Реферат: Către o nouă calitate umană a celui educat şi a unei societăţi dorite, în stare să răspundă aşteptărilor pentru libertate, democraţie, progres si spiritualitate


Cuvînt înainte

Modernizarea învăţămîntului în Republica Moldova reprezintă o suită de acţiuni cu trimitere directă către o nouă calitate umană a celui educat şi a unei societăţi dorite, în stare să răspundă aşteptărilor pentru libertate, democraţie, progres si spiritualitate.

În contextul conceptului educaţional pe care se construieşte/ reconstruieşte învăţămîntul liceal, curriculum-ul cuprins în această carte reprezintă o performanţă notorie a ştiinţelor educaţiei si a practicii educaţionale din licee, universităţi si instituţiile de cercetare. De- aceea prezentul curriculum nu are doar valoarea unor documente normative pentru învăţămîntul liceal, dar si pe cea de exponent al unei viziuni ştiinţifice riguros structurate cu privire la obiectivele, conţinuturile si tehnologiile educaţionale în şcoala contemporană. Este o experienţă de pionierat pentru R. Moldova şi cu atît mai mult ne bucurăm pentru autorii care au realizat-o, deoarece demersul educaţional şi ştiinţific performant readuc si dezvoltă în actualitatea şcolară valorile fundamentale ale umanităţii si pe cele naţionale, le traduc în termeni de acţiuni educaţionale proiectate.

Conceput să răspundă imperativelor venite dinspre experienţa şcolară, cuirriculum-ul liceal are si o valoare culturală, ştiinţifică si educaţională imanentă proprie, ca si o valoare prescriptivă si proiectivă pe coordonatele căreia se înscriu aspiraţiile legate de învăţămîntul liceal - satisfacerea trebuinţelor vocationale pentru instruire si formare, dezvoltarea intelectuală si spirituală în ritm propriu, asigurarea unei instruiri diferenţiate şi a unui trunchi comun pentru formarea culturală generală, creşterea rolului comunităţii şcolare în stabilirea registrului instruirii vocationale etc. - toate acestea urmînd să producă un nou liceu şi o nouă scoală în care elevii, profesorii şi părinţii să devină asociaţii ideii de libertate în educaţie.

Diversificat sub aspect cultural, înglobînd ideea de multiculturalitate în educaţie, curriculum-ul liceal este totodată şi un instrument instituţional important de unificare conceptuală a învăţămîntului în R. Moldova, prin intermediul si în interiorul căruia tineretul studios - iar printr-un demers colateral, cadrele didactice si părinţii - se formează ca cetăţeni ai aceleiaşi patrii, indiferent de limba de instruire, cultură si ţară de origine. Deschiderea multiculturală si întemeierea curriculum-ului pe conceptul învătămîntului formativ, agreat în mod firesc de statele cu o democraţie dezvoltată, sporeşte speranţa de integrare oportună si eficientă a învăţământului din R. Moldova în sistemul de valori al civilizaţiei europene, din care poporul nostru face parte prin unitatea de spaţiu si istorie, păstrîndu-si si îmbogătindu-si filonul congenital al identităţii sale naţionale.

Anatol GREMALSCHI Ministrul Educaţiei si Ştiinţei

^ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО КУРРИКУЛУМА
Куррикулум - это основная часть и вместе с тем гарант успеха реформы национального образования в целом.

Реформа призвана обозначить окончательное отмежевание нашего образования от однотипной и скованной модели прошлого периода.

Реформа предполагает адекватно ответить на беспрецедентные изменения и требования, которые предъявит грядущий век сегодняшним ученикам. Поэтому структурные обновления куррикулума видятся на данном этапе как элементы, определяющие и интенсифицирующие все остальные компоненты реформы.

^ Структура и компоненты национального куррикулума
Национальный куррикулум в Республике Молдова представляет собой совокупность приемов обучения, посредством которых школа может обеспечить достижение результативности образования в объеме, предложенном соответствующим Законом.

Национальный куррикулум отличается гибкостью и открытостью, тем самым предоставляя каждому молодому человеку одинаковые и реальные шансы полного познания и развития собственного потенциала.

