Реферат: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (лнму) є одним із найстаріших І найбільших вищих медичних навчальних закладів УкраїниЗМІСТ


Коротка характеристика діяльності Університету 2

Відзнаки працівників Університету 7

Підготовка лікарів і провізорів 10

Підготовка кадрів вищої кваліфікації 11

Наукова тематика кафедр і лабораторій 13

Спільні наукові дослідження з зарубіжними
та вітчизняними партнерами 15

Видавнича діяльність 21

Винахідницька та інноваційна діяльність 34

Студентське наукове товариство 49

Спортивні досягнення 50

Художня самодіяльність 52

Громадські організації та об’єднання 52

Музеї 52

Виховні заходи 53

Літній відпочинок 56


^ КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА УНІВЕРСИТЕТУ

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ЛНМУ) є одним із найстаріших і найбільших вищих медичних навчальних закладів України. На 79 кафедрах, в Інституті клінічної патології, Центральній науково-дослідній лабораторії і лабораторії промислової токсикології працюють 1220 вчених: 133 докторів наук та понад 620 кандидатів наук, у тому числі 108 професорів, 367 доцентів, 53 старших викладачів, 675 асистентів, 17 наукових співробітників. Серед них є 25 академіків, 7 членів-кореспондентів різних академій, 13 Заслужених діячів науки і техніки, 8 Заслужених працівників освіти, 19 Заслужених лікарів України, 1 Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, 8 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки.

Університет сьогодні – це сучасний багатопрофільний навчальний заклад з потужною матеріально-технічною базою, яка налічує 14 навчальних корпусів, 41 клінічну базу, Навчально-виробничу аптеку. У поточному році завершено об’єднання обласної та студентської стоматологічних поліклінік, кафедр стоматологічного профілю в університетський Стоматологічний центр, продовжується його оснащення медичною апаратурою та обладнанням.

В Анатомічному музеї, Музеї хвороб людини, який включений до реєстру загальнонаціональних надбань, а також Судово-медичному музеї зібрано понад 2,5 тисячі унікальних експонатів. Колекція лікарських та рідкісних рослин Ботанічного саду лікарських рослин, зразків лікарської рослинної сировини різних кліматичних зон, гербарій флори Поділля та Карпатського регіону налічують 3,5 тисячі зразків і служать прекрасною базою для науково-дослідницької роботи студентів та викладачів.

Фонд університетської бібліотеки нараховує понад 530 тисяч томів навчальної та наукової медичної літератури. Бібліотека має сучасне комп’ютерне обладнання. Вона зв’язана з Інтернетом та іншими науковими бібліотеками міста і забезпечує викладачів та студентів найновішою медичною інформацією та літературою.

Клінічні кафедри Університету розташовані на базі обласних, міських, залізничних лікарень, диспансерів і лікувальних центрів міста Львова, Центрального військового клінічного госпіталю Західного регіону України, Львівського клінічного госпіталю Державної прикордонної служби. Філії кафедр факультету післядипломної освіти розташовані також у медичних закладах курорту Трускавець, міст Луцька, Рівного та Хмельницького.

Підготовка фахівців у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького здійснюється на семи факультетах – медичному (№ 1 та № 2), стоматологічному, фармацевтичному, заочного навчання, післядипломної освіти, факультеті іноземних студентів – за освітньо-кваліфікаційними рівнями: спеціаліст, магістр. Цього року в стінах Університету навчається понад 5 тис. студентів. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького визначений базовим навчальним закладом у Західному регіоні України щодо координації робіт з реалізації положень Болонської декларації. Кредитно-модульну систему організації навчального процесу вже запроваджено на 1-6 курсах медичних та 1-2 курсах стоматологічного і фармацевтичного факультетів.

Починаючи від 1961 року, поряд із підготовкою національних кадрів, Університет здійснює навчання іноземних громадян з країн Європи, Азії, Африки та Америки. За 48 років підготовлено близько 2 400 лікарів та провізорів-іноземців, які працюють у багатьох країнах світу. З 1997 р. розпочато і динамічно розвивається навчання іноземних студентів англійською мовою. Нині в стінах Університету опановують медицину, стоматологію та фармацію, проходять підготовку на підготовчому відділенні або післядипломну спеціалізацію 934 іноземці з 47 країн світу, з них більше 500 навчається англійською мовою.

Протягом минулого року на факультеті післядипломної освіти вдосконалили свій фаховий рівень близько 10,3 тис. лікарів і провізорів, пройшли післядипломну підготовку 960 лікарів-інтернів. У 2010 р. завершили навчання в клінічній ординатурі 30 лікарів (з них 9 іноземців), 31 магістр (з них 21 іноземець), 29 аспірантів. Цього ж року зараховано на навчання в клінічній ординатурі 27 лікарів (з них 10 іноземців), у магістратурі – 26 осіб, в аспірантурі – 16 осіб.

