Реферат: Назва реферату: Технологія навчання іншомовного матеріалу Розділ


Назва реферату: Технологія навчання іншомовного матеріалу
Розділ: Мовознавство

Технологія навчання іншомовного матеріалу

Згідно з принципом комунікативності в навчанні іноземних мов і практичної мети – навчання іншомовного спілкування, засвоєння мовного матеріалу: граматичного, лексичного, фонетичного, орфографічного відбувається комплексно. Проте це не означає відсутності спеціальної цілеспрямованої роботи по засвоєнню граматичних форм і структур, вокабуляра, звуків, інтонаційно-ритмічних моделей, орфографічних правил. Вони становлять той “будівельний матеріал”, без якого не може відбутися будь-яке спілкування. Ось чому виникає необхідність у фрагментах уроків, на яких домінує той чи інший аспект мови – граматика, лексика, фонетика, орфографія. Метою таких уроків є формування відповідних навичок мовлення – граматичних, лексичних, фонетичних , орфографічних.

^ НАВЧАННЯ ГРАМАТИЧОГО МАТЕРІАЛУ

Активний і пасивний граматичний мінімум.

Поняття “граматична структура” і “зразок мовлення”

У середніх навчальних закладах вивчаються не всі граматичні явища виучуваної іноземної мови, а спеціально відібраний граматичний мінімум, який складається з активного і пасивного граматичного мінімуму. Для вираження власних думок іноземною мовою учень має володіти тими граматичними структурами (ГС), які входять до активного граматичного мінімуму. До пасивного граматичного мінімуму входять такі ГС, якими учні можуть не користуватися для вираження своїх думок, але які потрібні для сприймання і розуміння мовлення.

Мета навчання граматичного матеріалу іноземної мови, що вивчається, це володіння граматичними навичками мовлення: репродуктивними, тобто граматичними навичками говоріння і письма (активним граматичним мінімумом) та рецептивними навичками, тобто граматичними навичками аудіювання і читання (активним і пасивним граматичним мінімумом).

Під час ознайомлення з новою граматичною структурою (або явищем) в початковій школі учитель, передусім, повинен звернути увагу на функцію цієї структури, а форма має засвоюватися в нерозривній єдності з функцією імпліцитно – без використання вербальних правил (описових і правил-інструкцій).

Граматичні явища в початковій школі вивчаються шляхом сприймання і використання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях.

Поняття “граматична структура” і “зразок мовлення”

Сприймаючи граматичну форму, ми розпізнаємо ті чи інші ознаки, що сигналізують про дану структуру: їх називають граматичними сигналами, а структуру відповідно розглядають як механізм сигналів, що служать для передачі певних значень. Так, наприклад, в англійській мові сигнал -‘s передає поняття приналежності (Mary’s book), суфікси -er, -est є ознакою вищого і найвищого ступенів порівняння.

Кожна мовленнєва одиниця має свою структуру, яка відбиває певні зв’язки між її компонентами. Розрізняють п’ять рівнів мовленнєвих одиниць:

рівень словоформи (дане слово в його граматичній формі);

рівень вільного словосполучення;

рівень фрази / речення;

рівень надфразової єдності (відрізок мовлення, який складається з двох або більше речень, синтаксично організований і комунікативно самостійний);

рівень цілого тексту.

Для навчання граматичного матеріалу вагомими є перші чотири рівні, тому що на рівні тексту (усного або письмового) навички мають вже функціонувати, а не формуватися.

Як можна зобразити структуру мовленнєвих одиниць різних рівнів у навчальному процесі? Це можна зробити різними способами: за допомогою вербальних правил (описових і правил-інструкцій); моделей-схем і, нарешті, мовленнєвих зразків.

Найпоширенішим способом організації одиниць мовлення з метою засвоєння їхньої структури в початковій школі є зразки мовлення. Зразок мовлення (ЗМ) – це типова одиниця мовлення, яка служить опорою для утворення за аналогією інших одиниць мовлення, що мають ту саму структуру.

ЗМ рівня словоформи:

What is there on the shelf? 1) Books. 2) Bags. 3) Brushes.

[s] [z] [iz]

ЗМ рівня словосполучення:

Where is my ball? 1) On the chair.

2) Under the table.

3) In the bag.

ЗМ рівня фрази:

1) Pete is writing a letter. 2) I am writing a letter.

