Реферат: Макіївський економіко-гуманітарний інститут тестові завдання вступних випробувань для осіб, які вступають на скорочений курс навчання в мегі за напрямом підготовки 030504 Економіка підприємства Макіївка, 2010 тестові завдання


Макіївський економіко-гуманітарний інститут


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


вступних випробувань

для осіб, які вступають на скорочений курс навчання в МЕГІ

за напрямом підготовки 6.030504 Економіка підприємства


Макіївка, 2010

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


1. За яким критерієм основні підрозділи цехової виробничої структури поділяються на основні, допоміжні, обслуговуючі та побічні цехи?

а) за характером діяльності

б) за виробничим профілем підприємства

в) за обсягом виробництва

г) за формою спеціалізації


^ 2. Які цехи виготовляють продукцію, що використовуєтеся для забезпечення власних потреб усередині самого підприємства і може бути реалізована замовникові?

а) основні

б) допоміжні

в) обслуговуючі

г) побічні


^ 3. З розвитком і поглибленням рівня спеціалізації підприємства його виробнича структура ...

а) спрощується

б) не змінюється

в) стає складнішою

г) не має вірної відповіді


4. Виробничі підрозділи підприємства займаються підготовкою та випробуванням нових виробів – це ...

а) експериментальні цехи

б) підготовчі цехи

в) науково-технічні відділи

г) лабораторії


^ 5. Як називаються цехи, які виготовляють продукцію, що призначена для реалізації на сторону, тобто продукцію, що призначає профіль та спеціалізацію підприємства?

а) основні

б) допоміжні

в) обслуговуючі

г) побічні


^ 6. Як називаються цехи та господарства, що виконують роботи, які забезпечують необхідні умови для нормального перебігу основних та допоміжних цехів?

а) основні

б) допоміжні

в) обслуговуючі

г) побічні


^ 7. Яку назву мають цехи, що займаються, як правило, утилізацією, переробкою та виготовленням продукції з відходів основного виробництва?

а) основні

б) допоміжні

в) обслуговуючі

г) побічні


^ 8. Управління – це ...

а) здійснюваний постійно інтегрований процес планування, організації, директування і контролю, які необхідні для досягнення місії й множинних цілей фірми

б) особливий вид діяльності, який перетворює неорганізований натовп на ефективну цілеспрямовану і продуктивну групу

в) процес планування, організації, мотивації і контролю, необхід­ний для того, щоб сформулювати і досягти цілей організації

г) усі відповіді правильні


9. Специфічна діяльність з формування структури певного суб'єкта господарювання, координації внутрішніх підрозділів, розподілу повноважень і відповідальності між конкретними керівни­ками та виконавцями є однією із функцій управління. Це ...

а) організація

б) мотивація

в) планування

г) регулювання


^ 10. За допомогою якого виду управління забезпечується зворотний зв'язок у системі управління?

а) планування

б) організація

в) мотивація

г) контролю


^ 11. Амортизація основних фондів – це ...

а) знос основних фондів

б) процес перенесення вартості основних фондів на собівартість продукції

в) відтворення основних фондів

г) витрати на утримання основних фондів


12. Яку назву мають засоби праці, що функціонують у виробничому процесі тривалий час, не змінюючи при цьому своїх форм і розмірів, а свою вартість переносять на вартість готової продукції поступово, шляхом амортизаційних відрахувань?

а) основні виробничі фонди

б) невиробничі фонди

в) оборотні засоби

г) оборотні фонди


13. Яку назву мають засоби праці, не залученні в процес виробництва, але знаходяться на балансі підприємства (житлові будинки, будівлі дитячих садків і ясел, поліклінік, їдалень, палаци культури, спортивні споруди тощо.)?

а) основні виробничі фонди

б) невиробничі фонди

в) оборотні засоби

г) оборотні фонди


^ 14. Перелік та співвідношення різних груп основних фондів в їх загальній вартості – це ...

а) класифікація основних фондів

б) елементний склад основних фондів

в) виробнича структура основних фондів

г) види основних фондів

^ 15. Яка вартісна оцінка показує вартість основних фондів на момент встановлення і включає ціну, витрати на транспортування і установлення на місці використання?

