Реферат: Про проект програми «Молодь Тернопільщини» на 2011-2015 роки


ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови обласної державної адміністрації

від 20 червня 2011 року м. Тернопіль № 471


Про проект програми «Молодь

Тернопільщини» на 2011-2015 роки


Відповідно до Декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», законів України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009 – 2015 роки»:

1. Схвалити проект програми «Молодь Тернопільщини» на 2011-2015 роки» (далі – Програма), що додається.

2. Управлінню у справах сім’ї та молоді обласної державної адміністрації подати проект Програми на розгляд чергової сесії обласної ради відповідно до вимог регламенту обласної ради.

3. Районним державним адміністраціям, виконкому Тернопільської міської ради розробити аналогічні проекти програми і в установленому порядку внести їх на розгляд сесій районних рад, Тернопільської міської ради.

4. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови обласної державної адміністрації Гочу П.В.


Голова обласної державної

адміністрації В.А. ХОПТЯНРозпорядження голови

обласної державної адміністрації

20.06.2011 № 471


ПРОГРАМА

«Молодь Тернопільщини» на 2011-2015 роки»


1. Паспорт програми


1.

Ініціатор розроблення програми

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009 – 2015 роки»

3.

Розробник програми

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації

6.

Учасники програми

Головні управління економіки, охорони здоров’я, з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації, праці та соціального захисту населення, управління освіти і науки, культури, з питань фізичної культури і спорту, з питань туризму, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради спільно з органами місцевого самоврядування, УМВС України в області, Головне управління юстиції в області, обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, вищі педагогічні навчальні заклади області, обласний центр зайнятості, обласний військовий комісаріат, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, обласний молодіжний методичний центр, обласний молодіжний центр праці, молодіжні громадські організації (за згодою), органи молодіжного та студентського самоврядування (за згодою)

7.

Термін реалізації програми

2011 – 2015 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Обласний бюджет, районні бюджети, бюджет міста Тернополя

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

2 789 тис. грн

9.1.

коштів місцевого бюджету

2 789 тис. грн
коштів інших джерел

-


^ 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма


Процес гармонійного розвитку молоді, соціалізації, адаптації та інтеграції молодої особи в громадське життя, виховання у неї найвищих громадянських почуттів, високої правової, естетичної, моральної культури, як відомо, значною мірою визначають майбутній розвиток держави, суспільства, нації. Сьогодні молодь – найбільш чутлива та уразлива частина суспільства. На Тернопільщині молодь у віці з 14 до 35 років складає 31,15 % всього населення області (338,1 тис. осіб, з них міського – 163,4 тис. осіб, сільського – 174,7 тис. осіб). Вона потребує постійного захисту та допомоги з боку держави. Але підтримка молоді - це не вирішення за неї проблем а, перш за все, надання їй можливостей долати труднощі власними силами.

Молодь, як соціально-демографічна група, характеризується не лише віковими ознаками, але й специфікою соціального становлення, особливим місцем у структурі суспільства. Загострення соціально-економічних проблем, відсутність дієвих механізмів державної підтримки молоді в період її соціального становлення і розвитку відчутно позначилися на матеріальному становищі молоді, погіршили здоров'я, фізичний та духовний розвиток молодих громадян. Для значної частки молодого населення області гострими залишаються проблеми отримання житла, якісної освіти, зайнятості, відсутності доступних фізкультурно-оздоровчих закладів і закладів дозвілля, особливо за місцем проживання. Усе це помітно впливає на соціальне самопочуття молодих осіб, спричиняє розвиток негативних проявів у молодіжному середовищі. Загрозливого поширення серед молоді набули негативні форми соціальної поведінки (злочинність, проституція, тютюнокуріння тощо) та соціально небезпечні хвороби (туберкульоз, СНІД, наркоманія, алкоголізм, хвороби, що передаються статевим шляхом). Посилення напруженості у працевлаштуванні молоді, зростання відкритого та прихованого безробіття, різке розшарування в рівнях оплати праці між державними і недержавними секторами економіки сприяють соціально-професійній переорієнтації молоді на працю у недержавному секторі, на отримання доходів у «тіньовій» сфері. Чисельність незайнятої молоді, її питома вага серед загальної кількості безробітних матиме тенденцію до поступового зростання. На ринку праці, насамперед, слід очікувати зменшення попиту на випускників навчальних закладів. Повільно вирішуються питання підтримки молодіжного підприємництва. Загострення економічної кризи відбивається на якісному рівні дозвілля молоді, його духовно-культурному змісті, спрямованості. Зниження престижу освіти і культури в молодіжному середовищі призводить до падіння рівня духовності, породжує моральну та інтелектуальну деградацію. В цих умовах потрібно забезпечити необхідний мінімум культурних благ і послуг молодим людям, всебічно сприяти раціональному використанню вільного часу.