В Республике Молдова Национальный куррикулум содержит следующие компоненты:

1. ^ Базовый куррикулум: регламентирующие документы, включающие указания, которые направлены на обеспечение связи между учебно-образовательным процессом и результатами обучения и на базе которых разрабатываются последующие компоненты парадигмы куррикулума.

Базовый куррикулум включает: общие обучающие цели системы образования; общие межпредметные цели; поэтапные и поуровневые цели; цели по разделам куррикулума; общие цели изучения школьных предметов; базовый учебный план; образовательные стандарты (в процессе составления).

2. Куррикулум по отдельным предметам охватывает: концепцию предмета; общие цели изучения предмета; базовые цели; опорные цели - по годам обучения; содержание обучения; методические рекомендации; рекомендации по оценке; библиографию.

3. Учебники и методические указания

^ Общие обучающие цели - основополагающая категория куррикулума. Будучи сформулированными в обобщенном виде, данные цели отражают социальный заказ и относятся ко всему периоду обучения, определяя его конечный результат. Общие цели отражают стратегию политики обучения и направлены на формирование соответствующего типа личности.

^ Общие межпредметные цели представляют собой первый уровень конкретизации общих обучающих целей и должны восприниматься как механизм регламентирующий.

Общие межпредметные цели - это своего рода модели, которые обуславливаются структурой личности и социальным опытом (в широком смысле) и органично включает те знания, умения и отношения, которыми ученик должен овладеть на протяжении всего периода обучения.

^ Поэтапные и поуровневые цели. Результаты. Данный тип целей также носит межпредметный характер, но цели конкретизированы по отношению к определенному циклу обучения (классам). Другими словами, речь идет о межпредметных целях, относящихся к процессу обучения на определенном этапе (начальное звено, гимназическое обучение, лицейское обучение и т.д.)

В соответствии с политикой обучения, проводимой в контексте реформы образования, очевидна необходимость гармонизации данного типа целей с целями лицейского обучения в Румынии и в Европе, такими как:

- формирование способностей размышлять о мире, ставить и решать проблемы на основе комплексного использования знаний из различных областей;

- осмысление личного опыта в целях оптимальной профориентации, необходимой для рынка труда и/ или для высшего образования;

- развитие способности активного интегрирования в различные социальные группы: семью, профессиональный коллектив, круг друзей и т.д.;

- развитие практических навыков, важных для успеха в обществе: коммуникативности, критического мышления, принятия решений, соответствующей обработки и использования комплексных сведений;.

- выработка речевой экспрессивности и эмоциональных качеств, необходимых для самоутверждения в личной и общественной жизни;

- формирование моральной устойчивости.

^ Цели по разделам куррикулума. Эта педагогическая категория переносит межпредметные цели на уровень родственных дисциплин или дисциплин, предрасположенных к интеграции. Например, разделы куррикулума: язык и общение, математика и естественные науки, гуманитарные дисциплины и т.д.

^ Общие цели изучения школьных предметов вытекают из предшествующих целей куррикулума и охватывают основные категории знаний, умений и отношений, формирующихся в процессе изучения отдельной дисциплины. Как и в случае с другими типами общих целей, данные цели в своей формулировке допускают определенный уровень абстрагирования. Общие цели представляют собой материал для определения, с одной стороны, опорных целей по каждому предмету, а с другой - целей проверки и поурочных целей, формулируемых учителем.

^ Базовый учебный план для X - XII классов - это регламентирующий документ, который определяет разделы куррикулума, учебные предметы, а также минимум и максимум времени, необходимого для их изучения. Базовый план включает две части: обязательный и факультативный куррикулум. На основе данного плана каждое учебное заведение может разрабатывать свои варианты учебного планирования.

^ Образовательные стандарты обеспечивают взаимосвязь между куррикулумом и проверкой (контролем). На их основе будут определяться уровни развития учащихся, а также контрольные тесты. Стандарты составляют основную категорию куррикулума, находясь в одном ряду как с системными и поэтапными целями, так и с базовым куррикулумом.

