Реферат: Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (зі змінами та доповненнями)

Міністерство праці та соціальної політики

Комітет по нагляду за охороною праці України
Державний нормативний акт
про охорону праці


ПРАВИЛА будови
та безпечної експлуатації посудин,

що працюють під тиском


(зі змінами та доповненнями)


Київ 1998
ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Держнаглядохоронпраці

18.10.94 № 104


ДНАОП 0.00-1.07–94


ПРАВИЛА будови
та безпечної експлуатації посудин,

що працюють під тиском


(зі змінами та доповненнями)


Обов’язкові для всіх міністерств, відомств, об’єднань, організацій,

підприємств (незалежно від їх відомчої належності і форми

власності), юридичних і фізичних осіб


Київ 1998


Розроблено: Комітетом по нагляду з охорони праці України


Внесено: Управлінням по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та об’єктів котлонагляду


Введено:

Із вступом у дію цих Правил втрачають чинність на території України “Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 27 листопада 1987 р.

Відповідно до рішення наради від 28.11.91 представників технічних наглядів держав СНД та угоди від 19.05.92 про співробітництво і взаємодію між органами державного нагляду держав СНД про необхідність збереження єдиних вимог до будови і виготовлення посудин, що працюють під тиском, розділи 1–5 цих Правил є аналогічними таким самим розділам “Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”, затверджених постановою Держгіртехнагляду Росії від 27.09.96 № 37.


Редакційна комісія:

Г.О. Мокроусов – голова, О.Д. Ковальчук – заст. голови, Г.І. Гасянець, В.С. Котельников, М.А. Хапонен, В.П. Жарко, В.О. Зельський, В. Д. Лапандін, В. В. Проголаєв, М.О. Нетребський, С.С. Ройтенберг , В. С. Букін


Відповідальні виконавці:

Г. О. Мокроусов, О. Д. Ковальчук, Г. І. Гасянець, В. Д. Ла­пандін, В. О. Зельський


Передрукування заборонено

© Держнаглядохоронпраці

України, 1998,

із змінами та доповненнями


ЗМІСТ:


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галузь застосування та призначення Правил

1.2. Нормативні посилання

1.3. Терміни і визначення

1.4. Проектування

1.5. Відповідальність за порушення Правил

1.6. Порядок розслідування аварій та нещасних випадків

2. КОНСТРУКЦІЯ ПОСУДИН

2.1. Загальні вимоги

2.2. Люки, лючки, кришки

2.3. Днища посудин

2.4. Зварні шви та їх розташування

2.5. Розміщення отворів у стінках посудин

3. МАТЕРІАЛИ

4. ВИГОТОВЛЕННЯ

4.1. Загальні вимоги

4.2. Допуски

4.3. Зварювання

Загальні вимоги

Зварювальні матеріали

Підготовка і збирання деталей під зварювання

Атестація технології зварювання

4.4. Термічна обробка

4.5. Контроль зварних з’єднань

Візуальний і вимірювальний контроль

Радіографічний та ультразвуковий контроль зварних з’єднань

Капілярний і магнітопорошковий контроль

Контроль стилоскопіюванням

Вимірювання твердості

Контрольні зварні з’єднання

Механічні випробування

Металографічні дослідження

Випробування на стійкість проти міжкристалітної корозії

4.6. Гідравлічне випробування

4.7. Оцінка якості зварних з’єднань

4.8. Виправлення дефектів у зварних з’єднаннях

4.9. Документація і маркірування

5. АРМАТУРА, КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ І ЗАПОБІЖНІ ПРИСТРОЇ

5.1. Загальні вимоги

5.2. Запірна або запірно-регулювальна арматура

5.3. Манометри

5.4. Прилади для вимірювання температури

5.5. Запобіжні пристрої від підвищення тиску

5.6. Покажчики рівня рідини

6. ВСТАНОВЛЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ І ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД ПОСУДИН,

ДОЗВІЛ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ

6.1. Встановлення посудин

6.2. Реєстрація посудин

6.3. Технічне опосвідчення

6.4. Дозвіл на введення посудини в експлуатацію

7. НАГЛЯД, УТРИМАННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ

7.1. Організація нагляду

7.2. Утримання та обслуговування посудин

7.3. Аварійна зупинка посудин

7.4. Ремонт посудин

8. ПОСУДИНИ І НАПІВФАБРИКАТИ, ПРИДБАННЯ ЯКИХ

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ

9. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ЦИСТЕРН І БОЧОК

ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗРІДЖЕНИХ ГАЗІВ

9.1. Загальні вимоги

10. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО БАЛОНІВ

10.1. Загальні вимоги

10.2. Опосвідчення балонів

10.3. Експлуатація балонів

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ЦИХ ПРАВИЛ

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Зміни до Правил будови та безпечної експлуатації