а) початкова вартість

б) переоцінена вартість

в) залишкова вартість

г) балансова вартість


^ 16. Яка вартісна оцінка показує вартість відтворення основних фондів в сучасних умовах, для встановлення якої проводиться їх переоцінка?

а) початкова вартість

б) переоцінена вартість

в) залишкова вартість

г) балансова вартість

^ 17. Яку назву має втрата основними фондами їх первинних споживчих якостей?

а) залишкова вартість

б) моральне зношення

в) фізичне зношення

г) амортизація


18. Що являє собою передчасне (до закінчення строку фізичної служби) обезцінення основних фондів, викликане або здешевленням відтворення основних фондів, або використанням більш продуктивних засобів праці?

а) залишкова вартість

б) моральне зношення

в) фізичне зношення

г) амортизація


^ 19. Які показники використовують для характеристики руху основних фондів на підприємстві?

а) коефіцієнти вибуття і оновлення

б) коефіцієнти гідності та зносу

в) фондомісткість та фондовіддача

г) коефіцієнти використання і змінності


^ 20. Які показники використовують для характеристики стану основних фондів на підприємстві?

а) коефіцієнти вибуття і оновлення

б) коефіцієнти гідності та зносу

в) фондомісткість та фондовіддача

г) коефіцієнти використання і змінності


^ 21. До виробничих запасів підприємства не відносяться ...

а) сировина, пальне і паливо

б) напівфабрикати власного виготовлення

в) основні та допоміжні матеріали

г) малоцінний інструмент


^ 22. Коли господарський інвентар є складником оборотних фондів підприємства?

а) якщо термін його використання п'ять років

б) якщо термін його використання три роки

в) якщо термін його використання один рік

г) якщо термін його використання менше одного року


^ 23. Напівфабрикати власного виробництва – це ...

а) предмети праці, обробка яких не завершена в одному із вироб­ничих підрозділів підприємства

б) предмети праці, які перебувають безпосередньо на робочих місцях

в) предмети праці, що повністю оброблені у даному виробничо­му підрозділі підприємства, але потребують подальшої обробки в інших підрозділах

г) предмети праці, які перебувають у процесі транспортування від одного робочого місця до іншого


^ 24. Видатки майбутніх періодів – це ...

а) майбутні грошові витрати

б) грошові витрати, що матимуть місце у наступному періоді ча­су, але виплачуються сьогодні

в) грошові витрати, що мають місце у даному періоді часу, але відшкодовуються за рахунок собівартості продукції у наступному періоді

г) грошові витрати, які мають бути погашені покупцями продукції


^ 25. Норми витрат матеріальних ресурсів розробляються ...

а) самим підприємством

б) галузевими міністерствами

в) статистичними установами

г) Міністерством економіки України


26. Метод нормування витрат матеріальних ресурсів, що базується на глибокому аналізі та техніко-економічному обґрунтуванні всіх елементів норми з використанням найновіших досягнень техніки і технології виробництва, називається ...

а) аналітико-розрахунковим методом

б) дослідно-лабораторним методом

в) звітно-статистичним методом

г) кореляційним методом


^ 27. До складу оборотних коштів підприємства входять ...

а) запаси матеріалів, запасних частин, палива, готової продукції на складі

б) оборотні фонди та фонди обігу

в) незавершене виробництво, готова продукція на складі

г) устаткування цехів, готова продукція на складі


28. Частина виробничих фондів підприємства, яка повністю споживається в кожному технологічному циклі виготовлення продукції і повністю переносить свою вартість на вартість цієї продукції – це ...

а) основні фонди

б) оборотні фонди

в) невиробничі фонди

г) матеріальні фонди


^ 29. Які групи не містять в собі оборотні фонди?

а) виробничі запаси

б) незавершене виробництво

в) витрати майбутніх періодів

г) відвантажена продукція


^ 30. Які з нижченаведених елементів оборотних коштів підприємства не нормуються?

