Реферат: Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ Світанок

--PAGE_BREAK--Таблиця 2.7 – Аналіз товарного випуску
Фактори
Попередній період
Звітний період
Розрахунок коригуючого значення
Величина впливу
фактора
1. Чисельність, чол.
45
32
DVЧ=Чзв*Foб*¦б-Vб=32*207,18*
0,159-1483,4=-429,27
-429,27
2. Фондоозброєність, грн./грн.
Fo=Сосн/Ч
DVFo= Чзв*Foзв*¦б— Чзв*Foб*¦б=32*275,15*0,159-32*207,18*0,159=345,83
345,83
<shape id="_x0000_i1042" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56462.files/image031.wmz» o:><img border=«0» width=«99» height=«41» src=«dopb252280.zip» v:shapes="_x0000_i1042">
<shape id="_x0000_i1043" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56462.files/image033.wmz» o:><img border=«0» width=«111» height=«41» src=«dopb252281.zip» v:shapes="_x0000_i1043">
3.Фондовіддача (реальна), грн./грн.
0,159
0,329
DV¦=Vзв — Чзв*Foзв*¦б=2895,3-32*275,15*0,159=1495,34
1495,34

Загальне відхилення: DVЧ+DVFo+DV¦=-429,27+345,83+1495,34=1411,9
Перевірка:DV= Vзв — Vб=2895,3-1483,4=1411,9
Висновок: у 2005р. порівняно з 2004р. обсяг товарної продукції зріс на 1411,9 тис. грн. або на 95%. Це дуже вагомий ріст обсягів виробництва, тому проаналізуємо як вплинули на обсяг товарної продукції чисельність працівників, фондоозброєність та фондовіддача.
Отже, за рахунок зменшення чисельності робітників на 13 чол. або на 29% обсяг товарної продукції зменшився на 429,27 тис. грн. Проаналізувавши зміни фондоозброєності, встановили, що даний показник збільшився за цей проміжок часу на 33%, тобто за рахунок збільшення рівня механізації виробництва (що був зумовлений операційною орендою найсучаснішого обладнання на суму 2252,4 тис. грн.) обсяг товарної продукції збільшився на 345,83 тис. грн. Оскільки, фондовіддача зросла, то можна говорити про підвищення ефективності використання основних виробничих фондів на 107%, що зумовило зростання обсягу товарної продукції на 1495,34 тис. грн. Отже, можна зробити висновок, що позитивні зміни таких показників як фондовіддача та фондоозброєність дозволили збільшити обсяг товарної продукції у звітному році порівняно з базовим. Проте підприємству необхідно звернути увагу на рівень плинності кадрів, який значно знизився в звітному періоді.
3. Аналіз обсягу товарної продукції та визначення її впливу на фінансові показники
Завдання 1. Здійснити комплексний огляд економічних показників діяльності підприємства:
Порівняти темпи росту обсягу та витрат на випущену продукцію. Чи можна по співвідношенню цих величин судити про збільшення (зменшення) прибутку від товарного випуску?
Визначити відносні показники витрат, прибутку на одну грн. товарного випуску. Порівняти отримані результати. Яким чином відзначені Вами тенденції на даному підприємстві пов’язані з висновками у попередньому завданні.
Визначити величину прибутку від звичайної діяльності та прибутку від товарного випуску.
Таблиця 3.1 – Аналіз показників діяльності підприємства.
Таблиця 3.2 – Аналіз відносних показників
Показники
Попередній період
Звітний
період
Темпи
росту, %
Витрати на одну грн. товарної продукції, грн./грн
0.79
0.24
30
Прибуток (від випуску товарної продукції) на одну грн. товарної продукції, грн./грн.
0.21
0.76
362
Усього (пункт1+ пункт 2)
1.0
1.0
Висновок: порівнюючи темпи росту обсягу та витрат на випущену продукцію 2004-2005 років, бачимо, що обсяг товарної продукції зріс на 95%, при чому витрати по випуску продукції зменшилися за цей же період на 42%. Відповідно збільшився і прибуток. При чому прибуток від товарного випуску збільшився на 1899,7 тис. грн. або на 609% і цей же показник на 1 грн. товарної продукції збільшився на 262%. А витрати на 1 грн. товарної продукції відповідно зменшилися на 70%. Отже, прибуток росте швидше, ніж зменшується собівартість продукції, тобто дане підприємство стабільно і ефективно працювало в 2004-2005 роках, що дозволило значно зменшити витрати на випуск товарної продукції і отримувати додатковий прибуток. Проте головною причиною такого стрімкого росту прибутку, мабуть, і є зростання цін в 3,15 рази. Як наслідок, спостерігаємо і зростання прибутку від операційної діяльності (в 2005 році порівняно з 2004 р. цей показник збільшився на 164% або на 1419,8 тис. грн.).