ДНАОП 0.00-1.07–94*


Правила будови та безпечної експлуатації посудин,

що працюють під тиском


Дата набуття чинності 01.03.95
^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Галузь застосування та призначення Правил

1.1.1. Дані Правила встановлюють вимоги до проектування, будови, виготовлення, реконструкції, налагоджування, монтажу, ремонту, експлуатації посудин, цистерн, бочок, балонів, працюючих під тиском (надлишковий).

Далі за текстом замість «посудини, цистерни, бочки, балони» прийнято «посудини».

Вимоги до монтажу та ремонту аналогічні вимогам до виготовлення.

1.1.2. Дані Правила поширюються на:

1) посудини, які працюють під тиском води з температурою вище 115 °С або іншої рідини з температурою, що перебільшує температуру кипіння при тиску 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), без урахування гідростатичного тиску;

2) посудини, що працюють під тиском пари або газу, вищим 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

3) балони, призначені для транспортування і збереження зріджених, стиснутих і розчинених газів під тиском, вищим 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

4) цистерни та бочки для транспортування і збереження зріджених газів, тиск пари яких при температурі до 50 °С перевищує тиск понад 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

5) цистерни і посудини для транспортування і збереження зріджених, стиснутих газів, рідин і сипких тіл, в яких тиск вище 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) утворюється періодично для їх випорожнення;

6) барокамери.

1.1.3. Дані Правила не поширюються на:

1) посудини, що виготовляються відповідно до Правил будови та безпечної експлуатації обладнання і трубопроводів атомних енергетичних устаткувань, а також посудини, що працюють з радіоактивним середовищем;

2) посудини місткістю не більше 0,025 м3 (25 л) незалежно від тиску, що використовуються для науково-експериментальних цілей; при визначенні місткості із загальної ємності посудини виключається об’єм, зайнятий футерівкою, трубами та іншими внутрішніми пристроями. Група посудин, а також посудини, що складаються з окремих корпусів і з’єднуються між собою трубами з внут­рішнім діаметром понад 100 мм, розглядаються як одна посудина;

3) посудини і балони місткістю не більше 0,025 м3 (25 л), в яких добуток тиску в МПа (кгс/см2) на місткість в м3 (літрах) не перевищує 0,02 (200);

4) посудини, що працюють під тиском, який виникає внаслідок вибуху в середині їх відповідно до технологічного процесу;

5) посудини, що працюють під вакуумом;

6) посудини, які встановлені на морських, річних суднах та інших плавучих засобах, включаючи морські бурові установки;

7) посудини, які встановлені на літаках та інших літаючих апаратах;

8) повітряні резервуари гальмівного обладнання рухомого складу залізничного транспорту, автомобілів та інших засобів пересування;

9) посудини спеціального призначення військового відомства;

10) прилади парового і водяного опалення;

11) трубчаті печі;

12) частини машин, які не становлять собою самостійних посудин (корпуси насосів або турбін, циліндри двигунів парових, гідравлічних, повітряних машин та компресорів), невідключувані конструктивно вбудовані (встановлені на одному фундаменті з компресором) проміжні холодильники та масловологовіддільники компресорних установок, повітряні ковпаки насосів;

13) посудини, що складаються з труб із внутрішнім діаметром не більше 150 мм без колекторів, а також із колекторами, виготовленими з труб із внутрішнім діаметром не більше 150 мм.

____________________________

* Із змінами та доповненнями, затвердженими наказом Держ­наглядохоронпраці 11.07.97 № 183.
^ 1.2. Нормативні посилання

У даних Правилах використовуються діючі в Україні наступні нормативні документи з посудинобудування і безпеки праці при експлуатації посудин:


1.2.1. ГОСТ 22727

Прокат листовий. Методи ультразвукового контролю.

1.2.2. ГОСТ 9466

Електроди покриті, металеві, для ручного дугового зварювання сталей і наплавлювання. Класифікація і загальні технічні умови.

1.2.3. ГОСТ 26271

Дріт порошковий для дугового зварювання вуглецевих і легованих сталей. Загальні технічні умови.

