Реферат: 9-11 червня п р. на базі Білоцерківського нау


9-11 червня п.р. на базі Білоцерківського НАУ відбувся ХІІІ Зліт іменних стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК ХХІ століття». У форумі взяли участь близько 300 учасників з різних куточків України, представники вищих навчальних закладів І-ІV р.а. Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9 червня студентство мало змогу взяти участь у роботі восьми круглих столів:

«Основа агропромислового комплексу-сталий розвиток рослинництва України в умовах зміни клімату, збільшення антропогенного впливу і ризиків землеробства»;

«Сучасні актуальні проблеми збалансованого природокористування та збереження біоресурсів»;

«Актуальні проблеми функціонування аграрного менеджменту в умовах сталого розвитку»;

«Економіка аграрного виробництва: сучасний стан та пріоритети розвитку»;

«Ефективне виробництво високоякісної продукції тваринництва»;

«Ветеринарне забезпечення тваринництва»;

«Земельна реформа»;

«Молодь і держава та іноземна мова як інструмент успішної діяльності сучасного аграрія».

За результатами роботи «круглих столів» були прийняті резолюції:

РЕЗОЛЮЦІЯ

учасників «Круглого столу»

^ «ЕФЕКТИВНЕ ВИРОБНИЦТВО ВИСОКОЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА»

Учасники дискусії обговорили сучасний стан та перспективи розвитку галузі тваринництва, зокрема, збільшення поголів’я тварин, зміцнення кормової бази, у тому числі інтенсифікації виробництва комбікормів, кормових добавок і преміксів шляхом модернізації комбікормових підприємств та створення стабільної сировинної бази, що дозволить забезпечувати повноцінними кормами не тільки вітчизняне тваринництво, а й здійснювати їх експорт.

^ За результатами обговорення учасники «Круглого столу» рекомендують Міністерству аграрної політики і продовольства України, іншим органам влади:

1) стабілізувати і примножити поголів’я великої рогатої худоби, свиней і овець шляхом прийняття правових актів і положень на державному рівні щодо обов’язкового ведення тваринництва орендаторами земель сільськогосподарського призначення;

2) розробити Стратегію відновлення комбікормової промисловості для збільшення рівня виробництва комбікормів, преміксів і добавок до 15-16 млн. тонн замість 5,0-6,0 млн. нині, шляхом:

- модернізації комбікормових заводів-гігантів та створення міні-заводів на новій промисловій базі;

- розробки вітчизняних малогабаритних комбікормових цехів і агрегатів для індивідуальних, фермерських і колективних господарств;

- вітчизняного будівництва регіональних (обласних, міжрайонних тощо) заводів з виробництва кормових добавок і преміксів, що дозволить готувати повноцінні комбікорми для всіх видів тварин безпосередньо у господарстві;

3) зосередити зусилля науково-дослідних установ і навчальних закладів на вирішення проблеми низької тривалості продуктивного використання високопродуктивних молочних корів;

4) прийняти нормативно-правові акти щодо контрольно-асистентської служби з метою організації і контролю селекційно-племінної роботи з поголів’ям тварин індивідуальних, фермерських і колективних господарств;

5) з метою збільшення виробництва екологічно безпечної продукції розробити на державному рівні відповідну систему диференційованих цін.

РЕЗОЛЮЦІЯ

учасників «круглого столу»

^ «СУЧАСНІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРЕСУРСІВ»

У виступах учасників «круглого столу» доволі глибоко і всесторонньо було віддзеркалені сучасний стан, перспективи та основні проблеми щодо впровадження у практику нашої держави загальноєвропейських засад збалансованого природокористування та збереження біоресурсів.