Завдання 2. Оцінити вплив асортиментних зрушень на фінансові результати. Проаналізувати рентабельність окремих видів продукції, формуючих рентабельність продукції в цілому.
Таблиця 3.3 – Рентабельність окремих видів продукції
Види виробів (або групи виробів)
Обсяг
продукції
(без ПДВ),
 тис. грн.
Витрати з випуску
продукції, тис. грн.
Прибуток від товарного
випуску продукції,
тис. грн.
Рентабельність виробів, %
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
Озима пшениця
750,2
1240,7
538,8
184,57
211,4
1056,13
28
85
Інша продукція рослинництва
733,2
1654,6
632,56
499,03
100,64
1155,57
14
70
Всього
1483,4
2895,3
1171,4
683,6
311,68
2211,7
21
76
Таблиця 3.4 – Аналіз впливу асортиментних зрушень продукції на рентабельність продукції
Види виробів
Питома вага,
 продукції, %
Рентабельність окремих видів
 продукції
Вплив факторів на
рентабельність
товарного випуску
попередній період
звітний
період
попередній період
звітний
період
Питома
вага
Рентабельність окремих
виробів
А
1
2
3
4
5
6
Озима пшениця
26
27
28
85
-5.32
15.39
Інша продукція рослинництва
54
73
14
70
2.66
40.88
100
100
21
76
-2.66
56.27
Перевірка: DRПВ+ DRRi= RзвRб
 -2.66+56.27 = 76-21
DRПВ= (ПВзв — ПВб)* Rб
DRПВ = (27-46)*0.28 = -5.32
DRПВ = (73-54)*0.14 = 2.66
DRRi= (RзвRб)* ПВзв
DRRi = (85-28)*0.27 = 15.39
DRRi = (70-14)*0.73 = 40.88
Висновок: в цілому по підприємству в 2005 р. порівняно з 2004 р. прибуток від товарного випуску продукції збільшився на 1900,02 тис. грн., а рентабельність товарного випуску збільшилася на 55%. Ці зміни відбулися за рахунок збільшення обсягу виробництва озимої пшениці на 490,5 тис. грн. або на 65% і зменшення витрат на її випуск на 354,23 тис. грн. або на 66%, що дозволило отримати прибуток від товарного випуску на 844,73 тис. грн. в 2005 р. більше, ніж в 2004 р. А також за рахунок збільшення обсягів товарного випуску іншої продукції рослинництва на 921,4 тис. грн. або на 126% і відповідно зменшення витрат на їх випуск на 133,53 тис. грн. або на 21%, що зумовило збільшення прибутку від їх випуску на 1054,93 тис. грн. більше. При чому, рентабельність озимої пшениці в 2005 р. збільшилася на 57%, а рентабельність іншої продукції рослинництва за аналогічний період збільшилася на 56%.
Причинами збільшення рентабельності товарного випуску були такі фактори, як зміна питомої ваги окремих видів продукції, тобто асортиментні зрушення товарної продукції, і рентабельності окремих видів продукції. Так, рентабельність товарного випуску зменшилася на 2,66% за рахунок асортиментних зрушень продукції. А саме за рахунок зменшення питомої ваги озимої пшениці на 19% результуючий показник зменшився на 5.32%, а за рахунок збільшення питомої ваги іншої продукції рослинництва рентабельність товарного випуску збільшилась на 2.66%. Крім того, рентабельність товарного випуску збільшилася на 56.27%, причинами чого були збільшення рентабельності окремих видів продукції. За рахунок збільшення рентабельності озимої пшениці на 57% рентабельність товарного випуску збільшилася на 15.39%, а збільшення рентабельності іншої продукції рослинництва на 56% зумовило її збільшення на 40.88%.
4. Аналіз використаних виробничих ресурсів та визначення їх впливу на фінансові результати
Завдання 1. Проаналізувати фактори, що впливають на зміни фонду оплати праці робітників-відрядників. Визначити відносне відхилення з фонду оплати праці цієї категорії працюючих. На яку величину зміниться собівартість продукції зі зміною витрат на заробітну плату (розрахувати з урахуванням нарахувань на заробітну плату, що включаються в собівартість продукції).
