Реферат: Органи внутрішніх справ України

ТЕМА: ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯТА КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ

 

ЗМІСТ

 ВСТУП

I. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТАФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ       с.3

ІІ. МІЛІЦІЯ, ЯКСКЛАДОВА ЧАСТИНА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ______________________________________________________________ с.6

III. СПЕЦІАЛЬНІПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ — ОСНОВА ДЕРЖАВНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ____________________________ с.9

IY. ОРГАНИ ПОПЕРЕДНЬОГОСЛІДСТВА В СИСТЕМІ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ _______________________________ с.13

Y. ВНУТРІШНІ ВІЙСЬКАМІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ

УКРАЇНИ ____________________________________________________ с.15

ЗАКЛЮЧЕННЯ. ОСНОВНІНАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ_________________________________________ с.17

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ________________________________________ с.20

В С Т У П

          Правалюдини унікальні за характером, важливістю та обсягом соціально-гуманітарнихпроблем. Вони визначають статус людини у будь-якому суспільстві і єконструктивним засобом здіснення цивілізованої діяльності людей, задоволення їхінтересів та потреб.

Свідоцтвомпрагнення до формування правової держави, утвердження демократичних принципів вжитті суспільства є проголошення Конституцією України (ст.3) відповідно доДекларації прав і свобод людини, що людина, її життя і здоров’я, честь ігідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальноюцінністю.

Фактичновсі внутрішні та зовнішні функції держави безпосередньо або опосередкованоспрямовані на зміцнення і вдосконалення загальносоціальних гарантій прав людинита громадянина. Згідно з цим певні державні органи й інші владні суб’єкти навиконання норм Конституції більш конкретно і предметно в своїй діяльності маютьреалізовувати дані положення Основного Закону. Це передусім стосується органіввлади та управління різних ступенів, а також посадових осіб, починаючи зПрезидента України як глави держави. Забезпечення реалізації та охорони прав ісвобод особи здійснюється через більшість їх різноманітних функцій, включаючиправоохоронну.

 Особливемісце в цій системі займають суд, прокуратура та інші правоохоронні органи, дояких належать і органи внутрішніх справ.

          Сферадіяльності органів внутрішніх справ має складну систему. Вона включає в себепевні групи суспільних відносин, що пов’язані з захистом особи та держави відзлочинів й інших посягань, і містить забезпечення громадського порядку тагромадської безпеки, захист об’єктів незалежно від форм власності; розкриття ірозслідування злочинів; забезпечення дотримання правил перебування в Українііноземців і осіб без громадянства; виправлення і перевиховання засуджених таін. Хоча ці види суспільних відносин   взаємопов’язані, вони не є ідентичнимита характеризуються специфічними рисами та ознаками. Це в свою чергу визначаєвідмінність в основних видах діяльності органів внутрішніх справ(адміністративна, оперативно-розшукова, кримінально-процесуальна, виконанняпокарання); різновиди складових систем  органів внутрішніх справ (міліція, органипопереднього слідства, державна протипожежна служба та ін.); розподілкомпетенції між міліцейськими структурами (підрозділи охорони громадськогопорядку, по боротьбі з економічними злочинами, кримінального пошуку, державноїавтомобільної інспекції та інші); різноманітність форм, методів їх роботи,заходів, що вживаються.

Існуючівідмінності не впливають на загальну оцінку діяльності органів внутрішніх справяк правоохоронної. Правозахисна орієнтація більшості їх функцій закономірна йобумовлена вирішенням переважно охоронних завдань, а також стосовно прав тасвобод людини і громадянина окремо. Це невипадково, оскільки основу прав тасвобод становлять важливі для особи блага у економічному, політичному,духовному та особистому житті, а більшість злочинів і адміністративнихпорушень, з якими ведуть боротьбу органи внутрішніх справ, безпосередньо чиопосередковано зазіхають на ці блага. Від ефективної боротьби залежитьможливість користування ними особою, реальність і міцність їх прав та свобод,тобто те, що впливає на рівень демократизму, благополуччя та стабільностісуспільства, на законність і правопорядок.