Нині в Університеті функціонує аспірантура з 32 спеціальностей та докторантура з 6 спеціальностей. Працює 5 спеціалізованих вчених рад для захисту кандидатських та докторських дисертацій з 10 спеціальностей. Станом на 16 листопада 2010 р. в ЛНМУ заплановано і виконується 62 докторських та 248 кандидатських дисертацій.

Протягом 2009-2010 н.р. захищено 17 магістерських робіт, 48 кандидатських та 6 докторських дисертацій. Восьми працівникам присвоєно вчене звання доцента. Підвищили свій професійний рівень близько 250 працівників Університету, з них 14 – за кордоном.

За цей же час опубліковано 16 підручників, 24 монографії, 51 навчальний посібник, 16 довідників, словників, інших найменувань навчально-методичної та науково-популярної літератури; понад 1 000 наукових статей (у тому числі 70 у міжнародних виданнях) та близько 800 тез у матеріалах наукових конференцій; 7 методичних рекомендацій та 25 інформаційних листів, затверджених МОЗ України. Отримано 57 патентів, 10 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, 16 позитивних рішень на винаходи. До галузевого Реєстру нововведень включено 51 пропозицію.

За участю науковців Університету та при його фінансовій підтримці видаються журнали “Acta Medica Leopoliensia/ Львівський медичний часопис”, “Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія”, “Практична медицина”, “Новини стоматології”, “Медицина залізничного транспорту”, “Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія”, “Аптека галицька”, “Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація/ Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy and Medical Standardization”, “Світ ортодонтії”, “Алергія у дитини”, “Гепатологія”; збірники наукових праць “Лікарський збірник НТШ” та “Актуальні проблеми профілактичної медицини”; газети “Alma Мater” та “Народне здоров’я”.

При Університеті функціонують видавництва “Наутілус”, “Кварт”, “Леополіс”, друкарня та відділ оперативної поліграфії, які здійснюють видання підготовленої працівниками Університету наукової та навчально-методичної літератури. 16 липня 2010 р. згідно з наказом ректора створено Прес-центр ЛНМУ.

Вчені Університету тісно співпрацюють із зарубіжними колегами у різних напрямках медицини і фармації. Протягом минулого року з метою активнішого інтегрування у європейський дослідницький простір у контексті 7 Рамкової програми Університет співпрацював з Національним інформаційним центром України зі співробітництва з європейським співтовариством у сфері науки і технологій. Триває співпраця Університету зі Світовою федерацією українських лікарських товариств (СФУЛТ), лікарською комісією НТШ, Українським лікарським товариством у Львові, Народною лічницею імені Митрополита Андрея Шептицького, іншими доброчинними товариствами і об’єднаннями.

Підписані та реалізуються договори про співпрацю з Краківським Ягеллонським Університетом (Collegium Medicum), Вроцлавським медичним університетом, Познаньським медичним університетом, Люблінським медичним університетом, Жешівським університетом, Софійським медичним університетом. Кафедри й лабораторії Університету беруть участь у виконанні 12 наукових програм МОЗ України та міжнародних організацій. Спільно з вітчизняними та зарубіжними партнерами виконуються більш як 50 наукових проектів. Працівники Університету брали участь у роботі понад 200 наукових з’їздів, конференцій, симпозіумів, з них понад
70 – за кордоном.

Студентське наукове товариство налічує близько 700 студентів, що працюють у гуртках при кафедрах Університету. Упродовж 2009-2010 н.р. студенти-гуртківці брали участь у численних конференціях, конгресах і науково-практичних семінарах не лише в Україні, але й за кордоном. Географія зв’язків СНТ у межах України включає Київ, Одесу, Донецьк, Дніпропетровськ, Полтаву, Тернопіль, Вінницю, Івано-Франківськ, Ужгород, Луганськ, Суми, Чернівці, Запоріжжя. Члени СНТ були учасниками наукових конференцій у Кракові (Польща), Софії (Болгарія), Порто (Португалія), Москві (Росія), Стамбулі (Туреччина), Бухарі (Узбекистан), Мінську (Білорусь), Мілані (Італія).

Традицією стало проведення в Університеті щорічних весняних конференцій. 23-24 квітня 2009 р. була проведена ювілейна 70-та загальноуніверситетська наукова студентська конференція. До участі у конференції було відібрано близько 250 наукових робіт як у вигляді усних доповідей, так і стендових, у яких висвітлювались результати проведених наукових досліджень.

Показники лікувальної роботи за минулий рік відзначалися стабільністю. За означений період працівниками Університету було проведено понад 500 тис. консультацій пацієнтів, у стаціонарах лікувалось 186 тис. хворих, виконано 29 тис. оперативних втручань. Порівняно з попереднім роком знизились показники післяопераційної летальності та малюкової смертності. В цілому ліжковий фонд клінічних баз, які закріплені за кафедрами Університету, нині становить понад 10 тис. ліжок.

