Реферат: Концепція розвиткуМіністерство транспорту та зв’язку України

Державний департамент з питань зв’язку та інформатизації


ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ

ім. О.С. ПОПОВА
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ
ОНАЗ ім. О.С. Попова

на 2007-2014 рр.


«Вначале было слово»

Евангелие от Иоанна

Одеса 2007

Міністерство транспорту та зв’язку України

Державний департамент з питань зв’язку та інформатизації


^ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ

ім. О.С. ПОПОВА


КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ

на 2007 – 2014 рр.


Если мы хотим создать новый мир,

Материал для этого уже готов.

Первый тоже был создан из хаоса.

Роберт Купллен


^ УЗГОДЖЕНО УЗГОДЖЕНО

на засіданні на засіданні

Наглядової ради Вченої ради ОНАЗ

ОНАЗ ім. О.С. Попова ім. О.С. Попова

від 25 червня 2007 р. протокол № 9

від 28 травня 2007 р.


Одеса 2007

Каждый хочет, чтобы его информировали честно,

беспристрастно, правдиво и в полном соответствии с его взглядами.

Гилберт Черстертон


Вступ

Кінець ХХ століття та початок третього тисячоліття характеризується зародженням інформаційного суспільства. Людство підійшло до межі, коли доля "внеску" до ВНП від інформаційних послуг стає порівняною з "внеском" від сировинних ресурсів, створення передових технологій, організації прогресивного виробництва тощо.

Відомо, що розвиток усіх галузей господарства визначається рівнем їх інформатизації, а необмежений доступ до інформації впливає також на соціум в цілому і на кожну людину окремо.

Таким чином, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій є ключовим важелем розвитку інформаційного суспільства. ^ Будь який розвиток вимагає забезпечення людськими ресурсами.

Загальновизнаним є той факт, що від якості вищої освіти залежить майбутнє країни, оскільки сама освіта формує найважливіше багатство держави – людський потенціал. Тому цілком справедливим є ствердження, що підвищенням якості вищої освіти і його вплив на розвиток економіки має стати стратегічним національним пріоритетом України.

Можна назвати декілька причин, які мають стимулювати роботи у названій сфері. Головна з них – перегляд самого поняття "якість" стосовно вищої освіти та навчального закладу.

Якість вищої освіти традиційно пов’язується зі змістом і формою навчального процесу, який базується на кваліфікації та досвіді викладачів. Але швидкоплинність змін, що відбуваються у світі, примушує переглянути усталені погляди. Тому не можуть залишатись осторонь від процесу змін ані структура, ані форма навчального процесу. Це означає, що нові уявлення щодо якості будуть пов’язані не з "косметичною адаптацією" вузу до нових умов, а з необхідністю глибокої перебудови основ його діяльності.

До радикальних дій спонукає і демографічна ситуація. Через декілька років Україна пройде через "демографічну яму", що викличе припинення існування чи не половини вузів. Їм просто не вистачить бажаючих навчатися. Тобто, для виживання потрібно шукати нові конкурентні переваги.

Але є більш довготривала загроза: стрімкого розвитку набуває прогрес глобалізації ринків та пов’язаний з ним процес загострення конкуренції. Ця обставина накладає на систему освіти проблеми небачених масштабів.

Особливою стала проблема якості підготовки кадрів у зв’язку зі входженням України до Європейського освітнього простору. На сьогодні можна визначити низку загальних факторів, що суттєво погіршили рівень надання послуг вищої освіти:

відсутність системного підходу до розподілу випускників вузів;

дефіцит фахівців, здатних працювати в умовах ринкової економіки, і натомість надлишок фахівців з професіями, які не користуються попитом;

нестабільний попит на фахівців-випускників вузів;

зниження інтересу до оволодіння технічними знаннями та набуття інженерних професій;

скорочення фінансування з державного бюджету загальноосвітньої та наукової діяльності тощо.

