Реферат: Тест структури інтересів І схильностей (сіс) Інструкція


ТЕСТ СТРУКТУРИ ІНТЕРЕСІВ І СХИЛЬНОСТЕЙ (СІС)


Інструкція: перед вами перелік деяких видів діяльності. Ознайомтеся з ними уважно й виберіть ті, котрими ви б хотіли займатися. При виборі варто враховувати лише наявність вашого бажання займати­ся тими або іншими видами діяльності й не брати до уваги, чи є у вас для цього не­обхідні знання, уміння й умови для їхнього виконання. Відзначте, будь ласка, на ар­куші відповідей порядкові номери вибраних вами видів діяльності.

1. Читання творів давньогрецьких та індійських філософів.

2. Аналіз стану зарубіжної й вітчизня­ної економіки.

3. Вивчення граматики якоїсь іноземної мови.

4. Вивчення історії України.

5. Ознайомлення з методами розсліду­вання злочинів.

6. Ознайомлення з методами надання першої медичної допомоги.

7. Ознайомлення з виникненням і роз­витком математичних знань у древньому Єгипті й Греції.

8. Ознайомлення зі сферами застосу­вання атомної енергії в народному госпо­дарстві.

9. Вивчення наявних у природі вибухо­вих і займистих речовин.

10. Ознайомлення з історією виникнен­ня життя на Землі.

11. Ознайомлення з будовою комп'ютер­ної техніки.

12. Вивчення фізичних властивостей шарів земної кори.

13. Вивчення Правил і закономірностей логічного мислення.

14. Вивчення законів ціноутворення.

15. Вивчення древніх рукописів.

16. Ознайомлення з епохою Петра І.

17. Вивчення законів кримінального кодексу.

18. Ознайомлення з комплексами фізичних вправ для профілактики й ліку­вання серцево-судинних захворювань.

19. Робота над удосконаленням шкільного підручника з математики.

20. Ознайомлення із властивостями лазерних і рентгенівських променів.

21. Вивчення властивостей хімічних ре­човин, що входять до складу, живого орга­нізму.

22. Вивчення законів успадкування дітьми батьківських ознак.

23. Вивчення алгоритмічних мов про­грамування.

24. Ознайомлення з особливостями роз­ташування та з міжнародними економіч­ними зв'язками якоїсь країни.

25. Ознайомлення з основними теоре­тичними ідеями сподвижників К.Маркса.

26. Ознайомлення з поняттям «продук­тивність праці» і з факторами її зростання.

27. Читання творів сучасних поетів і письменників.

28. Вивчення історії країн давнього світу.

29. Ознайомлення із правами й обов'яз­ками громадянина України.

30. Ознайомлення з новітніми метода­ми лікування злоякісних пухлин.

31. Пошук розв'язання дотепер нероз­в'язаних математичних завдань (напри­клад, два завдання про прості числа).

32. Вивчення теорії відносності Ейн­штейна.

33. Ознайомлення зі способами одер­жання золота з простого металу, запропо­нованими древніми алхіміками.

34. Вивчення впливу популяцій одних видів рослин і тварин на життєдіяльність інших у природних умовах.

35. Розбір завдання й пошук найбільш раціональних способів його розв'язання за допомогою комп'ютера.

36. Вивчення клімату, рослинного й тва­рини світу австралійського континенту.

37. Аналіз і вивчення основних причин виникнення Християнства.

38. Вивчення проблем трудової зайня­тості населення в масштабах нашої області.

39. Читання критичних статей про літе­ратуру.

40. Вивчення історії відкриття Америки.

41. Ознайомлення із причинами й істо­рією виникнення законів і правових норм.

42. Вивчення симптомів і методів ліку­вання розповсюджених дитячих хвороб.

43. Міркування над доведенням оригінальної математичної теорії (поки що не має доказу).

44. Ознайомлення із принципами роботи реактивного двигуна.

45. Вивчення хімічного складу повітря.

46. Вивчення основних закономірнос­тей роботи внутрішніх органів здорового організму.

47. Вивчення правил складання ком­п'ютерних програм.

48. Ознайомлення з гіпотезами про ви­никнення планет Сонячної системи.

49. Аналіз і обговорення сучасних по­літичних подій у нашій країні.

50. Ознайомлення із причинами виник­нення грошей і їхньою функцією в суспіль­ному виробництві.

51. Читання літературних журналів ми­нулого століття.

52. Аналіз причин і наслідків французь­кої буржуазної революції,

53. Ознайомлення з правами та обов'яз­ками у випадку одержання спадщини.

54. Ознайомлення з методами народної медицини,

55. Вивчення правил побудови фігур за допомогою осьової симетрії.

