Реферат: Назва реферату: Українська мова за професійною ознакою Розділ


Назва реферату: Українська мова за професійною ознакою
Розділ: Мовознавство

Українська мова за професійною ознакою

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

І. Практичні завдання.

Вправа 5

Америка – американський;

Волноваха – волноваський;

Канада – канадський;

Словак – словацький;

Оренбург – оренбурзький;

Австралія – австралійський;

Японія – японський;

Франція – французький;

Німеччина – німецький;

Прага – празький;

Італія – італійський;

Швеція – швецький;

Великобританія – великобританський;

Чехія – чеський;

Ізраїль – ізраїльський;

Токіо – токійський;

Париж – паризький;

Рига – ризький;

Волга – волзький;

Кагарлик – кагарлицький;

Прилуки – прилуцький;

Кременчук – кременчуцький;

Кривий Ріг – криворізький;

Запоріжжя – запорізький.

Вправа 2

Безробіття (префікс без- пишеться з літерою з; подовження приголосного т після букв на позначення голосних передається на письмі в усіх відмінках іменників с. р. ІІ відміни, крім Р.в. множини із нульовим закінченням).

Розвиток (префікс роз- пишеться з літерою з).

Безмежний (префікс без- пишеться з літерою з).

Споживач (після букви ч м’який знак не пишеться).

Безстроковий (префікс без- пишеться з літерою з).

Ін’єкція (апостроф ставиться після твердого приголосного н перед є).

Зв’язаний, пов’язаний (апостроф ставиться після в перед я; -н- пишеться в суфіксі прикметника –ан-).

Міжнародний (ь не пишеться після букви ж).

Кращий (вищий ступінь порівняння прикметника гарний, утворений засобом суплеції).

Підприємець (ь ставиться після букви на позначення м’якого [ц΄], що закінчує склад).

Здатність (префікс з пишеться перед усіма голосними, крім к,п,т,ф,х; чергування [н] з [н΄]).

Передчасний (спрощення середнього приголосного у групі приголосних

– стн- ).

Прибуток (префікс при- на означення приєднання).

Приріст (префікс при- на означення приєднання).

Управління (подовження приголосного перед я в усіх відмінках іменників с.р. ІІ відміни, крім Р.в. множини).

Зниження (префікс з- пишеться перед усіма голосними, крім к,п,т,ф,х); чергування [з] та [ж]; подовження приголосного перед я в усіх відмінках іменників с.р. ІІ відміни, крім Р.в. множини).

Заощадження (чергування [д] [дж]; подовження приголосного перед я в усіх відмінках іменників с.р. ІІ відміни, крім Р.в. множини).

Рефінансування (подовження приголосного перед я в усіх відмінках іменників с.р. ІІ відміни, крім Р.в. множини).

Закриття (подовження приголосного т після голосного відбувається в усіх відмінках іменників с.р. ІІ відміни, крім Р.в. множини із нульовим закінченням).

Зацікавленість (чергування [н] [н΄]; у прикметниковому суфіксі одна літера

– н-, тому у похідному від нього іменникові із суфіксом –ість буде одна літера н).

Вправа 8

П’ять, цвях, з’ясувати, об’єктивний, пісня, пам’ть, об’єм, кам’янистий, розв’язання, Ареф’єв, заміський, м’який, камінчик, різкий, фотозйомка, торф’янистий, тьмяний, морквяний, черв’як, міжєвропейський, пів’яблука.

Вправа 9

Рыночная система служит не только механизмом, посредством которого общество выносит решения относительно того, как распределить свои ресурсы и производимую из них продукцию, но именно с её помощью эти решения осуществляются на деле. Здесь, однако, необходимо сделать оговорку. Экономические системы, базирующиеся на идеологиях социализма и коммунизма, также зависят от рыночных систем, но не в такой степени и не через такой механизм, как чистый капитализм. Социалистические и коммунистические хозяйства используют рынки и цены главным образом для осуществления решений, полностью или частично принимаемых центральным плановым органом. (З підручн.)