Метою концепції є визначення стратегічних напрямів розвитку Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (в подальшому Академія), які забезпечать:

входження Академії в Європейське освітянське співтовариство;

сучасною інженерно-технічною елітою галузь зв’язку та інформатизації;

інтеграцію інтелектуальних та матеріальних ресурсів Академії, підприємств і наукових організацій галузі на проведення фундаментальних досліджень, що забезпечать конкурентоспроможність галузі та якісну підготовку фахівців.

Завданням концепції є формування найбільш ефективних рейтингових дій в кожному із стратегічних напрямів, які забезпечать модернізацію освітньо-наукової діяльності та виховної роботи в контексті європейських вимог.

Реалізація концепції повинна дозволити Академії вистояти у жорсткій конкурентній боротьбі на ринку освітніх та нових послуг.

В основу Концепції покладено наступні принципи:

інтеграції інтелектуальних і матеріальних ресурсів Академії та підприємств-роботодавців, наукових та проектних організацій при підготовці фахівців;

безперервності підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

цілеспрямованості й фундаменталізації навчання;

поєднання теоретичного навчання з набуттям практичних навичок;

активізації самостійної творчої роботи студентів;

індивідуалізації та різноманітності форм навчання, що передбачає урахування специфіки майбутньої роботи студентів;

гуманітаризації навчання, що забезпечує підвищення загальної культури студентів.

Стратегічні напрями:

Перетворення академії в корпоративний навчальний заклад.

Розвиток системи управління якістю підготовки фахівців.

Формування якісного контингенту студентів Академії.

Моніторинг ринку праці випускників академії, та зв’язок з виробництвом.

Впровадження новітніх технологій навчання.

Розвиток навчально-методичної бази.

Гуманітарне виховання та розвиток студентського самоврядування.

Інтеграція Академії в світовий освітній простір.

Впровадження кредитно-модульної системи навчання.

Відтворення кадрового потенціалу.

Розвиток фундаментальних та прикладних наукових досліджень.

Рейтингова мотивація професорсько-викладацького складу академії.

Перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців.

Розвиток матеріальної та соціальної бази, заходи з енергозбереження.

Концепція базується на заходах щодо реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям", "Концепції розвитку поштового зв’язку України", Концепції розвитку ВАТ "Укртелеком", Програми створення Єдиної національної системи зв’язку України, Національної програми інформатизації, Указу Президента України "Про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави", рішень Женевського Самміту з питань інформаційного суспільства, Основних засад розвитку вищої освіти України (в контексті Болонського процесу) (К.-Тернопіль, 2004), Модернізації вищої освіти України і Болонського процесу (К., 2004), Вищої освіти України і Болонського процесу (Навч. посібник за ред. В.Г. Кременя. – Тернопіль, 2004), Указу Президента України "Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні", Указу Президента України "Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів", Наказів Міністерства освіти та науки України "Про затвердження положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", "Про затвердження положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України", "Про затвердження положення про навчальний та навчально-науково-виробничий комплекси", Положення про вищий навчальний заклад, "Болонський процес: зближення, а не уніфікація" (Кремень В.Г. "Дзеркало тижня" № 48, 2003), "Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти" (Журавський В.С., Згуровський М.З. ІВЦ "Видавництво "Політехніка"", 2003), "Болонський процес у фактах і документах" (Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003), Матеріалів науково-практичного семінару "Кредитно-модульна система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації" (Вид-во "Львівська політехніка", 2003).


^ В одиночку человек только слабое творение…

Но чего только не в состоянии сделать тот же человек,

объединившись с себе подобными.

В. Вейтлинг


Общая тяговая сила нескольких покровителей

равна сумме их индивидуальных сил,

помноженных на число покровителей.

«Теорема Холла»

^ Напрям 1


Академія як корпоративний навчальний заклад

Згідно з Положенням про проведення експерименту щодо впровадження професійно-орієнтованих програм вищої освіти, корпоративний навчальний заклад (КНЗ) – це навчально-виробничий комплекс, який створений на основі договору для поєднання навчального, виробничого, наукового та комерційного інтересу, із делегуванням окремих повноважень його учасників централізованому органу регулювання діяльності КНЗ.