а) видатки майбутніх періодів

б) залишки готової продукції на складі

в) грошові кошти на розрахунковому рахунку

г) незавершене виробництво


^ 31. Нематеріальні активи підприємства оцінюються за їхньою собівартістю, якщо ...

а) нематеріальні активи створені самим підприємством і є його власністю

б) нематеріальні активи купуються в процесі діяльності підприємства

в) підприємство купує ліцензію на використання ноу-хау

г) керівництво підприємства вирішило продати будь-які свої нематеріальні активи


32. Частина виручки, що залишається підприємству .після відшкодування усіх витрат, пов'язаних з виробництвом, реалізацією продукції та іншими видами діяльності – це ...

а) прибуток

б) дохід

в) податки

г) рентабельність


33. Прибуток який визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (без врахування податку на додану вартість і акцизного збору) та повною собівартістю продукції – це ...

а) загальний прибуток

б) прибуток від реалізації продукції

в) прибуток від іншої реалізації

г) позареалізаційний прибуток


^ 34. Прибуток який включає, крім прибутку від реалізації продукції, прибуток від іншої реалізації та позареалізаційний прибуток – це ...

а) загальний прибуток

б) прибуток від реалізації продукції

в) прибуток від іншої реалізації

г) позареалізаційний дохід


35. Який прибуток включає в себе прибуток від реалізації продукції або послуг непромислових господарств, що перебувають на балансі підприємства, доходи від продажу товарно-матеріальних цінностей, які не брали участі у виробництві?

а) загальний прибуток

б) прибуток від реалізації продукції

в) прибуток від іншої реалізації

г) позареалізаційний дохід


36. Який прибуток включає в себе прибуток від спільної діяльності підприємств, проценти по реалізації акцій, облігацій та інших цінних паперів, штрафи, що сплачуються іншими підприємствами за порушення договірних зобов'язань?

а) загальний прибуток

б) прибуток від реалізації продукції

в) прибуток від іншої реалізації

г) позареалізаційний прибуток


^ 37. Та частина прибутку, яка залишається у розпорядженні підприємства після сплати податку – це ...

а) загальний прибуток

б) прибуток від реалізації продукції

в) прибуток від іншої реалізації

г) чистий прибуток


^ 38. Який об’єкт оподатковується за ставками, затвердженими законодавством?

а) загальний прибуток

б) прибуток від реалізації продукції

в) прибуток від іншої реалізації

г) позареалізаційний дохід


^ 39. Які фонди формуються з чистого прибутку підприємства?

а) основні фонди

б) оборотні фонди

в) фонд нагромадження і фонд споживання

г) фонди амортизації


40. Який відносний показник, характеризує рівень ефективності (доходності) роботи підприємства?

а) рентабельність

б) прибуток

в) дохід

г) виручка


^ 41. Наукове обґрунтування сукупності ідей, цілей і способів забезпечення економічної безпеки регіону – це ...

а) моніторинг економічної безпеки регіону

б) концепція економічної безпеки регіону

в) соціально-економічні орієнтири розвитку регіону

г) показники економічної безпеки регіону


^ 42. Який економічний показник не бере участь в оцінці прибутку товарної продукції ...

а) ціна одиниці товарної продукції

б) собівартість одиниці товарної продукції

в) прибуток від реалізації продукції підсобних господарств

г) обсяг виробництва


43. Стан корпоративних ресурсів і підприємницьких можливостей, при якому гарантується найбільш ефективне їхнє використання для стабільного функціонування і динамічного розвитку, попередження внутрішніх і зовнішніх негативних впливів – це ...

а) економічна безпека підприємства

б) інформаційна безпека підприємства

в) національна безпека

г) національна економічна безпека


^ 44. Функціональна складова економічної безпеки підприємства, що забезпечує високу фінансову ефективність роботи, фінансову стійкість і незалежність підприємства – це...

а) фінансова

б) інтелектуальна

в) інформаційна

г) політико-правова


45. Функціональна складова економічної безпеки підприємства, що забезпечує високий рівень кваліфікації персоналу і його інтелектуального потенціалу, належної ефективності науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок підприємства –це ...