Ринкова система служить не тільки механізмом, за допомогою якого суспільство виносить рішення щодо того, як розподілити свої ресурси й вироблену з них продукцію, але саме з її допомогою ці рішення здійснюються на ділі. Тут, однак, слід зауважити (зробити застереження). Економічні системи, що базуються на ідеологіях соціалізму й комунізму, також залежать від ринкових систем, але не в такій мірі й не через такий механізм, як чистий капіталізм. Соціалістичні й комуністичні господарства використовують ринки й ціни головним чином для здійснення рішень, повністю або частково прийнятих плановим органом. (З підручн.)

Вправа 13

Автопавільйон, коньюктура, бюджет, інтерв’ю, курйоз, Ньютон, досьє, портьєра, марсельєза, вольєр, кур’єр, Х’юстон, зйомка, альянс, мільйон, миш’як, меню, ад’ютант, модельєр, конферансьє, нюанс, Монтеск’є, фамільярний.

Вправа 15

Закон Гремма, закон Вагнера, закон Норріса, закон Клейтона, закон Хемфрі, закон Шермана.

Під час відмінювання подані власні назви залишаються незмінними, а відмінюється лише перша частина – іменник закон.

Вправа 16

Голубєв, Єлізаров, Успенський, Гур’єв, Сєров, Гордєєв, Зуєв, Асєєв, Мічурін, Соломенцев, Шитіков, Черних, Данілов, Ніколаєв. Ігнатов, Медведєв, Міломаєв, Чижиков, Биковський, Соболєв, Кібальчич, Ключиков, Федоров, Артемов, Мечніков.

Вправа 19

Одержав листа від Ткаченка Віктора. Заява Осадчука Івана Ігоровича. Надіслав телеграму Шевць Дмитро Сергійович. Зустрівся з Гайдуком Петром. Виступила Клименко Віра Карпівна. Прочитав статтю Шведь Ніни Данилівни.

Вправа 25

Я навіть схильний вважати, що процес (одн.) наукового відкриття (одн.) можна розглядати як одну з форм (множ.) мистецтва (одн.)… Теоретик-математик (одн.) на основі певних припущень (одн.) і згідно з чітко встановленими логічними законами (множ.) крок (одн.) за кроком (одн.) будує величну споруду (одн.), в той час (одн.) як силою (одн.) своєї уяви (одн.) він виявляє невідоме співвідношення (одн.) між її частинами (множ.). добре побудована теорія (одн.) в деякому розумінні (одн.), безперечно, є витвором (одн.) мистецтва (одн.).

Процеси (множ.), відкриття (вживається тільки в однині і є абстрактним іменником), форми (множ.), мистецтва (множ.), теоретики-математики (множ.), припущення (вживається тільки в однині і є абстрактним іменником), закон (одн.), кроки (множ.), споруди (множ.), часи (множ.), сили (множ.), уява (вживається тільки в однині і є абстрактним іменником), співвідношення (вживається тільки в однині і є абстрактним іменником), частини (множ.), теорії (множ.), розуміння (вживається тільки в однині і є абстрактним іменником), витвори (множ.), мистецтва (множ.).

Вправа 24

Р. в. множини

Володінь, діяльностей, проблем, гривень, промисловостей, ін’єкцій, професій, корпорацій, ліній.

Вправа 26

Кашне (с.р.), колібрі (ч.р., ж.р.), конферансьє (ч.р., ж.р.), протеже (ч.р., ж.р.), сальдо (с.р.), дефект (ч.р.), ембарго (с.р.), маркетинг (ч.р.), ф’ючерс (ч. р.), поні (ч.р.), абажур (ч. р.).

Вкрита абажуром лампа освітлювала всю кімнату, де знаходився сейф.

Конферансьє розповідав цікаву історію про артистку, яка повинна була вийти на сцену.

Маленька дівчинка хотіла, щоб їй подарували поні.

Вчора я бачила маленьку пташку, схожу на колібрі.

Вправа 30

Микроэкономический анализ – часть экономической науки, исследующая, во-первых, такие обособленные экономические единицы, как отрасли, фирмы, домохозяйства, и, во-вторых, отдельные рынки, конкретные цены и конкретные товары и услуги.

Мікроекономічний аналіз – частина економічної науки, що досліджує, по-перше, такі відособлені економічні одиниці, як галузі, фірми, домогосподарства, і, по-друге, окремі ринки, конкретні ціни й конкретні товари й послуги.

Мікроекономічний аналіз малого бізнесу в Україні показав, що він знаходиться на етапі прогресивного розвитку.

