Реферат: Україна чернігівська обласна державна адміністрація

УКРАЇНА ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
вул. Шевченка, 34, м.Чернігів, 14013, тел. (046-22) 3-33-37, факс (046-2) 67-57-54, obluo@cg.ukrtel.net

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


31.01.201104/1-10-284

На №
відКерівникам відділів освіти райдержадміністрацій, управлінь освіти міських рад, директорам ПТНЗ, шкіл-інтернатів, позашкільних закладів


Щодо звітності про стан

умов та безпеки праці


Для подання звіту про стан умов та безпеки праці до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та територіального управління Держгірпромнагляду зобов’язуємо надіслати відповідні звіти до 14.02.2011 року.

Звіти подавати за формою №1-УБ, що додається на адресу: 14000, м. Чернігів, вул. Щорса, 4а, НМЦ ПТО або електронною поштою: (kotevich_obluo@mail.ru).


Начальник управління А.А.Заліський


Котевич О.Д 699-325

^ ВІДОМЧА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

КОДИФорми документу за ЗКУД

Організації складача за ЗКПО

Території за СПАТО

Галузі за ЗКГНГ
Форми власності за СКФВ

Міністерства (відомства) МДО. концерну, асоціації за СПОДУ

Вищестоящої організації за

ЗКПО

КС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кому надсилається __________________

найменування та адреса

_________________________________

одержувача

Міністерство (відомство), комітет _______ _________________________________

МДО, концерн, асоціація _____________

____________________________________

Підприємство, установа, організація _____

____________________________________

Адреса ______________________________

Форма власності ______________________


Форма № 1-УБ

Затверджена наказом Держнаглядохорони

праці України від 31.03.1994 р. № 27

Погоджена Мінстатом України

Поштова — річна

Подається 31 січня підприємствами, устано­вами і організаціями незалежно від форм влас­ності та видів діяльності:

Своїй вищестоящій організації в сфері ве­дення якої вони знаходяться (при її відсутнос­сті — обласній, районній, міській держадміністрації).

Територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці (за їх вказівкою).

Обласним (районним, міським) санітарно епідеміологічним службам (за їх вказівкою).

^ ЗВІТ ПРО СТАН УМОВ ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

за рік

РОЗДІЛ І. СТАН УМОВ І БЕЗПЕКИ ПРАЦІ


. № рядку

Загаль­на кіль­кість

Чисельність працюючих по гр. І

Всього

із них

робітники

жінки

неповно­літні

А

Б

1

2

3

4

5


Наявність машин, механізмів, устаткування, транс­портних засобів, усього


з них:

не відповідають нормативним актам про охорону праці

вичерпали передбачений паспортом ресурс роботи

мають сертифікат


Кількість технологічних процесів, усього


з них:

не відповідають вимогам нормативних актів про охорону праці


мають сертифікат


Кількість будівель та споруд, усього

з них:

не пройшли капітального ремонту відповідно до нормативних актів


технічний стан яких не відповідає будівельним нор­мам і правилам


знаходяться у аварійному стані


Працюють в умовах що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам

з них:

під впливом підвищеного рівня неіонізуючих випро­мінювань

іонізуючих випромінювань

біологічних факторів


01*
02*
03*
04*
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
А

Б

1

2

3

4

5

Факторів мікроклімату не відповідаючих нормати­вам


Освітлення приміщень, що не відповідають норма­тивам

з них: природнього

двох і більше підвищених рівнів та концентрацій шкідливих виробничих факторів

Кількість працівників служб охорони праці

Кількість працівників, які повинні проходити що­річну перевірку знань з питань охорони праці

з них пройшли перевірку знань у поточному році

16
17
18
19
20
21
22
^ Розділ 2. Забезпечення засобів індивідуального захисту


№ рядку

Згідно з нормами

Фактично

А

Б

1

2

Чисельність працюючих, яким видаються безкоштовно засоби індивіду­ального захисту, усього

з них:

спецодяг

спецвзуття

захисні щитки

захисні окуляри

запобіжні пояси

захисні каски

респіратори

протигази

діелектричні рукавиці

навушники (противушні вкладиші)