У контексті розвитку концепції реформування галузі та відповідно до ст. 30 Закону України “Про вищу освіту”, з ініціативи та під керівництвом ректора Університету, як пілотний проект МОЗ України, створений навчально-науково-лікувальний стоматологічний комплекс – Стоматологічний центр ЛНМУ. Він об’єднав потенціал двох установ – Університетської стоматологічної поліклініки та переданої Університету згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України Обласної державної стоматологічної поліклініки.

ЛНМУ та Головним управлінням охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації в червні 2009 р. створена робоча група для опрацювання питань стосовно створення Університетської клініки на базі Львівської обласної клінічної лікарні, яка історично, від моменту свого заснування у 1784 р., була клінічною базою медичного факультету Львівського університету. Даний проект узгоджується з концепцією створення при вищих медичних навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації університетських клінік, що є серед пріоритетів МОЗ України.

До виховної роботи серед студентів та курсантів ФПДО залучено близько 440 викладачів з 67 кафедр. Працівники 9 кафедр і деканату іноземних студентів залучені до проведення виховної роботи у гуртожитках Університету. Студенти Університету беруть активну участь у відродженні духовних традицій українського народу, заходах, присвячених визначним датам історії України. Впродовж останніх років активно проводиться опікунська робота над дітьми-сиротами.

Минулий рік відзначений новими досягненнями студентів та працівників Університету у художній самодіяльності. В ЛНМУ працюють 40 колективів художньої самодіяльності, творчих об’єднань, клубів, гуртків, СТЕМів, з яких три народні колективи: Народний танцювальний ансамбль “Горицвіт”, Народна хорова капела “Музи Гіппократа”, Народний естрадний ансамбль “Медикус”. Танцювальний ансамбль “Горицвіт” є лауреатом багатьох національних і міжнародних фестивалів та конкурсів.

У 2009-2010 н.р. спортивну роботу в Університеті координувала кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання та валеології, а також спортивний клуб Університету. Заняття із видів спорту проводились у 16 навчально-тренувальних групах, у яких постійно займалося понад 300 студентів І-VІ курсів усіх факультетів і, епізодично, більш як 830 студентів. Навчально-тренувальні заняття проводились у спортивних залах Університету викладачами кафедри, серед яких 1 Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, 3 Відмінники освіти, 2 Заслужені тренери України, 3 майстри спорту міжнародного класу і 5 майстрів спорту України. Нині в Університеті функціонує 23 спортивно-громадські та оздоровчо-фізкультурні клуби, у яких займаються понад 2 800 студентів, працівників, дітей та інвалідів.

За підсумками виставки “Інноватика в освіті України”, яка була організована Міністерством освіти і науки та Національною Академією педагогічних наук України 27-29 жовтня 2010 р. в м. Києві, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького нагороджений Золотою медаллю лауреата конкурсу у номінації “Інноватика у вищій освіті” та Дипломом за активну участь в освітній інноваційній діяльності.


^ ВІДЗНАКИ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Андрющенко В.П. – нагороджений Почесною грамотою ГУОЗ ЛОДА, 2009 р.;

Атаманюк Д.В. – нагороджений грамотою Президії НАН України, лютий 2010 р.;

Беш Л.В. – нагороджена Почесною грамотою МОЗ України, 2010 р.;

Богута Х.Р. – нагороджена Почесною грамотою ГУОЗ ЛОДА, 2009 р.;

Виговська Я.І. - присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”, 2010 р.;

Воробець Д.З. – відзначений премією Президента України для молодих вчених, 2009 р.;

Гаврилюк Д.Я. – присуджено першу премію та відзначено Дипломом Президії АН ВО України, листопад 2009 р.; нагороджений грамотою Президії НАН України, лютий 2010 р.; присуджено премію Кабінету Міністрів України за наукові досягнення, червень 2010 р.;

Герич І.Д. – нагороджений Почесною грамотою МОЗ України, 2010 р.;

Гнатейко О.З. – нагороджений Почесною грамотою ГУОЗ ЛОДА, 2009 р.;

Готь І.М. - присвоєно почесне звання “Заслужений професор ЛНМУ”, листопад 2009 р.; нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, 2009 р.;

Дутка Р.Я. – присвоєно почесне звання “Заслужений лікар України”, 2009 р.;

Заблоцький Я.В. – нагороджений дипломом Президії НАМН України, 2010 р.;

Заболотний Т.Д. – присвоєно почесне звання “Заслужений професор ЛНМУ”, листопад 2009 р.; присвоєно почесне звання “Заслужений лікар України”, 2010 р.;

Закаль Ю.П. – присвоєно почесне звання “Заслужений лікар України”, 2010 р.;

Зіменковський А.Б. – нагороджений Почесною грамотою МОЗ України, 2009 р.;

Зіменковський Б.С. – нагороджений орденом “За заслуги” ІІ ступеня, листопад 2009 р.; медаллю “К.Д.Ушинський” АПН України, 2009 р.; орденом Святителя Миколая Чудотворця І-го ступеня, 2009 р.; відзнакою Львівської обласної ради із врученням нагрудного знаку, 2009 р.; орденом Святого князя Ярослава Мудрого І-го ступеня, 2010 р.;