1.2.4. ГОСТ 2246

Дріт стальний зварювальний. Технічні вимоги.

1.2.5. ГОСТ 211.05

Контроль неруйнівний. Магнітопорошковий метод.

1.2.6. ГОСТ 18442

Контроль неруйнівний. Капілярний метод. Загальні вимоги.

1.2.7. ГОСТ 12971

Таблички прямокутні для машин і приладів. Розміри.

1.2.8. ГОСТ 12.1.007

Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки.

1.2.9. ГОСТ 15.001

Система розробки і поставлення продукції на виробництво. Продукція виробничо-технічного призначення.

1.2.10. ГОСТ 15.005

Система розробки і поставлення продукції на виробництво. Створення виробів одиничного і дрібносерійного виробництва, які складаються на місці експлуатації.

1.2.11. ГОСТ 4666

Арматура трубопровідна. Маркірування і розпізнавальне пофарбування.

1.2.12. ГОСТ 12.2.085

Посудини, які працюють під тиском, клапани запобіжні. Вимоги безпеки.

1.2.13.

Загальні Правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хі­мічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв. Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 06.09.88 р.

1.2.14.

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів. Затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84.

1.2.15*. ДНАОП 0.00-1.16–96

Правила атестації зварників. Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 19.04.96 р. № 61, зареєстровані у Мін’юсті України 31.05.96 р. за № 262/1287.

1.2.16.

Правила безпеки в газовому господарстві. Затверджені наказом Держпроматомнагляду СРСР від 26.10.90 № 3.

1.2.17*. ДНАОП 0.00-5.08–96

Інструкція про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об’єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт. Затверджена наказом Держнаглядохорон­праці України від 06.03.96 р. № 40, зареєстрована у Мін’юсті України 20.03.96 р. за № 128/1153.

1.2.18.

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці. За­тверджено наказом Держнагляд­охоронпраці України від 04.04.94 р. № 30, зареєстровано в Мін’юсті 12.05.94 № 95/304.

1.2.19.

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на під­приємствах, в установах та організаціях. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 623.

1.2.20*. ДНАОП 0.00-1.27–97

Правила атестації фахівців неруйнівного контролю. Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.05.97 р. № 118, зареєстровані у Мін’юсті України 02.09.97 р. за № 374/2178.^ 1.3. Терміни і визначення1.3.1. Посудина

– герметично закрита ємність, при­значена для ведення хімічних, теплових та інших технологічних процесів, а також для зберігання і перевезення газоподібних, рідких та інших речовин. Границею посудини є вхідні та вихідні штуцери.

1.3.2. Посудина метало-пластикова

– багатошарова посудина, в якій внутрішній шар (оболонка) виконаний із металу, всі інші шари виконані з армованих пластмас. Внутрішній шар несе частину навантаження.

1.3.3. Посудина неметалева

– посудина, виконана з однорідних або композиційних неметалевих матеріалів.
1.3.4. Посудина пересувна

– посудина, призначена для тимчасового використання в різних місцях або під час її перемі­щення.

1.3.5. Посудина стаціонарна

– постійно встановлена посудина, призначена для експлуатації в одному обумовленому місці.

1.3.6. Посудина багатокамерна (комбінована)

– посудина, яка має дві або більше робочі порожнини, що використовуються за різних або однакових умов (тиск, температура, се­редовище).

1.3.7. Балон

– посудина, яка має одну або дві горловини для установки вентилів, фланців або штуцерів, призначена для перевезення, зберігання і використання стиснених, зріджених або розчинених під тиском газів.

1.3.8. Бочка

– посудина циліндричної або іншої форми, яку можна перекочувати з одного місця на інше і ставити на торці без додаткових опор, призначена для перевезення, зберігання рідких та ін­ших речовин.

1.3.9. Барокамера

– посудина, яка працює під тиском, обладнана спеціальними приладами та устаткуванням, призначена для розміщення в ній людей.

1.3.10. Цистерна

– пересувна посудина, постійно
встановлена на рамі залізничного вагону, на шасі автомобіля (причепа) або на інших засобах пересування, призначена для пе­ревезення і зберігання газопо­дібних, рідких та інших речовин.

1.3.11. Резервуар

– стаціонарна посудина, призначена для зберігання газоподібних, рідких та інших речовин.

1.3.12. Оболонка посудини

– теплообмінний пристрій, який складається з оболонки, що охоплює корпус посудини або його частину, та створює разом із стінкою корпусу посудини порожнину, заповнену теплоносієм.