Ключевые компоненты межпредметного куррикулума

^ Концепция предмета включает: общую теорию содержания и структуры предмета; иерархию целей обучения; общие методические указания и рекомендации по контролю.

^ Общие цели изучения предметов (см. п. 2.1).

Базовые цели определяются общими целями и характеризуются высоким уровнем обобщения и сложности. Они относятся к формированию специфических способностей и реализуются на протяжении нескольких лет обучения.

^ Опорные цели (Sf. Crişan, AL, 1993) разрабатываются на основе общих целей изучения конкретного предмета, предполагает практическую деятельность в установленные сроки и относятся к определенному разделу школьной программы. Другими словами, они последовательно и поэтапно выдвигаются для достижения общих целей. С педагогической точки зрения, опорные цели направлены на получение предполагаемых результатов, т.е. на знания учащихся, на способности, поведение и отношение, предусматриваемые учебным процессом. Опорные цели разрабатываются, как правило, попредметно, для каждого учебного года и для каждой области знаний, способностей и отношений.

Опорные цели соотносятся с темой урока (или нескольких уроков). Они направлены на усвоение содержания той или иной темы, на приобретение необходимых знаний и выработку способностей учащихся, на определение методики преподавания и контроля.

Ориентация на опорные цели школьного куррикулума дает больший эффект, чем использование перечня общих (абстрактных) целей.

При разработке целей урока (уроков) важно помнить, что они должны соответствовать межпредметным целям.Правильно сформулированная цель урока всегда имеет эквивалент в структуре межпредметных целей. Обучение может быть признано эффективным и развивающим в том случае, когда в рамках одной темы будут достигнуты цели всех уровней.

^ Поурочные цели определяют образовательный уровень ученика по истечении определенного периода обучения. Они относятся к результатам, поддающимся измерению и зримо проявляющимся в поведении школьника. Обычно поурочные цели достаточно детализированы. Именно поэтому они завершают иерархию целей. В рамках поурочных целей четко указывается на желаемый результат, а также на условия его достижения. В силу детализации поурочных целей, их относительно большого количества, они не представлены в тексте куррикулума, а в большинстве случаев разрабатываются учителями и предопределяются какой-либо единицей содержания (или совокупностью таких единиц), являющейся предметом изучения на одном или нескольких уроках.

Общие межпредметные цели, поэтапные цели, цели по разделам куррикулума и предметные цели формулируются с учетом конечного результата обучения на уровне знаний, умений и навыков. В основе подобной структуры лежат соображения технического характера. Однако само собой разумеется, что при определении целей должна быть соблюдена надлежащая корреляция понятий и терминов, что, собственно, и составляет суть куррикулума.

Содержание представляет собой совокупность познавательных частей, на основе которых можно достичь опорных и поурочных целей. В куррикулуме они предстают или в форме значимых для соответствующей области и прошедших дидактическую адаптацию способностей, или в виде гибкой модели, на основе которой авторы учебников могут предложить адекватный педагогический подход к планированию учебного процесса.

^ Методические рекомендации определяют формы, условия и средства обучения.

Рекомендации по оценке подчеркивают роль контроля за успехами учащихся, при котором учитывается необходимость постоянной и целенаправленной обратной связи для:

- корректировки выявленных у учащихся недочетов в восприятии учебного материала;

- корректировки различных дидактических приемов, используемых учителем;

- изменения/ уточнения отдельных элементов предложенного школе куррикулума;

- постоянного совершенствования процесса оценки как такового, проведения анализа и прогнозирования, важного для принятия соответствующих решений.

Учитывая положения данного куррикулума, исходя из анализа различных точек зрения на педагогические технологии и из тенденции развития данных технологий на международном уровне, предлагается модель педагогических технологий, направленная на непосредственное формирование психических процессов и интеллектуального поиска учеников.
^ Принципы усвоения материала, преподавания и оценивания
Принципы усвоения материала:

- темпы и способы усвоения учебного материала учащимися вариативны;

- усвоение предполагает непрерывное исследование, усилия и самодисциплину;

- усвоение развивает отношения, способности и ведет к накоплению знаний;

- усвоение должно ориентироваться на содержание, существенное для развития личности учащегося и для его включения в общественную жизнь;

- усвоение материала осуществляется в ходе индивидуальных и групповых занятий.