За результатами обговорення учасники «круглого столу» рекомендують Міністерству аграрної політики та іншим органам виконавчої влади:

1. У своїй діяльності дотримуватися прийнятих Україною до виконання зобов’язань у контексті міжнародної співпраці. Щоб розв’язати конфлікт у системі «суспільство–природа», необхідно виходити із базових положень, вироблених світовою спільнотою у цій сфері діяльності. Для створення сприятливих умов екологізації економічного розвитку в Україні необхідно забезпечити:

прийняття та реалізацію концепції і стратегії збалансованого (сталого) розвитку України, економіки та інших сфер суспільної діяльності, розробку та реалізацію еколого-економічних проектів і програм у різних сферах економіки;

розробку методології і перехід від традиційних економічних принципів природокористування до так званих «еколого-економічних» принципів цієї діяльності;

перехід від техногенного типу розвитку до збалансованого розвитку, який ґрунтується на балансі соціальних, економічних та екологічних інтересів.

2. Для ефективної реалізації «Національної програми раціонального використання природних ресурсів і охорони НПС» необхідно посприяти:

зниженню надмірної в України енерго(ресурсо)ємності продукції, (енерго(ресурсо)зберігаючі технології, повторне використання продукції, утилізація відходів тощо);

орієнтації будь-якого виробництва на кінцеві результати з урахуванням не лише характеристик планової продукції, а також супутніх негативних впливів на НПС, біорізноманіття;

внесенню в ціну продукції усіх витрат, необхідних для відновлення пошкодженого НПС, біорізноманіття і відновлення певного природного ресурсу.

5. В агропромисловому комплексі впровадження природоохоронних стандартів потребує насамперед:

екологізацію сільськогосподарського виробництва (боротьба з ерозією ґрунтів, застосування органічних добрив, агролісомеліорація, вапнування кислих ґрунтів, мінімізація техногенного впливу на ґрунти, ґрунтозахисні технології, біологічні методи захисту рослин тощо.

Резолюція

Учасників «круглого столу»

«Молодь і держава» та « Іноземна мова як інструмент успішної діяльності сучасного аграрія»

Учасники дискусії обговорили наступні питання: роль лідера у розвитку сільської місцевості, бачення студента аграрного ВНЗ як забезпечити продовольчу безпеку країни, проблеми духовного і фізичного розвитку молоді, студентські ЗМI як засіб постановки та вирішення молодіжних проблем.

За результатами обговорення учасники «круглого столу» рекомендують Міністерству аграрної політики та продовольства України, іншим органам влади та управління:

1) Сприяти формуванню та реалізації національних програм цілеспрямованої підготовки активних студентів аграрних вищих навчальних закладів як майбутніх керівників виробничих колективів і місцевих громад.

2) Активізувати співпрацю із національними та міжнародними інноваційними фондами по залученню членів студентського активу вузів до реалізації програм у науковій, виробничій та суспільно-політичній сферах.

3) На базі провідних аграрних вищих навчальних закладів організувати і провести протягом 2011 — пер. пол. 2012 років науково-практичні студентські конференції, присвячені окремим аспектам продовольчої безпеки України та ролі нашої держави як одного із світових лідерів у галузі виробництва продовольства.

4) Сприяти розвитку в аграрних вузах України не лише професійного спорту, а, перш за все, масової оздоровчої фізкультури. Для цього використати досвід передових країн Європи, Росії, Китаю та ін. країн.

5) Адміністративно та фінансово сприяти формуванню та розвитку в аграрних вузах студентських ЗМІ (газет, телевізійних студій та ін.) із передбаченням факультативної підготовки кращих студентів та отриманням ними суміжної журналістської спеціальності.

Забезпечити студентів необхідними сучасними умовами для успішного самостійного оволодіння іноземною мовою: доступом до Інтернет ресурсів (мультимедійних мовних лабораторій) з метою надання можливості брати участь у міжнародних студентських конференціях європейських навчальних закладів.

Забезпечити реалізацію контролю успішності студентів за допомогою комп’ютерних програм тестування з іноземної мови.

