Пирятинському районі на 2011-2015 роки»

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

І

ІІ

ІІІ

2011 рік

2012 рік

2013

рік

2014

рік

2015

рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

17826,4

67799,0

124301,5

76606,5

46495,0

333028,4

обласний бюджет

88,4

777,0

4746,5

4846,5

100,0

10558,4

районний бюджет

530,0

980,0

10,0

120,0

230,0

1870,0

міський бюджет

0,0

166,5

1915,0

2020,0

830,0

4931,5

бюджети сіл, селищ,

72,0

130,5

65,0

170,0

140,0

577,5

кошти не бюджетних джерел

17136,0

65745,0

117565,0

69450,0

45195,0

315091,0Додаток 3


Напрями діяльності та заходи районної програми

„ Сприяння розвитку інвестиційної діяльності

у Пирятинському районі на 2011-2015 роки»


№ п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

тис. грн.


Очікуваний результат

1

Сприяння залученню інвестицій в приоритетну галузь - агропромисловий комплекс району

забезпечення оперативного розгляду звернень інвесторів стосовно реалізації інвестиційних проектів

2011-2015

структурні підрозділи райдержадміністрації

-

-

Прискорення термінів реалізації інвестиційного проектусистематизація та підготовка інвестиційних проектів для інвесторів


2011-2015

управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

-

-

Залучення ефективних інвесторів

розповсюдження інформації про Банк інвестиційних проектів в мережі Інтернет2011-2015

- « -

-

-

Залучення ефективних інвесторів

просування інвестиційного іміджу району

2011-2012

шляхом виконання заходів «Стратегії підвищення конкурентноздатності АПК Пирятинського району,

-

-

Підвищення інвестиційної привабливості району

сприяти реалізації 29 інвестиційних пропозицій на загальну суму 227,4 млн. грн.

2011-2015

управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Банківські кредити, власні кошти, кошти інвесторів

227447,0

Створення 183 нових робочих місць, збільшення обсягів реалізації продукції

2

Сприяти залученню інвестицій у сферу пасажирських перевезень

надання консультації щодо застосування законодавства у сфері пасажирських перевезень,2011-2015

управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

-

-

Підвищення рівня та якості пасажирських перевезень

сприяння залученню нових перевізників та створення нових


2011-2015

- « -

-

-

Підвищення рівня та якості пасажирських перевезень

сприяти реалізації 4 інвестиційним пропозиціям на суму 0,5 млн. грн.

2011-2015

- « -

Власні кошти

481,0

Створення 5 нових робочих місць,

підвищення рівня та якості пасажирських перевезень3

Сприяти залученню інвестицій у сферу малого бізнесу

проведення щорічного районного конкурсу проектів малого бізнесу на отримання фінансової допомоги Регіонального фонду підтримки підприємництва у Полтавській області2011-2015

відділ торгівлі, побутового обслуговування та розвитку підприємництва-

-

Збільшення обсягів реалізації продукції
сприяти реалізації 4 інвестиційним пропозиціям на суму 1,3 млн. грн.2011-2012

- « -

Банківські кредити, власні кошти, кошти обласного бюджету

1273,0

Створення 8 нових робочих місць , покращення якості послуг у сфері придорожнього сервісу, збільшення обсягів реалізації продукції

надання консультативної допомоги суб’єктам малого бізнесу в реалізації проектів у сфері виробництва продукції, товарів широкого вжитку

2011-2015

- « -

-

-

Збільшення обсягів реалізації продукції

4

Сприяти залученню інвестицій у сферу ЖКГ

забезпечити моніторинг виконання заходів районної програми реформування ЖКГ на 2011-2015 роки2011-2015

відділ архітектури, містобудування та ЖКГ

-

-

Підвищення ефективності галузі ЖКГ

сприяти реалізації 15 інвестиційних пропозицій на суму 15,6 млн. грн.

2011-2015

- « -

Власні кошти, кошти інвесторів, обласний бюджет, місцеві бюджети

15577,4

Створення 5 нових робочих місць, покращення якості послуг у сфері ЖКГ

5

Сприяти інвестиціям в туризм та рекреацію

надавати допомогу щодо розроблення районних цільових програм

2011-2015

управління економіки та розвитку інфраструктуриЗбільшення обсягів надання послуг

сприяти реалізації 9 інвестиційним пропозиціям на суму 82,8 млн. грн.

2011-2015

відділ культури і туризму

Власні кошти, кошти інвесторів

8280
еще рефераты
Еще работы по разное