Реферат: Дистанційна освіта очима потенційних споживачів

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Розрахункова робота з дисципліни

«Методологія, методи та технології соціологічного дослідження»

«Дистанційна освіта очима потенційних споживачів:

перспективи впровадження та попит»

Перевірила: Виконала:

Кучма студентка III курсу

Анна Миколаївнагрупи АМ-54

Грицай Н. А.

Київ — 2007

Програма соціологічного дослідження

1. Обґрунтування актуальності теми даного соціологічного дослідження.

Сучасні тенденції в освіті вимагають великої гнучкості та динамічності в організації навчального процесу. Розвиток економіки і галузей народного господарства створює потребу в професійних кадрах нових спеціальностей. Навіть класичні спеціальності вимагають модернізації процесу навчання в умовах стрімкого розвитку науки і техніки. Виникає потреба автоматизувати завдання планування навчального процесу по здобуттю тієї чи іншої фахової кваліфікації. Задача створення навчального плану вимагає великих зусиль, високого педагогічного професіоналізму і широкого аналізу вимог до якостей нової спеціальності. То ж використання високих технологій у розв’язанні цієї проблеми має потенціал збільшити ефективність та знизити собівартість процесу планування навчання.

Сьогодні основним пріоритетом розвитку будь-якої розвиненої країни та її стратегією є покращення якості освіти і, в першу чергу, ефективне запровадження інформаційних та комунікаційних технологій ( ІКТ) в освіту. Так, для країн Європейського Союзу та інших економічно стабільних країн світу застосування комп'ютерних технологій, розвиток дистанційних форм навчання, розвиток інститутів відкритої освіти є чи не найважливішими завданнями сьогоденних державних програм. Процеси переходу суспільства від індустріального до інформаційного суспільства, соціально-економічні зміни, що відбуваються в сьогодні, вимагають суттєвих змін у багатьох сферах діяльності суспільних систем. В першу чергу це стосується реформування освіти.

Розвиток нових технологій в освіті у розвинених країнах світу можна розглядати у контексті концепції «Освіти для всіх», яку проголосили вагомі міжнародні організації, що опікуються освітою, серед яких Світовий Банк, ООН, ЮНЕСКО та багато інших. Прискорений розвиток технологій, ринок праці вимагає від молоді бути конкурентноздатним та спроможним навчатись впродовж життя. Однією з причин прискореного попиту на дистанційні форми навчання у світі стали тенденції підвищення платні за навчання у ВНЗ у багатьох країнах світу, зокрема і в Україні. У порівнянні з підвищенням плати за навчання кошти, що відводяться на зберігання та передачу інформації електронним шляхом не є значними, а тому дистанційні форми передачі інформації та знань складають серйозну конкуренцію традиційним та паперовим засобам. Необхідно зазначити, що темпи зберігання, накопичення та передачі інформації сьогодні збільшуються у 50 разів кожні півтора року. Така технологічна хвиля й спричиняє основні зміни у пошуку шляхів надання освіти у світі, в центрі якої знаходяться засоби, які спроможні швидко передавати зображення, звук, друковані масиви інформації через комп'ютерні мережі та мультимедійні засоби. Застосування ІКТ в освіті дає змогу отримувати кращі світові знання у всіх куточках світу через супутникові, кабельні, комп'ютерні засоби зв'язку та оперувати значною кількістю інформації.

Важливо зазначити, що освіта завжди була та залишається найбільш консервативною галуззю діяльності людини. Однак, обсяг знань поступово зростає, а технології передачі інформації залишалися незмінними. Саме інноваційні підходи покликані подолати проблему так званогоінформаційного вибуху, яким характеризується сучасне українське суспільство.

Мова гіпертексту відкрила новий формат для подачі наукової інформації. Сьогодні практично всі системи дистанційного навчання в тій чи іншій мірі використовують принципи гіпертекстової передачі текстових даних. Такий спосіб отримання інформації надзвичайно зручний та практичний.

Українська освіта потребує приведення всіх її компонентів до загальноприйнятних світових стандартів. Важливе місце у розвитку системи освіти соціально та економічно розвинені країни світу відводять сьогодні інформаційним технологіям, зокрема розвиткові системи дистанційної освіти.

2. Формулювання проблеми дослідження.

Серед проблем даного соціологічного дослідження можна виділити наступні:

· визначення перспектив впровадження та розвитку дистанційної освіти в Україні;

· визначення рівня обізнаності населення України з такою формою навчання як дистанційна освіта;

· окреслення умов для введення дистанційної освіти в Україні;

· визначення потенційних споживачів дистанційної освіти;

· дослідження відношення попиту та пропозиції на дистанційну освіту.

Кожна с наведених проблем потребує детальної розробки запитань, що буде представлено нижче.

3. Формулювання мети та завдань дослідження.

Метою даногосоціологічного дослідженняє вивчення перспектив впровадження та умов розвитку дистанційної освіти в Україні; рівень підготовки та інформованості українського населення в області дистанційної освіти; формулювання рекомендацій потенційним споживачам щодо користування послугами дистанційної освіти.

Далі слідує перелік основних завдань соціологічного дослідження:

1. дослідити перспективи впровадження та умови розвитку дистанційної освіти в Україні;

2. дослідити рівень проінформованості українського населення в області дистанційної освіти;

3. визначити коло потенційних споживачів дистанційної освіти;

4. визначити відношення попиту та пропозиції в дистанційній освіті;

5. дослідити проблеми та недоліки дистанційної освіти в Україні.

4. Визначення об’єкта та предмета дослідження.

Об’єктом дослідження виступає повнолітнє населення центрів адміністративно – територіальних одиниць України, яке бажає отримувати другу вищу освіту з допомогою інформаційних та комунікаційних технологій.