56. Спостереження за змінами власти­востей фізичного тіла у вакуумі.

57. Дослідження властивостей нової ре­човини.

58. Вивчення будови одноклітинних тварин і рослин.

59. Порівняння технічних характерис­тик комп'ютерів різних систем.

60. Вивчення причин виникнення й ут­ворення мінералів і гірських порід.

61. Обговорення політичних подій, що відбуваються у світі.

62. Облік і контроль довгого обігу (видат­ку й прибутку) в торговельному закладі.

63. Бесіда-інтерв'ю з відомою в країні людиною.

64. Участь в історико-археологічних роз­копках.

65. Участь в охороні правопорядку.

66. Вивчення за допомогою біохімічних методів крові хворого.

67. Обчислення площі поверхні фігури складної форми.

68. Аналіз радіоактивних елементів, що входять до складу граду.

69. Готування лікарських препаратів.

70. Вивчення внутрішньої будови тварини.

71. Ремонт побутових електроприладів.

72. Участь у геологічних маршрутах з метою добору зразків і складання геологіч­ної карти гірської місцевості або зони пус­тель.

73. Участь в опитуванні населення із приводу якоїсь події, явища.

74. Підрахунок очікуваного прибутку в комерційній операції.

75. Переклад художнього твору з інозем­ної мови.

76. Робота в історико-етнографічному музеї.

77. Участь в обшуку квартири підозрю­ваного в злочині.

78. Медичне обстеження людини й по­становка діагнозу.

79. Спрощення складного математич­ного виразу.

80. Визначення швидкості польоту тіла за допомогою розрахунків.

81. Готування суміші за допомогою скла, що не б'ється.

82. Спостереження за живою кліткою в мікроскоп.

83. Монтаж радіосхем для комп'ютерної техніки.

84. Складання карти невідомої місце­вості.

85. Участь у дискусіях і обговорення за­гальних світоглядних проблем (про сенс життя на землі, про призначення людини вжитті...).

86. Розрахунок фонду заробітної плати для співробітників або установи.

87. Збирання зразків народної твор­чості (частівок, прислів'їв, легенд...).

88. Участь в охороні й реставрації істо­ричних пам'яток.

89. Ведення протоколу судового засідан­ня.

90. Догляд за хворим.

91. Складання й розв'язання математичних головоломок.

92. Ремонт і монтаж електропроводки.

93. Визначення лабораторними мето­дами складу невідомої речовини.

94. Вироблення у тварин умовного реф­лексу.

95. Складання програми для комп'ютера.

96. Робота на горнозбагачувальному комбінаті, що видобуває мідну руду.

97. Міркування над змістом і значенням таких слів, як «дружба», «любов», «патріотизм».

98. Підрахунок збитків підприємства через виробництво неякісної продукції.

99. Участь в обговоренні літературного твору.

100. Підготовка лекції про древні племена, що проживали на території України.

101. Участь у затримці злочинця.

102. Участь у хірургічній операції.

103. Розмітка земельної ділянки під зведення будинку з використанням знання з галузі геометрії.

104. Визначення ваги тіла, зануреного в різні рідини.

105. Одержання складних хімічних речовин шляхом з'єднання простих речовин.

106. Збір і складання гербаріїв, букетів.

107. Складання ігрової програми на комп'ютері.

108. Проведення геодезійної зйомки для складання плану місцевості.

109. Дослідження соціальних проблем на підприємстві.

110. Підрахунок витрат на виробництво якогось виду продукції.

111. Виправлення граматичних помилок у літературному тексті.

112. Збір і систематизація документів, що свідчать про роботу підпільної організації в роки війни.

113. Розгляд конфліктних ситуацій, що потребують знань основ законодавства.

114. Складання рекомендацій з дієтичного харчування для хворого.

115. Вираження математичних закономірностей у вигляді формул, графіків.

116. Визначення щільності газу за допомогою спеціального приладу.

117. Визначення кількості йоду й кислоти в мінеральній воді.

118. Вирощування квітів у парниках.

119. Робота на персональному комп'ютері.

120. Розвідка запасів підґрунтових вод.

Бланк відповідей1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

8

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

0

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

2

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

4

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

6

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

8

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

10

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

Кіл. виб.

Кіл. виб.


Кіл. виб.


Кіл. виб.


Кіл. виб.


Кіл. виб.


Кіл. виб.


Кіл. виб.


Кіл. виб.


Кіл. виб.


Кіл. виб.


Кіл. виб.

філософія

економіка

мови

історія

право

медицина

математика

фізика

хімія

біологія

інформатика

географія
еще рефераты
Еще работы по разное