Реферат: Програма вступного кваліфікаційного екзамену для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня " бакалавр " за напрямом підготовки "фінанси І кредит "Програма вступного кваліфікаційного екзамену для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ бакалавр ” за напрямом підготовки “фінанси і кредит ”


ВСТУП

Мета програми вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки “Фінанси і кредит” – виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти для молодших спеціалістів, що навчалися за спеціальностями “Фінанси”.

^ Характеристика змісту програми. Програма вступних випробувань побудована за синтетичним міжпредметним принципом і охоплює питання, що в рамках Освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста визначають наявність у випускника здібностей виконувати функції, визначені Освітньо-кваліфікаційною характеристикою молодшого спеціаліста: аналітичну, нормопроектну, організаційну, обліково-статистичну, контрольну, а також умінь аналізувати наукову інформацію, розробляти рекомендації щодо впровадження результатів досліджень, нормативні документи тощо.

Програма вступних випробувань охоплює тестові завдання з нормативних фахових дисциплін “Фінанси”, “Гроші та кредит”. Результати тестування оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Екзаменаційний білет містить 50 тестових завдань.

Загальна тривалість роботи абітурієнта визначається із розрахунку 1 хв. На відповідь по кожному тестовому завданню.

Результати тестування оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Приймальна комісія перевіряє бланк оцінювання за ключем і зазначає збіг (правильні відповіді) і розбіжності (помилкові відповіді), підраховує і зазначає кількість правильних відповідей та проставляє оцінку за тестування.

Приймальна комісія фіксує результат тесту­вання кожного студента в екзаменаційній відомості.

^ Загальні критерії оцінювання тестових завдань. Результати всіх відповідей кожного абітурієнта визначаються у вигляді трьох чисел:

відсоток правильних відповідей від кількості тестових завдань, наданих абітурієнту;

кількість балів від 100 до 200;

оцінка за чотирьохбальною шкалою.

% правильних відповідей

Кількість правильних відповідей

Кількість балів

Оцінка

Понад 90%

45 і більше

200

"відмінно"

76-89%

37-44

189

"добре"

60-75%

30-36

124

"задовільно"

менше 60%

Менше 30

Менше 100

"незадовільно"

^ 1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ»


Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів

Фінансові відносини як предмет фінансової науки. Зміст фінансів як економічної категорії. Методологічні основи дослідження фінансових явищ і процесів. Понятійний апарат фінансової науки.

Сутність фінансів. Об’єктивні передумови виникнення фінансів. Фінанси як історична категорія. Характерні ознаки фінансів. Суспільне призначення та двоїста сутність фінансів. Фонди грошових ресурсів як матеріальні носії фінансових відносин.

Функції фінансів. Розподільча функція та механізм її дії в ринкових умовах. Об’єкти розподільних відносин. Первинний і вторинний фінансовий розподіл. Суб’єкти розподільчих відносин.

Контрольна функція фінансів об'єкти фінансового контролю.. Суспільне призначення фінансового контролю як форми реалізації контрольної функції. Дискусійні питання щодо суті і функцій фінансів.Фінансові ресурси, їх суть і призначення. Класифікація фінансових ресурсів. Централізовані фонди, їх призначення. Децентралізовані фонди, їх необхідність, склад і роль у процесі розширеного відтворення. Фінансові резерви як особлива група фондів грошових ресурсів. Їх необхідність, види та механізм формування і використання.

Тема 2. Фінансова система
Суть і поняття фінансової системи країни. Структура фінансової системи України. Принципи побудови фінансової системи.

Типологізація та структуризація фінансових систем за територіальною ознакою і типами економічних систем. Внутрішня будова фінансової системи. Організаційна структура фінансової системи. Структурні елементи фінансової системи за формами власності, суб’єктами фінансових відносин, рівнями економічної системи.

Сфери та ланки фінансових відносин. Характеристика складових елементів основних ланок фінансової системи: державні фінанси, фінанси суб’єктів господарювання, міжнародні фінанси, фінансовий ринок, фінанси домогосподарств. Страхування як відокремлена ланка фінансової системи. Правове регулювання фінансових відносин.