Предметом дослідження є ставлення повнолітнього населення України до впровадження, умов та перспектив розвитку дистанційної освіти в Україні.

5. Обґрунтування генеральної сукупності.

Оскільки об’єктом виступає повнолітнє населення центрів адміністративно – територіальних одиниць України, то генеральна сукупність буде складатися з чисельності населення віком від 18 років, що мешкає в обласних центрах України, в м. Києві та Севастополі. За даними статистичного щорічника України за 2007 рік, чисельність повнолітнього населення, яке проживає в містах – центрах адміністративно – територіальних одиниць України становить 15 357 860.

6. Правила формування вибіркової сукупності та розрахунок її обсягу.

Формула розрахунку вибіркової сукупності: n=δ²*t²*N/N*Δ²+t²*δ², де

N= 15357860 δ= 0.5

Δ= 2 % t= 2

n = (4*0,25*15357860)/( 15357860*0,0004+4*0,25) = 2 499,5932

За допомогою розрахунку обсягу вибіркової сукупності було визначено, що потрібно опитати 2500 осіб, при цьому коефіцієнт, що відображає рівень довірчої ймовірності дорівнює 2, а гранично допустима похибка – 2%.

В даному дослідженні максимально ефективним буде застосовання

гніздової вибірки, оскільки опитуваннябуде проводитися по основним містам України.

З 2500/25 = 100, отже в кожному місті треба опитати в середньому 100 чоловік, але беручи до уваги різну чисельність обласних центрів, розрахуємо кількість респондентів наступним чином.

В Закарпатті, Житомиру, Сумах, Миколаєві, Тернополі, Чернігові та Черкасах буде опитано 50 чоловік, а в Києві – 250, Дніпропетровьску та Донецьку — по 150 чоловік, Одесі, Луганську та Львові – по 125 осіб, в Полтаві — 75 осіб.

Таким чином, кількість респондентів неоднакова.

7. Обґрунтування методики дослідження.

В даному соціологічному дослідженні для опитування потенційних користувачів дистанційною освітою, максимально ефективним та підходящим буде метод інтерв’ювання з використанням опитувальника (анкети).

Інтерв’ювання буде проводитися у всіх містах – центрах адміністративно – територіальних одиниць України.

8. Інтерпретація та операціоналізація понять.

Інтерпретація понять :

· Дистанційне навчання — спосіб організації процесу навчання, заснований на

використанні сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, що дозволяють здійснювати навчання на відстані без безпосереднього контакту між викладачем й учнем. Таке навчання відбувається в середовищі, що дозволяє передавати великі обсяги різної інформації на великій відстані. Дистанційне навчання є одним із головних шляхів інформатизації і автоматизації освіти та використання новітніх технологій у навчанні, служить підвищенню ефективності освіти як такої.

· Персональний компьютер (ПК) – машина, яка виконує багато

функцій, має програмне забезпечення та перефирію.

· Мережа Internet — світова мережа сполучень, яка звязує ПК зі світовою

павутиною (WWW) та дає доступ до величезних масивів даних та є обов’язковою умовою дистанційної освіти.

· E mail – електронна поштова скринька, на яку можна відсилати

разноманітну інформацію, яка зберігається у віртуальній мережі.

· Друга вища освіта – освіта, яка здобувається після отримання першої, для

розширення знаь та навичок або отримання іншої спеціальності.

Операціоналізація понять :

Дистанційна освіта

Суб’єктивна складова Об’єктивна складова


Потенційні споживачі Власне органцізація ДО

— рівень проінформованості — методи надання завдань

- рівень зацікавленості — методи контролю та оцінювання

— рівень зодоволеності традиційною — тривалість навчання

освітою — ціна навчання

— можливість оплати за дистанційне — престиж дистанційної освіти

навчання

— ставлення до дистанційного навчання

— можливість доступу до інформаційних

джерел та засобів зв’язку.

9. Формулювання гіпотез.

Перша гіпотеза – українське суспільство має низький рівень

інформованості щодо наявності та особливостей такої форми навчання

як дистанційна освіта.

Друга гіпотеза – потенційним користувачем даної послуги є

молодь, зокрема студенти в більшій мірі, ніж дорослі люди.

Трєтя гіпотеза – найбільш привабливою та зручною формою отримання

інформації ( зокрема завдань) дистанційної освіти є Інтернет, рідше

листування.

Четверта гіпотеза – більшість людей зрілого віку бажала б

отримувати таким чином другу вищу освіту, не покидаючи своїх домівок і не

припиняючи працювати.

П’ята гіпотеза – дистанційна освіта має високий рівень попиту.

Анкета

Шановний респонденте!

Соціологічний центр „WeAreInterestedIn” проводить соціологічне опитування серед

громадян віком від 18 років, які або отримали освіту або зараз навчаються у ВУЗах щодо їх ставлення до дистанційної освіти як альтернативної форми отримання знань. Будь ласка, заповніть анкету та максимально точно дайте відповіді на поставлені запитання. Всі відповіді будуть використані в узагальненому вигляді.

Дякуємо за співпрацю!

Потрібний варіант відмічати галочкою. Передбачається декілька варіантів.

1. Скажіть, будь ласка, чи відоме Вам поняття „дистанційна освіта” ?

1.1 так ;

1.2 ні ( закінчити інтервью)

2. Які, з наведених видів дистанційної освіти, Вам відомі?

2.1 через мережу Інтернет;

2.2 по пошті;

3. Яким чином дізналися про впровадження дистанційної освіти в Україні?