Процес забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізації її конституційних прав та свобод потребує посилення координації зусиль держави і громадськості; комплексного, системного підходу всіх суб'єктів молодіжної політики до її впровадження шляхом координації зусиль і необхідних засобів; подолання дублювання, відомчої відокремленості у справі захисту конституційних прав молоді; поліпшення соціально-економічних, побутових умов життя молоді; розвитку її громадянської та трудової активності; формування духовної культури.

У центрі уваги державної молодіжної політики має бути молодь як стратегічний ресурс, головне джерело інновацій і найважливіший фактор змін. Саме тому пріоритетом регіональної молодіжної політики стає створення умов для розвитку економічної та соціальної активності молоді, включення її у процес вирішення власних проблем і проблем країни. Принциповою позицією є активізація молоді, розвиток її особистісних якостей за рахунок активної участі у житті громади замість політики вирішення вже назрілих проблем та суперечностей у молодіжному середовищі. У розробці механізмів реалізації державної молодіжної політики акцент має бути переміщений з патерналістської моделі вирішення соціальних проблем молоді (тобто зусиль тільки органів державної влади) на модель активної співпраці органів державної влади та громадських організацій як на благо окремих молодих людей, так і в інтересах суспільства, громади в цілому.

Програма дає можливість районним, Тернопільському міському відділам (управлінням) у справах сім’ї та молоді розробити заходи щодо сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, що відповідають культурологічним орієнтаціям, особливостям, специфіці, профілю й типу організації-розробника і є актуальними в конкретних соціально-економічних умовах району.


^ 3. Визначення мети програми


Метою Програми є реалізація в області державної молодіжної політики, а саме: створення сприятливих соціальних, економічних, політичних, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення й самореалізації молоді.


^ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми


Прийняття Програми дозволить поступово вирішувати проблеми соціального становлення молоді Тернопільської області.

Програма передбачає протягом 2011-2015 років здійснити комплекс заходів щодо створення умов для ефективної реалізації державної молодіжної політики в області шляхом:

- розширення можливості та активізації участі молодого покоління в усіх сферах життєдіяльності територіальної громади області, сприяння розвитку активності та ініціативи молоді;

- забезпечення молодим громадянам можливостей для успішного життєвого старту;

- удосконалення системи формування здорового способу життя молоді та профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі;

- формування молодіжного інформаційного простору;

- розвитку громадянської активності молоді;

- підтримки діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій;

- створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;

- забезпечення реалізації прав молоді з особливими потребами;

- розробки інформаційно-методичних матеріалів з реалізації державної молодіжної політики;

- розробки системи моніторингу стану та розвитку молоді, планування системи заходів щодо поліпшення її становища.

Програму розроблено на період до 2015 року, вона є середньостроковою.

Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів обласного бюджету, районних бюджетів, м. Тернополя.


^ Ресурсне забезпечення програми «Молодь Тернопільщини»

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн

у т. ч. по роках:

Усього витрат на виконання програми

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі (тис.грн):

508,0

580,0

542,0

599,0

560,0

2789,0

обласний бюджет

483,0

553,0

515,0

572,0

532,0

2655,0

районні, м. Тернополя бюджети

25.0

27.0

27.0

27.0

28.0

134,0

бюджети сіл, селищ, міст

-

-

-

-

-

-

кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

-

-


Відсутність Програми ставить під загрозу реалізацію державної молодіжної політики у регіоні.

