Реферат: зно биология 2007 с ответами

БІОЛОГІЯ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2007 РОКУ З ВІДПОВІДЯМИ ТА КОМЕНТАРЯМИ

Завдання складались у відповідності до програмових вимог зовнішнього незалежного оцінювання, укладених на основі програми для загальноосвітніх навчальних закладів та Державного стандарту базової і повної середньої освіти

1. Позначте рівень організації живого, на якому сучасна біологія вивчає зміни

концентрації СО 2 в атмосфері, пов’язані з господарською діяльністю людини:

А молекулярний;

Б організменний;

В популяційний;

Г біосферний.

Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Рівні організації життя: молекулярний, клітинний, організменний, популяційний, екосистемний, біосферний

2. Позначте, схема ділянки молекули якої

з кислот наведена на рисунку:

А АТФ;

Б АДФ;

В ДНК;

Г РНК.

Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Неорганічні та органічні сполуки в організмах

3. Позначте температуру, вище якої починається інактивація більшості фер7

ментів:

А 60°С;

Б 70°С;

В 90°С;

Г 100°С.

Правильна відповідь А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Неорганічні та органічні сполуки в організмах

4. Позначте, яка з азотистих основ НЕ входить до складу молекули ДНК:

А аденін;

Б урацил;

В гуанін;

Г цитозин.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Неорганічні та органічні сполуки в організмах

5. Позначте твердження, що відображає функцію амілази:

А прискорює реакції синтезу;

Б розщеплює ліпіди;

В розщеплює білки;

Г розщеплює полісахариди.

Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Неорганічні та органічні сполуки в організмах

6. Позначте, яка зі структур білків визначає їх специфічність:

А первинна;

Б вторинна;

В третинна;

Г четвертинна.

Правильна відповідь А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Неорганічні та органічні сполуки в організмах

7. Позначте, які з наведених клітин мають дископодібну форму:

А яйцеклітини;

Б нервові клітини;

В еритроцити;

Г м’язові клітини.

Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Будова клітин

8. Позначте, порушення будови та функцій якого з компонентів клітини є причи7

ною більшості захворювань людини:

А мітохондрії;

Б комплекс Гольджі;

В мембрани;

Г рибосоми.

Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Функції органел

9. Позначте, під дією яких органел відбувається розсмоктування хвоста пуголовків

у процесі метаморфозу:

А мітохондрії;

Б лізосоми;

В рибосоми;

Г ядерця.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Функції органел

10. Позначте частину ядра, що відсутня під час мітотичного поділу:

А каріоплазма;

Б хроматин;

В ядерце;

Г ядерна мембрана.

Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Функції органел

11. Позначте, скільки води міститься в клітинах новонародженої дитини:

А 97,5 %;

Б 83 %;

В 74 %;

Г 66 %.

Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Будова клітин

12. Позначте, що визначає буферні властивості цитоплазми:

А наявність органел;

Б наявність солей;

В наявність білків;

Г наявність вуглеводів.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Функції органел, Неорганічні та органічні сполуки в організмах

13. Позначте, які з пластид є безбарвними:

А хлоропласти;

Б хроматофори;

В лейкопласти;

Г хромопласти.

Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Будова клітин

14. Позначте, до якої молекули подібна молекула хлорофілу:

А молекула дезоксирибонуклеїнової кислоти;

Б молекула гемоглобіну;

В молекула рибонуклеїнової кислоти;

Г молекула аденозинтрифосфорної кислоти.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Неорганічні та органічні сполуки в організмах

15. Позначте представника неклітинної форми життя:

А амеба;

Б бульбочкова бактерія;

В вірус грипу;

Г молочнокисла бактерія.

Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Віруси та пріони

16. Позначте збудників захворювання на сказ та кір:

А бактерії;

Б віруси;

В найпростіші;

Г гриби.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Віруси та пріони

17. Позначте літеру, якою на рисунку відмічені спірили:

Форми бактерій

Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Надцарство Прокаріоти: царства Архебактерії та Еубактерії

18. Позначте, до якого типу за способом живлення належать нітрифікуючі

бактерії:

А сапрофіти;

Б паразити;

В фототрофи;

Г хемотрофи.

Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Надцарство Прокаріоти: царства Архебактерії та Еубактерії

19. Позначте, який з організмів НЕ має скоротливої вакуолі:

А планарія біла;

Б евглена зелена;

В інфузорія туфелька;

Г амеба звичайна.

