Реферат: Верхняцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів №1 ліцей» План роботи


Додаток 7

Верхняцький навчально-виховний комплекс

«Загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 - ліцей»


План роботи

методичного об’єднання

класних керівників

на 2011 – 2012 навчальний рік


І. Вступ

Про роботу методичного об’єднання класних керівників

за 2010-2011н.р.

Методичне об'єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників. Методичне об’єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у су­часних умовах. Методичну роботу з педагогами-вихователями сконцентровано на вирішенні проблемного питання : «Використання інтерактивних технологій в процесі формування системи цінностей громадянина-патріота». Його побудовано на основі системного підходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибокому вивченні та аналізі результативності виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки класних керівників

Під час роботи над проблемними питаннями в системі методичного забезпечення основну увагу спрямовано на виконання таких завдань:

Підвищення практичної підготовки класних керівників до здійснення

особистісно зорієнтованого підходу в системі виховної діяльності;

Вироблення єдиних вимог у вирішенні найпринциповіших питань

практичної реалізації особистісно зорієнтованих ви­ховних технологій,

забезпечен­ня системності в роботі;

• вироблення в педагогів умінь і навичок застосування науково-

теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної

майстерності, роз­виток творчості, нового педаго­гічного мислення;

ознайомлення та впрова­дження передового педагогіч­ного досвіду;

впровадження в систему підготовки педагогічних кадрів активних

форм роботи: ро­льових, сюжетних ігор, діалогів, дискусій, диспутів

тощо.

^ Система роботи над проблемою:

Етапи 2008-2013р.р.

І етап (2008-2009р.р.)

Діагностика Теоретичне обґрунтування проблеми.

Розробка творчою групою моделі реалізації проблеми.

(Від зразка до творчості)

ІІ етап (2009-2010р.р.)

Вдосконалення системи роботи в контексті роботи над проблемою.

Активізація практичної діяльності.

(Співробітництво. Узгодження методів ,засобів діяльності)

ІІІ етап (2010-2011р.р.)

Впровадження наукових досліджень в практику.

Створення банку даних щодо результатів роботи над проблемою.

(Самостійна активність вчителів)

ІV етап (2011-2012р.р.)

Проведення моніторингів виховної системи.

Аналіз та самоаналіз результатів впровадження.

(Творча активність)

V етап (2012-2013р.р.)

Наслідки роботи над проблемою.

Розробка та прийняття рекомендацій.

(Екстертна оцінка)

Планування методичної роботи здійснюється на діагностичній основі, мета якої — виявлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання їм. Під час діагностики враховуються виступи вчителів на педагогічних радах і засіданнях творчих об'єднань, конференціях і батьківських зборах. Це допомагає виявити рівень теоретичних знань класних керівників, уміння застосовувати їх у різних ситуаціях, здатність обстоювати, аргументувати свою точку зору. Водночас учителі постійно працюють над підвищенням рівня психологічної готовності до педагогічної взаємодії з учнями. Саме тому здійснюється система заходів, яка сприяє становленню вчителя як суб'єкта педагогічної взаємодії в умовах особистісно зорієнтованого виховання, впровадження досягнень гуманістичної педагогіки і психології в практику роботи сучасних навчальних закладів.

Головні зусилля зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу.

Проведення засідань сприяє підвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів, розширенню їхнього світогляду, допомагає отримати необхідні знання для втілення інноваційних особистісно зорієнтованих виховних технологій, впроваджувати активні форми і види діяльності, сприяє запровадженню інтер-активних методик у виховний процес.

Творчим кредом діяльності МО взагалом та кожного класного керівника особисто було положення «Виховуючи - виховуюсь, навчаючи - вчусь».

Організовуючи і реалізуючи методичну роботу, виховну діяльність класні керівники керувалися Конституцією України, Конвенцію ООН про права дитини, Законом України «Про загальну освіту», Положенням про класного керівника, Концепцією формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, Національною Програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні, сучасні освітні технології, досвід і практику О.М. Коберника, Т.Д. Дем’янюк, М.О. Булгакова, Л. Кацинська, О.А. Захаренка, В. Сухомлинського, І. Д. Беха, діючі в межах НВК: Програму громадянського виховання дітей та учнівської молоді, програму «Шлях до себе», проекти, заходи, річний план роботи.

^ Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:

підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;

забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;

вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;

координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;

сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

Підвищення професійного, методичного рівня класних керівників здійснювалося через різні форми методичної роботи в тому числі в рамках МО.

Було проведено 5 засідань МО.

Загальна тематика:^ «КРОК ДО ОСВІТИ МАЙБУТНЬОГО ЧЕРЕЗ САМОРЕАЛІЗАЦІЮ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ».

Тематика засідань:

Засідання 1.

« Крок до освіти майбутнього через визначення основних напрямків методичної та виховної роботи : досвід, практика, проблеми і методичні пошуки».

Засідання 2

«Крок до освіти майбутнього через соціалізацію особистості та сприяння її творчому розвитку»

Засідання 3

«Крок до освіти майбутнього через моніторинг якості освіти і виховної діяльності навчального закладу».

Засідання 4

«Крок до освіти майбутнього через створення умов для самореалізації та задоволення базових потреб особистості».

Засідання 5

« Крок до освіти майбутнього через особистісно-орієнтовану модель виховної системи»

Щорічно класні керівники , ЗВР, соціально-педагогічна службу, ПО, школи приймають активну участь у районних та обласних виставках педагогічних технологій, підвищують професійну майстерность через індивідуальні траєкторії розвитку та самоменеджмент;, зокрема роках були випущенні посібники з питань вихованої роботи:

2008-2009 н.р.

Назва посібника

Ашакіна Інна Іванівна

Методичний посібник «Методичні рекомендації щодо проведення тижня антитютюнової пропаганди»

Пустова Оксана Петрівна

Авторські розробки «На веселковій хвилі (сценарії шкільних свят)»

Остапенко Світлана Григорівна

Методичний посібник «Екологічне виховання учнів під час вивчення фізики»

Ступак Ірина Миколаївна

Методичний посібник «На допомогу вчителю про страх, як психологічну проблему»

2009-2010 н.р.
Денисюк Людмила Миколаївна

Методичний посібник «Впровадження ідей О. Захаренка в навчально-виховний процес»

2010-2011 н.р.
Ковальська Ніна Яківна

Денисюк Людмила Миколаївна

Посібник «Стратегія і тактика виховної діяльності»

Ковальська Ніна Яківна

Пастух Тетяна Володимирівна

Денисюк Людмила Миколаївна

Ступак Ірина Миколаївна

Ашакіна Інна Іванівна

Посібник «Профільність навчання – соціальний захист молодої людини»


Ковальська Ніна Яківна

Пастух Тетяна Володимирівна

Денисюк Людмила Миколаївна

Комаровська Леся Станіславівна

Ашакіна Інна Іванівна

Ступак Ірина Миколаївна

Посібник «Освітній моніторинг у школі»


Ковальська Ніна Яківна

Денисюк Людмила Миколаївна

Дейдиш Лариса Анатоліївна

Посібник «Менеджмент харчування у навчальних закладах»

Денисюк Людмила Миколаївна

Методичний посібник «Ідеї мудрості (мотивація навчальної діяльності, виховний аспект уроку)»

Куркіна Раїса Миколаївна

Методичний посібник „Бібліотечні уроки як спосіб формування читача”


Участь учителів у виставці передових педагогічних технологій – інноваційний потік, який збагачує виховну практику НВК новими ідеями, новими технологіями. Педагоги вдосконалюють і по-новому осмислюють елементи створених систем задля позитивного результату, швидко сприймають і органічно використовують інноваційні технології, нові засоби, підходи та методи навчання. Представлені методичні посібники сприяють оновленню педагогічного процесу, вносять нове у традиційну систему, що передбачає найвищий ступінь педагогічної творчості.