^ Принципы преподавания:

- преподавание призвано формировать и поддерживать мотивы непрерывной учебы школьников;

- учителя должны создавать разнообразные условия учебы, облегчающие достижение поставленных целей; учителя должны выявлять и стимулировать наклонности и интересы школьников;

- преподавание не должно ограничиваться передачей знаний, но должно быть направлено на формирование отношения и поведения;

- преподавание обязано облегчить перенос информации и компетенции с одной дисциплины на другую;

- преподавание должно протекать в атмосфере, связующей школьную деятельность с окружающей действительностью.

^ Принципы оценивания:

- оценивание - существенная часть процесса обучения и эффективная школьная практика;

- оценивание следует осуществлять путем использования разнообразных методов;

- оценивание должно быть корректирующим процессом, содержащим информацию о качестве обучения; оценивание должно вырабатывать у учащихся способность правильной самооценки и желание постоянно улучшать результаты учебы;

- оценивание основывается на упреждающих стандартах, ориентированных на конечный результат обучения и на вступление в общественную жизнь.

^ Качественное оценивание должно:

- выявлять в первую очередь возможности каждого ученика, а не его просчеты;

- информировать участников процесса обучения о том, что и как необходимо преподавать;

- быть многосторонним и нацеленным на общественную и эмоциональную эволюцию школьника, а также на его познавательную деятельность;

- способствовать сотрудничеству учителей и учащихся; выявлять значимость учебы; свидетельствовать об успехах и об оптимизации учебного процесса; быть легко понимаемым всеми учащимися.

Сравнительный анализ традиционных программ и школьного куррикулума
^ Параметры анализа
Программа

Куррикулум

1. Философия обучения

• школа готовит учащихся к жизни;

• знания и способности достигаются репродуктивным путем;

• учение идет по восходящей,

путем накопления информации и способностей;

• ученики – пассивные потребители информации;

• содержание программы представлено полностью;

• в программе доминирует содержание;

• индивидуальные и культурные различия учеников игнорируются, т.к. предполагается их адаптация к доминирующей культуре;

• внимание акцентируется на репродуктивных знаниях и способностях.

• школа – часть жизни ученика;

• знания открывает для себя ученик сам;

• процесс обучения представляется в виде содержательной спирали;

• ученики активные субъекты обучения, которые включаются в решение проблем, участвуют в создании проектов;

• содержание куррикулума является гибким и при необходимости может быть перестроено;

• в куррикулуме доминируют цели;

• куррикулум признает реальность многокультурного мира, чтобы качественнее готовить учеников к будущему;

• внимание акцентируется на понимании важнейших концептов и на формировании продуктивных способностей.

2. Цели.

• сформулированы в общих терминах; внимание акцентируется на целях, связанных со знаниями;

• являются дополнительными.

• формулируются на основе модели таксономии (внимание акцентируется на компетенциях);

• носят стандартизированный характер, структурируются по уровням;

• основываются на корреляции знаний, способностей и отношений.

3. Содержание.

• стандартизировано, статично;

• располагается линейно или концентрически;

• основано на неструктурированных ценностях.

• отличается гибкостью;

• дважды располагается концентрами или блоками;

• структурировано по уровням и разделам куррикулума;

• основывается на личностных, национальных и общечеловеческих ценностях.

^ 4. Методология и стратегия усвоения материала и преподавания.

• не представлены;

• учитель – единственный источник информации;

• учитель считает свое обучение полностью завершенным;

• учитель подает материал путем чтения, упражнений и заданий;

• методы преподавания ориентированы на правильный или неправильный ответ или на репродуктивные вопросы;

• учитель отвечает за поведение учащихся в классе и является высшим авторитетом;

• ученики работают преимущественно коллективно или индивидуально.