^ Тема 3. Генезис і еволюція фінансів

Історичний характер фінансів. Передумови виникнення фінансів. Податки як, найперша форма прояву фінансів. Еволюція податкової форми одержавлення частини ВВП на різних етапах економічного і соціального розвитку суспільства.

Фінанси як економічна категорія. Стадії відтворювального процесу та роль фінансів у них. Учасники фінансових розподільчих відносин. Об'єкти фінансового розподілу. Фонд споживання і фонд нагромадження.

Просте і розширене відтворення. Фонд фінансування простого відтворення. Суспільні фонди споживання та фонди особистого споживання. Спеціальні фінансові фонди та їх роль у фінансуванні цільових державних програм. Становлення та розвиток фінансових інституцій в умовах розбудови ринкових відносин.

Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями в процесі вартісного розподілу. Фінанси і ціна. Фінанси і заробітна плата. Фінанси і кредит.


^ Тема 4. Становлення та розвиток фінансової науки

Історичні передумови виникнення фінансової науки та її роль у суспільстві. Сутність, мета, завдання і структура фінансової науки. Предмет фінансової науки. Об’єкти і суб’єкти фінансової науки. Зміст фінансової науки. Загальнонаукові та спеціальні функції фінансової науки. Інструментарій, поняття та категорії фінансової науки.

Еволюція фінансових теорій у XV-XIXст. Виокремлення фінансової науки із загальної теорії політичної економії. Перший підручник з фінансів. Особливості розвитку фінансової науки в Україні. Періодизація еволюції фінансової думки України. Фінансові погляди І.Франка, М.І.Туган-Барановського.

Світова фінансова наука у ХХ ст.: основні її напрями й наукові школи. Теорії суспільного добробуту. Доктрина соціального ринкового господарства. Теорія суспільного вибору. Теорії фіскального обміну.

Фінансова наука ХХІ ст.. Сучасні наукові школи і фінансові проблеми.


^ Тема 5. Фінансова політика і фінансове право

Фінансова політика як складова економічної і соціальної політики держави. Складові фінансової політики держави. Ланки і рівні фінансової політики. Фінансова стратегія. Фінансова тактика. Завдання державної фінансової політики. Фінансова політика суб’єктів господарювання як форма реалізації фінансової ідеології та стратегії підприємств. Фінансова політика домогосподарств. Фінансова політика у сфері міжнародних фінансів.

Фінансовий механізм, його складові елементи. Фінансові методи. Фінансове планування: суть, принципи і методи. Фінансовий контроль, його класифікаційні ознаки. Фінансове забезпечення і фінансове регулювання. Фінансові важелі, стимули і санкції. Організаційна структура і правовий режим фінансового механізму. Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою. Напрями вдосконалення фінансового механізму.

Поняття та сисТема фінансово права. Предмет та норми фінансового права. Методи фінансово-правового регулювання. Фінансове законодавство. Суб’єкти фінансового права та їх повноваження.

Управління фінансами. Об’єкти і суб’єкти управління. Функціональні ланки процесу управління фінансами. Стратегічне й оперативне управління. Повноваження Президента України, законодавчих і виконавчих органів влади в управлінні фінансами. Повноваження Міністерства фінансів та його структур у сфері управління фінансами. Управління фінансами на рівні міністерств, відомств, підприємств, домогосподарств.

^ Тема 6. Податкова системи та податки
Суть і функції податків. Елементи системи оподаткування. Об’єкти оподаткування. Джерела сплати податків. Податкові ставки. Податкові пільги. Ознаки класифікації податків.

Податкова сисТема: суть, структура, принципи побудови. Основні критерії політики оподаткування. Податкова політика України на сучасному етапі та напрями її вдосконалення.

Види податків. Прямі податки. Непрямі податки. Загальнодержавні та місцеві податки і збори.

Соціально-економічна суть ПДВ. Механізм обчислення й сплати ПДВ. Механізм справляння акцизного збору. Оподаткування прибутку підприємств. Основи прибуткового оподаткування населення. Платежі за ресурси. Майнове оподаткування.

Органи державної податкової служби та їх функції. Діяльність державної податкової служби. Обов'язки платників податків і зборів (обов'язкових платежів). Податкова міліція, її завдання.