1.3.13. Місткість

– об’єм внутрішньої порожнини посудини, що визначається за заданими на кресленнях номінальними розмірами.

1.3.14. Тиск внутрішній

(зовнішній)

– надлишковий тиск, який діє на внутрішню (зовнішню) поверхню стінки посудини.

1.3.15. Тиск пробний

– надлишковий тиск, при якому повинно проводитись гідравлічне випробування посудини або її елементів на міцність (щільність).

1.3.16. Тиск робочий

– максимальний надлишковий тиск за нормальних умов експлуатації.

1.3.17. Тиск розрахунковий

– максимальний надлишковий тиск, на який здійснюється розрахунок посудини на міцність.

1.3.18. Тиск умовний

– розрахунковий тиск при температурі 20 °С, який використовується при розрахунку на міцність стандартних посудин (вузлів, деталей, арматури).

1.3.19. Тиск надлишковий


– різниця абсолютного тиску і тиску навколишнього середовища, показаного барометром.

1.3.20. Тиск дозволений

– максимально допустимий тиск посудини, встановлений за результатами розрахунку на міцність і технічного огляду або діагностування.

1.3.21. Допустима температура стінки максимальна

(мінімальна)

– максимальна (мінімальна) температура стінки, за якої допускається експлуатація посудини.

1.3.22. Температура робочого середовища (mіn, max)

– мінімальна (максимальна) температура середовища в посудині при нормальному проті­канні технологічного процесу.

1.3.23. Температура стінки, розрахункова

– температура, за якої визначаються фізико-механічні характеристики, допустиме напруження матеріалів і проводиться розрахунок на міцність елементів посудини.

1.3.24. Технічне діагностування

– визначення технічного стану об’єкта. Завдання технічного діагностування – контроль технічного стану, пошук місця і визначення причин відмови (несправності), прогнозування технічного стану.

1.3.25. Технічна діагностика

– теорія, методи і засоби визначення технічного стану об’єкта.

1.3.26. Експертне технічне діагностування

– технічне діагностування посудини, яке виконується по закінченні розрахункового строку служби посудини або після роз­рахункового ресурсу безпечної роботи, а також після аварії або виявлених пошкоджень елементів, які працюють під тиском, з метою визначення можливих параметрів та умов подальшої експлуатації.

1.3.27. Днище

– невід’ємна частина корпусу по­судини, яка обмежує внутрішню порожнину з торця.

1.3.28. Заглушка

– від’ємна деталь, яка дозволяє герметично закривати отвори штуцера або бобишки.

1.3.29. Змійовик

– теплообмінний пристрій, виконаний у вигляді зігнутої труби.

1.3.30. Корпус

– основна складальна одиниця, яка складається із обичайки і днища.

1.3.31. Кришка

– від’ємна частина посудини, яка закриває внутрішню порожнину.

1.3.32. Кришка люка

– від’ємна частина, яка закриває отвір люка.

1.3.33. Люк

– пристрій, який забезпечує доступ у внутрішню порожнину посудини.

1.3.34. Обичайка

– циліндрична оболонка замкнутого профілю, відкрита з торців.

1.3.35. Вікно оглядове

– пристрій, який дозволяє вести спостереження за робочим середовищем.

1.3.36. Опора

– пристрій для встановлення посудини в робочому положенні і передавання навантажень від посудини на фундамент або несучу конструкцію.

1.3.37. Опора сідлова

– опора горизонтальної посудини, яка охоплює нижню частину кіль­цевого перерізу обичайки.

1.3.38. Штуцер

– елемент, призначений для приєднання до посудини трубопроводів, трубопровідної арматури, контрольно-вимірювальних приладів та ін.

1.3.39. Складальна одиниця

– виріб, складові частини якого підлягають з’єднанню між собою зварюванням, скручуванням, розвальцюванням та іншими складальними операціями.

1.3.40. З’єднання фланцеве

– нерухоме рознімне з’єднання оболонок, герметичність якого забезпечується шляхом стискання ущільнювальних поверхонь безпосередньо одна з одною або за допомогою розміщених між ними прокладок із більш м’якого матеріалу, стиснених деталями кріплення.

1.3.41. Стикові зварні з’єднання

– з’єднання, в яких зварювані елементи прилягають один до одного торцевими поверхнями й включають у себе шов і зону термічного впливу.

1.3.42. Елемент посудини

– складальна одиниця посудини, призначена для виконання однієї з основних функцій посудини.