Діяльність КНЗ має на меті упорядкування та підвищення ефективності взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг, напрацювання сучасних принципів формування державного замовлення, із урахуванням загальнодержавних і регіональних потреб підготовки фахівців з вищою освітою та у відповідності з Болонською декларацією, створення передумов для посилення мобільності студентів, розширення можливостей їх працевлаштування після закінчення навчання.

Як інструмент заснування корпоративного навчального закладу передбачається створення навчально-науково-виробничого комплексу.

Предмет діяльності навчально-науково-виробничого комплексу:

координація і проведення спільної навчально-методичної роботи з підготовки спеціалістів високого рівня, підвищення кваліфікації працівників;

спільні наукові дослідження та видавнича діяльність;

співпраця у багатосторонніх проектах і програмах.

На сьогодні накопичено досвід у наступних напрямах:

Цільова підготовка фахівців для підприємства галузі:

спільна робота Академії та участь кадрових служб підприємств і організацій галузі з відбору та підготовки абітурієнтів до вступу до Академії;

узгодження напрямів підготовки студентів з потребами підприємств через 5 років;

забезпечення кадровими службами підприємств та організацій місцями практики з урахуванням першого робочого місця;

узгодження спеціалізації випускників з урахуванням технічного оснащення підприємства та перспектив його розвитку;

узгодження тематики дипломного проектування з задачами підприємства;

участь фахівців підприємств в атестації випускників;

спільна робота щодо працевлаштування випускників;

щорічний аналіз результатів прийому на 1-й курс та працевлаштування випускників.
Участь Академії в реалізації виробничих планів підприємств галузі:

розробка концепції та програм розвитку підприємств галузі (для цих цілей міністерством в Академії створено навчально-наукові інститути "Поштовий зв’язок" і "Економіка та менеджмент");

проектування регіональних систем та мереж зв’язку (з цією метою в Академії створено науково-дослідні центри: "Проект-телеком", "Індекс", "Економічних та аналітичних досліджень", "Стандартизації та нормотворчої діяльності");

участь студентських будівельних загонів в проведенні монтажно-будівельних робіт в підприємствах обласних філій;

сертифікація обладнання підприємств зв'язку (для цих цілей створено спеціальну "Сертифікаційно-випробувальну лабораторію").

Участь Академії в захисті інтересів галузі та держави в міжнародних організаціях зв’язку:

фахівці Академії беруть участь у роботі науково-технічних рад Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації (Держзв’язку); міжнародних регіональних комісіях, очолюють роботу в Україні зі стандартизації систем і служб, комплексів та апаратури телебачення, проводять відповідні госпдоговірні НДДКР на замовлення Держзв’язку, керують робочими групами дослідницьких комісій Підготовчого комітету Держзв’язку з питань "Відеослужба", "Аудіослужба", "Супутникові служби", "Мережі передачі даних та зв'язок відкритих систем", проводять державну науково-технічну політику України у напрямах телебачення, радіомовлення та міжнародну політику Адміністрації зв'язку у Секторі Радіозв'язку Міжнародного Союзу Електрозв'язку (МСЕ), Регіональному Союзі в галузі зв'язку країн СНД.

Від імені України фахівці Академії зробили 135 наукових внесків у Міжнародний Союз Електрозв’язку (ITU).

Фахівці Академії займають керівні посади у МСЕ-ІТU на рівні голів комісій МСЕ.

^ Участь підприємств галузі в підготовці фахівців:

Підприємства галузі беруть участь в цільовій підготовці фахівців, переоснащенні лабораторій сучасним обладнанням, виданні навчально-методичної літератури, стимулюванні навчальної роботи студентів (110 студентів є іменними стипендіатами підприємств зв’язку).


^ Вводи улучшения без похвалы и без подношений Предшественников,

но возьми себе за правило не только следовать достойным примерам,

а и самому создавать их.

Ф. Бэкон


Напрям 2


Управління якістю освіти


Рівень інтелектуального потенціалу країни, визначається якістю вищої освіти в країні, стає найважливішим фактором не тільки економічного і соціального розвитку, але й фактором економічної й політичної самостійності держави, фактором її виживання.