^ 5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники


Протягом 2011 – 2015 років планується здійснити такі заходи:

- створення умов для успішної реалізації державної молодіжної політики в області;

- створення умов для повноцінної соціалізації та самореалізації особистості молодої людини;

- формування у молоді соціально-позитивних форм поведінки та навичок, що ґрунтуються на здоровому способі життя;

- надання молоді соціально-психологічної, юридичної, педагогічної підтримки та допомоги;

- сприяння створенню соціально-позитивного інформаційного простору, необхідного для розвитку особистості в умовах сучасного суспільства;

- впровадження новітніх технологій соціальної роботи з молоддю;

- підвищення соціальної активності молоді, спрямованої на активізацію її участі у соціально-економічному, політичному та культурному житті області;

- забезпечення реалізації конституційних прав молодих громадян у сфері освіти, праці та зайнятості;

- підтримка талановитої та обдарованої молоді, сприяння гармонійному духовному та фізичному розвитку молоді;

- всебічна підтримка існуючих та створення нових молодіжних та дитячих громадських об’єднань, підтримка їх діяльності та програм, які вони реалізують;

- налагодження співпраці та обміну досвідом з державними та молодіжними громадськими організаціями інших регіонів України, близького та далекого зарубіжжя;

- формування правової культури та профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі;

- соціальна адаптація та інтеграція в суспільство молоді з особливими потребами (зокрема молодих людей з функціональними обмеженнями).

Реалізація програми «Молодь Тернопільщини» на 2011-2015 роки має забезпечити сприятливі умови для:

- підвищення ефективності реалізації державної молодіжної політики в регіоні;

- зниження темпів розвитку кризових явищ в молодіжному середовищі;

- формування у молоді цінностей здорового способу життя;

- надання можливостей молоді, яка опинилася в кризовій ситуації, отримати необхідну інформаційну та соціально-педагогічну допомогу;

- створення системи своєчасного реагування на соціальні зміни у молодіжному середовищі;

- підвищення соціальної, політичної, творчої активності молоді;

- створення якісно нової системи інформаційного забезпечення молоді щодо вирішення її проблем;

- підвищення ефективності реалізації соціальних програм, профілактичних та освітніх заходів щодо молоді;

- формування позитивно орієнтованих культурних потреб молоді, позитивних зрушень в організації змістовного дозвілля молоді;

- формування активної громадянської позиції молодого покоління, залучення його до участі в житті територіальної громади регіону і держави;

- підтримки 20 проектів програм молодіжних громадських організацій щороку;

- збільшення кількості молоді, залученої до здійснення заходів щодо формування здорового способу життя, відповідно у 2011 - 15000, 2012 - 20000, 2013 - 25000, 2014 - 35000, 2015 - 45000 осіб;

- збільшення кількості молоді залученої до заходів, спрямованих на профілактику негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі, відповідно у 2011 - 8000, 2012 - 10000, 2013 - 12000, 2014 - 15000, 2015 - 20000 осіб;

- збільшення кількості молодих людей, залучених до участі у заходах, спрямованих на забезпечення інтелектуального розвитку молоді, відповідно у 2011 - 1500, 2012 - 2000, 2013 - 3000, 2014 - 4000, 2015 - 5000 осіб;

- збільшення кількості молоді залученої до заходів з патріотичного виховання, відповідно у 2011 - 8000, 2012 - 12000, 2013 - 15000, 2014 - 20000, 2015 - 25000 осіб.


Додаток 2

^ 6. Напрями діяльності та заходи програми «Молодь Тернопільщини»


№ з/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів програми

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансу

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у т. ч. по роках:

Очікуваний результат

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості

1.1. Сприяння участі дітей та молоді області в міжнародних, всеукраїнських, обласних конференціях, фестивалях, конкурсах, акціях, турнірах, семінарах, змаганнях тощо

Постійно

Управління у справах сім’ї та молоді, культури, освіти і науки облдержадміністрації, обласний молодіжний методичний центр

Обласний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

20,0

20,0

20,0

20,025,0

Виконання заходів програми дасть можливість підвищити рівень підготовки до участі у вказаних заходах для 150 молодих людей щороку

1.2. Надання організаційної та фінансової підтримки молодіжним культурно-мистецьким фестивалям, конкурсам, виставкам та іншим молодіжним творчим акціям

Постійно

Управління у справах сім’ї та молоді, культури облдержадміністрації, обласний молодіжний методичний центр

Обласний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

30,0

35,0

40,0


40,0


40,0


Проведення щороку 3 фестивалів,

4 конкурсів,

4 виставок

1.3. Організація та проведення обласного етапу Всеукраїнського фотоконкурсу «Молоде обличчя України»

березень-червень 2011-2015 років

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

Обласний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

3.0

3.0

4.0

4.0

4.0

Збільшення кількості учасників фотоконкурсу від області, відповідно у 2011 - 10,

2012 - 15,

2013 - 20,

2014 - 25,

2015 - 30 осіб

1.4. Організація проведення Форуму творчої молоді ТернопільщиниЩорокуУправління у справах сім’ї та молоді, культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської радиОбласний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