3.1 через ЗМІ чи Інтернет;

3.2 від друзів, знайомих, родичів, колег по роботі;

3.4 отримали рекламну брошуру;

3.5 відвідали інформаційні заходи;

3.6 Ваш варіант__________________________________________________

4. Будь ласка, оцініть Ваш рівень зацікавленості дистанційною освітою:

4.1 цікавить;

4.2 швидше цікавить, ніж не цікавить;

4.3 нейтрально;

4.4 швидше не цікавить, ніж цікавить ( перехід до питання 6);

4.5 не цікавить ( закінчити інтервью).

5. Я цікавлюсь дистанційно освітою, тому що:

5.1 не маю часу займатися стаціонарно;

5.2 бажаю отримувати другу вищу освіту протягом основного навчання;

5.3 дистанційна освіта має оптимальне відношення ціна — якість;

5.4 мені так зручніше отримувати знання та навчатися;

5.5 не треба нікуди їхати для здачі сесій;

5.6 Ваш варіант________________________________________________.

6. Вкажіть 3 умови, які, на Вашу думку, необхідні для розвитку дистанційної освіти в Україні?

6.1 __________________________________________________________;

6.2 __________________________________________________________;

6.3 __________________________________________________________.

7. Скажіть, будь ласка, чи плануєте Ви найближчим часом отримувати знання шляхом дистанційної освіти?

7.1 планую (перехід до питання 8);

7.2 не планую ( перехід до питання 9);

7.3 важко відповісти,

8. Яким з видів дистанційного навчання Ви плануєте займатися?

8.1 через мережу Інтернет;

8.2 по пошті;

8.3 інше______________________________________________.

9. Чому Ви не плануєте займатися дистанційною освітою ( не менше 3 причин) ?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

10. Чи користуєтеся Ви персональним компьютером?

10.1 так;

10.2 ні.

11. На скільки важливою, на Вашу думку, є наявність компьютера для занять дистанційною освітою?

11.1 дуже важлива;

11.2 швидше важлива;

11.3 швидше неважлива;

11.4 неважлива;

11.5 важко відповісти.

12. Будь ласка, заповніть таблицю, ставлячи відмітку навпроти відомой Вам організації, що надає послуги в сфері дистанційної освіти:

Міжнародний університет фінансів ( Київ)
Київський інститут інвестиційного менеджменту ( Київ)
Міжнародний центр дистанційної освіти ( Київ)
Центр дистанційного навчання ( Одеса)
Українська система дистанційного навчання ( Львів)
Міжнародний центр дистанційних технологій навчання ( Харків)

13. Як Ви думаєте, якою є оптимальна ціна за рік дистанційного навчання?

13.1 200 — 300 $;

13.2 301 — 400 $;

13.3 401 — 600 $;

13.4 601 — 800 $;

13.5 більше 800 $.

14. Які з наведених нижче завдань дистанційної освіти, Ви вважаєте наважливішими ( оберіть 3 варіанти):

14.1 посилення активної ролі учня у процесі самоосвіти;

14.2 різке збільшення об'ємів доступних освітніх матеріалів, доступ досвітових досягнень культури;

14.3 відкриття нових можливостей спілкування з професіоналами,

отримання консультацій незалежно від місця перебування;

14.4 збільшення долі аналітичної складової за рахунок застосування

інтерактивних форм навчання;

14.5 надання більш комфортних умов для творчого самовираження;

14.6 можливість змаганнязавдяки реалізації різноманітних проектів,

конкурсів, програм.

15. Дехто вважає, що дистанційна форма освіти підходить лише для студентів, декотрі – для людей зрілого віку, а як вважаєте Ви?

15.1 підходить для всіх бажаючих;

15.2 підходить виключно для студентів;

15.3 підходить для дорослих людей з вищою освітою;

15.4 нікому не підходить;

15.5 важко відповісти.

16. Які недоліки, на Вашу думку, має дистанційна форма освіти?

16.1 відсутність чітких форм контролю за навчанням;

16.2 відчуження людини від суспільства;

16.3 низький рівень якості;

16.4 відсутність живого спілкування учень – викладач;

16.5 непрестижність.

17. Ваш сімейний стан:

17.1 одружений/заміжня;

17.2 неодружений/незаміжня;

17.3 вдівець/вдова;

17.4 перебуваю в громадянському шлюбі.

18. Вкажіть, будь ласка, Ваш рід занять:

18.1 державний службовець;

18.2 службовець в бюджетній сфері;

18.3 працівник в сфері економіки та фінансів;

18.4 працівник в сфері освіти, науки та культури;

18.5 працівник в сфері охорони здоров’я;

18.6 керівник відділу або організації;

18.7 приватний підприємець;

18.8 студент;

18.9 інше_____________________________

19. Вкажіть, будь ласка, Вашу стать:

а. жін;

б. чол.

20. Вкажіть, будь ласка, Ваш вік:

__________

Щиро дякуємо за співпрацю!!!

На основі сформованої анкети я створила паспорт анкети , що є текстовим документом, який містить опис структури анкети. Після того, як я завершила підготовку паспорта, я перевірила його на коректність, використовуючи базовий модуль „ОСА forWindows”, за допомогою функції меню „Редактор”→ „Проверка паспорта”.