Ознайомлення з граматичними структурами

активного граматичного мінімуму

ГС, що входять до активного граматичного мінімуму, вживаються у всіх видах МД – аудіюванні, говорінні, читанні і письмі. Тому потрібно сформувати як рецептивні, так і репродуктивні навички володіння цими структурами.

Мовлення за своєю природою ситуативне. Тому учнів слід знайомити з новими ГС у типових ситуаціях мовлення.

Кожна структура має функціональну та формальну сторони. За кожною ГС закріплюються певні функції (називати предмети або осіб, вказувати на наявність предмета в певному місці, виражати дію, що відбувається в момент мовлення, або минулу дію, що відбулась раніше іншої минулої дії тощо).

При ознайомленні учнів з новою ГС вчитель перш за все повинен звернути їх увагу на функцію цієї ГС, а форма має засвоюватися у нерозривній єдності з функцією.

Алгоритм введення ГС:

1.Створення вчителем ситуації і демонстрація кількох ситуативно обумовлених висловлювань з даною структурою.

2. Ознайомлення з функцією і формою структури.

3. Фонетичне опрацювання ГС.

4. Перевірка розуміння ГС.

Автоматизація дій учнів з граматичними структурами

активного граматичного мінімуму

Види вправ, що використовуються для автоматизації дій учнів

з активним граматичним матеріалом

Вправи, що виконуються на рівні фрази:

імітація зразка мовлення (ЗМ);

підстановка у ЗМ;

трансформація ЗМ;

завершення ЗМ;

відповіді на різні типи запитань;

самостійне вживання засвоєної ГС.

Вправи, що виконуються на рівні надфразової єдності:

об’єднання ЗМ (одноструктурних та різноструктурних) у надфразову єдність;

об’єднання ЗМ у діалогічні єдності (питання – відповідь, твердження – твердження тощо).

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Тема: Навчання активного граматичного матеріалу.

Мета: Сформувати методичні вміння у навчанні активного граматичного матеріалу.

Завдання:

сформувати основні методичні поняття про створення граматичних навичок;

ознайомити з метою і змістом навчання активного граматичного матеріалу;

проаналізувати прийоми і способи передачі активного граматичного матеріалу та вправи, що використовуються в різних підручниках англійської мови для його засвоєння;

навчити ефективних способів і прийомів роботи для засвоєння активного граматичного матеріалу;

навчити складати та реалізовувати фрагменти уроків, мета яких – засвоєння активного граматичного матеріалу.

План заняття

1. Мета і зміст навчання активного граматичного матеріалу англійської мови у початковій школі та його особливості. Вимоги Програми.

2. Організація активного граматичного матеріалу в базовому та альтернативних підручниках англійської мови для початкової школи.

3. Процес оволодіння активним граматичним матеріалом.

4. Ігри у формуванні граматичних навичок.

Література:

1. Чинні програми середньої загальноосвітньої школи. Іноземні мови 1-11 кл. (1996р., 2002 р.). “Мовний матеріал”.

2. Ніколаєва С. Ю., Скляренко Н. К., Смєлякова Л. П. Сучасна технологія навчання іноземного матеріалу. - К., 1996 (Бібліотечка журналу “Іноземні мови”, вип.2). – С. 17-18.

3. Плахотник В. М., Полонська Т. К. Підручник англійської мови для 1-3 класів. - К., 1994.

4. Завьялова А. Г. Ситуативное обучение Present Continuous на начальном этапе овладения английским языком / ИЯШ. – 1990.- С. 14-17.

5. Скляренко Н. К. Навчання граматичних структур англійської мови в школі. Посібник для вчителів. – К., 1982. – 104 с.

6. Chatterbox 1, 2, 3.

7. Михайлова Э. М., Довгаль В. Я. Сказка об английских глаголах.

Виконання методичного завдання

На цьому занятті ми починаємо проведення ділової гри “Урок англійської мови”, в якій усі студенти по черзі братимуть на себе роль вчителя, а їхні товариші по групі – учнів. Ділова гра проводитиметься поетапно. Перший етап – підготовчий, на якому ви ознайомитесь з фрагментами уроків, що їх підготували для вас викладачі кафедри; другий етап – репродуктивний, де ви маєте розіграти ці фрагменти; третій – продуктивний, до якого ви маєте підготуватися під час своєї самостійної роботи – скласти свої фрагменти уроків, які ви будете демонструвати на окремому практичному занятті.