Вправа 33

Улюблений:

улюбленіший, найулюбленіший (синтетична форма);

більш улюблений, найбільш улюблений (аналітична форма).

Великий:

більший, найбільший;

більш великий, найбільш великий.

Рідкий:

рідкіший, найрідкіший;

більш рідкий, найбільш рідкий.

Головний:

головніший, найголовніший;

більш головний, найбільш головний.

Поганий:

гірший, найгірший;

більш поганий, найбільш поганий.

Вузький:

вужчий, найвужчий;

більш вузький, найбільш вузький.

Глибокий:

глибший, найглибший;

більш глибокий, найбільш глибокий.

Близький:

ближчий, найближчий;

більш близький, найбільш близький.

Швидкий:

швидший, найшвидший;

більш швидкий, найбільш швидкий.

Вірний:

вірніший, найвірніший;

більш вірний, найбільш вірний.

Мертвий, хворий, живий виражають не порівнювані щодо міри вияву ознаки, тому не можуть утворювати ступені порівняння.

Вправа 35

Один, три, троє, чотири, четверть, четвертий, п’ятеро, п’ять, сто, сотий, сімнадцять, сімнадцятеро.

Н. чотири четвертий

Р. чотирьох четвертого

Д. чотирьом четвертому

З. чотири (чотирьох) четвертий (четвертого)

О. чотирма четвертим

М. чотирьох четвертому

Вправа 44.

Особливості передачі російского прийменника „по”.

В українській мові прйменник „по” вживається на позначення місця руху, а також на позначення логічної відповідності між елементами. У всіх інших випадках можлива заміна прийменниковими конструкціями з іншим прийменником чи безприйменниковими конструкціями.

Прийменник „по” перекладається на: за, з, на, у (в), для, після, через, що надає словам та словосполученням смислових та експресивних відтінків, тому прийменникови конструкції можуть виражати:

а) часові відношення: в, у, на, під, перед, о (об), за, після, по, коло, біля;

б) причинові відношення: від (од), з, через;

в) цільові відношення: для, на, по, за, заради, до, в, про.

При поступлении на работу – після вступу на роботу; по вопросу о том – на питання про те; Национальное управление по трудовым отношениям - Національне управління із трудових відносин; по мере увеличения производства - у міру збільшення виробництва; поправка к закону – виправлення до закону; плата по сберегательным и срочным вкладам - плата ощадних та строкових вкладів; коректировка с учётом инфляции - коректировка з урахуванням інфляції; Закон о занятости - Закон про зайнятість; в течение определённого периода - протягом певного періоду; по мере того как - у міру того як; по декрету правительства - за декретом уряду; с целью защиты внутренних производителей - з метою захисту внутрішніх виробників; объём потребления при разных уровнях дохода – об’єм споживання за умови різних рівнів доходу; цена, по которой приобретается продукция - ціна, за якою купується продукція; при меньшем количестве капитала - з меншою кількістю капіталу; вывод о том – висновок про те; крупный по размеру - великий за розміром; по числу акций – за кількістю акцій; по объёму продаж – за обсягом продажу; по оси ординат – на осі ординат; предлагать к продаже по разным ценам - пропонувати до продажу за різними цінами; по сравнению со спросом - у порівнянні з попитом; по горизонтали - за горизонталллю; по закону – згідно із законом; ставка процента, выраженная в долларах по текущему курсу - ставка відсотка, виражена в доларах за поточним курсом; по экспорту нефти – з експорту нафти; комитет по борьбе - комітет боротьби з; по своему усмотрению - за своїм розсудом; по отношению к иностранным валютам - стосовно іноземних валют; покупка по неизменной цене - покупка за незмінною ціною; со стороны предпринимателей - з боку підприємців; данные о том - дані про те; закон, согласно которому - закон, відповідно до якого; по общепринятому мнению – за загальноприйнятою думкою; по некоторым оценкам - за деякими оцінками; по данным МВФ – за даними МВФ.

Вправа 51

Щиро дякую батькові за його поради. Він зрадив мене у найскрутішу хвилину. Футболісти «Зеніта» в цьому матчі зазнали поразки. Хірургічним втручанням йому завдали шкоди. Дівчина хворіла на ангіну. (Дівчина була хвора на ангіну). Наш край славиться піснями. Цей край багатий на хліборобів. Засоби масової інформації невчасно проінформували населення про цю подію.