Ільницький І.Г. – нагороджений орденом Святого Апостола Андрія Первозванного І-го ступеня, 2009 р.; Почесною грамотою АПН України, 2009 р.;

Камінський Д.В. – нагороджений грамотою Президії НАН України, лютий 2010 р.;

Кімакович В.Й. – присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”, 2009 р.;

Кіцера О.О. – нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, 2009 р.;

Комариця Й.Д. – нагороджений Почесною грамотою МОЗ України, 2009 р.;

Корнієнко Г.І. – нагороджений Почесною грамотою МОЗ України, 2009 р.;

Кулик Л.В. – нагороджений Почесною грамотою МОЗ України, 2009 р.;

Лесик Р.Б. – нагороджений Почесною грамотою МОЗ України, 2009 р.;

Лукавецький О.В. – нагороджений Почесною грамотою МОЗ України, 2009 р.;

Магльований А.В. – нагороджений медаллю “К.Д.Ушинський” АПН України, 2009 р.; присвоєно почесне звання “Заслужений професор ЛНМУ”, листопад 2010 р.;

Макєєв В.Ф. – присвоєно почесне звання “Заслужений професор ЛНМУ”, листопад 2009 р.;

Маркін Л.Б. – нагороджений Почесною грамотою МОЗ України, 2009 р.;

Наконечний А.Й. – нагороджений Почесною грамотою ГУОЗ ЛОДА, 2009 р.;

Неміш О.М. – нагороджений Почесною грамотою ГУОЗ ЛОДА, 2009 р.;

Павловський М.П. – нагороджений Почесною грамотою МОЗ України, 2009 р.;

Пазиняк В.С. – нагороджений Почесною грамотою МОЗ України, 2009 р.;

Перепелиця М.В. – нагороджений Почесною грамотою МОЗ України, 2009 р.;

Пирогова В.І. – присвоєно почесне звання “Заслужений професор ЛНМУ”, листопад 2010 р.;

Піняжко О.Р. – нагороджений Почесною грамотою МОЗ України, 2009 р.;

Радченко О.М. – нагороджена дипломом Президії НАМН України, 2010 р.;

Савицький Я.М. – нагороджений Почесною грамотою ГУОЗ ЛОДА, 2009 р.;

Савран В.Р. – нагороджений Почесною грамотою ГУОЗ ЛОДА, 2009 р.;

Смоляр Н.І. – нагороджена Почесною грамотою ГУОЗ ЛОДА, 2009 р.;

Телішевська М.Г. – нагороджена Почесною грамотою ГУОЗ ЛОДА, 2009 р.;

Токарєва Т.П. - присвоєно почесне звання “Заслужений лікар України”, 2009 р.;

Тумак І.М. – нагороджений Почесною грамотою МОЗ України, 2010 р.;

Федоренко В.І. – нагороджена Почесною грамотою ГУОЗ ЛОДА, 2009 р.;

Фуртак І.І. – нагороджений Почесною грамотою ГУОЗ ЛОДА, 2009 р.;

Чоп’як В.В. – нагороджена Почесною грамотою МОЗ України, 2009 р.;

Якубовська Є.Д. – нагороджена Почесною грамотою МОЗ України, 2009 р.;

Яворський О.Г. – нагороджений Почесною грамотою МОЗ України, 2010 р.;^ ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ І ПРОВІЗОРІВ
Станом на 1 листопада 2010 р. в Університеті навчається 5 086 студентів (з них 873 іноземці).


Підготовче відділення

У липні 2010 р. закінчили підготовче відділення з вивчення української мови для наступного зарахування на перший курс 11 іноземних громадян з Алжиру, Йорданії, Марокко, Сирії, Палестини, Тунісу, Туреччини;

Зараховані для навчання на підготовчому відділенні у 2010–2011 н.р. 21 іноземних громадян з Греції, Йорданії, Марокко, Нігерії, Палестини, Польщі, США.


^ Додипломна підготовка

У червні 2010 р. Університет випустив 815 дипломованих спеціалістів (з них 74 іноземці), у тому числі за спеціальністю лікувальна справа – 265 осіб (з них 30 іноземців); педіатрія – 74 особи; медико-профілактична справа – 84 особи; стоматологія – 234 особи (з них 23 іноземці); фармація – 129 провізорів (з них 21 іноземець); клінічна фармація – 13 клінічний провізор; сестринська справа – 5 бакалаврів.

На перший курс навчання у 2010–2011 н.р. зараховано 1036 осіб (з них 222 іноземців), у тому числі за спеціальністю: лікувальна справа – 429 осіб (з них 130 іноземців); педіатрія – 117 осіб; медико-профілактична справа – 90 осіб; стоматологія – 262 особи (з них 77 іноземців); фармація – 87 осіб (з них 15 іноземців); клінічна фармація – 7 осіб; фармація (заочна форма навчання) – 44 особи.