1. Ознайомтеся з фрагментами уроків для навчання активного граматичного матеріалу на початковому етапі для засвоєння граматичної структури видо-часової форми Present Simple. Фрагменти складені за матеріалами циклу 5-го підручника “English through Communication” для 5 класу.

2. Розіграйте фрагменти уроків, з якими ви ознайомилися на практичному занятті.

3. На основі поданих зразків підготуйте фрагменти уроків з навчання граматичної структури у Present Progressive (інша назва – Present Continuous) або з навчання іншої граматичної структури за вашим вибором.

4. Розіграйте свій фрагмент на практичному занятті.

Методичні рекомендації до фрагментів уроків

1. Ознайомтеся з відповідним циклом уроків підручника (за рекомендацією викладача або за вашим власним вибором

2. Підготуйте відповідне унаочнення.

3. Продумайте і запишіть всі етапи ваших фрагментів.

4. Розіграйте складені вами фрагменти уроків.

Тест

1. Завдання навчання граматики у початковій школі:

а) дати учням систематичні знання з граматики ІМ;

б) сформувати лише репродуктивні граматичні навички;

в) сформувати репродуктивні і рецептивні граматичні навички.

2. У початковій школі вивчають:

а) всі граматичні явища даної ІМ;

б) граматичні явища, відібрані до шкільного граматичного мінімуму;

в) граматичні явища, які зустрічаються в текстах.

3. До активного граматичного мінімуму (АГМ) входять:

а) граматичні явища, що їх необхідно розпізнати та розуміти в текстах при читанні;

б) граматичні явища, які учень має вживати в усному мовленні та розуміти при читанні;

в) граматичні явища, що використовуються лише в усному мовленні.

4. Яка з названих операцій входить до репродуктивної граматичної навички?

а) вживання граматичної структури згідно з ситуацією мовлення;

б) розпізнання граматичної структури;

в) сприйняття граматичної структури.

5. В початковій школі під час ознайомлення з новою граматичною структурою вчитель повинен звернути увагу:

а) лише на функцію цієї структури;

б) на функцію та форму ГС;

в) лише на форму граматичної структури.

6. Як раціонально пред’являти новий активний граматичний матеріал?

а) у письмовому тексті;

б) в окремих реченнях;

в) в ситуаціях мовлення.

7. Які типи вправ слід найширше використовувати для засвоєння активного граматичного матеріалу?

а) мовні;

б) умовно-мовленнєві;

в) мовленнєві.

8. Визначте раціональну послідовність вказаних видів вправ для засвоєння граматичної структури (ГС), що належать до АГМ:

а) вправа на трансформацію зразкового мовлення (ЗМ);

б) вправа на завершення ЗМ;

в) вправа на підстановку у ЗМ.

9. Виберіть найдоцільнішу інструкцію до вправи на засвоєння питальної форми дієслова:

а) зробіть подані речення питальними;

б) вставте необхідне допоміжне слово;

в) спитайте свого товариша, чи зробив він дії, які я назву.

10.Виберіть найдоцільнішу інструкцію до вправи на засвоєння заперечної форми дієслова:

а) виправте мене, якщо я не правий;

б) вставте заперечення там, де необхідно;

в) зробіть подані речення заперечними.

Фрагмент уроку

І. Ознайомлення з теперішнім тривалим часом

1. Створення вчителем ситуації, демонстрація вчителем кількох ситуативно обумовлених висловлювань.

Т: Сьогодні ви навчитеся називати, що ви або ваші друзі роблять зараз. Зараз я попрошу ляльку Кітті виконувати дії і говорити англійською мовою про те, що вона робить.

T: Kitty, take a piece of chalk.

Kitty: I am taking a piece of chalk.

T: Kitty, write the letter K.

Kitty: I am writing the letter K.

T: Kitty, go to the blackboard.

Kitty: I am going to the blackboard.

T: Kitty is not sitting. She is going to the blackboard.

2. Ознайомлення з функцією і формою структури.

Т: Хто скаже, яке нове закінчення ви почули? До чого ми його додавали? До дієслова. А що ставилося перед ним? Am, is – це є помічники. Помічники змінюються в залежності від особи. Давайте згадаємо.