Таблиця 4.1—Аналіз фонду заробітної плати
Фактори, що впливають на фонд оплати праці робітників-підрядників
Зміна фактора(+,-,D)
Алгоритм і розрахунок впливу факторів
Кількість робітників-підрядників
<shape id="_x0000_i1044" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image021.wmz» o:><img border=«0» width=«15» height=«17» src=«dopb252275.zip» v:shapes="_x0000_i1044">r=32-45=-13
<shape id="_x0000_i1045" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image035.wmz» o:><img border=«0» width=«15» height=«17» src=«dopb252275.zip» v:shapes="_x0000_i1045">ФОПr=<shape id="_x0000_i1046" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image021.wmz» o:><img border=«0» width=«15» height=«17» src=«dopb252275.zip» v:shapes="_x0000_i1046">r* ЗПб = -13*2.61=-33.93
Середньорічна заробітна плата робітника-підрядника
<shape id="_x0000_i1047" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56462.files/image036.wmz» o:><img border=«0» width=«15» height=«47» src=«dopb252282.zip» v:shapes="_x0000_i1047"><shape id="_x0000_i1048" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image038.wmz» o:><img border=«0» width=«15» height=«17» src=«dopb252275.zip» v:shapes="_x0000_i1048">зпл=<shape id="_x0000_i1049" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56462.files/image039.wmz» o:><img border=«0» width=«211» height=«41» src=«dopb252283.zip» v:shapes="_x0000_i1049">
<shape id="_x0000_i1050" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image035.wmz» o:><img border=«0» width=«15» height=«17» src=«dopb252275.zip» v:shapes="_x0000_i1050">ФОПзпл=<shape id="_x0000_i1051" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image038.wmz» o:><img border=«0» width=«15» height=«17» src=«dopb252275.zip» v:shapes="_x0000_i1051">зпл* rзв =-0.89*32=-28.48
Загальне відхилення<shape id="_x0000_i1052" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image041.wmz» o:><img border=«0» width=«15» height=«17» src=«dopb252275.zip» v:shapes="_x0000_i1052">ФОПзаг=<shape id="_x0000_i1053" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image035.wmz» o:><img border=«0» width=«15» height=«17» src=«dopb252275.zip» v:shapes="_x0000_i1053">ФОПr +<shape id="_x0000_i1054" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image035.wmz» o:><img border=«0» width=«15» height=«17» src=«dopb252275.zip» v:shapes="_x0000_i1054">ФОПзпл = -33.93-28.48=-62.41
Перевірка: <shape id="_x0000_i1055" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image041.wmz» o:><img border=«0» width=«15» height=«17» src=«dopb252275.zip» v:shapes="_x0000_i1055">ФОПзаг = ФОПзв — ФОПб = 55-117.5=62.5
Визначимо відносне відхилення з фонду оплати праці:
<shape id="_x0000_i1056" type="#_x0000_t75" o:ole="" o:bullet=«t» fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image041.wmz» o:><img border=«0» width=«15» height=«17» src=«dopb252275.zip» alt="*" v:shapes="_x0000_i1056">ФОПвідн= ФОПзв — ФОПб*tр= 55-117,5*1,95=174,125
Тепер визначимо на яку величину зміниться собівартість продукції при даній зміні витрат на заробітну плату:
<shape id="_x0000_i1057" type="#_x0000_t75" o:ole="" o:bullet=«t» fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image041.wmz» o:><img border=«0» width=«15» height=«17» src=«dopb252275.zip» alt="*" v:shapes="_x0000_i1057">С/В=<shape id="_x0000_i1058" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56462.files/image042.wmz» o:><img border=«0» width=«101» height=«41» src=«dopb252284.zip» v:shapes="_x0000_i1058">= <shape id="_x0000_i1059" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56462.files/image044.wmz» o:><img border=«0» width=«193» height=«44» src=«dopb252285.zip» v:shapes="_x0000_i1059">
Висновок: в 2005р. порівняно з 2004р. фонд оплати праці зменшився на 62,5 тис. грн. або на 1,9%. Причинами цього були:
зменшення чисельності робітників на 13 осіб або на 29% (такий показник дуже значний для даного підприємства, адже допустиме значення становить 1,5%), що зумовило зменшення фонду оплати праці на 33,93 тис. грн.;
зменшення середньорічної заробітної плати на одного працівника на 0,89 тис. грн. або на 34%, внаслідок чого фонд оплати праці зменшився на 28,48 тис. грн.