^ Післядипломна підготовка

У 2009–2010 н.р. в Університеті підвищили свою кваліфікацію 10 313 лікарів і провізорів (з них 9 222 – бюджет, 1 091 – контракт);

Завершили післядипломну підготовку 960 інтернів (з них 422 – бюджет, 538 – контракт), 30 клінічних ординаторів (з них 9 іноземців), 17 магістрів, 29 аспірантів;

На навчання у 2009 р. зараховано 1 086 інтернів (з них 472 – бюджет, 614 – контракт), 27 клінічних ординаторів (з них 10 іноземців), 26 магістрантів, 16 аспірантів;

Станом на 1 листопада 2010 р. в Університеті навчається 689 інтернів (з них 345 – бюджет, 344 – контракт, 85 клінічних ординаторів (з них 39 іноземців), 31 магістрант, 32 аспіранти очної та заочної форми навчання, 3 докторанти.


^ Підготовка лікарів і провізорів для іноземних країн

На навчання у 2010–2011 н.р. зараховано 285 іноземних громадян із 23 країн.

Всього станом на 1 листопада 2010 р. в Університеті навчається 934 іноземних громадян із 47 країн, з них 543 особи опановують медицину, стоматологію, фармацію або проходять післядипломну підготовку англійською, 305 – українською та 86 – російською мовами.


^ ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Вчене звання доцента отримали 8 осіб:

Булак Г.В. (кафедра педіатрії); Годована О.І. (кафедра терапевтичної стоматології ФПДО), Гук-Лешневська З.О. (кафедра внутрішньої медицини №2); Задорожна Б.В. (кафедра невропатології та нейрохірургії); Корнієнко О.М. (кафедра організації та економіки фармації); Мороз К.А. (кафедра терапевтичної стоматології ФПДО), Нетлюх А.М. (кафедра невропатології та нейрохірургії); Чубучна І.І. (кафедра внутрішньої медицини № 2).


^ Докторські дисертації захистили 6 працівників Університету:

Варес Я.Е. (кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хі­рургії); Заремба В.С. (кафедра хірургії ФПДО); Кривко Ю.Я. (кафе­дра нормальної анатомії); Наконечний А.Й. (кафедра дитячої хірур­гії); Слабий М.В. (кафедра ОЕФ та технології ліків ФПДО); Стернюк Ю.М. (кафедра онкології і радіології ФПДО).


^ Кандидатські дисертації захистили 48 здобувачів Університету:

Абрагамович У.О. (кафедра внутрішньої медицини № 1); Амбарова Н.О. (кафедра гістології, цитології та ембріології); Байдалка І.Д. (ка­федра епідеміології); Балуш Л.В. (кафедра гістології, цитології та ем­бріології); Бандрівська Н.Н. (кафедра терапевтичної стоматології ФПДО); Брейдак Ю.Г. (ЦНДЛ та лабораторія промислової токсико­логії); Гижа Л.Ю. (кафедра дитячої хірургії); Гонта З.М. (кафедра те­рапевтичної стоматології ФПДО); Григорійчук В.І. (кафедра патоло­гічної анатомії та судової медицини); Гутор Т.Г. (кафедра соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я); Дворчин Н.О. (кафедра загальної хірургії); Дубровна Л.В. (кафедра хірургічної і ор­топедичної стоматології ФПДО); Завойко О.Б. (кафедра ортопедич­ної стоматології); Зімба О.О. (кафедра сімейної медицини ФПДО); Зуб С.Т. (кафедра гігієни та профілактичної токсикології); Зубач О.О. (кафедра інфекційних хвороб); Кіт З.М. (кафедра поліклінічної справи і сімейної медицини); Колішецька М.А. (кафедра патологічної фізіології); Кориневська І.М. (кафедра дитячої хірургії); Костишин Л.П. (кафедра токсикологічної і аналітичної хімії); Кристопчук С.А. (кафедра внутрішньої медицини № 1); Кролівець Т.Г. (кафедра сто­матології дитячого віку); Кузик П.В. (кафедра патологічної анатомії та судової медицини); Кучер А.Р. (кафедра променевої діагностики ФПДО); Ліснічук М.В. (кафедра терапевтичної стоматології); Май­нич Ю.В. (кафедра ОЕФ та технології ліків ФПДО); Макар О.Р. (ка­федра сімейної медицини ФПДО); Матківський Р.М. (кафедра нор­мальної анатомії); Мединський Я.Т. (кафедра ендокринології); Мі­сюра А.Г. (кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПДО); Мосула Л.М. (кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії); Мушак І.З. (кафедра педіатрії); Нечай О.В. (кафедра внутріш­ньої медицини № 1); Никифорук О.М. (кафедра дитячої хірургії); Олексик О.Ф. (кафедра ендокринології); Паращук Б.М. (кафедра те­рапії № 2 та дерматології, венерології ФПДО); Пошивак О.Б. (кафе­дра фармакології); Пукаляк Р.М. (кафедра клінічної імунології та алергології); Пурська М.Б. (кафедра фтизіатрії і пульмонології); Се­менців Н.Г. (кафедра патологічної фізіології); Стасишин А.Р. (кафе­дра хірургії ФПДО); Стиранівська О.Я. (кафедра ортопедичної сто­матології); Султан Р.Я. (нормальної анатомії); Федечко М.Й. (кафе­дра сімейної медицини ФПДО); Філіп’юк А.Л. (кафедра внутрішньої медицини № 2); Фітькало О.С. (кафедра психіатрії і психотерапії ФПДО); Шатинська-Мицик І.С. (кафедра сімейної медицини ФПДО); Яринич Ю.В. (кафедра хірургії № 1).