• предлагаются методические рекомендации;

• учитель облегчает процесс обучения и направляет ученика;

• учитель учится вместе со школьниками;

• учитель создает учебные ситуации на основе непосредственного опыта, социального взаимодействия и исследования;

• учитель требует от учеников задавать вопросы и стимулирует их мышление путем продуктивных вопросов;

• учитель и учащиеся вместе устанавливают правила поведения, основанные на понимании своей ответственности;

• ученики работают преимущественно парами или небольшими группами.

5. ^ Методология контроля

• в некоторых программах предлагаются критерии и нормы оценки;

• осуществляется в конкретные сроки;

• способы оценки сводятся к одному эталону;

• основывается на заученной информации;

• ориентирован большей частью на выявление недостатков (неудач).

• предлагаются общие указания по оцениванию и конкретные образцы;

• отличается непрерывностью и комплексностью;

• способы оценки основываются на различных критериях;

• ориентирован на конечные способности;

• ориентирован на поощрение успехов.


Лицейский куррикулум представляет собой первую попытку внедрения в Республике Молдова (на уровне школы и учителя) современной концепции обучения. Согласно данной концепции, программы будут подвергаться непрерывному совершенствованию, для того чтобы с большей полнотой отвечать интересам, стремлениям и способностям учеников и соответствовать требованиям общества.

(Перевод: Виктор Костецкий, доктор педагогики)
^ ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Куррикулум - достаточно широкое понятие, вошедшее в научно-методический обиход. Лексически и семантически оно восходит к латинскому curriculum(«6er», «ристание», «ристалище», «круг», «круговорот», «путь», «поприще»), а в своем терминологическом употреблении («школьный куррикулум», «предметный куррикулум») с очевидностью обнаруживает метафорическое зна­чение и потому нуждается в уточнении. Находясь в одном ряду с такими традиционными терминами, как «учебная программа», «методическое руководство», «методические рекомендации», данное понятие вместе с тем более многоаспектно и концептуально по своему содержанию, в силу чего может быть осмыслено как подвижная система ведущих идей и целей школьного преподавания в целом и литературы - в частности. В этом смысле куррику-лумы могут послужить своеобразным ориентиром при составлении учебников, тестов и других методических материалов. Думается, что обращение к разработке куррикулумов вызвано актуальностью такой основополагающей методической проблемы, как соотношение между содержанием обучения и его формой, между теорией преподавания и его практикой.

Основные задачи предметного куррикулума по русской литературе для лицейских классов - очертить круг художественных текстов, обозначить смысл и значение историко-литературных феноменов в развитии русской литературы, наметить на завершающем этапе литературного образования и развития школьников дальнейшие пути формирования образного и логического мышления учащихся и определить способы активизации их творческой деятельности, сформулировать принципы и разработать систему литера­турных знаний, умений и навыков старшеклассников.

Данный куррикулум включает в себя методологические основы и концепцию (определенный способ понимания) литературного образования в Х-ХП классах; намечает структуру и систему изучения литературы на данном этапе литературно-художественного образования и его связь с предыдущим концептом обучения; устанавливает «базовый инвариантный уровень предъявления учебного материала»; предлагает основные технологии преподавания; разрабатывает нормы и варианты проверки знаний, умений и навыков.

Литературное образование в лицейских классах гуманитарного профиля является доминантным. Вместе с тем, неоспорим тот факт, что содержание и форма теснейшим образом взаимосвязаны и глу­бокое постижение литературы невозможно без соответствующих знаний о языке. Поэтому данный куррикулум включает достаточ­но обширный раздел, посвященный русскому языку. «Язык, - как справедливо писал М. Бахтин, - живая конкретная среда, в которой живет сознание художника слова». Учитывая, что современный русский язык выполняет такие важные функции, как коммуникативная, информационно-отображающая (когнитивная), эстетическая, целесообразно в лицейских классах уделить максимум внимания последней (не забывая и другие), значимость которой определяется как высоким уровнем русской культуры в целом, так и литературы, создавшей шедевры мировой значимости, в частности. Произведения русской классической и современной литературы читаются и изучаются во всем мире, в том числе и в Молдове, где они традиционно ценятся высоко. Таким образом, структурно данный нормативный документ состоит из двух частей:

I. Русская литература.

II. Практический курс русского языка.

^ КОНЦЕПЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Концепция литературного образования определяется гуманистической педагогической парадигмой, центр которой составляет вовлеченность ученика в процесс познания, а характерные черты - сотрудничество, сотворчество, толерантность, богатство импровизаций, поиск и нахождение истины.