При цьому відносне відхилення з фонду оплати праці склало 174,125 тис. грн. Для більш детального аналізу визначили, що собівартість продукції зменшилася на 0,014 тис грн. при такій зміні зарплати з урахуванням нарахувань на останню.
Завдання 2. Використовуючи отримані результати в завданнях даного етапу, визначити вплив факторів на фінансові результати:
Зміни прибутку за рахунок зміни фондовіддачі (реальної). При розрахунках можна використовувати наступну формулу:
<shape id="_x0000_i1060" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image046.wmz» o:><img border=«0» width=«275» height=«39» src=«dopb252286.zip» v:shapes="_x0000_i1060">,
де <shape id="_x0000_i1061" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image048.wmz» o:><img border=«0» width=«63» height=«33» src=«dopb252287.zip» v:shapes="_x0000_i1061">– фондовіддача відповідно у звітному та попередньому періодах;
<line id="_x0000_s1028" from=«58.5pt,.8pt» to=«65.7pt,.8pt» o:allowincell=«f»><img width=«12» height=«2» src=«dopb252288.zip» v:shapes="_x0000_s1028">
<shape id="_x0000_i1062" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image051.wmz» o:><img border=«0» width=«48» height=«37» src=«dopb252289.zip» v:shapes="_x0000_i1062">– середньорічна вартість основних виробничих фондів у звітному періоді;
<shape id="_x0000_i1063" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image053.wmz» o:><img border=«0» width=«25» height=«25» src=«dopb252290.zip» v:shapes="_x0000_i1063"> – питома вага прибутку від звичайної діяльності у вартості продукції (обсяг
товарного випуску в оптових цінах) за попередній період.
Зміна прибутку за рахунок змін кількості обертів, можливо використовувати наступну формулу:
<shape id="_x0000_i1064" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image055.wmz» o:><img border=«0» width=«267» height=«39» src=«dopb252291.zip» v:shapes="_x0000_i1064">
де <shape id="_x0000_i1065" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image057.wmz» o:><img border=«0» width=«56» height=«33» src=«dopb252292.zip» v:shapes="_x0000_i1065">– кількість обертів оборотних фондів в звітному та попередньому періодах;
<shape id="_x0000_i1066" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image051.wmz» o:><img border=«0» width=«48» height=«37» src=«dopb252289.zip» v:shapes="_x0000_i1066"> – середньорічні залишки нормованих оборотних коштів в звітному періоді.
зміна прибутку за рахунок зміни виробітку:
<shape id="_x0000_i1067" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image059.wmz» o:><img border=«0» width=«253» height=«43» src=«dopb252293.zip» v:shapes="_x0000_i1067">,
де <shape id="_x0000_i1068" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image061.wmz» o:><img border=«0» width=«63» height=«33» src=«dopb252294.zip» v:shapes="_x0000_i1068">– виробіток одного працюючого у звітному і попередньому періодах;
<shape id="_x0000_i1069" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image063.wmz» o:><img border=«0» width=«23» height=«29» src=«dopb252295.zip» v:shapes="_x0000_i1069"> – середньоспискова чисельність робітників.
Таблиця 4.2—Аналіз впливу факторів на фінансові результати
Фактори
Розрахунок коригуючого значення
Величина впливу
фактора
1. Зміни прибутку за рахунок зміни фондовіддачі (реальної)
Dp¦=(0,329-0,159)*8804,9*<shape id="_x0000_i1070" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56462.files/image065.wmz» o:><img border=«0» width=«49» height=«41» src=«dopb252296.zip» v:shapes="_x0000_i1070">=0,17*88084,9*0,44=658,61
+658,61
2. Зміна прибутку за рахунок змін кількості обертів
Dpn=(3,4-1,79)*850,35*0,44=602,39
+602,39
3. Зміна прибутку за рахунок зміни виробітку
DpВ=(90,48-32,96)*32*0,44=809,88
+809,88
Загальне відхилення:Dp¦+Dpn+DpВ=658,61+602,39+809,88=2070,88
Висновок: на фінансові результати будь-якого підприємства мають вплив безліч факторів. Проаналізуємо найголовніші з них, а саме: вплив зміни фондовіддачі, кількості обертів оборотних коштів та продуктивності праці. Так, за рахунок збільшення реальної фондовіддачі на 107% підприємство додатково отримало в 2005р. прибуток в сумі 658,61 тис. грн. За рахунок збільшення кількості обертів оборотних коштів на 90% підприємству вдалося збільшити прибуток на 602,3 тис. грн. А зростання продуктивності праці на 175% додатково збільшило прибуток на 809,88 тис. грн.