Мій паспорт виглядає наступним чином:

Номер анкети

Вкажiть номер анкети

m

***

@key

@twice

/

Рiвень проiнформованостi про дистанцiйну освiту

Скажiть, будь ласка, чи вiдоме Вам поняття „дистанцiйна освiта” ?

n

1так

2 нi

/

Види дистанцiйної освiти

Якi, з наведених видiв дистанцiйної освiти, Вам вiдомi?

n

1 через мережу Iнтернет

2 по поштi

/

Джерела iнформацiї про дистанцiйну освiту в Українi

Яким чином дiзналися про впровадження дистанцiйної освiти в Українi?

j

1 через ЗМI чи Iнтернет

2 вiд друзiв, знайомих, родичiв, колег по роботi

4 отримали рекламну брошуру

5 вiдвiдали iнформацiйнi заходи

6 Ваш варiант

/

Оцiнка рiвня зацiкавленостi дистанцiйною освiтою

Будь ласка, оцiнiть Ваш рiвень зацiкавленостi дистанцiйною освiтою:

o

1 цiкавить

2 швидше цiкавить, нiж не цiкавить

3 нейтрально

4 швидше не цiкавить, нiж цiкавить

5 не цiкавить

***

@goto 3 7 $

@goto 4 7 $

@goto 5 7 $

/

Причини зацiкавленостi дистанцiйною освiтою

Я цiкавлюсь дистанцiйно освiтою, тому що:

j

1 не маю часу займатися стацiонарно

2 бажаю отримувати другу вищу освiту протягом основного навчання

3 дистанцiйна освiта має оптимальне вiдношення цiна — якiсть

4 менi так зручнiше отримувати знання та навчатися

5 не треба нiкуди їхати для здачi сесiй

6 Ваш варiант

/

Плани отримання знань шляхом дистанцiйної освiти

Скажiть, будь ласка, чи плануєте Ви найближчим часом отримувати знання шляхом дистанцiйної освiти?

n

1 планую

2 не планую

3 важко вiдповiсти

/

Прiорiтетний вид дистанцiйної освiти

Яким з видiв дистанцiйного навчання Ви плануєте займатися?

n

1 через мережу Iнтернет

2 по поштi

3 iнше

/

Чи користуєтесь персональним компьютером

Чи користуєтеся Ви персональним компьютером?

n

1 так

2 нi

/

Важливiсть наявностi компьютера для отримання знань дистанцiйною освiтою

На скiльки важливою, на Вашу думку, є наявнiсть компьютера для занять дистанцiйною освiтою?

n

1 дуже важлива;

2 швидше важлива;

3 швидше неважлива;

4 неважлива;

5 важко вiдповiсти.

/

Вiдомi органiзацiї в сферi дистанцiйної освiти

Будь ласка, вкажiть, якi з вищезазначених органiзацiй, вiдомi Вам в сферi дистанцiйної освiти:

j

1 Мiжнародний унiверситет фiнансiв ( Київ)

2 Київський iнститут iнвестицiйного менеджменту ( Київ)

3 Мiжнародний центр дистанцiйної освiти ( Київ)

4 Центр дистанцiйного навчання ( Одеса)

5 Українська система дистанцiйного навчання ( Львiв)

6 Мiжнародний центр дистанцiйних технологiй навчання ( Харкiв)

/

Оптимальна цiна дистанцiйної освiти

Як Ви думаєте, якою є оптимальна цiна за рiк дистанцiйного навчання?

m

1 200 — 300

2 301 — 400

3 401 — 600

4 601 — 800

5 бiльше 800

/

Завдання дистанцiйної освiти

Якi з наведених нижче завдань дистанцiйної освiти, Ви вважаєте:

j

1 посилення активної ролi учня у процесi самоосвiти

2 рiзке збiльшення об'ємiв доступних освiтнiх матерiалiв, доступ до свiтових досягнень культури

3 вiдкриття нових можливостей спiлкування з професiоналами,

отримання консультацiй незалежно вiд мiсця перебування

4 збiльшення долi аналiтичної складової за рахунок застосування

iнтерактивних форм навчання

5 надання бiльш комфортних умов для творчого самовираження

6 можливiсть змагання завдяки реалiзацiї рiзноманiтних проектiв,

конкурсiв, програм

/

Цiльова аудиторiя дистанцiйної освiти

Дехто вважає, що дистанцiйна форма освiти пiдходить лише для студентiв, декотрi – для людей зрiлого вiку, а як вважаєте Ви?

n

1 пiдходить для всiх бажаючих

2 пiдходить виключно для студентiв

3 пiдходить для дорослих людей з вищою освiтою

4 нiкому не пiдходить

5 важко вiдповiсти

/

Недолiки дистанцiної освiти

Якi недолiки, на Вашу думку, має дистанцiйна форма освiти?

j

1 вiдсутнiсть чiтких форм контролю за навчанням

2 вiдчуження людини вiд суспiльства

3 низький рiвень якостi

4 вiдсутнiсть живого спiлкування учень – викладач

5 непрестижнiсть

/

Сiмейний стан

Ваш сiмейний стан:

n

1 одружений/замiжня

2 неодружений/незамiжня

3 вдiвець/вдова

4 перебуваю в громадянському шлюбi

/

Рiд занять

Вкажiть, будь ласка, Ваш рiд занять:

n

1 державний службовець

2 службовець в бюджетнiй сферi

3 працiвник в сферi економiки та фiнансiв

4 працiвник в сферi освiти, науки та культури

5 працiвник в сферi охорони здоров’я

6 керiвник вiддiлу або органiзацiї

7 приватний пiдприємець

8 студент

9 iнше

/

Стать

Вкажiть, будь ласка, Вашу стать:

n

1 жiн

2 чол

/

Вiк респондента

Вкажiть, будь ласка, Ваш вiк:

m

/

Одномірні розподіли ознак:

Признак #2. Скажiть, будь ласка, чи вiдоме Вам поняття дистанцiйна освiта?

Всего 2700. Ответили 2700 (100.0%).

Код Частота % ко всем % к ответ %кумул.
так 1 2160 80.0 80.0 80.0
нi 2 540 20.0 20.0 100.0
Нет Ответа 0.0

Признак #3. Якi, з наведених видiв дистанцiйної освiти, Вам вiдомi?

Всего 2700. Ответили 2700 (100.0%).