а) техніко-технологічна

б) інтелектуальна і кадрова

в) інформаційна

г) політико-правова


46. Функціональна складова економічної безпеки підприємства, що забезпечує технологічну незалежність і досягнення високої конкурентноздатності технічного потенціалу підприємства – це ...

а) фінансова

б) техніко-технологічна

в) інформаційна

г) силова


^ 47. Функціональна складова економічної безпеки підприємства, що забезпечує якісну правову захищеність всіх аспектів діяльності підприємства – це ...

а) фінансова

б) силова

в) інформаційна

г) політико-правова


48. Функціональна складова економічної безпеки підприємства, що забезпечує захист інформаційного полю, комерційної таємниці і досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підрозділів підприємства – це ...

а) фінансова

б) інтелектуальна і кадрова

в) інформаційна

г) політико-правова


49. Функціональна складова економічної безпеки підприємства, що забезпечує ефективну організацію безпеки персоналу підприємства, його капіталу і майна, а також комерційних інтересів – це ...

а) фінансова

б) інтелектуальна і кадрова

в) силова

г) політико-правова


^ 50. Який захід не забезпечує зросту рівня рентабельності ...

а) зниження матеріалоємності продукції

б) зниження фондовіддачі

в) зниження фондоємності

г) збільшення обсягу виробництва


^ 51. Підприємницька діяльність вимагає постійних відповідей на запитання:

а) як краще розпорядитися власними коштами?

б) як залучити до реалізації проекту кошти інвесторів та кредити банків?

в) як досягти найкращих результатів при найменших витратах і як узгодити свою діяльність з навколишнім середовищем?

г) усі вірні


^ 52. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня ...

а) укладання і підписання установчих документів

б) відкриття розрахункового рахунка у банку

в) державної реєстрації

г) виготовлення печатки підприємства


^ 53. Які суб'єкти господарювання, що господарюють на споживчому ринку, не є юридичними особами?

а) холдингові компанії

б) кооперативи

в) командитне товариство

г) приватні особи


54. Право розпоряджатися виробленою продукцією належить ...

а) найманим робітникам у

б) засновникам підприємства

в) кредиторам

г) співробітникам підприємства


^ 55. Колективний договір укладається ...

а) лише на державних підприємствах

б) на комерційних фірмах

в) на всіх підприємствах

г) на всіх підприємствах, де використовується наймана праця


^ 56. Що є головною метою діяльності підприємства?

а) максимальне задоволення потреб працівників підприємства

б) одержання максимального прибутку в довгостроковій перспективі

в) повне і своєчасне задоволення потреб споживача

г) упровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництві


^ 57. Будівельна компанія є суб'єктом малого бізнесу в Україні, якщо чисельність працюючих у ній ...

а) до 50 осіб

б) до 100 осіб

в) до 200 осіб

г) до 250 осіб


58. Комплекс виробничих підрозділів, організацій по керуванню підприємством і обслуговуванню робітників, їхня кількість, величина, взаємозв'язки і співвідношення між ними за розміром зайнятих площ, чисельності працівників і пропускної здатності являють собою ...

а) виробничу структуру підприємства

б) генеральний план підприємства

в) загальну структуру підприємства

г)виробничий процес


^ 59. Адміністративно відокремлена частина підприємства якій виконується певний комплекс робіт відповідно до внутрішньоза­водської спеціалізації, називається ...

а) інфраструктурою підприємства

б) цехом

в) виробничою дільницею

г) робочим місцем


^ 60. Які функції виконують допоміжні цехи на підприємстві?

а) виготовляють продукцію, що визначає профіль і спеціалізацію підприємства

б) виконують роботи, які забезпечують необхідні умови для нор­мального перебігу основних і допоміжних виробничих процесів

в) займаються переробкою та виготовленням продукції з відхо­дів основного виробництва

г) займаються утилізацією відходів виробництва


^ 61. Співвідношення чисельності основних робітників і чисельності допоміжних робітників – це показник ...