Поняття якості освіти базується на сучасній концепції якості продукції.

Проте це поняття для освіти є більш складним, ніж для продуктів, що пов’язано зі структурою споживання освітніх послуг, як споживачі результатів освітнього процесу виступають як самі студенти, так і їхні сім’ї, підприємства, на яких вони будуть працювати, і, врешті-решт, суспільство й держава в цілому, які будуть ефективно (або неефективно) використовувати їхній потенціал. У зв’язку з цим якість освіти можна визначити як: "сукупність властивостей і характеристик освітнього процесу, які дають йому можливість задовольняти обумовлені або припусканні потреби в знаннях і навичках окремих громадян, підприємств і організацій, суспільства і держави".

На рисунку показано основні складові навчального процесу, які забезпечують якість освіти.

Для вирішення задач координації політики в області якості в 2006 році в Академії створено відділ "Управління якістю підготовки фахівців" ("УЯПФ"). До завдань відділу "УЯПФ" відноситься:

управління якістю освітнього процесу і постійне вдосконалювання системи управління якістю підготовки фахівців;

збір інформації і створення автоматизованого банку показників якості підготовки фахівців в Академії;

розробка інформаційно-аналітичних матеріалів з проблем якості освіти, організація і здійснення заходів щодо їхнього розповсюдження;

організація і проведення соціально-психологічних досліджень, надання психологічної підтримки викладачам і студентам академії, вироблення рекомендацій і пропозицій щодо створення дружнього мікроклімату в колективі;

аудиторські перевірки якості результатів навчального процесу;

проведення моніторингових досліджень якісних показників підготовки фахівців і функціонування навчального процесу;

створення комп’ютерного центру педагогічних вимірювань (тестування);

підготовка Академії до сертифікації якості в УКРСЕРПРО за міжнародними стандартами ISO серії 9000;

створення в перспективі на базі відділу Центру розробки систем управління якістю освіти, підготовка спеціалістів цієї галузі для інших ВНЗ, участь у конкурсах на одержання грантів по створенню систем управління якістю.
Рисунок. Властивості освітнього процесу,

що визначають його якість


Створення та розвиток системи управління якістю має цілі:

ВНУТРІШНІ: досягнення якісного рівня випускників Академії, який перевищує рівень інших ВНЗ. Використання новітніх освітніх та інформаційних технологій. Зростання професійного рівня викладачів і співробітників Академії. Оптимізація навчального процесу.

ЗОВНІШНІ: наявність в Академії працюючої та сертифікованої системи забезпечення якості навчання. Розширення та засвоєння нових ринків пошуку абітурієнтів та працевлаштування випускників. Зростання рейтингу та престижу Академії. Орієнтація на задоволення вимог ринку, галузі та регіону.

Робота по запровадженню ефективних механізмів оцінювання кінцевих результатів навчання. Дослідження в області педагогічної метрології та теорії тестування. Розробка системи показників знань та умінь фахівців і створення єдиного банку тестових завдань для проведень ректорських зрізів знань.

Функціонування, а особливо сертифікація системи якості потребує сильної бюрократичної підтримки (велика кількість письмових процедур), що збільшує трудомісткість у вирішенні деяких адміністративних питань.

Дуже важко змінити образ мислення співробітників Академії та студентів так, щоб він відповідав ідеології тотальної якості – TQM, а без такої ідеологічної перебудови ефективність роботи системи управління якістю буде мінімальною чи взагалі шкідливою.


^ Личность всегда главная,

Человеческая личность должна быть крепка, как скала,

ибо на ней все строится.

И.С. Тургенев
^ Напрям 3


Якісний контингент студентів академії –
якісна інженерна еліта галузі зв’язку


При реалізації концепції підготовки й організації прийому абітурієнтів до Академії повинна вирішуватися задача формування контингенту студентів Академії з числа найбільш обдарованих та підготовлених випускників загальноосвітніх шкіл і вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, щоб забезпечити потреби галузі зв’язку, на замовлення якої Академія проводить підготовку фахівців.