^ Тема 7. Бюджет і бюджетна система

Державний бюджет, як економічна та юридична категорія. Передумови функціонування бюджету держави. Соціально-економічна роль і значення бюджету. Бюджет як централізований фонд і основний фінансовий план держави. Розподільча і контрольна функції бюджету. Доходи бюджету. Видатки бюджету. Бюджетна політика на сучасному етапі.

Структура і принципи побудови бюджетної системи. Поняття бюджетного устрою. Види бюджетів України. Зведений бюджет. Державний бюджет. Бюджети територіальних громад. Розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи.

Бюджетна класифікація доходів, видатків бюджету, бюджетного фінансування, державного боргу. Роль і призначення бюджетної класифікації.

Економічна суть доходів державного бюджету України. Форми і методи мобілізації грошових коштів до бюджету. Класифікація доходів бюджету. Податкові надходження. Неподаткові надходження. Доходи від операцій з капіталом. Офіційні трансферти.

Економічна суть видатків бюджету. Напрями використання бюджетних коштів. Видатки державного бюджету на розвиток економіки і науки, на соціально-культурні заходи.

Бюджетний процес. Поняття та основні елементи бюджетного процесу. Бюджетні права. Суб’єкти бюджетної ініціативи в Україні. Організація бюджетного планування. Порядок складання, розгляду, затвердження державного і місцевих бюджетів. Виконання бюджетів. Складання звітів про виконання державного і місцевих бюджетів та їх затвердження.

^ Тема 8. Бюджетний дефіцит Концептуальні підходи до збалансування державного бюджету. Поняття бюджетного профіциту та його форми. Бюджетний дефіцит як соціально-економічне явище. Причини та передумови бюджетного дефіциту. Класифікація бюджетного дефіциту. Відкритий і прихований бюджетний дефіцит. Вимушений, свідомий, активний, пасивний дефіцит бюджету. ^ Соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту. Джерела та методи фінансування бюджетного дефіциту. Емісія грошей як метод фінансування дефіциту бюджету, її соціально-економічні наслідки. Державні позики та їх можливі наслідки. Фіскальні правила щодо скорочення бюджетного дефіциту. Бюджетна політика України в галузі фінансування бюджетного дефіциту. Секвестр бюджету як спосіб боротьби з дефіцитом бюджету. ^ Тема 9. Державний кредит
Економічна природа державного кредиту. Роль державного кредиту у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави й фінансуванні дефіциту бюджету. Суб’єкти державного кредиту. Розподільча, контрольна і регулююча функції державного кредиту.

Види і форми державного кредиту. Внутрішній і зовнішній державний кредит. Державні позики. Державні грошово-речові лотереї. Використання ощадних вкладів для кредитування потреб держави. Державний позичковий фонд.

Класифікація державних позик. Правове оформлення державних позик. Види державних цінних паперів, порядок їх емісії та погашення. Способи коригування державної позикової політики. Джерела погашення державних позик.

Державний борг та його класифікація. Капітальний і поточний, внутрішній і зовнішній державний борг. Причини виникнення і наслідки зростання державного боргу. Джерела погашення державного боргу. Управління державним боргом. Боргова стратегія та боргова тактика. Мета, етапи, принципи та методи управління державним боргом.

^ Тема 10. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання
Суть місцевих фінансів. Роль місцевих фінансів у реалізації соціально-економічної політики адміністративно-територіальних формувань. Функції місцевих фінансів. Принципи організації місцевих фінансів.

Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Місцеві бюджети. Доходи і видатки місцевих бюджетів. Загальнодержавні податки і збори, закріплені за місцевими бюджетами. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів. Види неподаткових надходжень до місцевих бюджетів.

Склад і структура місцевих бюджетів. Джерела надходжень і видатки бюджетів територіальних громад на потреби місцевого самоврядування.. Фінансові ресурси інших органів місцевого самоврядування.

Бюджетний федералізм як явище концепції суспільних благ держави. Економічна суть бюджетного федералізму, його мета і призначення. Принципи бюджетного федералізму. Бюджетна децентралізація.

Територіальна фінансова незбалансованість та необхідність бюджетного регулювання. Фінансове вирівнювання та методи його здійснення. Механізм надання дотацій вирівнювання, субвенцій, вилучення коштів.