а) частки окремих категорій працівників

б) плинності персоналу

в) рівня дисципліни

г) продуктивності праці


^ 62. Якій показник характеризує її ефективність і показує здатність працівників випускати певну кількість продукції за одиницю часу?

а) інтенсивність праці

б) продуктивність праці

в) ефективність праці

г) працездатність


^ 63. Який показник характеризує рівень продуктивності праці та показує кількість продукції, що вироблена за одиницю часу?

а) продуктивність праці

б) трудомісткість

в) виробіток

г) інтенсивність праці


^ 64. Який показник є обернений до виробітку та показує кількість часу витраченого для виробництва одиниці продукції?

а) продуктивність праці

б) трудомісткість

в) виробіток

г) інтенсивність праці


^ 65. Який показник характеризує необхідну для виконання певної роботи чисельність персоналу?

а) норма праці

б) кадри підприємства

в) норма обслуговування

г) норма чисельності


66. Який показник встановлює кількість одиниць обладнання (робочих місць, квадратних метрів площі), що обслуговується одним робітником або бригадою на протязі зміни?

а) норма праці

б) кадри підприємства

в) норма обслуговування

г) норма чисельності


^ 67. Коефіцієнт відповідності кваліфікації робітників рівню склад­ності виконуваних ними робіт обчислюється як відношення ...

а) чисельності основних робітників до чисельності допоміжних робітників

б) загальної суми років роботи на даному підприємстві всього персоналу до середньооблікової чисельності

в) чисельності висококваліфікованих і кваліфікованих робітників до загальної кількості робітників

г) середнього тарифного розряду групи робітників до середнього тарифного розряду робіт, що вони виконують


68. Співвідношення кількості звільнених працівників з усіх причин і середньооблікової їх чисельності – це показник ...

а) частки окремих категорій працівників

б) плинності персоналу

в) вибуття

г) продуктивності праці


^ 69. Продуктивність праці – це ...

a) витрати суспільно необхідної праці на виробництво одиниці продукції

б) продуктивна сила праці, тобто здатність за одиницю робочого часу створити певні споживчі вартості

в) міра кількості затраченої праці

г) кількість продукції за одиницю робочого часу


^ 70. До негрошових методів мотивації результативної діяльності працівників належать...

a) гнучкі робочі графіки

б) оплата навчання

в) доплата за стаж

г) пільгове користування житлом


^ 71. Узагальнюючі показники рівня використання основних фондів підприємства – це ...

а) коефіцієнт оновлення основних фондів

б) фондомісткість продукції

в) коефіцієнт змінності роботи устаткування

г) коефіцієнт використання поточної потужності підприємства


72. Фондовіддача – це показник, який визначає ...

а) величину основних фондів на одиницю виготовленої продукції

б) рівень використання оборотних фондів підприємства

в) випуск продукції на одну гривню основних фондів

г) ефективність відтворення усієї сукупності засобів праці


^ 73. Випуск продукції у розрахунку на одиницю устаткування характеризує ...

а) інтенсивність навантаження устаткування

б) напруженість використання устаткування

в) змінність роботи устаткування

г) ефективність оновлення основних фондів


^ 74. Середньорічна вартість основних виробничих фондів відбиває їхню вартість ...

а) на початок року

6) на кінець року

в) на початок року, включаючи вартість введених і плин року фондів

г) на початок року, включаючи середньорічну вартість введених і ліквідованих основних виробничих фондів протягом року


^ 75. Шляхи поліпшення використання виробничої потужності:

а) інтенсифікація використання устаткування

б) спеціалізація підприємства

в) зменшення простоїв

г) усі відповіді правильні


^ 76. Які види зносу основних виробничих фондів офіційно враховуються в економічних процесах?

а) фізичний, моральний, соціальний

б) фізичний

в) фізичний і моральний

г) моральний


^ 77. Фондовіддача розраховується як відношення вартості зробленої продукції до ...

а) середньорічної вартості основних виробничих фондів

б) первісної вартості

в) відбудовної

г) залишкової


^ 78. Коефіцієнт змінності визначається як відношення ...