^ Захищено 17 магістерських робіт:

Безпалько Л.Ю. (кафедра загальної хірургії); Гаєвська В.Ю. (кафедра терапії № 2 та дерматології, венерології ФПДО); Гаєвський В.Ю. (ка­федра оториноларингології); Дармограй Н.М. (кафедра ОЕФ та тех­нології ліків ФПДО); Єрченко Р.Я. (кафедра сімейної медицини ФПДО); Зубачик О.В. (кафедра терапевтичної стоматології); Ковач Н.О. (кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії); Мальська А.А. (кафедра пропедевтики дитячих хвороб); Радченко Л.М. (кафедра поліклінічної справи і сімейної медицини); Рачкевич Н.С. (кафедра сімейної медицини ФПДО); Романюк О.Т. (кафедра поліклінічної справи і сімейної медицини); Свердан Я.П. (кафедра сі­мейної медицини ФПДО); Сенкевич О.М. (кафедра педіатрії); Степа­нюк Г.В. (кафедра стоматології дитячого віку); Філіпський А.В. (ка­федра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії); Черпак М.О. (кафедра ортопедичної стоматології); Шурпяк С.О. (кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПДО).


При Університеті працювало п’ять спеціалізованих вчених рад з 10 спеціальностей:

Д 35.600.01; наукові спеціальності: 14.01.03 “Хірургія”, 14.01.22 “Стоматологія”; термін повноважень – від 21.01.2008 р. до 21.01.2011 р.

Д 35.600.03; наукові спеціальності: 14.03.03 “Нормальна фізіологія”, 14.03.02 “Патологічна анатомія”; термін повноважень – від 27.05.2009 р. до 27.05.2011 р.

Д 35.600.04; наукові спеціальності: 14.01.10 “Педіатрія”, 14.01.01 “Акушерство та гінекологія”; термін повноважень – від 15.02.2007 р. до 15.02.2010 р.

Д 35.600.05; наукові спеціальності: 14.01.02 “Внутрішні хвороби”, 14.01.11 “Кардіологія”; термін повноважень – від 10.12.2008 р. до 10.12.2011 р.

Д 35.600.02; наукові спеціальності: 15.00.01 “Технологія ліків та організація фармацевтичної справи”, 15.00.02 “Фармацевтична хімія та фармакогнозія”; термін повноважень – від 15.06.2007 р. до 15.06.2012 р.^ НАУКОВА ТЕМАТИКА КАФЕДР І ЛАБОРАТОРІЙ
У 2009-2010 н.р. в Університеті виконувалось 59 науково-дослідних тем. З них 6 тем були фрагментами Національних та Державних програм; 4 теми виконувалися за пріоритетним фінансуванням МОЗ; виконання 3 тем фінансувало МОН; 2 теми виконувалися за господарськими угодами на умовах самофінансування; 49 тем були ініціативними. Станом на 1 грудня 2010 р. завершується термін виконання 15 наукових тем.


^ Фінансування МОЗ України:

Кафедра психіатрії, психології та сексології: Тема “Молекулярні та клітинні механізми розвитку в еритроцитах модуляцій іонних транспортерів за психічних захворювань”. Термін виконання: 2007-2009; Тема “Дослідження в еритроцитах осіб, що страждають на психічні захворювання, параметрів іонного обміну, які можуть служити біохімічними маркерами психічних розладів та критеріями ефективності їх лікування”. Термін виконання: 2007-2009. Керівники: проф. Влох І.Й., проф. Мороз О.М.;

Кафедра сімейної медицини ФПДО: Тема “Гібернація міокарда при артеріальній гіпертензії і гострому інфаркті як предиктор дисфункції лівого шлуночка, апоптозу кардіоміоцитів та розвитку серцевої недостатності”. Термін виконання: 2008-2010. Керівник проф. Кияк Ю.Г.;

Кафедра терапії № 2 та дерматології, венерології ФПДО: Тема “Тестування класифікаційних критеріїв для системної склеродермії”. Термін виконання: 2009-2011. Керівник проф. Надашкевич О.Н.;

Кафедра клінічної імунології та алергології: Тема “Дослідження взаємозв’язку алельного поліморфізму гену імунопротеасоми LMP2 із особливістю перебігу герпетичної інфекції ВПГ 1/2 типу”. Термін виконання: 2010-2011. Керівник проф. Чоп’як В.В.