20,0

20.0

20,0

25,0

25,0

Забезпечення участі у форумі 150 молодих людей з усіх районів області щороку

1.5. Проведення обласного конкурсу молодіжного лідерства «Молодий лідер року» у різних галузях життєдіяльності області

ЩорокуУправління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

Обласний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

-

30.0

-

30.0

-

Заохочення молоді до громадської діяльності, розвиток молодіжного руху в області

1.6. Проведення обласного конкурсу молодих поетів та прозаїків, випуск літературного молодіжного альманаху


ЩорокуУправління у справах сім’ї та молоді, культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

Обласний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

Щорічний випуск літературного молодіжного альманаху накладом 1000 примірників

1.7. Проведення обласного фестивалю творчих робіт молоді з особливими потребами «Горицвіт»ЩорокуОбласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

Обласний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

Залучення щороку 50 молодих людей з особливими потребами до творчої діяльності

1.8. Проведення обласного фестивалю творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Повір у себе!»ЩорокуОбласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління у справах сім’ї та молоді, освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

Обласний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

15.0

16.0

16.0

16.0

16.0

Залучення щороку 80 молодих людей з функціональними обмеженнями до творчої діяльності

1.9. Проведення молодіжних культурно-мистецьких фестивалів, конкурсів, виставок художньої творчості, пленерів, творчих акцій та здійснення інших заходів, спрямованих на виявлення і самореалізацію обдарованих дітей та молодіПостійноУправління у справах сім’ї та молоді, культури, освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської радиНе потребує фінансування

-

-

-

-

-

Збільшення кількості молоді, залученої до участі у заходах, спрямованих на забезпечення інтелектуального розвитку молоді, відповідно

у 2011 - 200,

2012 - 250,

2013 - 300,

2014 - 400,

2015 - 500 осіб

1.10. Організація та проведення обласного семінару молодих державних службовців

жовтень 2011- 2015 роки

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації,

Управління державної служби Головдержслужби України в Тернопільській області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради,

магістратура державного управління Тернопільського національного економічного університету

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Підняття престижу державної служби серед молоді, удосконалення навичок та вмінь молодих державних службовців

1.11. Проведення семінарів, засідань за круглим столом, нарад, конкурсів, спрямованих на залучення молодих громадян до співпраці з органами виконавчої влади та роботи в таких органах. Проведення всеукраїнського конкурсу аналітичних робіт "Мої ініціативи в державному управлінні"

Постійно

Управління у справах сім’ї та молоді, освіти і науки облдержадміністрації,

Управління державної служби Головдержслужби України в Тернопільській області, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради,

магістратура державного управління Тернопільського національного економічного університету

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

Збільшення кількості молоді, залученої до співпраці з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також до роботи в таких органах, відповідно

у 2011 - 100,

2012 - 130,

2013 - 150,

2014 - 200,

2015 - 250 осіб

2.

Утвердження патріотизму, духовності, моральності, формування правової культури молоді

2.1. Проведення обласного етапу Всеукраїнської акції

«Пам’ятати. Відродити. Зберегти»ЩорокуУправління у справах сім’ї та молоді, освіти і науки, культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради, молодіжні громадські організації (за згодою)


Обласний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

Облаштування та впорядкування 2 пам’яток історії та культури щороку

2.2. Проведення молодіжної акції «Листопадовий зрив» (до річниці утворення Західно-Української Народної Республіки)

Щороку

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, молодіжні громадські організації (за згодою)Обласний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

Патріотичне виховання молоді, забезпечення участі в акції 400 молодих людей щороку

2.3. Проведення обласного фестивалю стрілецької та повстанської пісні серед учнівської та студентської молодіЩороку


Управління освіти і науки, у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської радиОбласний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

Збільшення кількості молоді, залученої до заходів з патріотичного виховання, відповідно

у 2011 - 100,

2012 - 130,

2013 - 150,

2014 - 200,

2015 - 250 осіб

2.4. Проведення обласного конкурсу допризовної молоді «Майбутні лицарі України» до Дня пам’яті Героїв КрутЩороку


Управління з питань фізичної культури і спорту, у справах сім’ї та молоді, культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради, обласний військовий комісаріат

Обласний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

Підняття престижу військової служби в Україні, залучення щороку 200 осіб з числа допризовної молоді