Код Частота % ко всем % к ответ %кумул.
через мережу Iнтернет 1 1620 60.0 60.0 60.0
по поштi 2 1080 40.0 40.0 100.0
Нет Ответа 0.0

Признак #4. Яким чином дiзналися про впровадження дистанцiйної освiти в Українi?

Всего 2700. Ответили 2700 (100.0%).

Код Частота % ко всем % к ответ %кумул.
отримали рекламну брошуру 3 1620 60.0 60.0 60.0
вiд друзiв, знайомих, родичiв, колег по роботi 2 1080 40.0 40.0 100.0
через ЗМI чи Iнтернет 1 1080 40.0 40.0 140.0
вiдвiдали iнформацiйнi заходи 4 540 20.0 20.0 160.0
Ваш варiант 5 0.0 0.0 160.0
Нет Ответа 0.0

Признак #5. Будь ласка, оцiнiть Ваш рiвень зацiкавленостi дистанцiйною освiтою:

Всего 2700. Ответили 2700 (100.0%).

Среднее 2.200 СрКвОткл 1.166

КоэфВар 0.530

Код Частота % ко всем % к ответ %кумул.
цiкавить 1 1080 40.0 40.0 40.0
швидше не цiкавить, нiж цiкавить 4 540 20.0 20.0 60.0
нейтрально 3 540 20.0 20.0 80.0
швидше цiкавить, нiж не цiкавить 2 540 20.0 20.0 100.0
не цiкавить 5 0.0 0.0 100.0
Нет Ответа 0.0

Признак #6. Я цiкавлюсь дистанцiйно освiтою, тому що:

Всего 2700. Ответили 1620 (60.0%).

Код Частота % ко всем % к ответ %кумул.
бажаю отримувати другу вищу освiту протягом основного навчання 2 1620 60.0 100.0 100.0
менi так зручнiше отримувати знання та навчатися 4 1080 40.0 66.7 166.7
не маю часу займатися стацiонарно 1 1080 40.0 66.7 233.3
дистанцiйна освiта має оптимальне вiдношення цiна — якiсть 3 540 20.0 33.3 266.7
Ваш варiант 6 0.0 0.0 266.7
не треба нiкуди їхати для здачi сесiй 5 0.0 0.0 266.7
Нет Ответа 1080 40.0

Признак #7. Скажiть, будь ласка, чи плануєте Ви найближчим часом отримувати знання шляхом дистанцiйної освiти?

Всего 2700. Ответили 2700 (100.0%).

Код Частота % ко всем % к ответ %кумул.
не планую 2 1620 60.0 60.0 60.0
планую 1 1080 40.0 40.0 100.0
важко вiдповiсти 3 0.0 0.0 100.0
Нет Ответа 0.0

Признак #8. Яким з видiв дистанцiйного навчання Ви плануєте займатися?

Всего 2700. Ответили 2700 (100.0%).

Код Частота % ко всем % к ответ %кумул.
через мережу Iнтернет 1 1620 60.0 60.0 60.0
iнше 3 540 20.0 20.0 80.0
по поштi 2 540 20.0 20.0 100.0
Нет Ответа 0.0

Признак #9. Чи користуєтеся Ви персональним компьютером?

Всего 2700. Ответили 2700 (100.0%).

Код Частота % ко всем % к ответ %кумул.
так 1 2160 80.0 80.0 80.0
нi 2 540 20.0 20.0 100.0
Нет Ответа 0.0

Признак #10. На скiльки важливою, на Вашу думку, є наявнiсть компьютера для занять дистанцiйною освiтою?

Всего 2700. Ответили 2700 (100.0%).

Код Частота % ко всем % к ответ %кумул.
дуже важлива; 1 1620 60.0 60.0 60.0
швидше важлива; 2 1080 40.0 40.0 100.0
важко вiдповiсти. 5 0.0 0.0 100.0
неважлива; 4 0.0 0.0 100.0
швидше неважлива; 3 0.0 0.0 100.0
Нет Ответа 0.0

Признак #11. Будь ласка, вкажiть, якi з вищезазначених органiзацiй, вiдомi Вам в сферi дистанцiйної освiти:

Всего 2700. Ответили 1620 (60.0%).

Код Частота % ко всем % к ответ %кумул.
Українська система дистанцiйного навчання ( Львiв) 5 1080 40.0 66.7 66.7
Центр дистанцiйного навчання ( Одеса) 4 540 20.0 33.3 100.0
Мiжнародний центр дистанцiйної освiти ( Київ) 3 540 20.0 33.3 133.3
Мiжнародний унiверситет фiнансiв ( Київ) 1 540 20.0 33.3 166.7
Мiжнародний центр дистанцiйних технологiй навчання ( Харкiв) 6 0.0 0.0 166.7
Київський iнститут iнвестицiйного менеджменту ( Київ) 2 0.0 0.0 166.7
Нет Ответа 1080 40.0

Признак #12. Як Ви думаєте, якою є оптимальна цiна за рiк дистанцiйного навчання?

Всего 2700. Ответили 2700 (100.0%).

Среднее 2.000 СрКвОткл 0.895

КоэфВар 0.447

Код Частота % ко всем % к ответ %кумул.
401 — 600 3 1080 40.0 40.0 40.0
200 — 300 1 1080 40.0 40.0 80.0
301 — 400 2 540 20.0 20.0 100.0
бiльше 800 5 0.0 0.0 100.0
601 — 800 4 0.0 0.0 100.0
Нет Ответа 0.0

Признак #13. Якi з наведених нижче завдань дистанцiйної освiти, Ви вважаєте:

Всего 2700. Ответили 2700 (100.0%).

