Реферат: Міністерство освіти І науки УкраїниМіністерство освіти і науки України Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

НАКАЗ


21.10.2010  м. Київ № 969/922/216Про організацію та вдосконалення

навчання з питань охорони праці,

безпеки життєдіяльності та

цивільного захисту у вищих

навчальних закладах України


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.11.2010 за № 1057/18352


Відповідно до частини восьмої статті 18 Закону України „Про охорону праці”, статті 33 Закону України „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, Закону України „Про правові засади цивільного захисту”, пункту 2 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511, та з метою забезпечення підвищення рівня знань студентів, курсантів та слухачів вищих навчальних закладів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту


НАКАЗУЄМО:


1. Встановити, що нормативні навчальні дисципліни „Безпека життєдіяльності”, „Основи охорони праці”, „Охорона праці в галузі” та „Цивільний захист” вивчаються всіма студентами, курсантами та слухачами вищих навчальних закладів України (далі – студенти), крім навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України:

„Безпека життєдіяльності” – на 1-му чи 2-му курсі із загальним обсягом не менше 1,5 кредиту EСTS (54 академічні години). Форма підсумкового контролю знань – диференційований залік;

„Основи охорони праці” – на 2-му чи 3-му курсі (молодший спеціаліст), на 4-му курсі (бакалавр) із загальним обсягом не менше 1,5 кредиту EСTS (54 академічні години). Форма підсумкового контролю знань – іспит;

„Охорона праці в галузі” – на 4-му курсі (молодший спеціаліст), на 5-му курсі (спеціаліст, магістр) із загальним обсягом не менше 1 кредиту EСTS (36 академічних годин). Форма підсумкового контролю знань – іспит;

„Цивільний захист” (замість дисципліни „Цивільна оборона”) – на 5-му чи 6-му курсі (спеціаліст, магістр) із загальним обсягом не менше 1 кредиту EСTS (36 академічних годин). Форма підсумкового контролю знань – диференційований залік.


2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (Удод О.А.), Науково-методичній комісії з цивільної безпеки Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України (Запорожець О.І.) разом із Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України (Босак В.В.), Державним підприємством „Головний навчально-методичний центр Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці” Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Баженов О.К.):

розробити та подати у тримісячний строк після набрання чинності цим наказом на затвердження до Міністерства освіти і науки України проекти типових програм нормативних навчальних дисциплін: „Основи охорони праці”, „Охорона праці в галузі”, „Безпека життєдіяльності” та „Цивільний захист”.


3. Міністерству освіти і науки України:


3.1. Затвердити типові програми нормативних навчальних дисциплін:

„Основи охорони праці” та „Охорона праці в галузі” за погодженням з Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;

„Безпека життєдіяльності” та „Цивільний захист” за погодженням з Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.


3.2. Забезпечити внесення необхідних змін до складових галузевих стандартів вищої освіти підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів та магістрів.


3.3. Розмістити наказ на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.


4. Керівникам вищих навчальних закладів України:


4.1. Забезпечити вивчення нормативних навчальних дисциплін „Безпека життєдіяльності”, „Основи охорони праці”, „Охорона праці в галузі” та „Цивільний захист” у порядку, встановленому пунктом 1 цього наказу. Внести відповідні зміни до навчальних планів.


4.2. Передбачити включення відповідних розділів з питань охорони праці до робочих навчальних програм, програм практик студентів.


4.3. Здійснювати планування навчального навантаження для проведення викладачами з охорони праці та цивільного захисту консультацій з відповідних розділів дипломних проектів (робіт) в обсягах не менше 1 години на студента (молодший спеціаліст, бакалавр) та не менше 1,5 години на студента (спеціаліст і магістр).


4.4. Включати викладачів з охорони праці та цивільного захисту до складу державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій під час захисту дипломних проектів (робіт) та складання державних екзаменів.


4.5. Забезпечити проходження навчання педагогічних та науково-педагогічних працівників, які викладають дисципліни з охорони праці та цивільного захисту і беруть участь в роботі державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 874 „Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту” та Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (із змінами) (далі – Типове положення).


4.6. Під час проведення державного екзамену вводити до індивідуальних комплексних контрольно-кваліфікаційних завдань питання з охорони праці. У дипломних проектах (роботах) молодших спеціалістів і бакалаврів включати окремий розділ „Охорона праці”, спеціалістів і магістрів – окремий розділ „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях”.


5. Головам робочих груп з розробки стандартів вищої освіти, головам науково-методичних комісій з вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України при розробці та експертизі складових галузевих стандартів (відповідно) забезпечити визначення професійних компетенцій фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту та їх відображення в освітньо-професійних програмах.


6. Державній інспекції навчальних закладів Міністерства освіти і науки України (Бурлаков О.М.) включати до планів перевірок вищих навчальних закладів питання щодо організації навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. Залучати до відповідних перевірок фахівців Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (за згодою).


7. Державній інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (Стоєцький В.Ф.) при проведенні перевірок та оцінки готовності функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту приділяти особливу увагу стану навчання студентів з нормативних навчальних дисциплін „Безпека життєдіяльності” та „Цивільний захист”.


8. Державному підприємству „Головний навчально-методичний центр Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці” (Баженов О.К.) забезпечити проведення навчання та перевірки знань керівників та викладачів кафедр охорони праці вищих навчальних закладів відповідно до вимог пункту 5.2 глави 5 Типового положення.


9. Міністерству освіти і науки України, Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державному комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду привести нормативно-правові акти у відповідність до вимог цього наказу.


10. Контроль за виконанням цього наказу в межах повноважень покласти на заступника Міністра освіти і науки України Суліму Є.М., першого


заступника Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Бута В.П., першого заступника Голови Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду Суслова Г.М.


11. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр освіти і науки України Д.В. Табачник ^ Т.в.о. Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи М.В. Болотських Голова Державного комітету України ^ з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду О.І. Хохотва


Погоджено:


МОН

МНС

Держгірпромнагляд


Заступник Міністра

Перший Заступник Міністра

Перший заступник ГоловиЄ.М. СулімаВ.П. БутГ.М. Суслов


Директор департаменту вищої освіти


Начальник управління освіти і науки


Завідувач сектору нормативно-правової роботиЯ.Я. БолюбашО.П. ЄвсюковЛ.А. Таірова


Директор адміністративно-господарського департаменту


Начальник Управління

юридичного забезпечення


О.В. Ворошиловський


Р.П. Матвієнко

Начальник юридичного управління

О.О. Кравченко

Проект вносять:

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНІнститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України

Відділ охорони праці управління нормативно-правового та юридичного забезпечення ДержгірпромнаглядуО.А. УдодВ.В. Босак Н.В. Віжул


Розрахунок розсилки:

МОН - 1 прим.

МНС - 1 прим.

Держгірпромнагляд - 1 прим.

ВСЬОГО: 3 прим.

еще рефераты
Еще работы по разное