Для реалізації концепції планується створити мережу відділень Академії в регіонах України на базі регіональних підрозділів підприємств галузі. Ці відділення разом з кадровими службами підприємств обласних дирекцій будуть проводити роботу щодо узгодження напрямів підготовки (спеціалізації)випускників з урахуванням перспектив розвитку галузі регіону, забезпечувати місцями практики студентів Академії, узгоджувати тематику дипломного проектування відповідно до потреб підприємств зв’язку регіону, забезпечувати участь провідних фахівців підприємств галузі в атестації випускників. Забезпечувати участь регіональних підрозділів підприємств у щорічній роботі по працевлаштуванню випускників і у роботі комісії міністерства по аналізу прийому студентів на перший курс ОНАЗ
ім. О.С. Попова та працевлаштуванню випускників.

Планується розвиток співпраці з загальноосвітніми школами та вищими навчальними закладами І – ІІ рівнів акредитації, а саме: будуть проводитися олімпіади з різних дисциплін серед випускників шкіл та ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації, залучатися до цієї роботи створені відділення Академії в регіонах. Створені відділення в регіонах повинні забезпечувати попередній відбір та проведення агітаційної роботи як серед молоді, так і своїх працівників (для забезпечення набору на заочне відділення Академії). Забезпечувати об’єктивність проведення цієї роботи шляхом залучення до неї громадських організацій.

Створювати навчально-методичні об’єднання з навчальними закладами Міносвіти, Центром комп’ютерного тестування.

Концепція повинна реалізовуватися силами усіх структурних підрозділів Академії, починаючи з кафедр як загальної, так і спеціальної підготовки.

Провідні фахівці кафедр повинні організовувати відвідування шкіл з метою проведення лекцій для випускних класів, зустрічей з батьками випускників, гурткової роботи. Організовувати філії кафедр на провідних підприємствах зв'язку у рамках створених відділень в регіонах. Всі ці заходи потрібно проводити як серед шкіл міста Одеси і вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації міста, так і всіх областей України.

До цієї роботи в областях України доцільно залучати навчально-науково-виробничі центри, які працюють у містах Вінниця, Джанкой, Донецьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Київ, Котовськ, Львів, а також консультативні пункти в обласних центрах на базі підприємств, підпорядкованих Державному комітету зв'язку та інформатизації України.

В якості гурткової роботи на кафедрах, на яких викладаються комп'ютерні дисципліни, передбачається складання задач з програмування, які можливо розповсюджувати під час відвідування шкіл або інших заходів (наприклад, програмування зображень або комп'ютерних ігор для мобільних телефонів тощо).

Передбачається також проведення студентських науково-дослідних конференцій випускників шкіл і вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації з метою ознайомлення з науково-практичними задачами, які вирішуються в Академії.

Дирекції навчально-наукових інститутів, деканати повинні проводити роботу щодо удосконалювання буклетів та інших друкованих матеріалів, які потрібно розповсюджувати під час масових заходів і в школах. Необхідно створювати рекламні ролики та фільми про Академію, навчально-наукові інститути та факультети. Забезпечувати показ цих матеріалів через мережу державних і кабельних каналів телебачення, забезпечити трансляцію рекламних аудіоматеріалів через мережу ефірного мовлення.

Дирекції навчально-наукових інститутів, деканати, приймальна комісія, відділ виховної роботи, Інтернет-лабораторія планують удосконалювати сайт Академії у мережі Інтернет таким чином, щоб він найбільш повно, з урахуванням потреб галузі та новітніх технологій, відбивав питання організації навчання, дисципліни, які викладаються в Академії, перспективи працевлаштування випускників.

До масових заходів, які проводяться в Академії, таких як Дні відкритих дверей, будуть залучатися керівники провідних підприємств галузі, на яких відбувається працевлаштування випускників; провідні вчені науково-дослідних інститутів, підприємства, які займаються розробкою та впровадженням новітніх засобів зв'язку.

