Реферат: Розробити рекомендації, спрямовані на удосконалення організаційної структури сільськогосподарських інспекцій


Реферат роботи

Монографія Піддубного О.Ю. «Державні сільськогосподарські інспекції в Україні: стан та можливості удосконалення правового регулювання»

Метою даного монографічного дослідження є визначення місця контрольно-інспекційних органів в системі органів державного управління агропромисловим комплексом, формування теоретичного поняття системи сільськогосподарських інспекцій і встановлення критеріїв побудови цієї системи, дослідження їх адміністративно-правового становища і вироблення, на основі теоретичних висновків та аналізу практики їх роботи, конкретних рекомендацій по подальшому удосконаленню організації і правового регулювання діяльності сільськогосподарських інспекцій.

Для досягнення поставленої мети було виконано такі основні завдання:

узагальнити теоретико-правові засади контрольно-інспекційної діяльності в агропромисловому комплексі;

з’ясувати особливості функціонування контрольно – інспекційних органів в агропромисловому комплексі України;

дослідити зміст і особливості, форми та методи діяльності державних сільськогосподарських інспекцій для поглиблення розуміння характеру контрольно-інспекційної діяльності;

на підставі вивчення і узагальнення виділити спільні риси і завдання державних сільськогосподарських інспекцій, систематизувати існуючі сільськогосподарські інспекції за галузевими та функціональними ознаками;

визначити сутність правового становища сільськогосподарських інспекцій, проблеми його нормативного закріплення;

здійснити комплексний аналіз повноважень державних сільськогосподарських інспекцій;

проаналізувати адміністративно-юрисдикційну діяльність сільськогосподарських інспекцій;

розробити рекомендації, спрямовані на удосконалення організаційної структури сільськогосподарських інспекцій;

розробити конкретні шляхи удосконалення діяльності та нормативного закріплення повноважень державних сільськогосподарських інспекцій.

Розгалуженість проблематики, множинність і різноманітність форм, завдань і методів діяльності державних сільськогосподарських інспекцій не дозволяє в одному дослідженні з однаковою докладністю розглянути всі питання, що виникають. Тому увага при постановці наукового завдання зосереджена на найважливіших адміністративно-правових питаннях організації і діяльності сільськогосподарських інспекцій, їх специфічних рисах, тобто тих, аналіз яких, по-перше, дозволяє сформулювати висновки, загальні для характеристики правового становища і діяльності сільськогосподарських інспекцій, і по-друге, виробити найбільш важливі в практичному відношенні пропозиції по організації контрольно-інспекційної діяльності в АПК.

Методологічною основою монографічного дослідження є система методів і прийомів наукового пізнання. У процесі монографічного дослідження використовувалися діалектичний підхід до розгляду досліджуваних проблем та визначення основних напрямів вдосконалення контрольно-інспекційної діяльності в АПК. Використані загальнонаукові методи: структурний, функціональний, системний аналіз, формально-логічний (аналіз та синтез) при вивченні існуючих теоретичних розробок і нормативного регулювання діяльності окремих інспекцій. Також були застосовані спеціальні методи, властиві юридичній науці – формально-юридичний, порівняльно-правовий, документальний аналіз.

Використання методів вказаних методів дозволило провести паралелі і узагальнення правового становища різних сільськогосподарських інспекцій і зробити висновок про наявність системи цих органів. У ході дослідження автор опирався на теоретичні положення загальної теорії держави та права, аграрного права, адміністративного права.

Науково-теоретичну основу для написання монографії склали загальнотеоретичні наукові праці‚ розробки провідних фахівців у галузі адміністративного права, аграрного права – В.Авер’янова, О.Андрійко, Р.Алімова, В.Гаращука, І.Голосніченка, Т.Коломоєць, М.Коваля, В.Колпакова, А.Комзюка, М.Корецького П.Кулинича, М.Максютіна, М.Маслєннікова, І.Пахомова, В.Перепелюка, О.Погрібного, В.Семчика, А.Статівки, С. Тараненка, В. Цвєткова, В.Шкарупи, В.Янчука та ін.

