Реферат: Опис модуля Назва модуля: Ділова комунікація. Код модуля: ітпк 6020 С01


Опис модуля


Назва модуля: Ділова комунікація.

Код модуля: ІТПК_6020_С01

Тип модуля: обов’язковий.

Семестр: IY семестр.

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90; аудиторних – 32 год. (16 год. – лекції, 16 год – семінарські заняття).

Лектор: к.п.н., доц. Вербицька Поліна Василівна

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студенти мають знати теоретичні засади розвитку комунікативної культури як соціокультурного феномену, засвоїти основні поняття і моделі ділової поведінки; уміти застосовувати набуті знання та вміння у професійній діловій комунікації.

Cпосіб навчання: аудиторне.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: етика та естетика, діловодство, підготовка інформаційних документів та документування документів, діловий етикет, промислова естетика, комунікативні технології в інформаційному суспільстві.

Зміст модуля: Теоретичні засади ділової комунікації; Структура комунікативного процесу; Ефективні засади ділового спілкування; Соціально-психологічні основи ділової комунікації; Етика ділових відносин; Особливості та засоби вербальної та невербальної комунікації; Ділова комунікація як складова корпоративної культури; Ділова культура як засіб розв’язання конфлікту; Ділова комунікація у співпраці з іноземними партнерами; Ділова комунікація у професійній сфері; Діловий стиль та діловий імідж.

Рекомендована література: Чайка Г.Л. Культура ділового спілкування менеджера: Навч. Посіб / Г.Л.Чайка. – Київ: Знання, 2005. – 442 с.; Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручник / Н.Ю.Бутенко. – К.:КНЕУ, 2006. – 384с.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття-тренінги, активні та інтерактивні методи навчання.

Методи і критерії оцінювання:

Поточний контроль (40%): усне опитування, презентації;

Підсумковий контроль: тестування (60%), контрольна робота (60%).

Мова навчання: українська.
еще рефераты
Еще работы по разное