Реформування системи міжбюджетних відносин. Фінансове вирівнювання в контексті проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні.
^ Тема 11. Соціальні позабюджетні фонди
Соціальні позабюджетні фонди як складова частина державних фінансів. Недержавні фонди соціального забезпечення, їх роль і значення. Необхідність існування цільових фондів. Види соціальних позабюджетних фондів, їх класифікація та характерні ознаки.

Пенсійний фонд України: призначення, джерела формування, напрямки використання.

Фонд соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності: призначення, джерела формування, напрями використання.

Фонд соціального страхування на випадок безробіття, джерела його формування, напрями використання. Механізм справляння обов’язкових страхових внесків на випадок безробіття.

Фонд загальнообов’язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань: призначення, порядок формування та напрями використання.

Недержавні фонди соціального забезпечення, нормативні акти щодо їх створення. Види недержавних пенсійних фондів, джерела їх формування і напрями використання. Благодійні фонди, мета і порядок їх створення та призначення.

Тема 12. Фінанси суб'єктів господарювання

Поняття і класифікація суб'єктів господарювання . нормативно-правові акти, що регулюють діяльність суб'єктів господарювання . Інші класифікаційні ознаки суб'єктів господарювання .

Фінанси комерційних підприємств і організацій – найбільш розгалуженого і поширеного виду господарської діяльності. Економічна суть фінансів і зміст фінансових відносин. Джерела власних грошових ресурсів. Позичені і залучені кошти. Принципи організації фінансів. Принципи комерційного розрахунку. Доходи, витрати і прибуток підприємств. Розподіл і використання прибутку.

Фінанси суб'єктів некомерційної господарської діяльності. Основні засоби регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання. Особливості організації фінансів. Фінанси казенних підприємств. Джерела формування майна. Управління і розпорядження основними фондами і коштами. Управління фінансово-господарською діяльністю казенних підприємств. Фінанси комунальних унітарних підприємств органів місцевого самоврядування. Фінансова діяльність військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил України.

Фінанси неприбуткових установ і організацій. Фінансова діяльність бюджетних установ. Сутність кошторисного фінансування. Фінансування діяльності благодійних організацій. Фінанси пенсійних фондів, кредитних спілок та інших громадських організацій. Джерела фінансових ресурсів закладів охорони здоров'я, освіти, науки, культури і спорту. Фінансування діяльності спілок, асоціацій, об'єднань, які не проводять підприємницької діяльності за винятком отримання пасивних доходів.

Фінанси громадян-підприємців як суб'єктів господарювання. Види підприємницької діяльності, джерела доходів, управління фінансовою діяльністю. Відповідальність громадян-підприємців за своїми зобов'язаннями.


^ Тема 13. Фінанси домогосподарств
Домогосподарство як суб’єкт фінансових відносин. Місце та роль домогосподарств в економіці країни. Суть і характерні ознаки фінансів домогосподарств. Функції фінансів домогосподарств. Фінансові ресурси домогосподарств. Формування первинних і вторинних доходів домогосподарств. Економічна доцільність планування грошових потоків на рівні домогосподарств.

Бюджет домогосподарства. Грошові доходи домогосподарств. Сукупні фінансові ресурси домогосподарств і напрями їх використання. Споживчі і неспоживчі витрати домогосподарств. Бюджетний дефіцит та джерела його покриття.

Мотиви та способи заощаджень домогосподарств. Види заощаджень, їх соціально-економічне значення.

Особисті фінанси, характерні ознаки їх функціонування в ринковому середовищі.

^ Тема 14. Страхування. Страховий ринок
Економічна суть і необхідність страхування. Фінансові відносини у сфері страхування. Загальнодержавне і суспільне значення страхування. Форми і методи страхового захисту. СисТема страхових фондів. Функції і принципи страхування.

Класифікація страхування. Об’єкти страхування. Форми проведення страхування. Види обов’язкового страхування. Добровільне страхування.

Страховий ринок. Поняття страхового ринку, його організаційна структура. Об’єкт страхового ринку – страхова послуга. Формування й розвиток страхового ринку в Україні. Учасники страхового ринку. Організаційно-правова, інституційна, галузева і територіальна структура страхового ринку. Об'єднання страховиків.