Цікавою, з великою долею самовіддачі проходила участь класних керівників у роботах педрад, педагогічних читаннях, нарад при директору, де в тому числі акцентувалась увага на таких питаннях, як:

Індивідуальна робота з учнями схильними до правопорушень, пропусків уроків.

Моніторинг відвідування учнями НВК.

Планування роботи на канікули.

Моніторинг участі класних керівників у виховній діяльності НВВ, КТС.

Розвиток учнівського самоврядування в 5-11 класах.

Використання нових педагогічних технологій в практиці роботи педколективу.

Моніторингове дослідження якості освітньої діяльності НВК. Творчі звіти вчителів, що атестуються.

Охорона дитинства.

Система профілактики правопорушень в НВК

Щомісячно проводилися методичні оперативні наради класних керівників, де зверталася увага на всі аспекти виховної діяльності.

Головне завдання в роботі класного керівника-створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять :

а) гурткова робота та робота за інтересами;

б) вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола

спілкування учня в школі та поза нею;

в) взаємини з батьками;

г) проведення виховних бесід, класних годин, екскурсій , походів.


^ Організація самоосвіти

Самоосвітня робота класних керівників над підвищенням рівня їхньої професійної майстерності:

Списки класних керівників та перелік проблем, над якими працюватимуть класні керівники:

2010-2011н.р.
^ П.І.Б. учителя

Проблема для поглибленого опрацювання

Форма звітування

1.

Буторіна Тетяна Михайлівна

Формування колективу через активізацію колективної виховної роботи та створення умов для вивчення та розвитку можливостей особистості
2

Покотило Наталя Романівна

Формування колективу через активізацію колективної виховної роботи та створення умов для вивчення та розвитку можливостей особистості.
3

Гопанюк Павліна

Петрівна

Формування громадянина-патріота України через систему цінностей родинного виховання.
4

Волошенко Ірина Миколаївна


Формування громадянина-патріота України , підготовленого до життя, з високою національною свідомістю.
5

Попадюк Олена Валеріївна

Формування колективу через активізацію колективної виховної роботи
6

Рибачок Наталя Борисівна

Формування цілісної моральної особистості з розвинутим гуманістичними рисами.
7

Нагірна Алла Станіславівна

Розвиток творчої ініціативи , активності особистості через мотивацію та само мотивацію учнів.
8-А

Коломієць Олександра Валентинівна

Формування дружного, організованого колективу через активізацію форм індивідуального впливу та колективних творчих справ.
8-Б

Мишак Лариса Володимирівна

Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої цінності.
9

Рудь Наталя Федорівна

Формування в учнів свідомого ставлення до здорового способу життя через участь у громадській та позакласній роботі
10

Остапенко Світлана Григорівна

Формування колективу через активізацію колективної виховної роботи та створення умов для вивчення та розвитку можливостей особистості.
11-А

Запарована Лариса Володимирівна

Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів.
11-Б

Ступак Ірина Миколаївна

Формування пізнавальної діяльності, підтримка інтересу до навчання та значимості високого рівня знань
ГПД

Сізікова Тетяна Олексіївна

Підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності.
ГПД

Збаращук Наталя Павлівна

Виховання особистісних рис майбутнього громадянина через використання рухливих ігор на ГПД


В рамках роботи МО в тому числі були проведені: семінар –практикум: «Впровадження ідей О. А. Захаренка в практику виховної діяльності НВК», педагогічна трибуна : « Сучасні виховні технології»(з досвіду роботи Коломієць О.В. ), ділова гра «Нестандартні форми методичної роботи», круглий стіл: «Соціалізація особистості та сприяння її творчому розвитку»,

« Моделі спілкування та соціальні установки особистості», « Превентивне виховання учнів «групи ризику»(обговорення)», «Якість освіти і виховної діяльності як об’єкт моніторингу», «Крок до освіти майбутнього», проблемний стіл: «Обговорення моніторингів та діагностик виховної діяльності», практичне заняття «Моніторинг кваліфікаційно – професійних якостей вчителя»,, педагогічна платформа «Учнівську самоврядування на засадах партнерства.»,творча лабораторія: компетентісний підхід до проектної технології, методична скарбничка: «Портфоліо класного керівника», тренінг «Шлях до успіху», аукціон педагогічних ідей «Базові потреби дитини»(з досвіду роботи Нагірна А.С.Попадюк О.В.), педагогічний лекторій «Створення ситуацій успіху», естафета ідей: «До творчих здібностей через ситуацію успіху», «Експертне оцінювання домінуючих здібностей», практичне заняття «Організація командної діяльності в колективі».

