Учебное пособие: Океани Землі

Урок

Океани Землі


ОКЕАНИ ЗЕМЛІ

Мета: продовжувати формувати уявлення про по­верхню Землі, її зображення на глобусі і карті, умін­ня читати карту й працювати з нею; сформувати уяв­лення про океани Землі; розвивати пізнавальний ін­терес, уміння працювати з підручником і додатковою літературою; формувати вміння логічно міркувати, чітко висловлювати свою думку, здійснювати взаємо­контроль, узгоджено працювати в групах; виховувати спостережливість, захопленість неповторністю й ве­личчю природи.

Обладнання: підручники (Байбара Т.М., Бібік Н.М. Я і Україна; Підручник для 4 класу. — К.: Форум, 2004), атлас з природознавства для 4-го класу (ДНВП «Картографія», 2003), глобус, роздатковий матеріал.

Підготовка до уроку. Діти об'єднуються в «домашні групи» (4 групи по 6 осіб), обирають керівника групи — спікера. Він стежить за якістю підготовки кожним членом групи домашнього завдання, визначає, хто презентуватиме домашнє завдання.

ХІД УРОКУ

І. Перевірка домашнього завдання.

Учитель. Щоб розпочати роботу, ми маємо з'ясу­вати відповіді на ті запитання, які ви готували в «до­машніх» групах.

Доповідач від кожної групи представляє домашнє завдання.

— Які докази можна знайти на глобусі на підтвер­дження цілісності всієї суші як єдиного материка?

— Чому планету Земля називають «блакитною»?

П. Мотивація навчальної діяльності.

— Справді, атмосфера Землі розсіює блакитні про­мені і створює ілюзію «блакитної» планети.

Бесіда.

— Проте, чи тільки через атмосферу наша планета здається блакитною? Розгляньте уважно глобус. Який колір переважає на ньому? Що він означає? (Вод­ні простори.) Чого ж більше — води чи суші? (Води.) І не просто більше, а більше аж у 10 разів: вода = суша х 10.

Деякі дослідники навіть вважають, що нашу плане­ту доцільніше було б назвати не Земля, а по-іншому. А от як саме, нам необхідно з'ясувати на цьому уроці.

Технологія “Незакінчене речення”.

Завдання.

— Уявіть, що на нашій планеті раптом зникли вод­ні простори. Залишилась суцільна суша. Обговоріть у групах це припущення і закінчіть кожне із речень поданими варіантами.

Відсутність водної частини планети вплинула б на життя людей позитивно, бо… .

Відсутність водної частини планети вплинула б на життя людей негативно, бо....

а) збільшилася б кількість суші для господарської діяльності людей;

б) більше б стало рослин і тварин;

в) менше б стало рослин і тварин;

г) зникли б дощі, завжди було б сонячно;

д) ваш варіант.

Виходить 1 учні з кожної команди і демонструє рішення команди.

ІІІ. Повідомлення теми і завдань уроку.

— Отож, як вигадаєте, про що йтиме мова сьогодні на уроці? (Про значення водної частини нашої планети.)

— А для чого нам ця інформація? На цьому уроці я з'ясую...

Цей урок навчить мене… Після цього уроку я зможу...

— А також ми поповнимо свій словник новими словами...

IV . Сприйняття і усвідомлення нового матеріалу.

— Щоб наші сподівання виправдалися, саме час попрацювати.

Робота з підручником. Словникова робота.

— Розгорніть підручник на с. 99 і прочитайте тему нашого уроку. (Океани Землі.)

— Яким словосполученням ми заміняли слово «океани»? (Водний простір.)

Завдання.

— Прочитайте два перших абзаци і підготуйте від­повідь на запитання.

Що ми маємо на увазі, коли вживаємо слово «оке­ан» в однині? (Світовий океан.)

Якого значення набуває це слово, вжите у множи­ні? (4 океани, бо Світовий океан розділений материка­ми на 4 частини.)

Учитель показує океани, називаючи їж розмі­щення на карті.

Робота з роздатковим матеріалом.

Технологія «Два — чотири — всі разом».

Діти працюють спочатку в парах, а потім пого­джують у групах.