Державний нагляд за страховою діяльністю. Ліцензування страхової діяльності. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг в Україні, її роль у розвитку національного ринку страхових послуг. Основні напрями вдосконалення державної політики в галузі страхових послуг.

^ Тема 15. Фінансовий ринок
Суть фінансового ринку, його роль у мобілізації та перерозподілі фінансових ресурсів. Функції фінансового ринку. Державний нагляд у сфері фінансового ринку.

Класифікація фінансових ринків. Ринок позичкових капіталів. Ринок цінних паперів. Валютний ринок. Ринок фінансових послуг. Ринок дорогоцінних металів і каміння. Первинний і вторинний фінансові ринки. Механізм функціонування фінансового ринку.

Інструменти фінансового ринку. Класифікація фінансових інструментів. Цінні папери як форма фіктивного капіталу. Види цінних паперів та їх характеристика. Пайові цінні папери. Боргові цінні папери. Похідні цінні папери.

Правове регулювання фінансового ринку. Порядок реєстрації та обігу цінних паперів. Діяльність із випуску та організації обігу цінних паперів. Учасники ринку цінних паперів. Емітенти, інвестори та фінансові посередники.

Канали прямого та непрямого фінансування. Фінансові посередники. Інституційні інвестори і обслуговуючі фінансові посередники. Фондова біржа, її призначення та функції. Організація роботи фондової біржі. Біржові операції та порядок розрахунків при їх здійсненні. Торгівля цінними паперами в Україні. Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.
^ Тема 16. Фінансовий менеджмент
Фінансовий менеджмент як різновид функціонального менеджменту. Мета, завдання і процедури фінансового менеджменту. Об’єкт і суб’єкти фінансового менеджменту. Завдання фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту. Взаємодія керованої та керуючої підсистем фінансового менеджменту. Принципи управління фінансовою діяльністю підприємств.

Процес розробки і реалізації фінансових рішень. Етапи та складові процесу прийняття фінансових рішень.

Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Процес розробки стратегії фінансового менеджменту. Тактичні цілі і завдання фінансового менеджменту. Основи управління капіталом і активами підприємства.

Механізм фінансового менеджменту та його складові елементи. Рівні фінансового менеджменту. Системи забезпечення, методи, важелі, інструменти фінансового менеджменту. Менеджмент державних фінансів. Фінансовий менеджмент суб’єктів господарювання. Менеджмент страхового ринку. Менеджменту фінансового ринку.
^ Тема 17. Міжнародні фінанси
Світові фінанси міжнародні фінанси. СисТема міжнародних фінансових відносин. Ринковий та неринковий механізми реалізації міжнародних фінансів. Суб’єкти міжнародних фінансових відносин. Функції міжнародних фінансів.

Валюта. Валютний курс і валютний паритет. Види валютних курсів. Методи встановлення валютних курсів. Конвертованість валют.

Міжнародний фінансовий ринок, його функціональне призначення. Структура міжнародного фінансового ринку. Міжнародний валютний ринок. Валютна політика. Валютні операції. Міжнародний ринок боргових зобов’язань. Міжнародний ринок цінних паперів. Міжнародний ринок похідних інструментів.

Фінанси міжнародних організацій та міжнародних фінансових інституцій. Глобальні і регіональні міжнародні фінансові інституції. Фінансові відносини міжнародних організацій та міжнародних фінансових інституцій. Міжнародний валютний фонд (МВФ), його роль і призначення. Україна як учасник МВФ. Кредитування за лініями МВФ. Світовий банк. Група Світового банку. Фінансові відносини України з глобальними і регіональними фінансовими інституціями.


^ Тема 18. Фінансова безпека держави

Економічна безпека як базова складова національної безпеки. Нормативно-правова регламентація економічної безпеки в Україні.основні ознаки економічної безпеки держави. Рівні економічної безпеки. Загрози економічні безпеці. Індикатори економічної безпеки.

Суть і місце фінансової безпеки в економічній безпеці. Критерії визначення фінансової безпеки. Складові фінансової безпеки. Необхідність досягнення міжнародної фінансової безпеки держави.

Механізм забезпечення фінансової безпеки держави. Загальні та специфічні принципи забезпечення фінансової безпеки держави. Об’єкти і суб’єкти фінансової безпеки. Показники оцінки стану фінансової безпеки країни. Критерії загроз національній безпеці України в економічній сфері. Системи забезпечення фінансової безпеки.