1.3.43. Мембранний запобіжний пристрій (МЗП)

– пристрій, який складається із мембрани запобіжної (однієї або декількох) у складі із затискуючими пристроями та іншими елементами.

1.3.44. Мембрана запобіжна (МЗ)

– основний елемент МЗП, який спрацьовує (руйнується) при заданому тискові і звільняє при цьому необхідний прохідний переріз для сполучення захищаючої посудини із системою скиду.

1.3.45. Мембрана розривна (МР)

– куполоподібна МЗ, яка працює на розрив під тиском, що діє на угнуту поверхню.

1.3.46. Мембрана хлопаюча (MX)

– куполоподібна МЗ, яка працює на втрату стійкості (удар) під тиском, що діє на опуклу поверхню; втрачаючи стійкість, мембрана розрізується або розкривається по попередньо ослабленому перерізу.

1.3.47. Партія мембран

– мембрани одного типу і розміру, виготовлені з одного рулону (листа) матеріалу на заданий тиск спрацювання при однаковій температурі по одному технічному завданню (замовленню), які мають спільний паспорт і постачаються одному замовникові.

1.3.48. Розрахунковий строк служби посудини

– строк служби в календарних роках, по закінченні якого треба провести експертне обстеження технічного стану основних деталей посудин, які працюють під тиском, з метою визначення допустимості, параметрів та умов подальшої експлуатації посудини або необхідності її демонтажу; строк служби повинен обчислюватися від дня введення посудини в експлуатацію.

1.3.49. Розрахунковий ресурс посудини (елемента)

– тривалість експлуатації посудини (елемента), протягом якої виготовлювач гарантує надійність її роботи за умови дотримання режиму експлуатації, вказаного в інструкції підприємства-виготовлювача, і розрахункової кількості пусків із холодного або гарячого стану.

1.3.50. Ремонт

– відновлення пошкоджених, зношених елементів посудини, які прийшли в непридатність з будь-якої причини, з доведенням їх до робочого стану.

1.3.51. Реконструкція

– зміна конструкції посудини, що викликає необхідність коригування паспорта посудини. Наприклад, установлення додаткових елементів, які ведуть до зміни параметрів роботи посудини.

1.3.52. Відпрацювання

– тривалість роботи посудини, вимірювана в годинах.

1.3.53. Нормальні умови експлуатації

– група експлуатаційних режимів, передбачена плановим регламентом роботи: стаціонарний режим, пуск, зміна продуктивності, зупинення, гарячий резерв.

1.3.54. Залишковий ресурс

– сумарне напрацювання об’єкта з моменту контролю його технічного стану до переходу в граничний стан.
1.3.55. Нормативна документація (НД)

– правила, галузеві і державні стандарти, технічні умови, керівні документи на проектування виготовлення, ремонт, реконструкцію, монтаж, налагодження, технічне діагностування, опосвідчення та експлуатацію.

1.3.56. Строк служби посудин

– тривалість експлуатації посудини в календарних роках до переходу в граничний стан.

1.3.57. Зразок-свідок

– зразок, виготовлений за тією самою технологією, що і посудина, придатний для визначення фізико-механічних характеристик матеріалу.

1.3.58. Власник посудини

– підприємство, організація, громадянин, у власності якого знаходиться посудина і який несе відповідальність за безпечну її експлуатацію у відповідності з діючим законодавством.

1.3.59. Головна організація по посудинах

– організація, уповноважена Держ­наглядохоронпраці проводити
науково-дослідні роботи по удосконаленню посудин та їх безпечній експлуатації.

1.3.60. Спеціалізована організація по посудинах

– організація, яка має дозвіл Держ­наглядохоронпраці на прове­дення в повному обсязі або частково: проектно-конструкторських робіт по створенню, реконструкції і ремонту посудин; виготовлення, реконструкцію, монтаж, ремонт посудин та їх налагодження, діагностику.

1.3.61*. Орган з сертифікації

– спеціалізована організація, що акредитована Держстандартом України за поданням Держнагляд­охоронпраці України на виконання робіт з сертифікації продукції (у цих Правилах – посудин, що працюють під тиском, та їх елементів).

1.3.62. Експертно-технічний центр (далі – ЕТЦ)


– організація, яка має дозвіл ор­ганів Держнаглядохоронпраці (або входить в його систему) на право виконання робіт по оцінці технічного стану посудини (діагностика, технічне опосвідчення, випробування і т. д.).