Були опрацьовані роботи науковців різних часів, які у своїх дослідженнях безпосередньо звертались до проблем контролю та діяльності державних інспекцій: В.Горшеньова, Я.Здіра, О.Кармолицького, Ю.Козлова, В.Курила, Н.Лебідь, О.Луньова, М.Студенікіної, А.Шергіна, Е.Шоріної, Ц.Ямпольської та ін.

Нормативно-правовою базою роботи є Конституція України, закони України, укази Президента та постанови Кабінету Міністрів України, а також відомчі нормативно-правові акти‚ які регулюють діяльність сільськогосподарських інспекцій.

У порівняльному плані застосовувались нормативні акти Російської Федерації.

Фактичний матеріал для дослідження склали узагальнення практичної діяльності сільськогосподарських інспекцій, суспільно-правова публіцистика, довідкові видання.

У роботі над монографією використані також особисті здобутки автора, зокрема тези виступів на наукових конференціях: „Проблеми соціально-економічного розвитку села та шляхи їх вирішення” (квітень 2004, м. Київ Національний аграрний університет); „Сучасні правові проблеми українського державотворення” (квітень 2005, м. Біла Церква Білоцерківський державний аграрний університет); Міжнародній науково-теоретичній конференції, присвяченій 80-річчю від дня народження доктора юридичних наук, академіка АПрНУ, Заслуженого діяча науки і техніки В.З.Янчука „Стан та перспективи розвитку аграрного права” (травень 2005 м. Київ, Національний аграрний університет); Міжнародній конференції „Перспективи міжнародної інтеграції агропромислового комплексу України” „МІА України 2005” (липень 2005). Тези доповідей опубліковано в збірниках матеріалів конференцій.

У монографії також були використані окремі наукові розробки раніше надрукованих одноосібно та у співавторстві статей та навчального посібника:

- Піддубний О.Ю. Особливості організаційно-правового статусу інспекційних органів у структурі Міністерства агарної політики України // Держава та регіони. – 2005. - № 2. – С. 93-96.

- Курило В.І., Піддубний О.Ю. Діяльність органів адміністративної юрисдикції в агропромисловому комплексі//Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 9. – С. 66-69.

- Піддубний О.Ю. Юрисдикційні повноваження контрольно-інспекційних органів в агропромисловому комплексі // Адвокат. – 2006. - № 9. – С. 23-26.

- Піддубний О.Ю. Юрисдикційні повноваження державних інспекторів з охорони прав на сорти рослин у здійснення захисту прав інтелектуальної власності на сорти рослин // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 11. – С.128-130.

- Курило В.І., Шкарупа В.К., Піддубний О.Ю. Адміністративна юрисдикція в АПК України: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. Ред. В.К. Шкарупи. - К.: Магістр - ХХІ ст., 2008, - 688 с.

Узагалюнюючим теоретичним базисом для монографії стала дисертація "Правове становище сільськогосподарських інспекцій" виконана автором під керівництвом Володимира Івановича Курила, який також є редактором даної монографії, і захищена в 2007 році.

У наукових дослідженнях положення та висновки монографії можуть бути основою для подальшої розробки питань правового становища сільськогосподарських інспекцій, можуть слугувати відправною точкою для поглибленого вивчення правового становища окремих сільськогосподарських інспекцій, тощо.

У правотворчості їх може бути використано при підготовці відповідних нормативно-правових актів, які встановлюють загальні засади контрольно-інспекційної діяльності в АПК і регулюють правове становище сільськогосподарських інспекцій.

 У правозастосовчій діяльності використання одержаних результатів дозволить підвищити фаховий рівень інспекторів, сприятиме кращому розумінню їх прав і обов‘язків.

Матеріали дослідження можуть бути використані при підготовці різного роду навчальних посібників та практичних рекомендацій для працівників АПК. Окремі результати дослідження безпосередньо використовуються при викладанні навчальних дисциплін «Адміністративна юрисдикція в АПК» та «Адміністративне право» при підготовці спеціалістів зі спеціальності „Правознавство” на юридичному факультеті Національного універистету біоресурсів і природокористування України.

Доцент кафедри аграрного ,

земельного та екологічного права

ім. акад. В.З. Янчука

Національного університету

біоресурсів і природокористування,

кандидат юридичних наук Піддубний О.Ю.
еще рефераты
Еще работы по разное