Поняття фінансової кризи та її вплив на фінансову безпеку держави. Економічні та політичні чинники фінансової кризи. Світова фінансово-економічна криза 2008-2009 рр. та її вплив на фінансову безпеку України. Шляхи подолання фінансової кризи в Україні.


^ Тема 19. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою

Еволюційний розвиток фінансових систем економічно розвинених країн. Сучасні риси та тенденції ринкових фінансових систем. Моделі перерозподілу ВВП державою. Американська, європейська та скандинавська моделі централізації ВВП. Підпорядкованість фінансових систем принципам соціально-економічного розвитку.

Фінансові системи окремих країн. Фінансова сисТема США. Фінанси федерацій, штатів і місцеві фінанси. Фінансові проблеми США в період світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр.

Фінансова сисТема Японії. Теоретичні основи фінансової політики Японії. Японська модель суспільного добробуту. Сучасні проблеми японської фінансової системи.

Фінансові системи Великобританії, Німеччини і Франції. Бюджетний дефіцит. Обмеження щорічних кредитних запозичень. Соціальні гарантії населенню з боку цих держав.

Фінанси Скандинавських країн. Характерні особливості державних фінансів. Соціальна направленість скандинавської моделі перерозподілу ВВП.


^ Тема 20. Фінанси європейського союзу

Економічна інтеграція в Європі та її цивілізаційний розвиток. Етапи економічної інтеграції ЄС: зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, єдиний внутрішній ринок, економічний та валютний союз. Фінансова політика в галузі поглиблення європейської інтеграції.

Передумови та принципи європейської валютно-фінансової конвергенції (Маастрихтська угода 1992р.). Особливості організації та функціонування фінансів Європейського Союзу. Бюджетна стратегія та організація бюджетного процесу в Євросоюзі. Гармонізація та уніфікація податкової політики в межах Європейського Союзу. Фінансові інституції ЄС та їх роль у формуванні погоджених принципів фінансової політики.

Спільна валютна політика і запровадження Євро. Валютний союз. Валютна інтеграція, її складові. Європейська сисТема центральних банків, її склад і завдання. Органи управління економічною, фінансовою бюджетною, податковою та валютною політикою ЄС.


Перелік питань з дисципліни «Фінанси»

1. Мета, предмет і завдання курсу "Фінанси"

2. Фінанси як наука, її призначення.

3. Сутність фінансів. Об'єкти та суб'єкти фінансових відносин.

4. Функції фінансів.

5. Роль і призначення державних фінансів.

6. Джерела фінансових ресурсів країни.

7. Фінансова сисТема України.

8. Склад і структура державної системи фінансів.

9. Фінансовий механізм, його сутність, роль в економіці країни. Проблеми удосконалення фінансового механізму України.

10. Фінансова політика України, її напрямки.

11. Фінансова криза та шляхи її подолання.

12. Фінансові реформи, їх роль в економічному розвитку країни.

13. Проблеми зміцнення фінансової системи України.

14. Бюджетний устрій України.

15. Принципи побудови бюджетної системи України.

16. Державний бюджет та його місце у бюджетній системі України.

17. Джерела доходів державного бюджету.

18. Структура доходів державного бюджету.

19. Напрямки видатків державного бюджету.

20. Структура видатків державного бюджету.

21. Місцеві бюджети, їх призначення.

22. Роль місцевих бюджетів у бюджетній системі України.

23. Доходи і видатки місцевих бюджетів.

24. Фінансові проблеми місцевого та регіонального самоврядування.

25. Світовий досвід функціонування місцевих бюджетів.

26. Економічні умови виникнення та розвитку податкових систем.

27. Теорії податків.

28. Головні принципи побудови податкових систем в країнах розвиненої ринкової економіки.

29. Особливості сучасних податкових систем ринкової економіки зарубіжних країн.

30. Існуючі проблеми податкової політики в умовах ринкової економіки.

31. Проблеми удосконалення податкової політики в Україні.

32. Принципи побудови сучасної системи оподаткування в Україні.

33. Структура систем оподаткування.

34. Організація роботи по нарахуванню та стягненню податків.