1.3.63*. Експерт ЕТЦ

– фахівець ЕТЦ, навчений і атестований у встановленому Держнаглядохоронпраці України порядку.

1.3.64. Держнаглядохоронпраці України

– центральний орган по нагляду за охороною праці (Комітет).

1.3.65. Орган Держна­глядохоронпраці

– територіальне управління Держ­наглядохоронпраці в областях і Республіці Крим1.4. Проектування

1.4.1. Проекти посудин та їх елементів (в тому числі запасних частин до них), а також проекти їх монтажу або реконструкції повинні виконуватися головними (конструкторськими) організаціями, що мають дозвіл органів Держнаглядохоронпраці України на виконання відповідних робіт.

1.4.2. При проектуванні, виготовленні, монтажі та ремонті посудин вибухопожежонебезпечних виробництв повинні виконуватися вимоги «Загальних правил вибухобезпечності для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв».

1.4.3. Керівники і фахівці, зайняті проектуванням, виготовленням, реконструкцією, монтажем, налагодженням, ремонтом, діагностикою та експлуатацією посудин, повинні пройти перевірку знань цих Правил відповідно до «Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку працівників з питань охорони праці», затверджених Держнагляд­охоронпраці України.

1.4.4. Проекти і технічні умови на виготовлення посудин повинні бути узгоджені та затверджені в установленому порядку.

Будь-які зміни в проекті та нормативних документах (НД), необхідність в яких може виникнути при виготовленні, реконструкції, монтажі, налагодженні, ремонті або експлуатації посудин, повинні бути узгоджені з організацією – розроблювачем проекту і НД. У разі неможливості виконання цієї умови допускається погодження змін у проекті і НД з головною організацією.

1.4.5. Відступи від НД допускаються за узгодженням з організацією, яка затвердила цю документацію. Якщо вказані документи узгоджені з Держнаглядохоронпраці України, то і відступи повинні бути узгоджені з Держнаглядохоронпраці України.

1.4.6*. Відхилення від цих Правил можуть бути допущені тільки у виняткових випадках з дозволу Держнаглядохоронпраці України. Для отримання дозволу необхідно подати Держнаглядохоронпраці України відповідні обгрунтування, а в разі необхідності – також висновок ЕТЦ або головної (додаток 1) чи спеціалізованої організації, що має дозвіл Держ­наглядохоронпраці України, отриманий в установленому порядку. Копія дозволу на відхилення від Правил додається до паспорта посудини.

1.4.7*. Відповідність посудин або їх елементів вимогам цих Правил повинна бути підтверджена виготовлювачем (постачальником) сертифікатом відповідності, виданим органом з сертифікації, акредитованим Держстандартом України. Копія сертифіката відповідності додається до паспорта посудини.

^ 1.5. Відповідальність за порушення Правил

1.5.1. Ці Правила обов’язкові для виконання всіма посадовими особами, фахівцями та громадянами, зайнятими проектуванням, виготовленням, реконструкцією, монтажем, ремонтом, налагодженням, технічним діагностуванням та експлуатацією посудин.

1.5.2. За правильність конструкції посудини, розрахунку її на міцність та вибору матеріалу, за якість виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту та технічного діагностування, а також за відповідність посудини вимогам цих Правил відповідає організація або підприємство (незалежно від форм власності, відомчої належності та господарської діяльності), що виконували відповідні роботи.

1.5.3. Видача посадовими особами вказівок або розпоряджень, що змушують підлеглих порушувати Правила безпеки та інструкції з безпечної експлуатації посудин, самовільне відновлення робіт, припинених органами Держна­глядохоронпраці, а також невжиття заходів для усунення порушень Правил та інструкцій, які допускаються робітниками та іншими підпорядкованими особами, є грубим порушенням цих Правил.

1.5.4*. Особи, винні у порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
1.6. Порядок розслідування аварій та нещасних випадків

1.6.1. Розслідування аварій та нещасних випадків, пов’язаних з експлуатацією посудин, що працюють під тиском, повинно проводитись згідно з «Положенням про роз­слідування та облік нещасних випадків, аварій і профзахворювань на виробництві», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 р. № 623.

1.6.2. Про кожну аварію, смертельний або груповий нещасний випадок, пов’язаний з обслуговуванням посудин, що працюють під тиском, їх власник повинен негайно повідомити місцевий орган Держнаглядохоронпраці та інші організації, згідно з Положенням, вказаним у ст. 1.6.1 цих Правил.