а) кількості відпрацьованих станко-змін за добу до середньорічної вартості норми устаткування

б) кількості змін, відпрацьованих за добу, до кількості встановленого устаткування

в) кількості працюючого устаткування в найбільшу зміну до кількості наявного устаткування

г) кількості відпрацьованих станко-змін за добу до максимальної кількості працюючого устаткування в одній зі змін


^ 79. У процесі виробництва оборотні фонди підприємства ...

а) змінюють свою споживну вартість

б) зберігають свою споживну вартість

в) повністю втрачають споживну вартість

г) узагалі її не мають


^ 80. Оборотні фонди підприємства переносять свою вартість на вартість продукції, що виробляється ...

а) частинами в міру спрацювання

б) повністю відноситься на витрати виробництва

в) не переноситься

г) немає вірної відповіді


^ 81. Які з нижченаведених нематеріальних ресурсів не є об’єктами промислової власності?

а) промислові зразки

б) раціоналізаторські пропозиції

в) винаходи

г) корисні моделі


^ 82. Об'єктом винаходу може бути ...

а) продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин)

б) конструктивне використання пристрою

в) художнє вирішення конкретної форми виробу

г) усі відповіді правильні


^ 83. Товарний знак фірми має бути ...

а) оригінальним, зареєстрованим і мати зображення, загаль­новживані для позначення товарів певного роду

б) оригінальним і мати правовий захист

в) індивідуальним, упізнаваним та привабливим для споживачів і мати правовий захист

г) оригінальним, індивідуальним, упізнаваним та привабливим для споживачів


^ 84. Програмне забезпечення – це ...

а) сукупність програмних, організаційних і технічних засобів, призначених для централізованого накопичення інформації

б) іменована сукупність інформаційних одиниць у певній пред­метній сфері, які відображають стан об'єктів та їхні взаємозв'язки

в) пакети прикладних програм, які дозволяють обчислювати пев­ні задачі, не вдаючись до програмування

г) сукупність програм, які використовуються у роботі з комп'ютерами


^ 85. Раціоналізаторська пропозиція – це ...

а) технічне рішення, яке є новим і корисним для підприємства або установи, до якої воно подане

б) суттєво нове технічне рішення, придатне для промислового

виготовлення на підприємстві

в) оригінальне і придатне для промислового виготовлення техніч­не рішення

г) конкретне розв'язання технічного завдання, яке є суттєво но­вим і промислово придатним


^ 86. Нематеріальні активи – це ...

а) реалізація права власності на нематеріальні ресурси підприємства

б) виключне право використання об'єктів промислової та інтелектуальної власності, інших нематеріальних ресурсів

в) права на використання об'єктів промислової та інтелектуаль­ної власності, а також інші майнові права

г) складова потенціалу підприємства, здатна приносити економіч­ну користь протягом тривалого часу, для якої характерні відсутність матеріальної основи отримання доходів


87. Патент – це ...

а) документ, який дає суб'єкту підприємницької діяльності право використовувати зазначене в патенті технічне рішення

б) виключне право на використання зазначеного в патенті технічного рішення

в) документ, виданий державним органом, який дає суб'єкту підприємницької діяльності виключне право використовувати зазначене в патенті технічне рішення

г) документ, виданий державним органом, який дає особі або організації право використовувати зазначене в патенті технічне рішення


^ 88. Право власності на винахід (корисну модель) засвідчується ...

а) патентом

б) ліцензією

в) авторським свідоцтвом

г) паспортом


^ 89. Що означає символ ®, у верхньому або нижньому правому куті товарного знака?

а) даний товарний знак не має правового захисту

б) даний товарний знак зареєстрований і має правовий захист

в) це зареєстрований знак обслуговування, який має правовий захист

г) немає вірної відповіді


^ 90. Передача власником права використання нематеріальних ресурсів іншій заінтересованій особі здійснюється у формі ...

а) патенту

б) ліцензії

в) свідоцтва

г) авторського свідоцтва


91. Який прибуток включає в себе прибуток від спільної діяльності підприємств, проценти по реалізації акцій, облігацій та інших цінних паперів, штрафи, що сплачуються іншими підприємствами за порушення договірних зобов'язань?