Потрібно ширше висвітлювати в засобах масової інформації можливість здобуття другої освіти і військової підготовки. Для показу можливостей кафедри військової підготовки – проводити показові військові збори.

Серед слухачів підготовчих курсів Академії активніше провадитиметься агітаційна робота по залученню їх до Академії.


^ Ели бы рекламодатели тратили

На улучшение своей продукции те деньги,

Которые они тратили на рекламу,

Их продукция не нуждалась бы в рекламе.

Уилл Роджерс


Напрям 4


Моніторинг ринку праці випускників Академії


Важливим напрямом комплексної та гармонічної діяльності Академії в сучасних умовах є конструктивна взаємодія Академії та роботодавців, з метою установлення партнерських відносин, залучення їхніх коштів на підготовку та перепідготовку фахівців, працевлаштування випускників Академії та створення банку робочих місць.

Процес підготовки фахівців та побудова моніторингу працевлаштування в Академії передбачається через вирішення наступних найбільш актуальних завдань:

вдосконалення підготовки і перепідготовки фахівців в умовах ринкової економіки та адаптації їх до ринку праці (з урахуванням вимог роботодавців);

сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Академії, профорієнтації і кар’єрному зростанню фахівців;

забезпечення соціального захисту студентів і випускників Академії.

Моніторинг ринку праці випускників дозволить Академії раціонально удосконалювати освітню політику. Для створення та виконання поставлених завдань Академія планує:

організацію та проходження практики студентів у вітчизняних та світових операторів електро- та поштового зв’язку, виробників та постачальників телекомунікаційного обладнання, спільних підприємств і відомих зарубіжних фірм як в Україні, так і за її межами;

мовну підготовку у лінгвістичному центрі Академії для роботи фахівців на підприємствах зв’язку не тільки в межах України, але і в зарубіжних країнах;

створення банку робочих місць з метою працевлаштування випускників Академії, в тому числі проведення заходів щодо створення системи працевлаштування студентів у вільний від навчання час, як в період навчального року, так і під час літніх канікул;

створення і організація "Ярмарки вакансій" з метою залучення керівників підприємств зв’язку для розвитку взаємовідносин між підприємствами зв’язку і Академією, а також для професійної орієнтації студентів Академії;

забезпечення науково-методичними матеріалами, які в процесі навчання допоможуть визначитись майбутнім фахівцям щодо своєї реалізації на ринку;

узагальнення науково-методичних матеріалів в області маркетингових досліджень і соціологічних опитувань, що проводяться Академією з метою аналізу кон’юнктури ринку праці і проблем працевлаштування випускників у регіоні.

Створення та розвиток системи моніторингу ринку праці випускників Академії забезпечить ефективне поєднання соціально-економічних потреб особистості випускників, родин, підприємств і держави в умовах ринкових відносин.


^ Человеку свойственно ошибаться,

но для нечеловеческих ляпов нужен компьютер.

Пол Эрлих


Напрям 5


Впровадження новітніх технологій навчання


Одним з пріоритетних напрямів Академії є інформатизація навчального процесу, підготовка фахівців, здатних ефективно використовувати персональні комп’ютери та новітні інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності.

Надання студентам можливості вільного вибору часу та місця роботи з джерелами інформації, ефективного використання телекомунікаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання освітніх задач й широкого використання мультимедійних комп’ютерних технологій, де інформація подається більш ніж в одній формі і включає використання тексту, звуку, графіки, мультимедійної графіки та відео.