Правильна відповідь А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Будова клітин

20. Позначте, яка з рослин є водорістю:

А маршанція;

Б фукус;

В орляк;

Г латаття.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Надцарство Еукаріоти: царство Рослини – різні відділи водоростей; царство Гриби – різні групи грибів; царство Тварини: підцарство Одноклітинні тварини

21. Позначте ознаки, притаманні грибам–паразитам:

А живуть в інших живих організмах і є корисними для них;

Б мешкають у ґрунті та водоймах;

В живуть в інших живих організмах і завдають їм шкоди;

Г живуть у відмерлих органічних рештках.

Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Царства Гриби і Лишайники

22. Позначте, у якого з грибів плодове тіло складається з шапки та ніжки:

А сироїжка;

Б трутовик;

В трюфель;

Г сажка.

Правильна відповідь А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Органи у рослин, грибів і тварин

23. Позначте, яка з рослин занесена до Червоної книги України:

А лобода біла;

Б рябчик руський;

В бузина чорна;

Г ліщина звичайна.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Екологічна роль рослин, тварин, грибів, бактерій

24. Прочитайте текст, виберіть варіант відповіді, де містяться слова, пропущені в

цьому тексті:

Дихальна система кісткових риб представлена (1), що складаються

з (2) і (3), які пронизані (4) та (5). У кісткових риб (6) серце.

А 1 — парними легенями; 2 — ротової порожнини; 3 — трахеї; 4 — капілярами;

5 — бронхів; 6 — трикамерне;

Б 1 — легенями; 2 — ніздрів; 3 — ротової порожнини; 4 — артеріями;5 — трахеями;

6 — трикамерне;

В 1 — зябрами; 2 — зябрових дуг; 3 — зябрових пелюсток; 4 — капілярами;

5 — зябровими тичинками; 6 — двокамерне;

Г 1 — легенями; 2 — щільної губчастої тканини; 3 — повітряних мішків; 4 — капілярами; 5 — артеріями; 6 — чотирикамерне.

Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Органи у рослин, грибів і тварин

25. Позначте, яка з рослин належить до класу Однодольні:

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Царство Рослини: відділи: Бурі, Червоні, Зелені водорості; Мохоподібні; Плауноподібні; Хвощеподібні; Папоротеподібні; Голонасінні; Покритонасінні (класи Однодольні Дводольні )

26. Позначте остаточного хазяїна малярійних плазмодіїв:

А людина;

Б комар;

В кішка;

Г велика рогата худоба.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Захворювання рослин, тварин, людини, спричинені одноклітинними еукаріотами

27. Позначте тканину, яка відсутня в рослин:

А нервова;

Б механічна;

В покривна;

Г провідна.

Правильна відповідь А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Тканини багатоклітинних рослин (твірна, покривна, основна, провідна)

28. Укажіть, якими цифрами на рисунку позначені мікростробіл і шишка сосни

звичайної:

А мікростробіл — 4; шишка — 5;

Б мікростробіл — 2; шишка — 1;

В мікростробіл — 3; шишка — 1;

Г мікростробіл — 1; шишка — 2.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Органи у рослин, грибів і тварин

29. Позначте органи, які має гаметофіт папоротеподібних:

А антеридії та архегонії;

Б джгутики;

В соруси;

Г спорангії.

Правильна відповідь А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Органи у рослин, грибів і тварин

30. Позначте рослину, що є отруйною для людини:

А пастернак;

Б цикута;

В лобода;

Г череда.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Царство Рослини: відділи: Бурі, Червоні, Зелені водорості; Мохоподібні; Плауноподібні; Хвощеподібні; Папоротеподібні; Голонасінні; Покритонасінні (класи Однодольні Дводольні )

31. Позначте, яким тваринам властиве шкірне дихання:

А птахам;

Б рибам;

В плазунам;

Г земноводним.

Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Властивості багатоклітинних організмів: відокремленість живлення, дихання, виділення, транспорт речовин, опора, рух, обмін речовин, регуляція функцій

32. Позначте тварин, які належать до Плацентарних ссавців:

А коала, опосум;

Б качкодзьоб, єхидна;

В миші, щури;

Г кенгуру, сумчастий кріт.

Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Клас Ссавці

33. Позначте рибу, у якої відсутній плавальний міхур:

А сом;

Б лосось;

В короп;

Г акула.

Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Властивості багатоклітинних організмів: відокремленість живлення, дихання, виділення, транспорт речовин, опора, рух, обмін речовин, регуляція функцій

34. Позначте ряди тварин, представники яких є носіями збудників туляремії та

чуми:

А хижі;

Б ластоногі;

В гризуни;

Г непарнокопиті.

Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Захворювання рослин, тварин, людини, спричинені одноклітинними еукаріотами

35. Укажіть, якою цифрою на рисунку

позначені первинні овоцити:

А 1;

Б 2;

В 3;

Г 4.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Загальні ознаки форм розмноження прокаріотичних і еукаріотичних організмів (водоростей, вищих спорових і насінних рослин, представників підцарства Найпростіші і підцарства Багатоклітинні (типи Кишковопорожнинні, Плоскі черви, Круглі черви, Кільчасті черви, Молюски, Членистоногі, Хордові)

36. Позначте твердження, що відповідає поняттю «анемія»:

А зв’язування кисню з гемоглобіном;

Б зменшення кількості еритроцитів у крові;

В перетворення розчинного в крові білка фібриногену на нерозчинний —

фібрин;

Г збільшення кількості еритроцитів у крові.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Кров та лімфа.

37. Позначте, яка з залоз людини є залозою змішаної секреції:

А гіпофіз;

Б щитоподібна;

В підшлункова;

Г вилочкова.

Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Ендокринна система.

38. Позначте, як називаються ритмічні коливання стінки артеріальних судин, ви7

кликані роботою серця:

А аритмія;

Б пульс;

В інфаркт;

Г спазм.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Кров та лімфа

39. Позначте, прикладом якого схрещування є схема:

Р ААВВСС × ааввсс

Гамети АВС авс

F 1 АаВвСс

А моногібридного;

Б дигібридного дигомозиготних особин;

В дигібридного дигетерозиготних особин;

Г тригібридного тригомозиготних особин.

Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Методи вивчення спадковості

40. Позначте, якою є тривалість життя лейкоцитів людини:

А 3–5 днів;

Б 9–12 днів;

В 15–20 днів;

Г 50 днів.

Правильна відповідь А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Кров та лімфа.

41. До медико–генетичної консультації звернулося подружжя, чоловік якого здо7

ровий, а жінка народилась із захворюванням на фенілкетонурію, виявленим

у 3–тижневому віці. Вона пройшла відповідне лікування, внаслідок чого має

нормальний фізичний і розумовий розвиток. Позначте, який прогноз народже7

ння дітей з такою хворобою у цього подружжя, якщо чоловік гомозиготний

за домінантним геном:

А усі діти будуть хворими;

Б усі діти будуть здоровими, з нормальним генотипом та фенотипом;

В усі діти будуть здорові фенотипово та гетерозиготні за фенілкетонурією;

Г 50 % дітей будуть хворими.

Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Методи вивчення спадковості.

42. Позначте перелік типів сполучної тканини:

А одношарова, багатошарова;

Б плоска, кубічна, циліндрична, війчаста;

В гладенька, поперечносмугаста скелетна, поперечносмугаста серцева;

Г опорна, щільна, жирова, трофічна.

Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Тканини багатоклітинних тварин (епітеліальна, тканини внутрішнього середовища, м’язова та нервова)

43. Позначте, що є елементарною одиницею еволюції:

А родина;

Б рід;

В вид;

Г популяція.

Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Основні положення синтетичної теорії еволюці

44. Позначте визначення, що розкриває поняття «ноосфера»:

А оболонка Землі, заселена живими організмами;

Б фаза розвитку біосфери, у ході якої розумна діяльність людства стає визна7

чальним фактором її функціонування;

В штучний біогеоценоз;

Г сукупність живих організмів, що взаємодіє з навколишнім середовищем.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Біосфера, ноосфера.

45. Позначте, хто є основоположником учення про центри походження культур7

них рослин:

А М. В. Ломоносов;

Б Г. Мендель;

В В. І. Вернадський;

Г М. І. Вавилов.

Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Середовище існування; екосистеми, їх склад та різноманіття.

46. Позначте загальну первинну продуктивність суші:

А 100 тис. т;

Б 5 млрд. т;

В 28 млрд. т;

Г 150 млрд. т.

Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Екологічна роль рослин, тварин, грибів, бактерій.

47. Позначте, у скільки разів приблизно зменшується загальна біомаса кожної

наступної ланки ланцюга живлення:

А удвічі;

Б у 5 разів;

В у 10 разів;

Г у 50 разів.

Правильна відповідь В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Екологічна роль рослин, тварин, грибів, бактерій.

48. Позначте визначення, що відповідає поняттю «заказник»:

А окремі природні об’єкти, що мають наукове, історичне та культурно–есте7

тичне значення;

Б територія або акваторія, що особливо охороняється, цілком виключена

з господарської діяльності з метою збереження природних комплексів, охо7

рони видів живого та стеження за природними ресурсами;

В велика територія або акваторія, що перебуває під охороною, де природа

не зазнала впливу людини;

Г територія або акваторія, в межах якої протягом певного часу перебувають

під охороною окремі елементи природного комплексу.