35. Задачі, функції податкових адміністрацій у регіонах.

36. Апарат податкової служби в Україні.

37. Облік підприємств - платників платежів до бюджету.

38. Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати податків.

39. Особливості нарахування та сплати податку на додану вартість.

40. Особливості нарахування та сплати податку на прибуток.

41. Особливості нарахування та сплати акцизного збору.

42. Особливості нарахування та сплати прибуткового податку з громадян.

43. Місцеві податки і збори.

44. Об'єктивна необхідність соціального захисту та соціального забезпечення населення в умовах переходу до ринку.

45. Фінансове забезпечення соціальних гарантій населенню.

46. Зміст системи соціального забезпечення населення в Україні.

47. Індексація грошових доходів населення.

48. Державне регулювання цін.

49. Пенсійне забезпечення громадян.

50. Джерела фінансування державної підтримки сімей з дітьми, громадян похилого віку, ветеранів війни та праці.

51. Становлення і розвиток бюджетної системи.

52. Фінансове забезпечення витрат на розвиток освіти, науки і культури.

53. Фінансове забезпечення витрат на охорону здоров'я і і фізичну культуру.

54. Фінансування оборони, правоохоронних органів, управління та інших витрат держави.

55. Видатки державного бюджету на розвиток економіки.

56. Форми фінансової підтримки вітчизняних підприємств в умовах формувань ринкових відносин.

57. Організація роботи по складанню, розгляду і затвердженню державного бюджету.

58. Складання , розвиток затвердження місцевих бюджетів.

59. Контроль за виконанням бюджетів і використанням позабюджетних фондів.

60. Фінансова підтримка валового бізнесу в Україні.

61. Фонди фінансових ресурсів загальнодержавного та місцевого значення.

62. Пенсійний фонд України, його призначення.

63. Фонд соціального страхування, його призначення.

64. Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту.

65. Фонд сприяння конверсії.

66. Державний інноваційний фонд, його призначення.

67. Фонди органів місцевого самоврядування.

68. Державний фінансовий контроль, його призначення.

69. Організація і методи фінансового контролю.

70. Державна контрольно-ревізійна служба України.

71. Державний кредит, його економічна сутність.

72. Форми державного кредиту.

73. Управління фінансами в країні.

74. Центральні органи управління фінансами.

75. Роль місцевих фінансових органів в управлінні фінансами.

76. Зміст організації фінансів державних підприємств.

77. Доходи і видатки господарських суб'єктів.

78. Плата за землю.

79. Державне мито.

80. Витрати на управління.

81. Акцизний збір.

82. Зведений фінансовий баланс держави.

83. Галузі страхування, їхня роль в житті суспільства.

84. Фінансові ресурси.

85. Витрати на підготовку кадрів.

86. Валютні фонди органів місцевого самоврядування.

87. Організація і порядок виконання бюджетів.

88. Бюджетний контроль.

89. Обслуговування державного боргу і управління ним.

90. Правові і організаційні засади державних фінансів.

91. Економічна інтеграція в Європі та її цивілізаційний розвиток.

92. Особливості організації та функціонування фінансів Європейського Союзу.

93. Бюджетна стратегія та організація бюджетного процесу в Євросоюзі.

95. Фінансові інституції ЄС та їх роль у формуванні погоджених принципів фінансової політики.

96. Валютна інтеграція, її складові.

97. Європейська сисТема центральних банків, її склад і завдання.

98. Органи управління економічною, фінансовою бюджетною, податковою та валютною політикою ЄС.

99. Американська, європейська та скандинавська моделі централізації ВВП.

100. Фінансові системи окремих країн.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. //Голос України. - 1996. - 13 липня. - Ст. 85,95-98,116,119.

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542- ПІ //Урядовий кур'єр. - 2001. - № 131.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997р. № 280/97- ВР // Відомості Верховної Ради України-1997.-№24-Розд.Ш.

Про внесення змін до Закону України «Про державну податкову службу в Україні»: Закон України від 5.02.1998 р. № 83/98 - ВР //Відомості Верховної Ради України. - 199 8. - №29.

Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.1993 р. № 2939 - ХП //Відомості Верховної Ради України.-1993.-№ 13.

Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.1993 р. № 3425 - ХП //Відомості Верховної Ради У країни. - 1993. - № 23.