2324*25*26272829ЗО313233^ Розділ 3. Санітарно-побутове забезпечення

Загальна площа санітарно-побутових приміщень (м1)

з них:

гардеробні (м2) кількість місць для роздягання))

душові (м2) кількість місць)) умивальники (м2) кількість кранів)) убиральні (м2) кількість санітарних приладів)) приміщення для сушіння спецодягу (м2) кімнати особистої гігієни жінок (м2) приладів


34353637383940


*) За вказівкою вищестоящої організації, в сфері ведення якої знаходяться підприємства, установи і організації, дані по рядкам 01—04 можуть розподілятись по основним видам машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, а дані по рядкам 24, 25 — по основним видам спецодягу та спецвзуття.


"___" _______________200 _ р.


_____________________________________________

прізвище та № телефону виконавця


Керівник _____________________________________

Затверджена наказом Держнаглядохоронпраці

від 31.03.1994 р. №27

Погоджена Мінстатом України

ІНСТРУКЦІЯ

по заповненню звіту про стан умов та безпеки праці по формі № 1-УБ


1 Дані в звіті наводяться по всьому персоналу підприємства, включаючи робітників, керівни­ків, спеціалістів інших службовців. Чисельність жінок, які знаходяться у відпустці з вагітності та пологів і догляду з дітьми в дані рядки 01—33 не включаються.

У рядку 01 (графа 1) наводяться дані щодо всіх машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, які відносяться до основних виробничих фондів.

Визначення показника по рядку 02 (графа 1) здійснюється на відповідність діючим нормативним актам про охорону праці.

Визначення показника по рядку 03 (графа 1) здійснюється для тих машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, на які у паспортах встановлені відповідні ресурси роботи.

У рядках 04, 07 (графа 1) показується кількість сертифікатів на механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічні процеси, виданих відповідно до чинної системи сертифікації продукції та процесів.

Визначення показника по рядку 05 (графа 1) здійснюється з урахуванням ГОСТ 3.11.30 «Загальні правила відображення та оформлення вимог безпеки праці у технологічній документації» та додержання вимог технологічних документів при виконанні технологічного процесу на робочому місці.

По рядку 08 (графа 1) кількість споруд та будівель, котрі не піддавались капітальному ремонту, визначається відповідно до Положення про проведення планово-попереджувального ремонту виробничих будівель та споруд.

Визначення показника по рядку 11 (графа 1) здійснюється відповідно до заключення спеціалізованої організації.

У рядках 12—19 дані наводяться за станом на кінець року на дату останнього заміру рівня факторів виробничого середовища.

10. У рядку 12 наводяться останні дані із санітарно-технічних паспортів цехів (дільниць, вироб­ництв). В ньому наводяться дані про працівників, зайнятих на робочих місцях, де хоча б один ви­робничий фактор перевищує гранично допустимий рівень елементу (ГДР), або гранично допустиму концентрацію біологічної речовини, установлених санітарно-гігієнічними нормами. В цьому рядку кожен працюючий ураховується тільки один раз, незалежно від кількості діючих на нього небезпеч­них та шкідливих виробничих факторів.

В рядках 13—18 показуються працівники, на яких діє вказаний у рядку фактор незалежно від дії інших факторів.

В рядку 19 показуються працівники, на яких діють два і більше виробничих факторів. Визначення показника по рядку 21 здійснюється відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

В рядках 23—33 (графа І) показується чисельність працюючих, які відповідно до Типових галузевих норм безкоштовно забезпечуються спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. У кожному ряду працюючі враховуються окремо з урахуванням всіх засобів індивідуального захисту які він отримує.

В рядках 34—40 (графа 1) показується через риску площа санітарно-побутових приміщень га кількість санітарно-технічних приладів (шафи, крани, душові сітки, унітази і т.ін.) відповідно до БН і П 2.09.04.87 «Адміністративні та побутові будинки», а в графі 2 — їх фактична наявність.
еще рефераты
Еще работы по разное