Працювали 6 творчих груп по реалізації проектів «Програма громадянського виховання дітей та учнівської молоді», «Громадянин», «Лідер», «Нас багато по світу», «Інформсвіт», « Школа здоров’я».

Активно вчителі та учні НВК прийняли участь у проектах Ліги старшокласників, зокрема слід відмітити проекти «Щоденник корисних справ» (уч.2,4 кл. Керівники: І.М. Волошенко, Н.Р.Покотило), «Родинні традиції мого краю»(уч. 6 класу С.Остапенко, керівник Л.М.Денисюк), «Здорово жити здорово» (І.І.Ашакіна, О.П.Пустова), «Знаємо та реалізуємо свої права»(кер.Л.М.Денисюк), «Мій ідеал громадянина патріота» (О.П.Пустова), «Здоровим бути модно» (Л.М.Денисюк), «Квіти біля школи» (О.П.Пустова), «На цій землі я народився» (9 кл. кер.Рудь Н.Ф.), « На цій землі я народився»(М.В.Руденко), «Моя рідна Україна» (4 кл.кер. І.М.Волошенко)«Пишаюся тобою, рідний краю» (кер.Л.М.Денисюк), «Знаємо та реалізуємо свої права» (8-б кл. кер. Л.В.Мишак). Упровадження проектної технології у практику виховної роботи було визначено як пріоритетний напрямок в організації виховної роботи школи в цілому, так і в діяльності кожного класного колективу.

Класні керівники взяли участь у психолого-педагогічних семінарах:

«Методи організації діяльності, спілкування та формування досвіду суспільної поведінки «(Рибачок Н.Б.),Психологічні механізми первинної шкільної неуспішності: нейрофізіологічні, фізіологічні, психологічні. (Ступак І.М.)

Класні керівники Запарована Л.В., Остапенко С.Г., Мишак Л.В. ,Волошенко І.М., Ступак І.М.,Нагірна А.С.,Рибачок Н.Б..,брали активну участь в засіданнях ради з профілактики правопорушень.

Членами методичної ради НВК є класні керівники: Ступак І.М., Покотило Н.Р.,Запарована Л.В.

В обговоренні різних проблем ,щодо науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, брали участь у прийнятті перспективних рішень: Запарована Л.В., Коломієць О.В. «Робота з обдарованими дітьми».

Головне завдання в роботі класного керівника-створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять :

а) гурткова робота та робота за інтересами;

б) вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола

спілкування учня в школі та поза нею;

в) взаємини з батьками;

г) проведення виховних бесід, класних годин, екскурсій , походів.

Класні керівники спільно з учнівським та батьківським колективом працюють над створенням класних літописів , презентацій в яких залишається частинка історії нашої школи.

В рамках роботи МО прослідковувався аспект наставництва (Нагірна А.С..-Денисюк Л.М., Попадюк О.В.- Запарована Л.В.., Рибачок Н.Б.-Остапенко С.Г.) та спаринг-партнерсво (Коломієць О.В. - Мишак Л.В. )

Протягом року вивчався досвід роботи класного керівника: Запарованої Л.В.

Кожним класним керівником здійснювалася робота над вирішеннями персональної проблеми та поповнювалася методична база виховного процесу, особливо слід відмітити роботу класного керівника., Волошенко І.М., Покотило Н.Р., Коломієць О.В.., ОстапенкоС.Г. Мишак Л.В. Запарованої Л.В..