1.6.3. До прибуття представника Держнаглядохоронпраці на підприємство для розслідування обставин і причин аварії або нещасного випадку власник посудини зобов’язаний забезпечити збереження всіх обставин аварії (нещасного випадку), якщо це не загрожує життю людей і не веде до подальшого розвитку аварії.

^ 2. КОНСТРУКЦІЯ ПОСУДИН


2.1. Загальні вимоги

2.1.1. Конструкція посудин повинна забезпечувати працездатність, надійність, довговічність і безпеку експлуатації протягом розрахованого строку служби і передбачати можливість проведення технічного огляду, цілковитого випорожнення, очистки, промивки, продувки, ремонту, експлуата­ційного контролю металу та з’єднань.

2.1.2. Для кожної посудини має бути встановлений і вказаний в паспорті розрахунковий (допустимий) строк служби з урахуванням умов експлуатації.

2.1.3. Пристрої, які заважають зовнішньому і внутрішньому оглядам посудин (мішалки, змійовики, оболонки, тарілки, перегородки та інші пристрої), повинні бути, як правило, знімними. В разі застосування приварних пристроїв повинна бути передбачена можливість їх видалення з подальшою установкою. Порядок знімання й установки цих пристроїв має бути вказаний в Інструкції з монтажу та експлуатації.

2.1.4. Якщо конструкція посудин не дозволяє проводити зовнішній і внутрішній огляди або гідравлічне випробування, передбачені вимогами цих Правил, розробником проекту посудини в Інструкції по монтажу та експлуатації мусять бути вказані методика, періодичність й обсяг контролю, виконання яких забезпечить своєчасне виявлення та усунення дефектів.

2.1.5. Конструкція внутрішніх пристроїв повинна забезпечувати видалення із посудин повітря при гідравлічному випробуванні і води після гідравлічного випробування.

2.1.6. Посудини повинні мати штуцери для наповнення і зливу води, а також видалення повітря при гідравлічному випробуванні.

2.1.7. На кожній посудині повинен бути передбачений вентиль, кран або інший пристрій, що дозволяє здійснювати контроль за відсутністю тиску в посудині перед його відкриванням, при цьому відвід середовища повинен бути напрямлений в безпечне для обслуговуючого персоналу місце.

2.1.8. Розрахунок на міцність посудин та їх елементів повинен проводитися за діючою НД, узгодженою з Держна­глядохоронпраці України. Посудини, призначені для роботи в умовах циклічних і знакоперемінних навантажень, мають бути розраховані на міцність з урахуванням цих навантажень.

2.1.9. Посудини, що в процесі експлуатації змінюють своє положення в просторі, повинні мати пристрої, які б запобігали їх самоперекиданню.

2.1.10. Конструкція посудин, які обігріваються гарячими газами, повинна забезпечувати надійне охолодження стінок, що знаходяться під тиском, до розрахункової температури.

2.1.11. Для перевірки якості приварки кілець, що зміцнюють отвори для люків, лазів і штуцерів, повинен бути передбачений нарізний контрольний отвір в кільці, якщо воно приварене із зовнішнього боку, або в стінці, якщо кільце приварене з внутрішнього боку посудини.

Ця вимога поширюється також на приварювані ззовні до корпусу накладки або інші елементи.

2.1.12. Експлуатація електричного обладнання посудин повинна відповідати «Правилам технічної експлуатації електроустановок споживачів» і «Правилам технічної безпеки при експлуатації електроустановок споживачів».

^ 2.2. Люки, лючки, кришки

2.2.1. Посудини повинні бути забезпечені необхідною кількістю люків та оглядових лючків, що забезпечують огляд, очистку і ремонт посудин, а також монтаж і демонтаж розбірних внутрішніх пристроїв.

Посудини, що складаються з циліндричного корпусу і решіток із закріпленими в них трубками (теплообмінники); посудини, призначені для транспортування і зберігання криогенних рідин, а також посудини, призначені для роботи з речовинами 1-го і 2-го класів небезпеки за ГОСТ 12.1.007, які не викликають корозії і накипу, допускається виготовляти без люків і лючків незалежно від діаметру посудин, за умови виконання вимог ст. 2.1.4 цих Правил.

2.2.2. Посудини з внутрішнім діаметром більше 800 мм повинні мати люки, а з внутрішнім діаметром 800 мм і менше – лючки.

2.2.3. Внутрішній діаметр круглих люків мусить бути не менше 400 мм. Розміри овальних люків за найменшими і найбільшими осями на просвіту повинні бути не менше 325х400 мм.