          Рівеньрозвитку свободи та демократії у суспільстві визначається не тільки формальнимвизнанням влади прав та свобод людини, включаючи офіційне приєднання доміжнародно-правових документів, що їх регламентують, але й багатьма іншимифакторами. Одним з найважливішим серед них є наявність діючого, ефективногосоціально-юридичного механізму реалізації прав та свобод, що містить гарантіїїх забезпечення і захисту. У цьому механізмі вагоме місце, згідно з специфікоюдіяльності, займають правоохоронні органи, зокрема органи внутрішніх справ.

I. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Центральниморганом виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері захисту прав ісвобод громадян, інтересів суспільства і держави від  противоправних  посяганьє Міністерство внутрішніх справ України, яке діє у відповідності до КонституціїУкраїни, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,інших нормативних актів, а також «Положення про Міністерство внутрішніхсправ України», затвердженого розпорядженням Президента України від07.10.92 р. № 157/92-рп.

          Головноюметою МВС України є координація органів внутрішніх справ по боротьбі іззлочинністю, охороні громадського порядку і забезпечення громадської безпеки.

          У зв'язкуз цим перед МВС України поставлені слідуючи завдання:

·    організація і координація діяльності органіввнутрішніх справ по захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства ідержави від протиправних посягань, охороні громадського порядку і забезпеченнюгромадської безпеки;

·    забезпечення запобігання злочинам, їх припинення,розкриття і розслідування, розшуку осіб, які вчинили злочини, вжиття заходів доусунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;

·    організація роботи, пов'язаної із забезпеченнямбезпеки дорожнього руху та пожежної безпеки;

Цізавдання виконуються Міністерством через керовані ним органи на місцях (органивнутрішніх справ) шляхом реалізації наступних основних функцій:

1)   організація роботи по охороні громадського порядку на вулицях,майданах, у парках, скверах та інших громадських місцях, запобіганню таприпиненню адміністративних правопорушень і забезпеченню провадження у справахпро них, розгляд яких законом покладено на органи внутрішніх справ;

2)   організація профілактичних і оперативно-розшукових заходів щодо запобігання,виявлення, припинення і розкриття злочинів, провадження дізнання і попередньогослідства у справах про злочини, розслідування яких законом покладено на органивнутрішніх справ;

3)   здійснення спеціальних заходів забезпечення безпеки працівників суду, органівпрокуратури, внутрішніх справ, митних органів, органів державної податковоїслужби, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісовоїохорони, Антимонопольного комітету України, їх близьких родичів, а також заходибезпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві;

4)   проведення роботи по виявленню, розкриттю і розслідуванню злочинів, щомають міжрегіональний і міжнародний характер, боротьба з організованоюзлочинністю та наркобізнесом і злочинами в сфері економіки;

5)   забезпечення профілактики правопорушень;

6)   запобігання дитячої безпритульності та правопорушенням серед неповнолітніх;

7)   розшук громадян у випадках, передбачених законодавством та міжнароднимиугодами;

8)   ведення оперативно-пошукового та криміналістичного обліку;

9)   проведення експертиз у кримінальних справах і криміналістичнідослідження за матеріалами оперативно-розшукової діяльності;

10)  організаціядодержання законодавства про паспорти, в'їзд в Україну і виїзд з Українигромадян, перебування на її території іноземних громадян і осіб безгромадянства;

11)  забезпеченняфункціонування дозвільної системи  здійснення контролю за придбанням,зберіганням, носінням і перевезенням зброї, боєприпасів, вибухових речовин іматеріалів, інших предметів і речовин, щодо зберігання і використання якихвстановлено спеціальні правила, та за відкриттям і функціонуванням об'єктів, девони використовуються;