Код Частота % ко всем % к ответ %кумул.
рiзке збiльшення об'ємiв доступних освiтнiх матерiалiв, доступ до свiтових досягнень культури 2 2700 100.0 100.0 100.0
збiльшення долi аналiтичної складової за рахунок застосування iнтерактивних форм навчання 4 2160 80.0 80.0 180.0
можливiсть змагання завдяки реалiзацiї рiзноманiтних проектiв, конкурсiв, програм 6 1080 40.0 40.0 220.0
надання бiльш комфортних умов для творчого самовираження 5 540 20.0 20.0 240.0
вiдкриття нових можливостей спiлкування з професiоналами, отримання консультацiй незалежно вiд мiсця перебування 3 540 20.0 20.0 260.0
посилення активної ролi учня у процесi самоосвiти 1 540 20.0 20.0 280.0
Нет Ответа 0.0

Признак #14. Дехто вважає, що дистанцiйна форма освiти пiдходить лише для студентiв, декотрi? для людей зрiлого вiку, а як вважаєте Ви?

Всего 2700. Ответили 2700 (100.0%).

Код Частота % ко всем % к ответ %кумул.
пiдходить для всiх бажаючих 1 1620 60.0 60.0 60.0
важко вiдповiсти 5 540 20.0 20.0 80.0
пiдходить для дорослих людей з вищою освiтою 3 540 20.0 20.0 100.0
нiкому не пiдходить 4 0.0 0.0 100.0
пiдходить виключно для студентiв 2 0.0 0.0 100.0
Нет Ответа 0.0

Признак #15. Якi недолiки, на Вашу думку, має дистанцiйна форма освiти?

Всего 2700. Ответили 2700 (100.0%).

Код Частота % ко всем % к ответ %кумул.
вiдсутнiсть чiтких форм контролю за навчанням 1 2700 100.0 100.0 100.0
вiдсутнiсть живого спiлкування учень? викладач 4 2160 80.0 80.0 180.0
непрестижнiсть 5 0.0 0.0 180.0
низький рiвень якостi 3 0.0 0.0 180.0
вiдчуження людини вiд суспiльства 2 0.0 0.0 180.0
Нет Ответа 0.0

Признак #16. Ваш сiмейний стан:

Всего 2700. Ответили 2700 (100.0%).

Код Частота % ко всем % к ответ %кумул.
неодружений/незамiжня 2 2160 80.0 80.0 80.0
одружений/замiжня 1 540 20.0 20.0 100.0
перебуваю в громадянському шлюбi 4 0.0 0.0 100.0
вдiвець/вдова 3 0.0 0.0 100.0
Нет Ответа 0.0

Признак #17. Вкажiть, будь ласка, Ваш рiд занять:

Всего 2700. Ответили 2700 (100.0%).

Код Частота % ко всем % к ответ %кумул.
студент 8 1080 40.0 40.0 40.0
приватний пiдприємець 7 1080 40.0 40.0 80.0
службовець в бюджетнiй сферi 2 540 20.0 20.0 100.0
iнше 9 0.0 0.0 100.0
керiвник вiддiлу або органiзацiї 6 0.0 0.0 100.0
працiвник в сферi охорони здоров? я 5 0.0 0.0 100.0
працiвник в сферi освiти, науки та культури 4 0.0 0.0 100.0
працiвник в сферi економiки та фiнансiв 3 0.0 0.0 100.0
державний службовець 1 0.0 0.0 100.0
Нет Ответа 0.0

Признак #18. Вкажiть, будь ласка, Вашу стать:

Всего 2700. Ответили 2700 (100.0%).

Код Частота % ко всем % к ответ %кумул.
чол 2 1620 60.0 60.0 60.0
жiн 1 1080 40.0 40.0 100.0
Нет Ответа 0.0

Признак #19. Вкажiть, будь ласка, Ваш вiк:

Всего 2700. Ответили 2700 (100.0%).

Минимум 20.000 Максимум 35.000

Среднее 26.400 СрКвОткл 5.239

КоэфВар 0.198

Висновок:

Аналізуючи отримані дані, можно сказати, що більшість респондентів (80 %) знайомі з поняттям „Дистанційної освіти”. Серед видів дистанційної освіти найбільш відомою є ДО через інтерет (60 %) та менш розповсюдженою по пошті (40 %). Найбільш поширеним джерелом ознайомленням з ДО у опитуваних було отримання рекламної брошури (60 %), рівноцінними шляхами дізнавання про ДО були ЗМІ, Інтернет та розповіді друзів, рідних, колег (по 40 %), досить мала кількість відвідували інформаційні заходи (20 %). Не дуже велика кількість опитуваних цікавиться отриманням знань шляхом ДО (40 %), хоча 20 % відповіли, що їх це питання швидше цікавить, ніж не цікавить тоді, коли така ж кількість відповіли навпаки. Нетральне відношення має 20 % респондентів. Серед причин зацікавленості ДО найпоширенішими стали наступні: бажання отримувати другу вищу освiту протягом основного навчання (60 %), зручна форма отримання знань (40 %), відсутність часу на стаціонарне навчання (40 %).

Більшість опитуваних (60 %) не планують найближчим часом займатися ДО.

Серед тих, хто планує (60 %) будуть займатися ДО через мережу Інтернет, 20 % — по пошті. 80 % опитуваних користуються ПК, хоча всі вважають, що наявність компьютера є важливою умовою для ДО. Серед організацій, які надають послуги ДО, найвідомішими є: Українська система дистанцiйного навчання ( Львiв), Мiжнародний унiверситет фiнансiв ( Київ), Мiжнародний центр дистанцiйної освiти ( Київ), Центр дистанцiйного навчання ( Одеса).

40 % респондентів вважають, що оптимальною ціною за рік ДО є від 401$ до 600$, така ж кількість вважає, що ціна не повинна перевищувати 200$ — 300$.