а) загальний прибуток

б) прибуток від реалізації продукції

в) прибуток від іншої реалізації

г) позареалізаційний прибуток


92. Який прибуток включає в себе прибуток від реалізації продукції або послуг непромислових господарств, що перебувають на балансі підприємства, доходи від продажу товарно-матеріальних цінностей, які не брали участі у виробництві?

а) загальний прибуток

б) прибуток від реалізації продукції

в) прибуток від іншої реалізації

г) позареалізаційний дохід


^ 93. Рентабельність окремих видів продукції визначається ...

а) відношенням прибутку, що включається в ціну виробу до ціни виробу

б) відношенням прибутку від реалізації до виторгу від реалізації

в) відношенням балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства

г) відношенням балансового прибутку до середньої вартості основних фондів і матеріальних оборотних коштів


^ 94. Основною умовою стійкого одержання підприємством прибутку є ...

а) перевищення валових доходів підприємства над валовими витратами на суму більше ПДВ

б) здійснення господарської діяльності у визначеному обсягу

в) відповідність обсягу і структури вироблених і реалізованих товарів обсягу і структурі купівельного попиту

г) оптимальна структура засобів виробництва


^ 95. У чому виявляється функція прибутку, як оціночного показника?

а) прибуток характеризує економічний ефект, що отримано у результаті діяльності підприємства, і відбиває кінцевий фінансовий результат

б) прибуток одночасно є фінансовим результатом і основним елементом фінансових ресурсів підприємства

в) прибуток є одним із джерел формування бюджетів різних рівнів

г) не має вірної відповіді


^ 96. Що характеризує "межа безпеки" підприємства?

а) обсяг реалізації продукції, що забезпечує досягнення "крапки беззбитковості" діяльності підприємства

б) обсяг реалізації продукції забезпечення, що знаходиться в межах між крапкою, запланованої суми прибутку і крапкою беззбитковості його діяльності

в) обсяг реалізації продукції, що забезпечує досягнення планової суми маржинального прибутку

г) закінчена частина виробничого процесу, що виконується на одному робочому місці над тим самим предметом праці без пері налагодження устаткування


^ 97. Безпека, що спрямована забезпечити захищеність, як людського суспільства, так і виробництва і техніки, від шкідливого впливу природних факторів – це ...

а) геобіофізична безпека

б) техногенна безпека

в) соціальна безпека

г) економічна безпека


^ 98. Безпека, що спрямована забезпечити захист людського суспільства і природи від небезпек, що виходять від сучасних технічних систем – це ...

а) геобіофізична безпека

б) техногенна безпека

в) соціальна безпека

г) економічна безпека


^ 99. Теоретичне обґрунтування послідовності подій, що відбуваються, по забезпеченню економічної безпеки – це ...

а) механізм забезпечення економічної безпеки

б) стратегія економічної безпеки

в) практичні дії щодо забезпечення економічної безпеки

г) напрями забезпечення економічної безпеки


^ 100. Який показник не відбиває фінансову стійкість промислового підприємства ...

а) вартість товарно-матеріальних запасів

б) коефіцієнт фінансової стійкості

в) доход на довгостроковий кредит

г) чистий прибуток


101. Контроль – це процес...

а) вимірювання досягнутих за певний проміжок часу результатів діяльності

б) зіставлення фактично досягнутих результатів із запланованими

в) коригування оцінюваних показників

г) усі відповіді правильні


^ 102. Діяльність, що полягає у впливі на процес через прийняття рішень – це ...

а) управління

б) планування

в) методологія

г) виробництво


^ 103. Трудові ресурси – це...

а) усі люди працездатного віку

б) люди працездатного віку, підлітки та пенсіонери, що працюють

в) будь-яка чисельність працюючих разом людей на даному підприємстві

г) сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності


^ 104. Сукупність постійних працівників, що мають необхідну про­фесійну підготовку та певний досвід практичної діяльності, називають...