2.5. Проведення молодіжних героїко-патріотичних та культурно-мистецьких заходів під час відзначення державних, народних і традиційних святПостійноУправління у справах сім’ї та молоді, культури, освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради, молодіжні громадські організації (за згодою)Обласний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

Збільшення кількості молоді, залученої до співпраці з установами культурно- просвітницького спрямування та патріотичного виховання,

відповідно

у 2011 - 700,

2012 - 730,

2013 - 750,

2014 - 800,

2015 - 850 осіб

2.6. Організація та проведення благодійних і культурно-просвітницьких акцій „Дзвони пам’яті”, „Пам’ятаймо минуле заради майбутнього”, здійснення вшанування полеглих у національно-визвольній боротьбі, упорядкування могил вояків УПА, УСС


ПостійноУправління у справах сім’ї та молоді, освіти і науки, культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради, молодіжні громадські організації (за згодою)Обласний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

Збільшення кількості молоді, залученої до здійснення заходів з патріотичного виховання,

відповідно

у 2011 - 500,

2012 - 550,

2013 - 600,

2014 - 700,

2015 - 800 осіб

2.7. Організація книжкових виставок у бібліотеках, читальних залах з історії України, визвольних змагань, молодіжних організацій „Пласт”, „Сокіл”, „Січ” „Луг” та іншихПостійноУправління культури, у справах сім’ї та молоді, освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради, молодіжні громадські організації (за згодою)Фінансування не потребує

-

-

--

-

Збільшення кількості молоді, залученої до здійснення заходів з патріотичного виховання,

відповідно

у 2011 - 500,

2012 - 550,

2013 - 600,

2014 - 700,

2015 - 800 осіб

2.8. Організація проведення обласної спартакіади допризовної молоді. Забезпечення участі команди області у Спартакіаді України серед допризовної молоді

квітень 2011-2015 роки

Управління у справах сім’ї та молоді, з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради, обласний військовий комісаріат

Обласний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

Підняття престижу військової служби в Україні, залучення до участі щороку 250 осіб з числа допризовної молоді

2.9. Висвітлення в рамках існуючих медіа-проектів Тернопільської обласної державної телерадіокомпанії та комунальної преси інформації з питань підвищення правової свідомості молоді

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації, управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, Тернопільська обласна державна телерадіокомпанія

Обласний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

-

-

-

-

-

Підвищення правової свідомості, формування громадянського світогляду та патріотичного виховання молоді

2.10. Проведення фестивалю молодіжного аматорського театрального мистецтваЩорокуУправління культури облдержадміністраціїОбласний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

3.0

3.0

3.5

3.5

4.0

Збільшення кількості молоді, залученої до заходів з розвитку театрального мистецтва, відповідно

у 2011 - 100,

2012 - 150,

2013 - 200,

2014 - 300,

2015 - 400 осіб

2.11. Організація і проведення обласного наметового табору вихованців військово-патріотичних клубів та клубів бойових мистецтв

Щороку

Управління з питань фізичної культури і спорту, у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради, обласний молодіжний методичний центр

Обласний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

Збільшення кількості молоді, залученої до заняття спортом, відповідно у 2011 - 1000,

2012 - 1500,

2013 - 2000,

2014 - 3000,

2015 - 4000 осіб

2.12. Підтримка пластового (скаутського) руху

Постійно

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради, обласний молодіжний методичний центр

Обласний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

35.0

45.0

45.0

45.0

45.0

Збільшення кількості дітей та молоді, які беруть участь у заходах з підтримки пластового (скаутського) руху, відповідно

у 2011 - 600,

2012 - 650,

2013 - 750,

2014 - 900,

2015 - 1000 осіб

2.13. Проведення тематичних диспутів, «круглих столів», семінарів-тренінгів, конференцій з питань правового виховання та правового захисту молодіПостійноУправління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, УМВС України в області, Головне управління юстиції в області, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради, обласний молодіжний методичний центр


Фінансування не потребує

-

-

--

-

Збільшення кількості молоді, залученої до заходів з питань правового виховання та правового захисту, відповідно

у 2011 - 1500,

2012 - 2000,

2013 - 2500,

2014 - 3500,

2015 - 4500 осіб

2.14. Створення мережі стаціонарних площ для таборування на місцях визначних подій історії України (козацтво, УСС, УПА)2011-2012 рокиУправління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради, обласний молодіжний методичний центрНе потребує фінансування

-

-

-

-

-

Збільшення кількості молоді, залученої до заходів молодіжних громадських організацій, відповідно

у 2011 - 300,

2012 - 400,

2013 - 450,

2014 - 500,

2015 - 550 осіб

3.

