Реферат: Омоніми як засіб творення каламбуру в анекдотах

ЗМІСТ

Вступ

Основна частина

Висновки

Додатки

Список використаної літератури

ВСТУП

Через усю історіюестетики проходить скептичне від­кидання можливості визначити комічне іпостійні спроби, незважаючи на це, дати його дефініцію. Ад.Цейзінг називав усюлітературу про комічне «комедією помилок» у визначеннях. Н.Гартманказав, що комічне — найбільш складна проблема есте­тики. Дійсно, сміх начертуть. Він легко вислизає з-під рук теоретика. У цьому складність, але небезнадійність дослідження природи комічного.

Ю.Б.Борєв визначаєкомічнеяк смішне, що має певну і соціальну значимість і естетичну природу. Комічневикликає соціально забарвлений, спрямований на певний об’єкт сміх. Сприйняттякомічного обумовлене історично й національно. Це,  як каже сам автор, ще дужезагальні характеристики комічного, що охоплюють його об’єктивну і суб’єктивнусторони в найбільш загальній і недиференційованій формі.

За словами Шіллера:«Життя серйозне — веселе мистецтво». Отже, «смішні»літературні жанри теж мистецтво. І до напи­сання творів, які мають на метізвеселити читача, потрібно поставитися серйозно, як і до всього життєвого.Анекдот, як один із виявів «веселого жанру» теж має свої канони, вінповинен бути стислим у розмірах і, звичайно ж, викликати сміх. Про природусміху говорити важко, з досліджень лікарів відомо лише те, що він продовжуєжиття. Отож, можна сказати, що на гумористів покладене нелегке завдання, борозуміти гумор, любити веселе і самому писати так, щоб викликати, не кажу вженестримний сміх, бодай делікатну усмішку читача, — то різні речі. Требавідчувати, розуміти сміх, володіти тими різно­манітними мистецькими засобами,що породжують його в читача.

Темою цієї курсової роботиє: «Омоніми як засіб творення каламбуру в анекдотах», що дає намможливість досить детально розкрити один із засобів створення сміху – каламбур.

Метою є дослідженняомонімів, за до­помогою яких творяться каламбури.

Говорячи проактуальність теми, потрібно звернути увагу на той факт, що в сучаснійтеоретичній літературі питання про комедійні засоби майже не ставиться. А томуцією роботою ми хотіли б доповнити ті надбання, що вже є і, можливо, звернутиувагу інших дослідників до тем, які стосуються створення смі­ху, а відповідно,і гарного настрою в людини. І потрібно пам’я­тати, що сміх продовжує життя. Чиє щось більш актуальне?

Наша курсова роботаскладається зі вступу, основної частини, висновків, додатку та спискувикористаної літератури.

еще рефераты
Еще работы по языковедению