Кафедра невропатології та нейрохірургії ФПДО: Тема “Вивчити особливості формування травматичної хвороби головного мозку”. Термін виконання: 2010-2012. Керівник проф. Шевага В.М.


Фінансування МОН України:

Кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії: Тема “Пошук нових «лікоподібних» молекул як прототипів інноваційних лікарських засобів серед 4-тіазолідонів та споріднених гетероциклічних систем”. Термін виконання: 2008-2009. Керівники проф. Зіменковський Б.С., проф. Лесик Р.Б.;

Кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії: Тема “Пошук нових «лікоподібних» молекул як прототипів інноваційних протиракових та противірусних лікарських засобів з групи сірко- та азотовмісних гетероциклів”. Термін виконання: 2009-2010. Керівники проф. Зіменковський Б.С., проф. Лесик Р.Б.;

Кафедра дитячих інфекційних хвороб: Тема “Дослідження медичної та фармацевтичної освіти у Львові – австрійський період”. Термін виконання: 2009-2010. Керівник проф. Надрага О.Б.;


За господарськими угодами на умовах самофінансування:

ЦНДЛ та лабораторія промислової токсикології: Тема “Наукове обгрунтування гігієнічних регламентів допустимого вмісту лікарських препаратів в об’єктах довкілля та розробка кількісних методів їх визначення у повітрі”. Термін виконання: 2009-2013. Керівник д.мед.н. Кузьмінов Б.П.;

ЦНДЛ та лабораторія промислової токсикології: Тема “Гігієнічна оцінка умов праці у меблевому виробництві та регламентація комплектуючих для виготовлення меблів”. Термін виконання: 2009-2011. Керівник д.мед.н. Кузьмінов Б.П.

Загалом ЦНДЛ та лабораторією промислової токсикології за господарськими угодами з підприємствами та установами України та близького зарубіжжя за минулий рік виконано понад 600 угод на загальну суму близько 1,5 млн. грн.


^ СПІЛЬНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ЗАРУБІЖНИМИ ТА ВІТЧИЗНЯНИМИ ПАРТНЕРАМИ

Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького реалізувалися угоди про співпрацю в галузі науки, освіти та студентських обмінів з Ягеллонським Університетом (Краків, Польща); Медичним Університетом імені П’ястів Сілезьких (Вроцлав, Польща); Медичним Університетом імені Кароля Марцінковського (Познань, Польща), Медичним університетом імені Фелікса Скубічевського (Люблін, Польща); Сілезьким медичним університетом (Забже, Польща); Гданським медичним університетом (Гданськ, Польща); Жешівським Університетом (Жешув, Польща); Софійським медичним університетом (Софія, Болгарія); Університетом медицини і фармації імені Кароля Давіла (Бухарест, Румунія); Медичним університетом міста Печ (Печ, Угорщина); Російським університетом дружби народів (Москва, Росія); Санкт-Петербурзьким медичним університетом імені І.П.Павлова (м. Санкт-Петербург, Росія).

Упродовж 2010 р. понад 70 науковців ЛНМУ брали участь у міжнародних форумах: 2 симпозіумах, 22 конгресах, 4 з’їздах, 17 конференціях, 2 семінарах, понад 10 робочих нарадах і зустрічах, які проводилися в Австрії, Болгарії, Італії, Канаді, Китаї, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Росії, США, Хорватії, Угорщині, Франції, Чехії, Швеції та ін. На 16 кафедрах Університету проводяться клінічні випробування фармацевтичних препаратів у рамках 42 угод, підписаних з зарубіжними партнерами. Близько 60 науковців ЛНМУ є активними членами європейських та міжнародних фахових товариств.

У рамках співпраці з Міжнародним Консорціумом RECOOP налагоджувалися зв’язки з медичними університетами країн Східної Європи: Угорщини, Словаччини, Хорватії, Румунії. У травні 2010 р. в м. Львові було проведено щорічну наукову конференцію RECOOP, одним із організаторів якої був ЛНМУ. У жовтні 2010 р. кафедрою невропатології та нейрохірургії ФПДО організовано і проведено І франко-українську конференцію “Актуальні питання нейрохірургії”. В рамках програми Фулбрайта у 2010 р. Др. Раймоном Гіллом, засновником та директором Кентукського інституту Громадського здоров’я, були прочитані лекції, присвячені впровадженню іноваційних підходів та вдосконаленню менеджменту охорони здоров’я.