12)  забезпеченняреєстрації й обліку автомототранспортних засобів, та безпеки дорожнього руху;

13)  здійсненнядержавного пожежного нагляду, пожежну охорону населених пунктів і об'єктів;

14)  організаціяна договірних засадах охорони майна всіх видів власності;

15)  здійсненнязаходів щодо врятування людей, охорони їхньої безпеки, забезпеченнягромадського порядку, збереження майна у разі стихійного лиха, аварій, пожеж,катастроф та щодо ліквідації їх наслідків;

16)  здійсненнізаходів по охороні навколишнього природного середовища;

17)  забезпеченнярежиму воєнного або надзвичайного стану в разі його оголошення на територіїУкраїни або в окремих місцевостях;

Слідзазначити, що до недавнього часу однією з важливішою функцією органіввнутрішніх справ була функція забезпечення виконання кримінально-виконавчогозаконодавства, та організація роботи установ по виконанню покарань.  Але знабуттям чинності Указу Президента України «Про утворення Державногодепартаменту України з питань виконання покарань» від 22.04.98 р. № 344/98та Указу Президента України від 12.03.99 р. № 248/99, на базі Головногоуправління виконання покарань Міністерства внутрішніх справ України, що ліквідовано,утворено Державний департамент України з питань виконання покарань якцентральний орган виконавчої влади.  Це був один із кроків, що направлений нареалізацію Концепції розвитку системи Міністерства внутрішніх справ,затвердженої Постановою КМ України від 24.04.96 р. № 456.

Алев Концепції зафіксований також і той факт, що досі  «немає законодавчого визначення поняття»органи внутрішніх справ", їхніх завдань та повноважень, структурноїпобудови системи МВС та інших умов їхньої діяльності". Тому автором роботи був запропановий традиційний підхід в визначеннізавдань та функцій ОВС скрізь призму відповідних понять притаманних МВС, якцентральному органу системи виконавчої влади України.

Узагальнюючивикладене,  можна дати таке визначення органам внутрішніх справ – як органамсистеми виконавчої влади, що безпосередньо підпорядковані Міністерству внутрішніхсправ, які здійснюють функцію зміцнення законності і правопорядку, боротьби зізлочинністю, захисту прав і законних інтересів громадян нашої держави.

         

До системи органів внутрішніх справ входять:

ВНУТРІШНІ

ВІЙСЬКА

 

ОРГАНИ

ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ

 

ОРГАНИ ПОПЕРЕДНЬОГОСЛІДСТВА

  МІЛІЦІЯ                               

 

ІІ. МІЛІЦІЯ -  ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ.

Міліція вУкраїні — державний озброєний орган ви­конавчої влади, який захищає життя,здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтересисуспільства і держави від протиправних посягань.

Міліція — цеєдина система органів, яка входить до структури Міністерства внутрішніх справУкраїни.

Правовою основоюдіяльності міліції є: Конститу­ція України, законодавчі та інші підзаконніакти, нормативні акти МВС України. Центральне місце в системі правових актів,що регу­люють діяльність міліції, посідає Закон України «Про міліцію»від 20.12.90 р., який закріпляє її обов'язки і права; умови застосуваннязаходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї; порядокпроходження служби в міліції; правовий і соціальний захист працівників міліції,їх відпові­дальність.

Згідно з чиннимзаконодавством основними завдан­нями міліції є: забезпечення особистоїбезпеки грома­дян, захист їхніх прав і свобод, законних інтересів; за­побіганняправопорушенням та їх припинення; охоро­на й забезпечення громадського порядку;виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили; забез­печеннябезпеки дорожнього руху; захист власності від зло­чинних посягань; виконанняадміністративних стягнень; участь у поданні соці­альної та правової допомогигромадянам, сприяння в межах її компетенції державним органам, підприєм­ствам,установам та організаціям у виконанні покла­дених на них законом обов'язків.

Отже, міліціявиконує такі функції:

еще рефераты
Еще работы по юриспруденции