I – am

He, she, it – is

You, we, they – are

А щоб краще запам’яталося про вживання теперішнього тривалого часу, давайте вивчимо римівку:

Якщо я готую джем,

Перед cooking ставлю am.

Якщо мама варить рис,

Перед cooking ставлю is.

Якщо ти, чи ви, чи ми,

Чи які-небудь вони –

Всі готують на свята,

Перед cooking ставлю are.

Перевірка розуміння граматичної структури.

a) T: Listen to my statements and translate them into Ukrainian:

T: I’m writing.

P1: Я пишу.

T: He is sitting.

P2: Він сидить.

T: They are running.

P3: Вони біжать.

T: They are not jumping. They are running.

P4: Вони не скачуть. Вони біжать.

б) Look at the pictures and give laconic answers to my questions. (Режим роботи T – Cl, T – P1, P2,…).

Example:

T: Is the girl sleeping?

- Yes, she is.

T: Is the boy reading?

Cl: Yes, he is.

T: Are the pupils cleaning the classroom?

P1: Yes, they are.

ІІ. Автоматизація дій учнів з теперішнім тривалим часом

1. Вправи, що виконуються на рівні фрази:

а) Імітація зразка мовлення (ЗМ).

T: Agree with me if I am right. Say “You are right” or “You aren’t right” before your statement.

Example:

Kitty is walking now.

You are not right. Kitty is standing now.

T: I am talking with you now.

P1: You are talking now.

T: They are writing on the blackboard.

P2: No, you are not right. They are jumping.

T: She is drawing now.

P3: Yes, you are right. You are drawing now.

б) підстановка у ЗМ.

T: Fill in: am, is, are.

1. She … going to school now.

2. They … having breakfast.

3. I … reading a book now.

4. Nick … learning a poem now.

5. John and Kitty … singing a song now.

в) Трансформація ЗМ.

1) T: Transform the following sentences into the Present Continuous Tense.

T: Every day Bill goes to school.

P1: He is going to school now.

T: Every day the children play with toys.

P2: They are playing with toys now.

T: I usually dance at birthday parties.

P3: I’m dancing now.

2) Make the following sentences negative.

T: I am sleeping now.

P1: I am not sleeping now.

T: He is drawing a picture.

P2: He is not drawing a picture.

T: We are cleaning the classroom.

P3: We are not cleaning the classroom.

г) Відповіді на різні типи запитань.

Looking at the picture, answer the questions:

- Is the bird flying?

- Is the bird flying or jumping?

- What is the bird doing?

- Is the frog jumping?

- Is the frog jumping or flying?

- What is the frog doing?

- Are the horses running?

- Are the horses running or swimming?

- What are the horses doing?

- Am I speaking?

- Am I speaking or writing?

- What am I doing?

д) Розширення ЗМ.

T: Looking at the pictures, say what the bird, the frog, the horse and the children are doing now. (Прийом “снігова куля”)

P1: The bird is flying.

P2: The bird is flying and the frog is jumping.

P3: The bird is flying, the frog is jumping and the horse is running.

P4: The bird is flying, the frog is jumping, the horse is running and the children are playing.

е) Самостійне вживання нової ГС.

T: Fulfill the commands & your friends will tell what you are doing now.

T: Nick, read the book.

P1: He is reading the book.

T: Ann, write a word on the blackboard.

P2: Ann is writing a word on the blackboard.

T: Michael and Mary, go to the door.

P3: They are going to the door.

T: Tom, jump.

P4: Tom is jumping.

2. Вправи, що виконуються на рівні надфразової єдності.

а) Об’єднання ЗМ у надфразову єдність.

T: Imagine that you are having an Ukrainian lesson (a Maths lesson, a reading lesson, a music class, a handicrafts lesson, a drawing class). Say what you usually do in these lessons and what you are doing in Ukrainian class now.

Example.

In Ukrainian class we usually write & read. I am writing now.

б) Об’єднання ЗМ у діалогічні єдності (питання – відповідь, твердження – твердження тощо).

T: A guessing- game.

One pupil tells the teacher what his friend is doing now, the rest are trying to guess.

Example.

Cl: Is he reading (running, etc.)?

P: No, he is not. He is not reading.
еще рефераты
Еще работы по разное