Зробити інформацію доступнішою для студентів шляхом постійного розширення електронного навчання, розвитку освітніх технологій, таких як навчаючі портали, об’єкти навчання та електронні портфоліо. Надавати студентам постійний доступ до навчальних матеріалів шляхом розвитку Інтернет, еволюційного розвитку бібліотеки шляхом творення мережі електронних документів, розроблення навчально-методичного забезпечення включно з матеріалами на електронних носіях, інтеграції користувачів у міжнародний інформаційний простір, обміну інформаційними ресурсами з іншими бібліотеками. Впроваджувати комп’ютерні технології для швидкого і широкого вибору документів за заданими критеріями, удосконалення системи сортування, формування системи каталогів, індексів та відсилок до корисних ресурсів. Створення умов для подання інформаційних ресурсів (в т.ч. освітніх) у вигляді медіаресурсів, записаних на слайдах, аудіо- та відеокасетах, CD-дисках чи дискетах. Створити електронну бібліотеку, бібліотеку електронного навчально-методичного комплексу (ЕНМК), який вміщує навчальні видання, текстові матеріали та керуючі модулі. Забезпечення розміщення матеріалів ЕНМК як у локальній мережі, так і на носіях інформації, що знімаються, наукові та навчальні лабораторії з віддаленим доступом.

Планується суттєво підвищити якість як самостійної роботи студента, так і всього навчального процесу шляхом інтеграції розрізнених інформаційних продуктів, технічних засобів та інформаційних ресурсів в єдину систему та на основі нових інформаційних технологій, створивши умови для:

підвищення якості самостійної роботи студентів та рівня знань;

інтенсифікацій процесу навчання шляхом використання тестів та автоматизованих навчаючих курсів;

одержання, узагальнення та систематизації знань та умінь.

Глибше впроваджувати до навчального процесу елементи науково-дослідницьких технологій – комп’ютерних підручників, комп’ютерних лекцій, спеціальних програм.

Планується направити зусилля професорсько-викладацького складу Академії на розробку спеціальних навчальних дій та задач інтеграції електронного навчання з традиційним, розробки нової гнучкої освітньої парадигми, яка забезпечує раціональний перерозподіл зусиль педагога та студента.

Система дистанційного навчання повинна забезпечувати гнучке поєднання пізнавальної діяльності студента з різноманітними джерелами інформації, навчальними матеріалами з даного курсу, оперативну та систематичну взаємодію з провідним лектором курсу, консультантами, групову роботу (комплексні завдання, курсові проекти) з іншими слухачами даного курсу, використання пошукових та дослідницьких методів. При розробці навчального матеріалу передбачається оперативний контроль засвоєння матеріалу та підсумковий контроль лектором або консультантом у вигляді тестів, комплексних завдань, курсових робіт.

Передбачається надання студентам можливості для всебічного розвитку особистості шляхом розширення інформаційно-освітнього простору та створення динамічної інформаційно-освітнього середовища є основною метою освітньої діяльності Академії.


^ В хорошей книге больше истин,

Чем хотел вложить в неё автор.

Мария Эбнер-Эшенбах
^ Напрям 6


Розвиток навчально-методичної бази

Важливим напрямом роботи Академії є забезпечення навчального процесу підручниками і методичними посібниками, які сприятимуть підготовці висококваліфікованих бакалаврів і магістрів.

Академія має можливість і повинна стати центром для написання і видання навчально-методичної літератури:

розроблювана література повинна містити передові технології, досягнення науки і техніки зв'язку України та зарубіжних країн;

забезпечувати комплексний підхід до розробки нової тематики та об'єднання її з тими розділами навчального посібника, які вже підготовлено;

розроблювальні навчальні матеріали мають дозволити використання нових навчальних технологій, які передбачають активну самостійну роботу студентів, застосування в навчальному процесі навчальних та тестувальних програм, впровадження сучасних систем контролю та дистанційних методів навчання;

розроблювальні в рамках даного напряму навчальні посібники повинні бути інноваційними за формою і являти собою навчально-методичні комплекси, що включають тексти лекцій за модулями, практикуми для самостійної роботи студентів, тести, лабораторні роботи тощо.

до реалізації розроблювальних підручників, навчальних посібників залучати провідних фахівців Академії, а також професорсько-викладацький склад інших вищих навчальних закладів і провідних фахівців галузі зв’язку;

розроблювальні тести в підручниках, навчальних посібниках необхідні для активізації самостійної роботи студентів, удосконалювання поточного та кінцевого контролю знань;

якість навчально-методичних матеріалів необхідно перевіряти під час їхньої апробації при читанні лекцій, проведенні практичних занять і самостійної роботи студентів.

