Реферат: Про господарські товариства

Завдання 3.1

Необхідно:

— пояснити структуру управління товариством

Вищим органом управління товариством з обмеженою відповідальністю являються загальні збори його учасників. У товаристві з обмеженою відповідальністю зборами учасників створюється шляхом передачі частини повноважень виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор). Тобто директор (дирекція) вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Зборів Учасників. Даний виконавчий орган здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників. Виконавчий орган товариства може бути обраний також і не зі складу учасників товариства.

Контроль за діяльністю виконавчого органу, перевірки діяльності Директора проводяться Ревізійною комісією за дорученням Зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія утворюється Зборами Учасників з їх числа в кількості не менше трьох осіб строком на 2 роки. Директор не може бути членом Ревізійної комісії. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів, особистих пояснень. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Зборам Учасників та складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Збори Учасників Товариства не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

— зазначити установчі документи, на підставі яких діють господарські товариства.

Згідно із статтею 9 Закону України «Про підприємства в Україні» підприємство діє на підставі статуту, який затверджується власником (власниками) майна. Відповідно до статті 4 Закону України «Про господарські товариства» товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору й статуту.

Загалом, до установчих документів належать такі:

1) рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи: накази, постанови, розпорядження, рішення, протоколи зборів (конференцій) учасників та інші розпорядчі акти, якими, відповідно до своїх повноважень, засновник (власник майна) може створювати суб'єкт підприємницької діяльності — юридичну особу;

2) статут.

Законодавство встановлює певні вимоги до змісту установчих документів. Зокрема, згідно із статтею 9 Закону «Про підприємства в Україні» у статуті підприємства визначаються власник та найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет та цілі діяльності, його органи управління, порядок їх формування, компетенція та повноваження трудового колективу та його виборних органів, порядок формування майна підприємства, умови реорганізації та припинення діяльності підприємства. У найменуванні підприємства визначаються його назва (завод, фабрика, майстерня тощо) та організаційно-правова форма. До статуту можуть входити положення, пов'язані з особливостями діяльності підприємства: про трудові відносини, що виникають на підставі членства; про повноваження, порядок створення та структуру ради підприємства; про знаки для товарів і послуг тощо. У статуті також визначається й орган, який має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет та ін.).

Існують додаткові вимоги й до установчих документів господарських товариств. Стаття 4 Закону України «Про господарські товариства» вимагає зазначення в установчих документах господарських товариств таких даних, як відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок формування статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенція органів товариства й порядок ухвалення ними рішень, перелік питань, для ухвалення яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів і порядок ліквідації та реорганізації товариства.

Інші статті Закону України «Про господарські товариства» встановлюють додаткові вимоги до змісту установчих документів. Зокрема, згідно із статтею 51 цього Закону установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю, крім даних, зазначених у статті 4 цього Закону, повинні містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів.

Відсутність таких відомостей в установчих документах є підставою для відмови в державній реєстрації господарського товариства.

Установчі документи підписуються засновником (засновниками), прошиваються і нумеруються.

Якщо власником (власниками) суб'єкта підприємницької діяльності є фізична особа (фізичні особи), то її (їхні) підпис (підписи) на установчих документах засвідчується нотаріусом. А якщо засновником (засновниками) є юридична особа, то підписи відповідних посадових осіб засвідчуються печатками цієї юридичної особи. Установчі документи не повинні містити положень, що суперечать законодавству. Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несе власник (власники) або уповноважені ним (ними) органи, які подають документи для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Завдання 3.2

Необхідно: знайти відповідне значення для кожного наведеного терміну.

Дані для виконання:

термін визначення
(1) акціонерне товариство Е. Товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, та несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.
(2) відкрите акціонерне товариство Ж. Акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватись шляхом вільної, відкритої підписки та доступної всім бажаючим купівлі-продажу на біржах
(3) господарське товариство Є. Підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди між юридичними особами та громадянами шляхом об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку
(4) закрите акціонерне товариство Д. Товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі
(5) командитне товариство Б. Господарське товариство, яке включає поряд з одним або декількома учасниками, які несіть повну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном, також одного або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майно товариства
(6) повне товариство А. Товариство, учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну за зобов'язаннями товариства усім своїм майном
(7) товариство з додатковою відповідальністю Г. Товариство, статутний капітал якого поділено на частки, розмір яких визначено законодавством, і учасники якого відповідають за борги товариства своїми внесками до статутного капіталу, а при недостатності цих сум – додатково належним їм майном а однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника
(8) товариство з обмеженою відповідальністю В. Товариство, яке має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники таких товариств несуть відповідальність в межах їх вкладів в майно товариства

Завдання 3.3

Необхідно: проаналізувати наведені твердження і зазначити пропущені вирази.