Також слід відмітити активну участь у різних формах методичної роботи класних керівників у результаті засідань :Покотило Н.Р.. Волошенко І.М, Коломієць О.В., Мишак Л.В., Запарованої Л.В., Нагірної А.С., Рудь Н.Ф., участь у методичному фестивалі по превентивному вихованню: класні керівники Запарована Л.В., Рудь Н.Ф., Коломієць О.В., Остапенко С.Г.

Одним із завдань роботи МО була участь її членів у загально шкільному конкурсі «Зоряний дощ» та залучення учнів та їх батьків до цього процесу. В результаті моніторингу за критеріями конкурсу переможцями в номінації «Кращий клас по правовій освіті та вихованню» став 8-а клас кл.кер. Коломієць О.В.,(відео спектакль «Шанс на підтримку), який отримав диплом обласного фестивалю роботи соціальних театрів.

Школа виконує важливе соціальне замовлення держави: формує правовий інтелектуальний потенціал України. Критерієм впливу школи на соціальну поведінку учнів є свідоме виконання  учнями основних нормативних документів НВК: Статуту НВК, правил внутрішнього розпорядку, в яких визначені основні права та обов’язки учнів. 

В рамках превентивного виховання працює соціальний театр «Обирай майбутнє», клуб «Волонтер», секції «Молоді молодим», «Мобільна допомога-03», лекторій «Не схиб».

Формують правовий світогляд та навички відповідальної поведінки підлітків, враховуючи вікові особливості проекти : «Школа самореалізації», «Педагогіка здорового способу життя»: «Поведінка від самооцінки до вчинку»(1-4), «Умійте керувати собою» (5-8), «Закони життя»(9-11)- вересень; « З чаші мудрості випий» (1-4) «Ваш вибір можу+хочу+треба» (5-8) «Істина, воля і відповідальність» (9-11)- жовтень; «Як стати цікавим»,«Думки керують думками»,« Програма мого життя»- листопад; «Воля. Самостійність», «Як відбуваються відкриття»,«Самоврядування в конфлікті»- грудень.

Творчою групою, до якої ввійшли класні керівники, ЗВР, ПО, соціально-психологічна служба, розроблено проект «Школа превентивного виховання» на 2010-2011 н.р. З метою превентивного виховання проводиться єдиний день профілактики під загальною тематикою: «Жорстокість серед школярів»,«Права дітей»,«Молодіжні субкультури», «Ми проти насилля», «Мої права та обов’язки »(до Дня прав людини).

Слід відмітити: тренінг «Толерантність – найважливіша умова миру і злагоди в світі» 8-а клас (Коломієць О.В.), захист міні-проектів «Усі діти мають право на любов і піклування» 11-а клас( Запарована Л.В.), дискусія «Уникнення конфліктів» 4 клас (Волошенко І.М.).

Класні керівники приділяють велику увагу правовій освіті батьків. Система роботи з батьками є ба­гатогранною, послідовною, містить індивідуальні і групові форми. Під час проведення класних батьківських зборів було проведено лекторії «Проблеми виховання», “Сутність і методи превентивного виховання ”, «Батьківський авторитет», «Психологія поведінки підлітка», «Права та обов'язки батьків у вихованні дітей», «Батькам про права дитини), «Моя щаслива дитина», тренінг «Як прожити один день без нотацій». Батьки в класних колективах постійно аналізують стан поведінки учнів. Порушення  поведінки обговорюються на засіданнях батьківських комітетів, зборах, загальнобатьківських конференціях. Розроблено ряд пам’яток для батьків з проблем виховання.