а) трудовим колективом підприємства

б) персоналом підприємства

в) трудовими ресурсами

г) трудовим потенціалом підприємства


105. До якої сукупності відносяться зайняті в основних і допоміжних підрозділах підприємства, в заводських лабораторіях, дослідних установах, апарат заводоуправління, працівники охорони?

а) промислово-виробничий персонал

б) непромисловий персонал

в) кадри підприємства

г) робоча сила

^ 106. До якої сукупності належать працівники зайняті у невиробничий сфері підприємства?

а) промислово-виробничий персонал

б) непромисловий персонал

в) кадри підприємства

г) робоча сила


^ 107. Які працівники безпосередньо беруть участь в процесі виготовлення продукції, на якої спеціалізується структурний підрозділ?

а) основні робітники

б) допоміжні робітники

в) службовці

г) спеціалісти


^ 108. Які працівники виконують функції обслуговування основного виробництва структурного підрозділу?

а) основні робітники

б) допоміжні робітники

в) службовці

г) спеціалісти


^ 109. До якої сукупності відносяться працівники, що здійснюють підготовку і оформлення документації, господарське обслуговування, облік і контроль?

а) основні робітники

б) допоміжні робітники

в) службовці

г) спеціалісти


^ 110. До якої сукупності відносяться працівники, що займаються інженерно-технічними, економічними та іншими роботами?

а) основні робітники

б) допоміжні робітники

в) службовці

г) спеціалісти


^ 111. До якої сукупності відносяться працівники, що виконують функції управління підприємством та його структурними підрозділами?

а) керівники

б) робітники

в) службовці

г) спеціалісти


^ 112. Які показники демонструють ефективність використання основних фондів на підприємстві?

а) коефіцієнти вибуття і оновлення

б) коефіцієнти гідності та зносу

в) фондомісткість та фондовіддача

г) коефіцієнти виходу і змінності

^ 113. Яку назву має процес перенесення вартості основних фондів на вартість виготовлюваної продукції?

а) відновлення

б) вибуття

в) змінність

г) амортизація


^ 114. Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та оборотні залежно від ...

а) тривалості кругообігу

б) способу перенесення своєї вартості в процесі виробництва

в) умов оновлення

г) усі відповіді правильні


^ 115. Основні виробничі фонди у кожному виробничому циклі ...

а) використовуються повністю

б) використовуються частково

в) зовсім можуть не використовуватися

г) немає правильної відповіді


^ 116. В яких одиницях виміру здійснюється аналіз і планування основних фондів?

а) лише у вартісних

б) лише у натуральних

в) лише в умовно-натуральних

г) у вартісних і натуральних


^ 117. У процесі виробництва основні фонди підприємства ...

а) змінюють свою споживну вартість

б) зберігають свою споживну вартість

в) повністю втрачають споживну вартість

г) взагалі її не мають


^ 118. Складниками виробничих фондів підприємства є ...

а) основні фонди

б) оборотні фонди

в) фонди обігу

г) основні і оборотні фонди


^ 119. Основні фонди при зарахуванні їх на баланс підприємстві в результаті придбання, будівництва оцінюються за ...

а) ринковою вартістю

б) переоціненою вартістю

в) повною первісною вартістю

г) залишковою вартістю


^ 120. Внаслідок переоцінки первісна вартість основних фондів змінюється за ...

а) переоціненою вартістю

б) залишковою вартістю

в) ринковою вартістю

г) первісною вартістю


^ 121. Співвідношення окремих видів (груп) основних фондів, у відсотках до їхньої загальної вартості на підприємстві, визначає _________ структуру використовуваних засобів праці.

а) технологічну

б) елементну

в) галузеву

г) відтворювальну


^ 122. До нормованих оборотних коштів відносяться ...

а) залишки готової продукції на складі

б) грошові кошти на розрахунковому рахунку

в) дебіторська заборгованість

г) відвантажена покупцеві продукція


^ 123. Оборотні кошти підприємства, зайняті у сфері виробництва – це ...

а) виробн
еще рефераты
Еще работы по разное