Завдання3. Визначити вплив на загальну рентабельність виробництва наступних факторів: прибутку від звичайної діяльності, фондовіддачі, кількості оборотів оборотних фондів. Розрахунки виконати методом ланцюгових підстановок. Факторний аналіз можна здійснити з використанням формули загальної рентабельності виробництва, отриманої в результаті застосування прийому скорочення факторних моделей:
<shape id="_x0000_i1071" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image067.wmz» o:><img border=«0» width=«122» height=«104» src=«dopb252297.zip» v:shapes="_x0000_i1071"> ,
Таблиця 4.3—Аналіз впливу факторів на загальну рентабельність
Фактори
Розрахунок коригуючого значення
Величина впливу
Фактора
1. Зміна загальної рентабельності за рахунок зміни прибутку від звичайної діяльності
<shape id="_x0000_i1072" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image069.wmz» o:><img border=«0» width=«272» height=«100» src=«dopb252298.zip» v:shapes="_x0000_i1072">
DRp=R’-Rб=0,0985-<shape id="_x0000_i1073" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56462.files/image071.wmz» o:><img border=«0» width=«104» height=«83» src=«dopb252299.zip» v:shapes="_x0000_i1073"> =<shape id="_x0000_i1074" type="#_x0000_t75" o:ole=""><imagedata src=«56462.files/image073.wmz» o:><img border=«0» width=«167» height=«19» src=«dopb252300.zip» v:shapes="_x0000_i1074">
2. Зміна загальної рентабельності за рахунок зміни фондовіддачі
<shape id="_x0000_i1075" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image075.wmz» o:><img border=«0» width=«281» height=«100» src=«dopb252301.zip» v:shapes="_x0000_i1075">
DR¦=R’’-R=0.1875-0.0985=0.089
3. Зміна загальної рентабельності за рахунок зміни кількості оборотів оборотних фондів
<shape id="_x0000_i1076" type="#_x0000_t75" o:ole="" fillcolor=«window»><imagedata src=«56462.files/image077.wmz» o:><img border=«0» width=«282» height=«96» src=«dopb252302.zip» v:shapes="_x0000_i1076">
DRn=R’’’-R’’=0.20249-0.1875=0.01499
Загальне відхилення:DRp+DR¦+DRn=0.0344+0.089+0.01499=0.13839
Перевірка:DR= RзвRб=0,020249-0,0641=0,13839
Висновок: у 2005р. порівняно з 2004р. загальна рентабельність виробництва збільшилась на 0,13839 тис. грн. або на 315%. Це збільшення відбулося внаслідок збільшення прибутку від звичайної діяльності на 1302,3 тис. грн. або на 200%, що зумовило збільшення результуючого фактора на 0,0344 тис. грн. За рахунок більш ефективного використання основних виробничих фондів на 107% загальна рентабельність збільшилась на 0,089 тис. грн., а також за рахунок підвищення оборотності оборотних коштів на 90% – на 0,01499 тис. грн. Як бачимо найбільший вплив мало підвищення ефективності використання основних виробничих фондів.
5. Аналіз фінансових показників
Завдання1. Охарактеризувати структуру витрат по економічним елементам звітного року. Проаналізувати зміни в структурі витрат в звітному році в порівнянні з попереднім роком. Визначити рівень живої та упредметненої праці, матеріаломісткість виробництва.
Таблиця 5.1 – Аналіз витрат за економічними елементами
Статті затрат за економічними елементами
Попередній
період
Звітний
період
Відхилення
абсолютне значення
питома
вага
абсолютне значення
питома
вага
абсолютне значення
питома
вага
А
1
2
3
4
5
6
Матеріальні витрати
371,2
8,9
11689,9
77,9
+11318,7
+69,0
Витрати на оплату праці
2074,4
50,0
1306,9
8,7
-767,5
-41,3
Відрахування на соціальні заходи
79,9
1,9
16,8
0,1
-63,1
-1,8
Амортизація
1116,8
26,9
1283,3
8,6
+166,5
-18,4
Інші операційні витрати
507,2
12,2
705
4,7
+197,8
-7,5
Всього собівартість випущеної продукції
4149,5
100
15001,9
100
+10852,4
 
Рівень живої праці
Рівень упредметненої праці
Матеріаломісткість виробництва
0,10
0,90
0,56
Х
Х
Х
0,08
0,92
0,60
Х
Х
Х
-0,02
+0,02
+0,04
Х
Х
Х
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по мировой экономике