Поряд із цим діє система контролю за станом виховної роботи в плані спостереження за проведенням виховних справ, їх об’єктивний аналіз. Найбільш вдало були проведені: свято «Зимовий Миколай» 3 клас (Покотило Н.Р.), шкільне свято «Там, де вулиця широка» 4 клас (Волошенко І.М.), народознавче свято «День Святого Миколая» 5 кл.( Попадюк О.В.), вистава «Новорічна казка» 7 кл. (Нагірна А.С.), вечори-відпочинку: «Сузір’я талантів»8-а кл. (Коломієць О.В.), «Міс Осінь» 9 кл. (Рудь Н.Ф.), «Студенти із нашої школи» 10 кл. (Остапенко С.Г., інтелект. гра«Ерудит-шоу» (до дня Наума) 8-б кл. (Мишак Л.В.), святкова програма до Дня вчителя «Ми вас дуже любимо» 11 класи ( Запарована Л.В.. Ступак І.М..).

Естетично оформлені й наповнені інформацією про активну участь у всіх колективних справах школи й класу класні куточки: 2кл.(Покотило Н.Р.), 3кл. (Гопанюк П.П.), 6кл. (Рибачок Н.Б.), 8-а кл. (Коломієць О.В.).

Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина - це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку вчителя, вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини.

Робота методичного об’єднання класних керівників спрямована на формування умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання.

^ У новому навчальному році МК ставить такі завдання:
1. Постійно брати участь у роботі школи передового, перспективного і новаторського педагогічного досвіду. Ознайомитись із творчими лабораторіями учителів - новаторів шкіл України.
2. Стежити за новинками в педагогічній літературі, вивчати їх і впроваджувати в своїй роботі.
3. Приділяти більшу увагу проблемам молодих класних керівників, їх адаптації до шкільного життя.
4. Посилити індивідуальну роботу з дітьми, схильними до правопорушень.
5. Приділити особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми. Працювати над створенням оптимальних умов для розвитку обдарованих дітей, забезпечення їх самореалізації.
6. Спрямувати роботу класного керівника для формування спільної програми дій школи і сім'ї у становленні юної особистості.
7. Залучати батьків до активної участі в організації і проведенні позакласних заходів.
8. Виховувати інтерес до вивчення рідного краю, почуття патріотизму.
9. Працювати над вдосконаленням та розвитком системи учнівського самоврядування.
10. Формувати життєтворчу юну особистість шляхом впровадження основних принципів особистісно орієнтованої освіти.


ІІ. Організаційно-педагогічні заходи

Тематика засідань МО класних керівників:

«Від самопізнання до самовдосконалення»


Кредо: До успіху –стежками компетентності

Мета: забезпечення умов для методичного зростання та самовдосконалення педагога, який спрямовує свої здібності на виховання і розвиток учня, сприяє його самопізнанню та самовдосконаленню


Засідання 1.

Тема: « Пошук: самовдосконалення, самовиховання , самоосвіта».
п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Аналіз виховної роботи за минулий рік поточний навчальний рік

вересень

Денисюк Л.М.Визначення основних напрямів методичної та виховної роботи на 2010-2011 н.р.

2.1. Виховні проблеми та альтернативи їх рішення.

2.2. Охорона дитинства, безпеки життя та здоров’я учнів, заходи з безпеки, санітарно-профілактичні та оздоровчі заходи.

2.3.Соціальний паспорт НВК.

2.4. Індивідуальна картка розвитку учнів. Картка досягнень.

Нормативно-правове забезпечення виховного процесу
Денисюк Л.М.


Члени МО


Денисюк Л.М.

Пустова О.П.


.

Соц.псих служба
2.

Семінар –практикум: « Десять кроків до класного успіху ».
Денисюк Л.М.
4.

Педагогічна трибуна : «Портфоліо класного керівника»(досвід роботи Л.В.Запарована)
Денисюк Л.М.
5.

Педагогічна майстерня «Нетрадиційні форми роботи з батьками»
Класні керівники

.

6.

Затвердження плану роботи МО класних керівників, планів виховної діяльності класних колективів.
Члени МО

Денисюк Л.М.

^ Тематика засідань МО класних керівників:

«Від самопізнання до самовдосконалення»


Кредо: До успіху –стежками компетентності

Мета: забезпечення умов для методичного зростання та самовдосконалення педагога, який спрямовує свої здібності на виховання і розвиток учня, сприяє його самопізнанню та самовдосконаленню


Засідання 2.