При этом собственно литературное образование основывается на классических традициях уяснения специфики проявления общих законов искусства в конкретных фактах литературного процесса, изучения мировой литературы с точки зрения историзма с учетом эстетической и этической значимости художественного произведения.

По отношению к русской литературе это значимо, потому что, во-первых, ее своеобразие обусловлено связью литературного развития с гражданской историей (Б.Бурсов), национальной философией, религиозными устремлениями. Во-вторых, эта традиция достаточно актуальна с точки зрения культуроведческой, так как в практике региональной русской школы сегодня история России не изучается как специальная учебная дисциплина. В-третьих, очевиден методический аспект проблемы: являясь одновременно и завершающим этапом школьного образования и предуниверситетским курсом, русская литература должна предстать в сознании выпускника как система, в которой в результате взаимодействия элементов происходит обновление смысла, выработка новой информации. Кроме того, необходимым элементом преподавания русской литературы в условиях ее взаимодействия с молдавской культурой должна стать акцептация литературных связей (пере­вод, влияние, подражание, заимствование и др.) между двумя самобытными художественными системами, «история которых на­считывает более пяти столетий» (И.Осадченко). Сопоставительное изучение как творчества русских и молдавских писателей в целом, так и отдельных произведений в частности, опирается, с одной стороны, на осмысление категории художественной традиции, а с другой - на понятие о «национальном образе мира» (Г.Гачев). При этом учитывается «соизмеримость сравниваемых понятий» (Г.Фридлендер), специфика художественного контекста, а национальная и индивидуальная неповторимость автора связывается «с общим толкованием произведения» (А.Бушмин). Факт единства человеческой культуры, таким образом, становится для учащихся «ясно ощущаемой реальностью» (Г.Белая).

Система литературно-художественного образования на современном этапе развития науки и общества рассматривается во вза­имосвязи гуманитарных знаний (философия, религиоведение, искусствознание, лингвистика, история, этнография и др.) с информатикой. При этом объектом исследования становится «культура как совокупность знаковых систем», являя собой структуру открытую, мобильную, способную к совершенствованию. Особое качество ее состоит в том, что, не ограничиваясь линейным принципом изучения, она базируется на принципе концентричности, то есть возвращения на каждом последующем этапе обучения к качественно новому осмыслению литературного материала. Применительно к лицейскому образованию это выражается, прежде всего, в повторном обращении к вершинным произведениям русской литературы (от глубокой древности до новейшего времени) в ее историческом освещении.

Преподавание литературы в современном учебном процессе нацелено на гармоническое соединение аналитического (рацио­нального), качественного (эмоционального), субстанционального (интуитивного) аспектов в целостное единство, призванное обеспечить высокую эффективность творческой деятельности обучаемого.

^ Методологической основой концепции лицейского литературного образования являются:

а) теория познания (эпистемология), раскрывающая важнейшие эстетические законы постижения мира (мимесис, катарсис, художественная образность, целостность и многомерность художественного текста, вариационная способность искусства и, наконец, осознание его условной природы);

б) теория ценностей (аксиология) - художественных, нравственных и культурных, их взаимосвязь со структурой личности;

в) герменевтика (экзегетика) как совокупность принципов интерпретации, разъяснения, истолкования литературных явлений, базирующаяся на "внутреннем опыте человека". Опорным становится понимание текста через сопоставление художественных образов со своим личностным этическим, эстетическим, интеллектуальным опытом. «Герменевтически воспитанное сознание дол­жно быть с самого начала восприимчиво к инаковости текста»;

г) психология восприятия искусства, предполагающая взгляд на художественное произведение как на «совокупность эстетичес­ких знаков, направленных к тому, чтобы возбудить в людях эмоции». С этой точки зрения основой преподавания литературы на завершающем этапе школьного образования становится не столько первичное, «наивно-реалистическое» (Г.А.Гуковский) восприятие текста, сколько его аналитическое рассмотрение, направленное на развитие мыслительного процесса. Последний является связующим звеном между первичным восприятием произведения и его итоговым эстетическим постижением;

д) теория воспитания, акцентирующая гуманизацию школьного образования, т.е. способствующая формированию нравственных основ творческой личности, развитию ее способностей к самопознанию, к пониманию других людей и их сообществ.