Пропаганда та формування здорового способу життя

3.1. Здійснення вторинної профілактики у цільових групах у рамках діяльності регіонального мобільного консультаційного пункту соціальної роботи в сільській місцевості та містах

Постійно

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Фінансування не потребує

-

-

--

-

Формування у молоді цінностей здорового способу життя, залучення до заходів з профілактики негативних явищ, відповідно

у 2011 - 1500,

2012 - 2000,

2013 - 2500,

2014 - 3500,

2015 - 4500 осіб

3.2. Забезпечення моніторингу якості надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді в рамках діяльності регіонального мобільного консультаційного пункту соціальної роботи в сільській місцевості та містах


2011-2015 роки

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Фінансування не потребує

-

-

--

-

Покращення якості надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді

3.3. Організація надання соціально-медичних послуг для молоді області з питань запобігання алко- та наркозалежностям, постійного впровадження новітніх методик соціально-психологічної допомоги та профілактики

2011-2015 роки

Головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації

Фінансування не потребує

-

-

--

-

Зменшення кількості алко- та наркозалежної молоді відповідно у 2011 - 700,

2012 - 1000,

2013 - 1500,

2014 - 2500,

2015 - 3500 осіб

3.4. Проведення акцій, присвячених Всесвітньому дню пам’яті людей, загиблих від СНІД, Міжнародному дню боротьби з наркоманією (26 липня), Всесвітньому дню боротьби зі СНІД (1 грудня), Всесвітньому дню без тютюну (31 травня)

2011-2015 роки

Головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Обласний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

1.0

1.5

1.5

2.0

2.0

Збільшення кількості молоді, залученої до заходів з популяризації здорового способу життя, відповідно у 2011 - 350,

2012 - 400,

2013 - 450,

2014 - 500,

2015 - 550 осіб

3.5. Залучення молоді до занять фізичною культурою і спортом у спортивних клубах за місцем проживання та в спортивних секціях дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву

2011-2015 роки

Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

Фінансування не потребує

-

-

--

-

Збільшення кількості молоді, залученої до занять фізичною культурою і спортом, відповідно у 2011 - 3500,

2012 - 4000,

2013 - 4500,

2014 - 5000,

2015 - 5500 осіб

3.6. Забезпечення проведення спартакіад, універсіад та інших масових спортивних заходів серед учнівської та студентської молоді області

2011-2015 роки

Управління з питань фізичної культури і спорту, освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

Обласний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

7.5

8.0

8.0

8.0

8.0

Збільшення кількості молоді, залученої до заходів з популяризації здорового способу життя, відповідно у 2011 - 1500, 2012 - 2000, 2013 - 2500,

2014 - 3500,

2015 - 4500 осіб

3.7. Організація та проведення обласної інформаційно-просвітницької акції „Здоровим бути модно”

2011-2015 роки

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, обласний молодіжний методичний центр, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

Обласний бюджет

(у межах бюджетних призначень)

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

Збільшення кількості молоді, поінформованої про шкоду вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів, відповідно

у 2011 - 5000,

2012 - 5500,

2013 - 6500,

2014 - 7500,

2015 - 9500 осіб

3.8. Сприяння реалізації проектів та заходів, націлених на вирішення питань контролю за тютюном (створення коаліції громадських організацій та державних установ, упровадження профілактично-інформаційних заходів серед учнівської та студентської молоді, соціальних, педагогічних та медичних працівників тощо)

2011-2015 роки

Головне управління охорони здоров’я, управління освіти і науки, у справах сім’ї та молоді

облдержадміністрації, громадські організації (за згодою)

Фінансування не потребує

-

-

--

-

Збільшення кількості молоді, що бере участь у заходах, спрямованих на організацію її змістовного дозвілля, відповідно у 2011 - 1500,

2012 - 2000,

2013 - 2500,

2014 - 3500,

2015 - 4500 осіб

3.9. Проведення обласного конкурсу соціальної реклами «Наше майбутнє – без шкідливих звичок»ЩорокуОбласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління у справах сім’ї та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконком Тернопільської міської ради

Фінансування не потребує

-

-

--

-

Покращення якості соціальної реклами щодо профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі

3.10. Проведення обласного етапу Всеукраїнського Фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»ЩорокуОбласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, у справах сім’ї та молоді,
еще рефераты
Еще работы по разное