Тема: « Творчість: самовдосконалення, самовиховання , самоосвіта».
п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Круглий стіл: «Творчий підхід до організації виховного процесу як умова інноваційного розвитку школи. Сучасні виховні технології в роботі класного керівника»


листопад

Денисюк Л.М.
2.

Творча лабораторія: «Творчість класного керівника: шляхи звільнення від стереотипів та шаблонів»
Запарована Л.В.

Остапенко С.Г.

Мишак Л.В.
3.

Методичний SMS центр «Теорія та практика філософії інновацій»
Класні керівники
4.

Відвідування виховних справ колег та їх обговорення
Члени МО
5.

Брифінг «Пріоритети у формуванні здоров’язберігаючих технологій»
Денисюк Л.М.

Волошенко І.М.
6.

Методична скарбничка : «Розвиток життєвої творчості при використанні інтерактивних технологій».
Коломієць О.В.

Рудь Н.Ф
7.

Превентивне виховання учнів «групи ризику»(обговорення)
Соц.псих.служба

Кл.кер.


^ Тематика засідань МО класних керівників:

«Від самопізнання до самовдосконалення»


Кредо: До успіху –стежками компетентності

Мета: забезпечення умов для методичного зростання та самовдосконалення педагога, який спрямовує свої здібності на виховання і розвиток учня, сприяє його самопізнанню та самовдосконаленню

Засідання 3.

Тема: « Активність: самовдосконалення, самовиховання , самоосвіта»».п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Круглий стіл «Моніторинг результативності роботи класного керівника»

січень

Денисюк Л.М.
2.

Проблемний стіл: «Педагогічні умови розвитку творчої активності»
Коломієць О.В.
3.

Практичне заняття «Моніторинг кваліфікаційно – професійних якостей вчителя»
Денисюк Л.М,
4.

Методична скарбничка «Моніторингове дослідження: відстеження динаміки розвитку класного колективу » ( з досвіду роботи).

Впровадження ідей О.Захаренка в практику виховної роботи (з досвіду роботи НВК)
Руденко М.В.

Попадюк О.В.

Мишак Л.В.


Денисюк Л.М.

5.

Презентація досвіду реалізація проектів Ліги старшокласників.

Робота творчих груп.
Класні керівники

^ Тематика засідань МО класних керівників:

«Від самопізнання до самовдосконалення»


Кредо: До успіху –стежками компетентності

Мета: забезпечення умов для методичного зростання та самовдосконалення педагога, який спрямовує свої здібності на виховання і розвиток учня, сприяє його самопізнанню та самовдосконаленню

Засідання 4.

Тема: « Успіх як результат: самовдосконалення, самовиховання , самоосвіта».п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Педагогічний лекторій «Створення ситуацій успіху»

березень

Денисюк Л.М
2.

Тренінг «Шлях до успіху»
Семиволос Л.В.
3.

Аукціон педагогічних ідей «Базові потреби дитини»

(з досвіду роботи)
Класні керівники

Шклярук Л.І.

Попадюк О.В.
4.

Естафета ідей:

- «До творчих здібностей через ситуацію успіху»

- «Експертне оцінювання домінуючих здібностей (анкетування,тестування, моніторинг)»
Остапенко С.Г.

Ступак І.М.

Сізікова Т.О.

Запарована Л.В.

Гопанюк П.П.
5.

Робота творчих груп
Керівник ТГ
6.

Відвідування виховних справ колег та їх обговорення
Члени МО


^ Тематика засідань МО класних керівників:

«Від самопізнання до самовдосконалення»


Кредо: До успіху –стежками компетентності

Мета: забезпечення умов для методичного зростання та самовдосконалення педагога, який спрямовує свої здібності на виховання і розвиток учня, сприяє його самопізнанню та самовдосконаленню

Засідання 5.

Тема: « Успіх як результат: самовдосконалення, самовиховання , самоосвіта».
п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Підсумки роботи за рік..

Аналіз виховної діяльності НВК.