— Прочитайте інформацію про один із океанів і виберіть найважливіше за планом:

1. Розміри порівняно з іншими.

2. Походження назви океану.

3. «Родзинка» океану.

Обмін інформацією.

Технологія «Карусель».

Інформатор групи розповідає про найважливіше щодо «свого» океану сусідній групі і залишається в цій групі. Той, хто отримав інформацію, рухається по колу в іншу групу, доки всі групи не прослухають інформацію про всі чотири океани. Кожен з інфор­маторів ставить запитання членам групи, щоб пере­конатися, чи все вони зрозуміли.

Завдання на рефлексію.

Учитель роздає смужки з назвами океанів та їх «ро­дзинками».

Розмістити назви океанів від найменшого до най­більшого. (Північний Льодовитий, Індійський, Атлан­тичний, Тихий.)

Робота з підручникам.

Діти працюють у парах, а потім приймають спільне рішення в малих групах.

Завдання.

Прочитати третій, четвертий, п'ятий абзаци. Сфор­мулювати загальне запитання, що об'єднує ці абзаци. (Яке значення Світового океану?)

Виписати з кожного абзацу конкретну відповідь на це запитання. Щ» Загальне запитання:

Відповіді:

3-й абзац — В океані містяться великі запаси

солі. 4-й абзац — Утворюються хмари і випадають дощі (кругообіг).

5-й абзац — Збагачує повітря киснем; зігріває планету.

Робота з підручником (с. 100—101) і картою в атласі «Рослини і тварини материків і океанів» (с. 8—9).

З'ясування причиново-наслідкових зв'язків. Ролі в групах конкретизуються спікером.

Завдання.

З'ясувати причиново-наслідкові зв'язки за схемою:

Перегрупування за кольорами.

Технологія «Мозаїка».

Представники всіх груп, що працювали на кольо­рових аркушах, об'єднуються в групи за однаковими кольорами.

Завдання.

Порівняти рослинний і тваринний світи всіх оке­анів. Визначити, які представники рослинного й тва­ринного світів зустрічаються в усіх чотирьох океанах, у трьох океанах, у двох океанах чи тільки в одному, і позначити відповідною цифрою. Спробувати знайти закономірності.

Технологія «Акваріум».

Спікери кожної з груп утворюють групу в центрі класу й обговорюють завдання, знаходячи спільне рі­шення (пояснення).

Завдання.

Обговорити питання: в якому океані рослинний і тваринний світи найрізноманітніші? Чому?

Технологія «Дерево рішень».

— Настав час підвести риску під усім тим, що ми сьогодні з'ясували, про що дізналися. Повернемося до нашого припущення на початку уроку і підтвердимо його чи заперечимо.

— Отже, відсутність водної частини планети впли­нула б на життя людей позитивно чи негативно?

— Те, що на перший погляд здавалось позитив­ним, чи видається тепер таким?

— Тепер ми готові виростити наше «дерево рі­шень».

Корінь дерева — це базова інформація з теми, яку ми досліджували.

Використайте інформацію, яку ви занотовували на аркушах, про значення Світового океану.

Учитель, уточнюючи значення океану, відкриває листки на «дереві рішень».

— То як по-іншому можна назвати нашу плане­ту? (Океанія.)

Технологія «Мікрофон».

Учитель пропонує дітям, передаючи один одно­му уявний мікрофон, висловитися про враження від уроку й користь для кожного.

Спікерам пропонується оцінити роботу членів групи: хто був найкорисніший у групі, кому потрібно вчитись бути корисним.

Домашнє завдання «Загадки океану».

— Світовий океан залишається справжньою за­гадкою для дослідників. І найбільшою загадкою є со­лона вода. Що таїть вона у собі? Чому вода в океані солона? Цю інформацію найдопитливіші знайдуть у книжках на нашій виставці.

А ось для дітей-дослідників завдання дослідниць­кого характеру: за атласами й додатковою літературою дослідити, які морські жителі мають асоціативні назви. Наприклад, я вам покажу представників підводного царства, назви яких асоціюються з назвою відомої вам тварини, і навіть з назвою небесного світила. (Учитель показує морську зірку.) Наведіть інші такі випадки, ілюструючи свою інформацію.

еще рефераты
Еще работы по географии