Серед основних завдань ДО відокремили наступні: рiзке збiльшення об'ємiв доступних освiтнiх матерiалiв, доступ до свiтових досягнень культури (100 %), збiльшення долi аналiтичної складової за рахунок застосування

iнтерактивних форм навчання (80 %), можливiсть змаганнязавдяки реалiзацiї рiзноманiтних проектiв, конкурсiв, программ (40 %). Щодо зручності ДО, то 60 % опитуваних вважають, що ДО підходить всім бажаючим, 20 % відповіли, що тільки для людей з вищою освітою і 20 % не змогли дати відповідь. Головними недоліками ДО стали вiдсутнiсть чiтких форм контролю за навчанням, вiдсутнiсть живого спiлкування учень – викладач. Щодо сімейного стану, то лише 20 % респондентів мають сім’ю, а 80 % — не мають. 40 % — студентство, 40 % — приватні підприємці, 20 % — службовці у фінансовій сфері. Розподілення статі відбулось наступним чином: 60% — чоловіки, 40 % — жінки. Вікові межі складають від 20 до 35 років.

Двомірні розподіли ознак:

Порядкова – порядкова (о-о):

Признак #12. Як Ви думаєте, якою є оптимальна цiна за рiк дистанцiйного навчання?

Признак #5. Будь ласка, оцiнiть Ваш рiвень зацiкавленостi дистанцiйною освiтою:

Всего анкет 2700

200 — 300 301 — 400 401 — 600 ВСЕГО
цiкавить 50.0 50.0 0.0 100.0
540 540 1080
50.0 100.0 0.0 40.0
швидше цiкавить, нiж не цiкавить 100.0 0.0 0.0 100.0
540 540
50.0 0.0 0.0 20.0
нейтрально 0.0 0.0 100.0 100.0
540 540
0.0 0.0 50.0 20.0
швидше не цiкавить, нiж цiкавить 0.0 0.0 100.0 100.0
540 540
0.0 0.0 50.0 20.0
ВСЕГО 40.0 20.0 40.0 2700
1080 540 1080
100.0 100.0 100.0

Коэффициент Хи-квадрат 3375.000 (значим 1%)

Число степеней свободы 6

Коэффициент Чупрова 0.714 (міра тісноти [0;1] )

Коэффициент Крамера 0.791 (міра щільності [0;1])

Коэффициент ламбда Гудмана

Коэффициент корреляции Пирсона 0.767 (значим 1%)

Уравнения линейной регрессии

#12# = 0.588 * #5# +0.706

#5# = 1.000 * #12# +0.200

Цей двумірний розподіл є значимий, бо між ознаками існує зв’язок, що показує коефіціент Хі-квадрат, а також цей зв’язок є щільним, бо коефіціент Крамера та Чупрова близькі до 1, коефіціент Гудмана показує, що рівень зацікавленості більше впливає на розмір ціни року навчання ДО, ніж навпаки. Коефіціенти Пірсона та Спірмена показують, що рівень зацікавленості лінійно залежить від думки з приводу ціни року навчання ДО.

Порядкова – метрична (о-m):

Признак #19. Вiк респондента

Признак #5. Оцiнка рiвня зацiкавленостi дистанцiйною освiтою

Всего анкет 2700. Без ответа 0

Коэффициент корреляции Пирсона 0.969 (значим 1%)

Знач #5 Част #5 Min #19 Max #19 Сред #19 СрКв #19 КфВр #19
цiкавить 1080 20.000 22.000 21.000 1.000 0.048
швидше цiкавить, нiж не цiкавить 540 27.000 27.000 27.000 0.000 0.000
нейтрально 540 28.000 28.000 28.000 0.000 0.000
швидше не цiкавить, нiж цiкавить 540 35.000 35.000 35.000 0.000 0.000

Уравнения линейной регрессии

#19# = 4.353 * #5# +16.824

#5# = 0.216 * #19# -3.496

Матрица результатов t-теста для пар средних ("-5%" означает «различие не значимо на уровне 5%»)

27.000 28.000 35.000 0.000
21.000 0,01 0,01 0,01
27.000 * *
28.000 *
35.000

Цей двумірний розподіл показує, що чим менший вік респондента, тим вищий рівень зацікавленості ДО, адже коефіціент Пірсона майже дорівнює +1. Молодь від 20 до 22 років цікавить ДО, 27-річні респонденти швидше зацікавлені, 28-річні відносяться нейтрально до ДО, а 35-річні швидше не цікавляться отриманням знань шляхом ДО.

Порядкова – номінальна (о-n):

Признак #8. Яким з видiв дистанцiйного навчання Ви плануєте займатися?

Признак #12. Як Ви думаєте, якою є оптимальна цiна за рiк дистанцiйного навчання?

Всего анкет 2700

через мережу Iнтернет по поштi iнше ВСЕГО
200 — 300 100.0 0.0 0.0 100.0
1080 1080
66.7 0.0 0.0 40.0
301 — 400 100.0 0.0 0.0 100.0
540 540
33.3 0.0 0.0 20.0
401 — 600 0.0 50.0 50.0 100.0
540 540 1080
0.0 100.0 100.0 40.0
ВСЕГО 60.0 20.0 20.0 2700
1620 540 540
100.0 100.0 100.0

Коэффициент Хи-квадрат 2700.000 (значим 1%)

Число степеней свободы 4

Коэффициент Чупрова 0.707

Коэффициент Крамера 0.707

Коэффициент ламбда Гудмана

влияние #8# на #12# 0.667

влияние #12# на #8# 0.500

Цей двумірний розподіл є значимим, бо коефіціент Хі-квадрат показує наявність зв’язку між ознаками, коефіціенти Чупрова та Крамера близькі до одиниці, тобто зв’язок між ціною за рік ДО та запланованим видом навчання досить міцний та щільний. Тим паче, що вплив одного фактору на інший майже однаковий. Ця таблиця показує, що із 100 % людей, що вважають оптимальною ціною за рік навчання 200$-300$, планують займатися ДО через мережу Інтернет або 66,7 % опитуваних, які планують займатися ДО через мережу Інтернет, вважають, що гідною ціною за рік навчання є 200$-300$. 100 % респондентів, які планують отримувати ДО по пошті, рахують, що оптимальною ціною за рік навчнна є 401$-600$.