Результати моніторингу участі в конкурсі «Зоряний дощ»

Результати роботи МО класних керівників.

Стан реалізації виховних проблем та проблемних питань, над вирішенням яких працюють класні керівники.

Результати роботи над проектами.

травень


Пустова О.П.

Денисюк Л.М.

Члени МО
2.

Практичне заняття «Організація командної діяльності в колективі».

2.1. Літнє оздоровлення

2.2. Тренінг «Як навчити дітей безпечної поведінки».
Денисюк Л.М.

Пустова О.П.


Волошенко І.М.

Семиволос Л.В.
3.

Анкетування «Перспективи діяльності»
Денисюк Л.М.


ІІІ. Заходи з підвищення фахової майстерності


№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1

Провести семінари-практикуми

1.1. Концептуальні ідеї успіху (компетентності)

планування виховної роботи класного керівника

орієнтовні форми планування

творчий підхід до виховного процесу

анкетування “Гармонія командної роботи»

1.2. Вивчення особистості учня педагогами

серпень


лютий

Денисюк Л.М.


Пустова О.П.


Ашакіна І.І.


Денисюк Л.М.

Ашакіна І.І.

Ступак І.М.
2.

Провести проблемний стіл «Моніторинг виховної діяльності учнів як невід'ємна складова формування компетентностей.

жовтень

Денисюк Л.М.


Пустова О.П.
3

Провести педагогічний практикум «Інтерактивні технології громадянського виховання»

3.1. Увага! Ситуація

листопад

Денисюк Л.М.

Запарована Л.В.

Денисюк Л.М.

Остапенко С.Г.
4

Провести обговорення – Педагогічна платформа:

4.1 Щоденник цілеспрямованої людини

4.2. 10 заповідей кар’єри

лютий


грудень

вересень

Денисюк Л.М.

.

Ступак І.М.

Ковальська Н.Я.

Ковальська Н.Я.
5

Провести круглий стіл «Характеристика сучасних концепцій формування творчого середовища»

березень

Шклярук Л.І.

Буторіна Т.М.

Рудь Н.Ф.
6

Продовжити роботу творчих груп по проектах «Лідер», «Громадянин», «Нас багато по світу», «Інформсвіт» та по Програмі громадянського виховання дітей та учнівської молоді

протягом року

Керівник ТГ
7

Ознайомитися з досвідом роботи класних керівників, що атестуються на вищу категорію

протягом року

Денисюк Л.М.

8

Вивчити систему роботи – класного керівника Остапенко С.Г.

протягом року

Денисюк Л.М.
9

Провести методичний фестиваль «Національне виховання дітей та учнівської молоді в Україні в системі моєї діяльності»

квітень

класні керівники
10

Взяти участь у педагогічних читаннях

10.1. Спадщина педагогів-новаторів

10.2. Творчий звіт педагогів про роботи над індивідуальною науково-методичною проблемою на І етапі експериментальної діяльності


жовтень

квітень

Комаровська Л.С.
11

Взяти участь у психолого-педагогічному семінарі:

11.1. Прогнозування успішності дитини шкільному навчанні.

11.2. Психологія міжособистісного спілкування.

11.3. Психологічні аспекти шкільної мотивації.

11.4. Професійно-психологічна компетентність педагога запорука успішності учня.жовтень


грудень


лютий


квітень


психолог
12

Провести творчий звіт класних керівників про наслідки роботи над проблемними питаннями на завершальному етапі

травень

Денисюк Л.М.

класні керівники
13

Взяти участь у роботі педконсиліуму.

13.1. Технології та методи роботи з обдарованими дітьми.

13.2. Насильство та жорстокість у школі.

13.3. Алгоритм роботи педагогічних працівників з неблагополучними сім’ями та дітьми, які в них виховуються.

13.4. Визначення профілю навчання в учнів.


вересень


листопад


лютий


квітень
14

Взяти участь у методичних оперативних нарадах з виховної роботи. (за окремими планами)

щомісяця

Денисюк Л.М.