Вправа 61

Експортна золота точка – валютний курс в умовах золотого стандарту, при якому вигідно експортувати золото. Обмінний курс валют країн, у яких гроші безпосередньо або прямо обмінюються на золото й до яких є вільний його імпорт і експорт, може коливатися навколо валютного паритету тільки в певних межах, які називають золотими крапками. У тому випадку, коли курс іноземної валюти перевищує валютний паритет на більшу величину, чим видатки, пов'язані з перевезенням золота за кордон, особам, яким представляють платежі в цій іноземній валюті, вигідніше не купувати іноземну валюту, а обмінювати у своїй країні національну валюту на золото, потім експортувати його в іншу країну й придбати на це золото потрібну інвалюту.

Зараз механізм золотих крапок не діє, оскільки відмінено золотий стандарт.

Ефект мультиплікатора – вплив зміни сукупних витрат на чистий національний продукт, викликані змінами в споживанні, обсягом податкових надходжень, обсягом урядових витрат на товари й послуги або обсягом експорту.

Чистий прибуток – прибуток, що залишається в розпорядженні компанії (фірми) після сплати всіх обов’язкових платежів із суми балансового (валового) прибутку.

Фіскальне мито – мито, установлюване урядом з метою одержання доходів у державний бюджет; звичайно на споживчі товари, які не не виробляються в даній країні.

2. Твір-роздум «Я в соціальній роботі».

Людина, як ми знаємо, є і живою істотою, і істотою соціальною. Крім основних біологічних та фізіологічних потреб, вона підпорядковується законам розвитку суспільства. Характеристикою соціального в людині служить її особистість як стійкий комплекс якостей, властивостей, набутих під впливом відповідної культури суспільства і конкретних соціальних груп, до яких вона належить, до життєдіяльності яких включена.

Формування цих якостей і властивостей багато в чому опосереднено біологічними особливостями індивіда. Проте вирішальна роль у процесі становлення особистості належить соціальному впливу, величезній кількості соціокультурних факторів, які вводять людину в соціальний світ.

Моє становлення як особистості розпочалося ще в дитинстві: спочатку в родині, потім у школі, далі я вступила до Київського інституту бізнесу та технологій, а зараз я вже працюю менеджером на радіо. Я постійно спілкуюсь з людьми, вирішую загальні проблеми та на майбутнє я поставила собі за мету дістатися вищої посади, на яку, як я вважаю, я заслуговую, але, крім цього, я хочу отримувати морально-психологічне задоволення від праці. Я вважаю, що саме таким і є менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Соціальна робота невідривна від суспільства і спрямована на усі його проблемні прошарки. Тому необхідність у соціальній роботі існуватиме доти, доки існує суспільство, навіть за найвищого його розквіту, не кажучи вже за суспільство у кризовій ситуації, бо, як казав Демокрит, «Малі послуги, які надаються вчасно, є найбільшими благодіяннями для тих, хто їх одержує».

Коли працюєш зі слабшими, стаєш сильнішим сам. Зрештою, це просто цікаво – знайомитися з новими сферами життя, і не просто знайомитися, але і допомагати людям звільнитись. До того ж, досвід соціальної роботи дає впевненість у здатності подолати проблеми, що можуть виникнути у власній сім’ї. Крім того, ця сфера приваблює ще й тим, що вона є новою, лише розвивається, і тому відкриває широке поле діяльності.

Саме тому я стала студенткою вашого інституту. Проте, це лише перша сходинка на шляху до професійного самовизначення. Новий статус, нова соціальна група – все це сприяє новим змінам у моїй свідомості, подальшому моєму розвитку як особистості, накладає нові обов’язки та ставить інші, більш складні, завдання. І якими будуть шляхи їх вирішення залежить лише від мене, від того чи сформувались в моєму характері необхідні для цьго риси і чи сформуються риси, яких не вистачає. Адже, як казав Конфуций: «Якщо вдосконалюєш себе, то хіба важко буде управляти державою? Якщо не можеш удосконалити себе, то як же зможеш удосконалити інших людей?»
еще рефераты
Еще работы по разное