Внутрішній діаметр круглих або розмір за найменшою віссю овальних лючків повинен бути не менше 80 мм.

2.2.4. Люки, лючки необхідно розташовувати в місцях, доступних для обслуговування. Вимоги до обладнання, розміщення та обслуговування оглядових вікон в барокамерах визначаються проектною організацією і повинні бути вказані в інструкції підприємства-виготовлювача.

2.2.5. Кришки люків повинні бути знімними. На посудинах, ізольованих на основі вакууму, допускаються приварні кришки.

2.2.6. Кришки масою більше 20 кг повинні бути забезпечені підйомно-поворотними або іншими пристроями для їх відкривання і закривання.

2.2.7. Конструкція шарнірно-відкидних або вставних болтів, хомутів, а також затискних пристроїв люків, кришок та їх фланців повинна запобігати їх самодовільному зсуву.

2.2.8. При наявності на посудинах штуцерів, фланцевих роз’єднань, знімних днищ або кришок, внутрішні діаметри яких не менші за вказані для люків у ст. 2.2.3 цих Правил, що забезпечує можливість проведення внутрішнього огляду, допускається люки не передбачати.

^ 2.3. Днища посудин

2.3.1. У посудинах застосовуються днища: еліптичні, напівсферичні, торосферичні, сферичні невідбортовані, конічні відбортовані, конічні невідбортовані, плоскі відбортовані, плоскі невідбортовані.

2.3.2. Еліптичні днища повинні мати висоту випуклої частини, виміряну по внутрішній поверхні, не менше 0,2 внутрішнього діаметра днища. Допускається зменшення цієї величини за узгодженням з головною організацією.

2.3.3. Торосферичні (коробові) днища повинні мати:

– висоту випуклої частини, виміряну по внутрішній поверхні, не менше 0,2 внутрішнього діаметра;

– внутрішній радіус відбортовки не менше 0,1 внутрішнього діаметра днища;

– внутрішній радіус кривизни центральної частини не більше внутрішнього діаметра днища.

2.3.4. Сферичні невідбортовані днища можуть застосовуватись з приварними фланцями, при цьому:

– внутрішній радіус сфери днища повинен бути не більше внутрішнього діаметра посудини;

– зварне з’єднання фланця з днищем виконується з суцільним проваром.

2.3.5. У зварних випуклих днищах за винятком напівсферичних, що складаються з декількох частин із розташуванням зварних швів по хорді, відстань від осі зварного шва до центру днища повинна бути не більше 1/5 внутрішнього діаметра днища. Кругові шви випуклих днищ повинні розміщуватися на відстані не більше 1/3 внутрішнього діаметра днища.

2.3.6. Конічні невідбортовані днища повинні мати центральний кут не більше 45°. За висновками головної організації з апаратобудування, центральний кут може бути збіль­шений до 60°.

2.3.7. Плоскі днища з кільцевою канавкою і циліндричною частиною (бортом), виготовлені механічною розточкою, повинні виготовлятися з поковки. Допускається виготовлення відбортованого плоского днища з листа, якщо відбортовка виконується штамповкою або обкаткою кромки листа з вигином 90°.

2.3.8. Для відбортованих і перехідних елементів посудин, за винятком випуклих днищ, компенсаторів і витягнутих горловин під приварку штуцерів, відстань L від початку закруглення відбортованого елемента до відбортованої кромки в залежності від товщини S стінки відбортованого елемента має бути не меншою за вказану в табл. 1.

Таблиця 1


Товщина стінки відбортованого елемента, S, мм

Відстань до відбортованої кромки, не менше, L, мм

До 5

15

Понад 5 до 10

2S+ 5

Понад 10 до 20

S+15

Понад 20 до 150

S/2+25

Понад 150

1002.4. Зварні шви та їх розташування

2.4.1. При зварюванні обичайок і труб, приварюванні днищ до обичайок мають застосовуватись стикові шви з повним проплавленням.

Допускаються зварні з’єднання втавр і кутові з повним проплавленням для приварювання плоских днищ, плоских фланців, трубних решіток, штуцерів, люків, оболонок.

Застосування напускових зварних швів допускається при приварюванні до корпусу закріплюючих кілець, опорних елементів, підкладних листів, пластин під площадки, сходів, кронштейнів тощо.

2.4.2. Конструктивний з
еще рефераты
Еще работы по разное