Номінальна – номінальна (n-n):

Признак #14. Цiльова аудиторiя дистанцiйної освiти

Признак #8. Прiорiтетний вид дистанцiйної освiти

Всего анкет 2700

пiдходить для всiх бажаючих пiдходить для дорослих людей з вищою освiтою важко вiдповiсти ВСЕГО
через мережу Iнтернет 100.0 0.0 0.0 100.0
1620 1620
100.0 0.0 0.0 60.0
по поштi 0.0 0.0 100.0 100.0
540 540
0.0 0.0 100.0 20.0
iнше 0.0 100.0 0.0 100.0
540 540
0.0 100.0 0.0 20.0
ВСЕГО 60.0 20.0 20.0 2700
1620 540 540
100.0 100.0 100.0

Коэффициент Хи-квадрат 5400.000 (значим 1%)

Число степеней свободы 4

Коэффициент Чупрова 1.000

Коэффициент Крамера 1.000

Коэффициент ламбда Гудмана

влияние #14# на #8# 1.000

влияние #8# на #14# 1.000

Цей двумірний розподіл можна вважати цілком значимим, так як, коефіціент Хі-квадрат показує наявність зв’язку в той час, коли коефіціенти Чупрова та Крамера, дорівнюючи 1, показують, що зв’язок є щільним та прямолінійним, а коефіціент Гудмана означає, що цільова аудиторія залежить від виду ДО в такій же мірі, як і вид ДО залежить від цільової аудиторії. Трактувати таблицю можна наступним чином: 100 % тих, хто хоче займатися ДО через мережу Інтернет вважають, що ДО підходить для всіх бажаючих.

Номінальна – метрична (n-m):

Признак #19. Вiк респондента

Признак #12. Оптимальна цiна дистанцiйної освiти

Всего анкет 2700. Без ответа 0

Коэффициент корреляции Пирсона 0.683 (значим 1%)

Знач #12 Част #12 Min #19 Max #19 Сред #19 СрКв #19 КфВр #19
200 — 300 1080 20.000 27.000 23.500 3.502 0.149
301 — 400 540 22.000 22.000 22.000 0.000 0.000
401 — 600 1080 28.000 35.000 31.500 3.502 0.111

Уравнения линейной регрессии

#19# = 4.000 * #12# +18.400

#12# = 0.117 * #19# -1.079

Матрица результатов t-теста для пар средних ("-5%" означает «различие не значимо на уровне 5%»)

22.000 31.500 0.000 0.000
23.500 1% 1%
22.000 1%
31.500

Цей двумірний розподіл можна вважати значимим, так як коефіціент Пірсона дорівню 0, 7, що вказує на непрямий зв’язок між віком респондента та його міркуваннями щодо цііни навчання ДО за рік. Ознаки розподілилися наступним чином: віклві межі тих, хто вважають оптимальною ціною за рік навчання ДО 200$-300$, коливаються від 20 до 27 років, 22-річні опитувані вважають, що вдалою ціною за рік навчання є 301$-400$, і люди віком від 28 до 35 років думають, що 401$-600$ в рік – є вигідною ціною.

ВИСНОВОК

Проаналізувавши отримані дані з приводу соціологічного опитування на тему: «Дистанційна освіта очима потенційних споживачів: перспективи впровадження та попит» , можна зробити наступні висновки щодо підтвердження наших гіпотез.

1. В результаті проведеного дослідження було виявлено, що більшість

українського населення має виской рівень інформованості щодо наявності та

особливостей такої форми навчання як дистанційна освіта (80% опитуваних).

3. Потенційним користувачем даної послуги не є тільки студенство, тому

що 60% респондентів вважає, що дистанційна освіта підходить для всіх

бажаючих.

4. Найбільш привабливою та зручною формою отримання інформації

(зокрема завдань) дистанційної освіти є Інтернет, рідше листування, тому що серед тих, хто бажає найближчим часом отримувати освіту дистанційно будуть використовувати мережу Інтернет (60 %).

5. Більшість людей зрілого віку бажала б отримувати таким чином другу

вищу освіту, не покидаючи своїх домівок і не припиняючи працювати.

6. Дистанційна освіта не має високого рівня попиту, тому що лише 40 %

опитуваних хотіли б отримувати знання за допомогою дистанційної освіти найближчим часом.

В процесі виконання розрахунково-графічної роботи я навчилася:

-Писати програму соціологічного дослідження

-Складати інструментарій дослідження

-Друкувати паспорт масиву анкет і перевіряти його з допомогою програмного пакету «OSAforWindows»

-За допомогою модуля вводу «MakeforWin» та на основі складеного паспорту формувати масив, що включає 100 анкет

-Будувати таблиці одновимірного розподілу за всіма ознаками. Здійснювати експорт побудованих одновимірних розподілів до табличного редактора «MicrosoftExcel», побудувавши за кожною ознакою графічний об’єкт

-Будувати таблиці двовимірних розподілів, експортувати їх до «MicrosoftExcel», робити висновок про зв’язки між ознаками і інтерпретувати коефіцієнти, отримані в результаті розрахунків здійснених з допомогою програмного пакету «OSAforWindows»

еще рефераты
Еще работы по социологии