Дані для виконання:

1. Вищим органом управління ТзОВ є загальні збори Учасників товариства.

2. Загальні збори акціонерів вважаються правомірними, якщо на них присутні учасники, які володіють 60% голосів.

3. У ТзОВ контроль за діяльністю дирекції здійснює ревізійна комісія.

4. Учасники ТзОВ відповідають за боргами товариства певним своїм майном – вкладами.

5. У повному товаристві учасники займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном.

6. ТзОВ має статутний капітал, поділений на частини, розмір яких визначається установчими документами.

7. Відкрите акціонерне товариство – товариство, акції якого можуть розповсюджуватись шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах.

8. Вищим органом АТ є загальні збори акціонерів.

9. Командитне товариство – це об’єднання кількох громадян та юридичних осіб на основі договору між ними для спільної діяльності, що включає повних учасників і учасників-вкладників.

10. Частина прибутку АТ, що виплачується у вигляді доходу на акції називається _ивідендами.

Завдання 3.4

Необхідно: розшифрувати наведені умовні позначення.

Дані для виконання: АТ, ТзОВ, ТзДВ, ПТ, КТ, ЗАТ, ВАТ.

Розшифровка

АТ – акціонерне товариство

ТзОВ – товариство з обмеженою відповідальністю

ТзДВ – товариство з додатковою відповідальністю

ПТ – повне товариство

КТ – командитне товариство

ЗАТ – закрите акціонерне товариство

ВАТ – відкрите акціонерне товариство.

Завдання 3.5

Необхідно:

— охарактеризувати господарські товариства в Україні

За статтею 1 Закону України «Про господарські товариства», до господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.

Акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства тільки в межах вартості належних їм акцій. У випадках, передбачених статутом, акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства також у межах несплаченої суми.

Загальна номінальна вартість випущених акцій становить статутний фонд акціонерного товариства, який не може бути менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства

Види акціонерних товариств. До акціонерних товариств належать:

• відкрите акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах;

• закрите акціонерне товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі.

Закрите акціонерне товариство може бути реорганізовано у відкрите шляхом реєстрації його акцій у порядку, передбаченому законодавством про цінні папери і фондову біржу, і внесенням змін до статуту товариства.

Засновниками акціонерного товариства можуть бути юридичні особи та громадяни.

Засновники акціонерного товариства укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по створенню акціонерного товариства, відповідальність перед особами, що підписалися на акції, і третіми особами.

Засновники несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до реєстрації акціонерного товариства.

Для створення акціонерного товариства засновники повинні зробити повідомлення про намір створити акціонерне товариство, здійснити підписку на акції, провести установчі збори і державну реєстрацію акціонерного товариства відповідно до вимог Закону України «Про господарські товариства».

Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів. У випадках, передбачених установчими документами, учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний фонд, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю.

До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожен з учасників зобов'язаний внести до статутного фонду не менше 5О відсотків вказаного в установчих документах вкладу. Внесення до статутного фонду грошей підтверджується документами, виданими банківською установою.

Товариством з додатковою відповідальністю визнається товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а при недостатності цих сум — додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника.

Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в установчих документах.

Повним визнається таке товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

Командитним товариством визнається товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників).

Якщо у командитному товаристві беруть участь два або більше учасників з повною відповідальністю, вони несуть солідарну відповідальність за боргами товариства.

При вибутті усіх вкладників учасники з повною відповідальністю вправі замість ліквідації товариства перетворити його в повне товариство. У цьому випадку, як і у разі ліквідації товариства, необхідно внести відповідні зміни до установчого договору і державного реєстру.

Установчі документи господарських товариств, їх зміст.

Акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, повне і командитне товариство — установчого договору. Установчі документи товариства у випадках, передбачених законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України.

Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Установчі документи повинні також містити відомості, передбачені статтями 37, 51, 65, 67 і 76 закону України «Про господарські товариства».

До установчих документів можуть бути включені інші умови, що не суперечать законодавству України.

Найменування товариства повинно містити зазначення виду товариства, для повних та командитних товариств — прізвища (найменування) учасників товариства, а також інші необхідні відомості.

Найменування товариства міститься в установчих документах товариства.

Найменування товариства не може вказувати на належність товариства до відповідних міністерств, відомств і громадських організацій. Місцезнаходження (розташування) товариства повинно бути на Україні.

— заповнити таблицю


критерії Господарські товариства
ТзОВ ТзДВ ПТ КТ АТ
Загальна характеристика товариства Товариство, яке має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники таких товариств несуть відповідальність в межах їх вкладів в майно товариства Товариство, статутний капітал якого поділено на частки, розмір яких визначено законодавством, і учасники якого відповідають за борги товариства своїми внесками до статутного капіталу, а при недостатності цих сум – додатково належним їм майном а однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учас-ка Товариство, учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну за зобов'язаннями товариства усім своїм майном Господарське товариство, яке включає поряд з одним або декількома учасниками, які несіть повну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном, також одного або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майно товариства Товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, та несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.
Установчі документи установчий договір, статут установчий договір, статут засновницький договір засновницький договір установчий договір, статут
Мінімальний розмір статутного капіталу не менше суми, еквівалентної 100 мінмальним заробітним платам. не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам. Мінімальний розмір статутного капіталу не обмежений.. Статутний капітал не обмежений. Визнається товариство, в якому поряд з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і. Статутний капітал поділено на певну кількість акцій однакової номінальної вартості. Мінімальний розмр статутного капіталу 1250 мінімальних заробітних плат на дату реєстрації
Капітал підприємства величину, яка вказує суму внесків засновників величину, яка вказує суму внесків засновників величину, яка вказує суму внесків засновників величину, яка вказує суму внесків засновників номінальну вартість акцій, дозволених до випуску
Характер розподілу доходів кожному учаснику(пайовику) виплачується частка прибутку, що відповідає його внеску встатутний капітал, внесення в бюджет податків, інших обов’язкових платежів, напрямку прибутку на розвиток підприємства і матеріальне заохоченняпрацівників. кожному учаснику(пайовику) виплачується частка прибутку, що відповідає його внеску встатутний капітал, внесення в бюджет податків, інших обов’язкових платежів, напрямку прибутку на розвиток підприємства і матеріальне заохоченняпрацівників. Прибуток повного товариства розподіляється між учасниками увідповідностями з установчим договором, у якому визначаються частки йогоучасників. Визначення часткою в договорі має значення не тільки прирозподілі прибутку, але і для рішення питання про покриття збитків. направляєтьсявкладникам у долі, що відповідає їхньому внеску в капітал товариства, потімприбуток направляється на розвиток підприємства й інші мети. Залишокприбутку розподіляється між дійсними членами (повними товаришами). Найбільш складним є порядок розподілу прибутку акціонерних товариств.Загальні механізми розподілу прибутку і порядок виплати дивідендівфіксується в статуті суспільства.
Мінімальний внесок до статутного капіталу при реєстрації Внесок не менше 50% розміру статутного капіталу Внесок не менше 50% розміру статутного капіталу Не встановлено 25 % внеску не менше 50 % вкладу
Відповідальність учасників Учасники такого товариства відповідають за його борги своїми вкладами до статутного капіталу Учасники такого товариства відповідають за його борги своїми вкладами до статутного капіталу, а в разі недостатності цих сум – додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників розмірі, кратному вкладу кожного учасника Усі учасники товариства солідарно відповідають за зобов'язаннями товариства усім своїм майном відповідають за зобов'язаннями товариства усім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майно підприємства. акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій
Управління Збори учасників Збори учасників всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном учасниками з повною відповідальністю (повними товаришами). Якщо в товаристві є тільки один такий учасник, управління справами він здійснює самостійно. Загальні збори акціонерів
Виконавчий орган одноособовий (директор) чи колегіальний (дирекція) одноособовий (директор) чи колегіальний (дирекція) ведення його справ, яке здійснюється за загальною згодою всіх учасників. Вкладники Правління
еще рефераты
Еще работы по государству и праву