^ Участь кафедр у виконанні міжнародних проектів та програм:

Грантовий проект Євросоюзу COST B35 “Захворювання, поєднані з ліпідною пероксидацією”. Партнери – Лабораторія оксидативного стресу Інституту Руджера Босковіча (Загреб, Хорватія) та кафедра ендокринології, кафедра гістології, цитології та ембріології ЛНМУ;

Дослідницький проект “Експериментальні дослідження впливу лазеротерапії на тверді тканини зуба”. Партнери – Стоматологічна клініка Віденського університету (Австрія) та кафедра терапевтичної стоматології ЛНМУ;

Європейське бліц-дослідження гострого коронарного синдрому. Партнери – Європейське товариство кардіологів та кафедра сімейної медицини ФПДО ЛНМУ;

Дослідницький проект “Пошук нових «лікоподібних» молекул як прототипів інноваційних лікарських засобів серед 4-тіазолідонів та споріднених гетероциклічних систем”. Партнери - Університет медицини і фармації Кароля Давіла (Бухарест, Румунія) та кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії ЛНМУ;

Дослідницький проект “Пошук нових «лікоподібних» молекул як прототипів інноваційних протиракових та противірусних лікарських засобів з групи сірко- і азотовмісних гетероциклів”. Партнери – Медичний університет міста Печ (Печ, Угорщина) та кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії ЛНМУ;

Правові аспекти наукових проектів із створення інноваційних лікарських засобів. Партнери – Медичний центр Сedars-Sinai (Лос-Анжелес, США), відділ трансферу технологій і захисту інтелектуальної власності та кафедри фармацевтичного факультету ЛНМУ;

Проект з покращення планування сім’ї та репродуктивного здоров’я в Україні “Разом до здоров’я” (Агенство США з міжнародного розвитку) та кафедра клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації, кафедра організації і економіки фармації та технології ліків ФПДО ЛНМУ;

Дослідницький проект “Скринінг протисудомної активності біологічно активних похідних 4-азолідонів та споріднених гетероциклічних систем”. Партнери – Національний інститут неврологічних порушень Національного інституту здоров’я (Бетезда, США) та кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії ЛНМУ;

Дослідницький проект “Скринінг протитуберкульозної та противірусної активності нових гетероциклічних сполук”. Партнери – Національний інститут алергічних та інфекційних хвороб Національного інституту здоров’я (Бетезда, США) та кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії ЛНМУ;

Скринінгова програма вивчення протиракової активності оригінальних сполук. Партнери – Національний інститут раку Національного інституту здоров’я (Бетезда, США) та кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії ЛНМУ.


^ Упродовж 2010 р. спільні наукові дослідження проводили:

Кафедра акушерства та гінекології № 2 ЛНМУ – з Російським університетом дружби народів (Москва, Росія)

Кафедра біохімії ЛНМУ – з Люблінським медичним університетом (Люблін, Польща);

Кафедра гістології та ембріології ЛНМУ – з Інститутом біології клітини НАН України (Львів), Інститутом біології тварин УААН (Львів), Київським національним медичним університетом ім. О.О.Богомольця (Київ), Інститутом Руджера Босковіча (Загреб, Хорватія);

Кафедра ендокринології ЛНМУ – з Лабораторією оксидативного стресу Інституту Руджера Босковіча (Загреб, Хорватія);

Кафедра загальної хірургії ЛНМУ – з Клінікою вісцеральної та трансплантаційної хірургії Університету міста Ульма (Ульм, Німеччина);

Кафедра клінічної імунології та алергології ЛНМУ – з Інститутом імунології та експериментальної терапії (Вроцлав, Польща); Інститутом ревматології (Варшава, Польща), Інститутом медичної генетики (Позна^ 25 інформаційних листів:
Бензель І.Л., Дармограй Р.Є., Бензель Л.В. Використання ліофілізованої фітосубстанції із листків скумпії звичайної для розробки лікарського засобу з інтерфероніндукуючою дією: інформаційний лист № 167. – Київ, 2010.

Бензель І.Л., Дармограй Р.Є., Бензель Л.В. Кількісне визначення дубильних речовин в листках скумпії звичайної: інформаційний лист № 168. – Київ, 2010.

Бідниченко Ю.І. та ін. Методика визначення ацетальдегіду у водних витяжках з полімерів газо-хроматографічним методом: інформаційний лист № 24. – Київ, 2009.

Гжегоцький М.Р., Сторчун Є.В., Паніна Л.В., Терлецька О.І., Ковальчук С.М. Спосіб оцінки функціонального стану організму за умов гіпоксичного впливу: інформаційний лист № 61. – Київ, 2010.

Гжегоцький М.Р., Ковальчук М.С., Паніна Л.В., Терлецька О.І., Петришин Ю.С., Мисаковець О.Г. Спосіб оцінки функціональних резервів механізмів вегетативної регуляції на основі аналізу варіабельності серцевого ритму при поєднаному впливі блокаторів вегетативного контролю серцевої діяльності та гіпоксії: інформаційний лист № 63. – Київ, 2010.

Гжегоцький М.Р., Фурдичко Л.О., Ковальчук С.М., Терлецька О.І., Паніна Л.В. Спосіб оцінки функціональної здатності стрес-реалізуючих механізмів та адаптаційного резерву організму за дії іонізуючого випромінювання при попередньому застосуванню адреноблокаторів: інформаційний лист № 62. – Київ, 2010.

Гнатейко О.З. та ін. Метод д
еще рефераты
Еще работы по разное