Про страхування: Закон України від 7.03.1996 р. № 85/96 - ВР //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 19.

Балахничёва Л.Н. Финансы, деньги и кредит. – Херсон, МИБ, 1995.

Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. - К.: Знання, 1997.

Бровакова Е.Г., Продивус И.П. Финансово-кредитная сисТема государства. - К.: Сирин, 1997.

Булгакова С.О., Василенко Л.Т., Кучер Г.В. Фінанси: Опорний конспект. -К.: КДТЕУ, 1999.

Булгакова С.О., Єрмошенко Л.В. Бюджетна сисТема України: Опорний конспект. - К.: КДТЕУ, 1999.

Василенко ЛІ. Теоретичні основи оподаткування. - К.: КНТЕУ, 2000.

Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1997.

Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. -К.: НІОС, 2000.

Гридчина М.В., Вдовиченко Н.И., Калина А.В. Налоговая сисТема Украины: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000. - 128 с.

Грідчина М.В. Фінанси: Навч. посібник. - К. Укр-фін. ін-т менеджменту і бізнесу, 1998.

Д'яконова І.І. Податки та податкова політика в Україні. - К.: Наук. думка, 1997.

Деркач Н.И., Гордеева Л.П. Бюджет и бюджетный процесе в Украине. - Днепропетровск, 1995.

Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова І.І. Бюджет і фінансова політика в Україні: Навч. посібник. - К.: Наук. думка, 1997.

Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. -К.: МАУП, 2001.

Иванов В.М. Финансовый рынок: Конспект лекций. -К.:МАУП, 1999.-112с.

Кириленко О.П. Фінанси: Навч. посібник. - 2-е вид. -Тернопіль: Економ, думка, 1998.

Общая теория финансов: Учебник /Под ред. Л.А. Дробозиной. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія); Навч. посібник. -К.: КНЕУ,1999.

Шемет Т.С. Міжнародні фінанси: Навч. посібник. - К.: КНТЕУ, 2000.

Положення про організацію навчального процесу за модульно-рейтинговою системою для студентів всіх освітньо-кваліфікаційного рівнів / Укл.: проф. С.В.Білоусова; проф.Л.М. Балахнічова, доц. В.М.Саврадим. – Херсон: МУБІП, 2006. - 15с.


^ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»


Тема 1. Сутність та функції грошей

Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Поява грошей як об'єктивний наслідок розвитку товарного виробництва та обміну. Роль держави у створенні грошей.

Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив. Порт­фельний підхід до визначення суті грошей. Гроші як форма вияву суспільних відносин. Специфіка вияву суті грошей у різних економічних сисТемах. Гроші як особливий товар, мінова й споживча вартість грошей як товару. Гроші як гроші й гроші як капітал. Зв'язок грошей з іншими економічними кате­горіями.

Натурально-речові форми грошей, причини та механізм їх еволюції відзвичайних товарів першої необхідності до благородних металів. Причини й механізм демонетизації золота. Ідеальні форми грошей та їх кредитна природа. Еволюція кредитних грошей від урядових (казначейських) зобов'язань до зобов'язань центрального банку. Різновиди сучасних кредитних грошей. Роль держави в утвердженні кредитних зобов'язань як грошей.

Специфічний характер вартості грошей. Купівельна спроможність як вираз вартості грошей за різних їх форм. Вартість грошей і час. Вплив зміни вартості грошей на економічні процеси. Ціна грошей як капіталу: альтерна­тивна вартість зберігання грошей та процент.

Поняття про функції грошей та їх еволюція.

Функція міри вартості, її суть, сфера використання. Масштаб цін. Ідеальний характер міри вартості. Ціна як грошовий вираз вартості товарів.

Функція засобу обігу, її суть, сфера використання; реальність і кількісна визначеність грошей у цій функції.Функція засобу платежу, її суть, відмінність від функції засобу обігу, сфера використання, еволюція.Функція засобу нагромадження, її суть, сфера використання. Вплив часу на функцію засобу нагромадження.

Світові гроші. Еволюція золота як світових грошей. Передумови вико­ристання національних та колективних валют як світових грошей. Взаємозв'язок функцій грошей. Вплив на функції грошей зміни їх вар
еще рефераты
Еще работы по разное