В соответствии с избранной методологией выдвигаются и ведущие принципы обучения, ориентированные как на академические школы литературоведения (мифологическую, психологическую, культурно-историческую, сравнительно-историческую), так и на современные научные теории: концепцию литературоведческого анализа как диалога автора и читателя (М.М.Бахтин), структурную поэтику (Ю.М.Лотман, понятие о национальном образе мира (Г.Д.Гачев), а также теорию текста и герменевтику. При этом современный учитель в познании литературных явлений может воспользоваться как «традиционными» методами научного анализа (историко-культурологический, сравнительно-исторический, социологический, биографический, творчески-генетический) для характеристики внешних связей художественного текста, так и «новыми» (структурный, семиотический, стилистический, микроанализ, «внимательное чтение») для характеристики внутренних связей художественного текста, а также методами функционирования текста (изучение критических статей, конкретно-социологические исследования читательской аудитории и др.).

Опираясь на совокупность научных способов познания литературы, адаптируя их к своим целям и задачам, современная методи­ка изучения литературы в школе выработала свою систему методов, в которой ведущими являются следующие: чтение литературного произведения, анализ художественного текста, комментирование литературного произведения внетекстовыми материала­ми, претворение литературных произведение в других видах искусства, литературное творчество по мотивам литературных произведений и жизненных впечатлений учеников.

^ ОБЩИЕ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ (КЛЮЧЕВЫЕ) УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В X-XII КЛАССАХ
Магистральной целью лицейского литературно-художественного образования и развития остается, как и на гимназическом этапе обучения, формирование вдумчивого и чуткого читателя, спо­собного конструировать и ботее того корректировать свой внутренний мир на основе ориентации в системе эстетических ценностей; в конечном итоге - формирование свободной, гармоничной; творческой личности, адаптированной к условиям современной жизни. При этом предполагается дальнейшее совершенствование:

• образного мышления;

• художественного вкуса;

• гибкости анализа, предусматривающего сочетания аспектного, структурного и целостного рассмотрения литературного текста;

• способности понимать поэтический метаязык и неповторимость авторской художественной манеры;

• умения оперировать теоретико-литературными понятиями

• навыков работы с критической и научной литературой;

• творческих способностей лицеистов.

^ 1. Общие учебные цели

Литературное образование лицеистов призвано:

1. Закрепить и углубить (с целью формирования читателя высокого эстетического уровня) навыки интерпретации, анализа оценки художественного текста в единстве формы и содержания на основе учета авторской позиции;

2. Расширить теоретико-литературные знания и усовершенствовать способы их использования как аналитического инструментария с целью рационализации, интеллектуализации личности;

3. Сформировать систему глубоких знаний об истории русской литературы как о едином художественном феномене и сущностном факторе национальной ментальности;

4. Научить лицеистов понимать и определять эстетическую значимость вершинных произведений русской литературы в контексте мировой культуры;

5. Способствовать становлению этически, эстетически, интеллектуально содержательной личности, уважающей культурные ценности своего и других народов;

^ 2. Промежуточные (ключевые) учебные цели.

Промежуточные (ключевые) учебные цели в процессе литературного образования конкретизируются и усложняются. Целесообразно сформулировать приоритетные цели обучения по классам.

X КЛАСС

В формулировке целей литературного образования мы руководствовались требованиями и рекомендациями следующих источников: Гуцу В., Кришан А. Проектирование базового куррикулума. Методическоепособие."TIPCIM",1998;Базовый куррикулум. Нормативные документы. «TIPCIM», 1998.