Для вирішення цього питання необхідно:

формувати авторські колективи із залученням провідних фахівців інших навчальних закладів (КПУ, ХНУРЕ,НУЛП, ДНТУ, ДУУКТ), а також фахівців підприємств галузі зв'язку;

узгоджувати програми навчальних дисциплін за модулями з вищими навчальними закладами України і зарубіжжя, які готують фахівців області Телекомунікації;

узгоджувати розділи програми підготовки бакалаврів і магістрів з провідними підприємствами зв'язку, а також залучати до підготовки і видання навчальної літератури провідні телекомівські компанії (МКМ-телеком, ЕСІ, СІSCO та інші);

вести вивчення ринку потреб у підручниках , проводити презентації методичних матеріалів як в Академії, так і в інших навчальних закладах;

розробляти реальні принципи стимулювання авторських колективів відносно написання книг, навчальних посібників;

розвивати видавничу базу Академії – впроваджувати сучасні технології видання, розвивати видання презентаційних матеріалів на оптичних носіях.^ В воспитании главное, чтобы воспитываемые этого не замечали.

Маршалл Маклюэн


Никогда не пробьется наверх тот,

Кто не делает того, что ему говорят,

И тот, кто делает не больше того,

Что ему говорят.

Н.Г. Чернышевский


Напрям 7


Гуманітарне виховання та

студентське самоврядування в Академії


Розбудова держави ставить перед вищими навчальними закладами надзвичайно важливе й невідкладне завдання – виховання справжнього громадянина й патріота Батьківщини.

Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню і оновленню інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти – завдання, що стоїть перед Одеською національною академією зв’язку ім. О.С. Попова на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців. Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи всього професорсько-викладацького складу Академії, адміністрації, органів студентського самоврядування. Базою для розвитку цього напряму визначено відділ соціально-психологічної і виховної роботи (СП і ВР), який організовує і координує виховну роботу Академії, залучаючи до цієї роботи Центр гуманітарної освіти та розвитку, гуманітарні кафедри, деканати, інститути, органи студентського самоврядування факультетів, інститутів і гуртожитків. Передбачається:

- продовження лекторіїв: "Історія західноєвропейського мистецтва", "Історія українського та російського живопису", "Історія храмів і культової архітектури", "Історія науки і культури Одеси" та інші;

- планується розвиток різноманітних художніх колективів, шоу-груп; студентських театрів; гуртків сценічної мови; хореографічних, в т.ч. українських фольклорних ансамблів; вокальних та музичних колективів;

- проведення Днів Академії, Днів факультетів та урочистих випусків фахівців, інтелектуальних ігор "Що? Де? Коли?" та "Брейн-Ринг", конкурсів краси та інтелекту;

- продовження проведення конкурсів "Зірка Академії", "Містер Академії", "Романтична пара" та інші;

- підтримувати команду КВК Академії.

В зв’язку з цим Академія буде продовжувати звертати особливу увагу на:

створення належних умов для розвитку та задоволення культурних потреб студентів;

забезпечення умов, зокрема, економічної бази для реалізації здорового способу життя та зменшення психосоціальної дезадаптованості студентів;

забезпечення належних умов проживання, навчання й відпочинку студентської молоді в гуртожитках, на оздоровлення студентів шляхом залучення до спортивно-масової роботи і організованого відпочинку в канікулярний період;

забезпечення правового та соціального захисту студентських сімей;

профілактику наркозалежності та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

З метою сприяння розвитку інформаційного суспільства в Україні Академія ставить перед собою завдання – ініціювання й стимулювання гуманітарних досліджень проблем інформатизації й інформаційного суспільства.

Одне з найважливіших завдань, що стоять у даний момент перед вищими навчальними закладами – це створення найбільш сприятливих умов для реалізації інтелектуального й морального потенціалу людини. Впровадження в систему керування вузом особливого механізму – студентського самоврядування, що передбачає широкі права для студентських колективів у керуванні вузом у сполученні з в
еще рефераты
Еще работы по разное