Правильна відповідь Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Форми територіальної охорони природи

49. Позначте рису, НЕ притаманну тваринам–ендопаразитам:

А відсутність органів руху;

Б захисна пігментація;

В двостатевість;

Г анаеробна дисиміляція.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Екологічна роль рослин, тварин, грибів, бактерій

50. Позначте послідовність основних таксономічних одиниць сучасної системи

органічного світу в порядку від найнижчої до найвищої:

А рід — родина — вид — клас — порядок (ряд) — тип;

Б вид — рід — родина — порядок (ряд) — клас — тип;

В вид –порядок (ряд) — рід — родина — тип — клас;

Г тип — клас — порядок (ряд) — родина — рід — вид.

Правильна відповідь Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Основні таксономічні одиниці сучасної системи органічного світу

51. Установіть відповідність між описом компонентів біогеохімічної функції живої речовини та її назвою:

Правильна відповідь 1 3 4 2

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Середовище існування; екосистеми, їх склад та різноманіття.

52. Установіть відповідність між групами в екологічній системі океану та організмами:

А продуценти;

Б консументи 1-го порядку;

В консументи 2-го порядку;

Г редуценти.

1 риби;

2 дрібні ракоподібні;

3 одноклітинні водорості;

4 бактерії гниття;

5 пріони.

Правильна відповідь 3 2 1 4

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Середовище існування; екосистеми, їх склад та різноманіття

53. Установіть відповідність між твердженнями та цифрами на рисунку:

А містить ДНК;

Б складається з геміцелюлози та пектину;

В оточує цитоплазму клітини;

Схема будови бактеріальної клітини

Правильна відповідь 2 1 5

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Будова клітин

54. Установіть відповідність між категоріями органів і прикладами, що їх ілюструють:

А атавістичні;

Б аналогічні;

В рудиментарні.

1 куприк у людини;

2 смугастість у домашніх свиней;

3 зябра ракоподібних та зябра риб;

4 крило кажана та рука людини.

Правильна відповідь 2 3 1

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Основні положення синтетичної теорії еволюці

55. Установіть відповідність для зображеного організму між таксономічними

категоріями та наведеними назвами:

А тип;

Б клас;

В ряд.

1 Хордові;

2 Членистоногі;

3 Комахи;

4 Павуки-павутинники;

5 Павукоподібні;

6 Кліщі;

7 Павук-хрестовик.

Правильна відповідь 2 5 4

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Основні таксономічні одиниці сучасної системи органічного світу

56. Установіть відповідність між описом процесу та його назвою:

А утворення жіночих гамет;

Б перенесення пилку на приймочку маточки;

В злиття сперматозоїда з яйцеклітиною;

1 запліднення;

2 сперматогенез;

3 овогенез;

4 запилення.

Правильна відповідь 3 4 1

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Загальні ознаки форм розмноження прокаріотичних і еукаріотичних організмів (водоростей, вищих спорових і насінних рослин, представників підцарства Найпростіші і підцарства Багатоклітинні (типи Кишковопорожнинні, Плоскі черви, Круглі черви, Кільчасті черви, Молюски, Членистоногі, Хордові)

57. Установіть відповідність між назвами екологічних груп та їх характеристикою:

А ксерофіти;

Б сукуленти;

В гігрофіти;

1 рослини вологої атмосфери;

2. рослини, що запасають воду;

3. посухостійкі рослини;

4. водяні рослини

Правильна відповідь 3 2 1

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Середовище існування; екосистеми, їх склад та різноманіття.

58. Установіть відповідність між типами суцвіть, які зображені на рисунку, і їх назвами:

А китиця;

Б головка;

В кошик.

Правильна відповідь 1 5 6

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Органи у рослин, грибів і тварин

59. Визначте послідовність подій у ході еволюції життя на Землі:

А поява людини;

Б вимирання великих плазунів;

В поява перших хордових;

Г вихід рослин на сушу;

Д поява насінних папоротей.

Правильна відповідь В Г Д Б А

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Основні положення синтетичної теорії еволюці

60. Визначте послідовність складових частин великого кола кровообігу людини, починаючи з найбільшої артерії:

А капіляри;

Б аорта;

В верхня та нижня порожнисті вени;

Г артерії;

Д артеріоли.

Правильна відповідь Б Г Д А В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Кров і лімфа

еще рефераты
Еще работы по зно