А. Знания:

1. Знать содержание произведения и воспринимать его в контексте гражданской истории, в связи с национальной философией, религиозными верованиями.

2. Знать веховые произведения русского словесного искусства и определять их место в историко-литературном контексте.

3. Знать основные этапы творческого пути писателя с учетом биографических данных, усвоенных в процессе гимназического обучения.

4. Понимать сущность художественного метода, различать литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм) и индивидуальные стили.

Б. Умения и навыки:

1. Соотносить конкретный текст в его жанровом своеобразии с литературным направлением.

2. Относить конкретное произведение к определенному периоду творчества писателя.

3. Выделять отдельные элементы художественной структуры и рассматривать их в связи с целым.

4. Развивать образное мышление на основе изучения сюжета, композиции и стиля, художественного замысла и проникновения в творческую лабораторию писателя.

5 Интерпретировать литературное произведение во взаимосвя­зи с другими видами искусства (живопись, музыка, театр, кино).

6. Выявлять особенности героя, повествователя и автора в художественном произведении, а также учитывать характер их взаимосвязей.

7. Формировать компаративистские навыки в истолковании произведений разных культур (например, русская и румынская литература; классицизм в литературе Франции и России; байронизм Пушкина и Лермонтова; др.).

B. Ценностные отношения:

1. Осознавать русскую литературу как фактор, способствующий формированию национального самосознания русского народа.

2. Понимать позитивную значимость изучения русской лите­ратуры в ее региональных взаимосвязях - с культурой Молдовы (диалог двух культур).

3. Владеть различными подходами (критическим и научным) в характеристике произведения.

4. Усвоить нравственные ценности русской литературы.


XI КЛАСС

А. Знания:

1. Понимать сущность метода критического реализма как ведущего художественного метода, в рамках которого созданы шедевры в жанре социально-психологического и философского романа.

2. Осознавать художественный психологизм как стилевой феномен в творчестве крупнейших реалистов эпохи.

3. Уяснять диалектику взаимоотношений общественно-политической и литературно-эстетической мысли в русской литературе XIX века.

4. Воспринимать русский литературный процесс XIX века как одно из крупнейших достижений мировой культуры.

Б. Умения и навыки:

1. Определять общественную и эстетическую позицию писателя и критика в связи с характером духовной атмосферы эпохи.

2. Анализировать произведение с учетом преемственности литературных жанров и индивидуальных особенностей стиля писателя.

3. Сопоставлять и критически оценивать (в сравнении проблематики произведений, путей и способов художественного разрешения поставленных вопросов) нравственно-эстетические воззрения писателей.

4. Писать отзыв (рецензия, эссе, этюд, монографическая статья, др.) на сценическую постановку или экранизацию изученных произведений.

В. Ценностные отношения:

1. Определять место и роль русской классической литературы в мировом литературном процессе.

2. Рассматривать позитивно пути пересечения национального и общечеловеческого в процессе развития русской и романской культур (на основе уже сформированных у учащихся представлений о румынской, французской, итальянской, испанской, литературах).

3. Понимать ценность общения (диалог, полилог) в процессе истолкования художественного текста на уроке литературы, во внеклассной работе, в жизни.

4. Проявлять индивидуальные склонности к литературно-критическому или художественному творчеству, способность «изнутри» оценить творчество как процесс.


^ XII КЛАСС

А. Знания:

1. Знать характерные линии развития русской литературы XX века, идеологические и эстетические позиции писателей советского и постсоветского периодов.

2. Понимать специфику панорамного характера литературного развития в его перспективе и ретроспективе.

3. Определять литературный процесс как диалог эпох и культур.

4. Дефинировать преемственность и литературную эволюцию как законы развития литературы XX века.

Б. Умения и навыки:

1. Характеризовать творческий метод писателя, выявлять приметы его индивидуального стиля.

2. Осуществлять в итоге анализа художественного текста синтез, создавая целостную интерпретацию литературного произведения.

3. Сопоставлять авторские концепции исторической
еще рефераты
Еще работы по разное