Резолюція

учасників круглого столу за темою 1:

« Основа агропромислового комплексу – сталий розвиток рослинництва України в умовах змін клімату, збільшення антропогенного впливу і ризиків землеробства»

Учасники дискусії обговорили сучасний стан та проблеми стабільного розвитку агропромислового комплексу. Соціально-економічні перетворення, що відбулися в Україні, призвели до суттєвої реструктуризації багатьох галузей, проте аграрна сфера виробництва залишається однією з основних системоутворювальних складових життєдіяльності держави, і рівень її ефективного функціонування визначається насамперед підготовленістю кадрів усіх рівнів до роботи у швидкоплинних умовах.

Порушення наукових основ ведення сільського господарства призвело до нераціональне використання земельних ресурсів, погіршення культури землеробства, виснаження і деградації ґрунтів. Відсутність системного підходу в координації функціонування агропромислового комплексу призводить до нерентабельного ведення багатьох галузей рослинництва.

^ За результатами обговорення учасники круглого столу рекомендують Міністерству аграрної політики та продовольства України, іншим органам влади:

передбачити достатній рівень бюджетного фінансування щодо модернізації матеріально-технічної бази для навчальної та наукової діяльності ВНЗ за пріоритетними та актуальними науковими програмами;

розробити дієву систему мотивації здобуття аграрної освіти, передбачивши забезпечення випускників аграрних вузів першим робочим місцем, участь сільськогосподарського бізнесу у створенні матеріально-технічної бази ВНЗ аграрного профілю;

призупинити тенденцію скорочення навчальних годин, відведених на професійні дисципліни, навчальні та виробничі практики студентів.

РЕЗОЛЮЦІЯ

учасників «круглого столу»

^ «ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА»


Учасники дискусії обговорили сучасний стан та перспективи розвитку земельної реформи в загальному значенні, та розвиток земельних відносин зокрема, визначили проблеми які виникають в процесі реалізації учасниками зазначених відносин права на землю, при оформленні права на землю.

За результатами обговорення учасники «круглого столу» рекомендують Міністерству аграрної політики та промисловості України, іншим органам влади:

Прискорити завершення земельної реформи в Україні для всебічного захисту права власності на землю;

Зосередити діяльність на формуванні ринку земель як базису для введення в дію Закону України «Про ринок земель»;

Завершити розпочаті розмежування земель державної та комунальної власності;

Визначити фінансовий базис для інвентаризації всіх категорій земель;

Запровадити різні форми державного контролю за використанням земель для визначення його як принципу реформування земельних відносин;

Вдосконалити нормативно-правову базу сучасних земельних відносин шляхом прийняття нового Земельного кодексу України (проект ЗК України подано до ВР);

Розробити та прийняти Національну програму розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення

РЕЗОЛЮЦІЯ

учасників “круглого столу”

“^ ВЕТЕРИНАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТВАРИННИЦТВА”

У роботі круглого столу прийняли участь … студентів-відмінників з різних навчальних аграрних закладів, серед яких представники зі Львова, Кам’янця-Подільського, Житомира, Києва, Білої Церкви, Полтави, Сум, Луганська, Харкова, Одеси, Сімферополя, Дніпропетровська.

Учасники дискусії обговорили стан та перспективи розвитку ветеринарної медицини в нашій державі, роль служби ветеринарної медицини та фітосанітарного контролю у попередженні виникнення й розповсюдження інфекційних та інвазійних захворювань тварин, впливу на продуктивність тварин комплексу незаразних хвороб.

За результатами обговорення учасники “круглого столу” рекомендують Міністерству аграрної політики та продовольства України, іншим органам влади:

1) в галузі ветеринарної медицини стандарти освіти, типові та робочі навчальні плани спрямовувати на підготовку фахівців здатних забезпечувати контрольоване епізоотичне благополуччя в державі, якісний контроль та нагляд за безпекою харчових продуктів тваринного походження;

2) прискорити завершення реорганізації служби ветеринарної медицини з метою якісного забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва;

3) вважати пріоритетним пошук та впровадження в життя нових форм організації ветеринарного обслуговування тваринництва всіх форм власності;

4) базовим в підготовці фахівців та діяльності служби ветеринарної медицини має бути здійснення контролю за особливо небезпечними заразними хворобами тварин, в першу чергу, спільними для тварин і людей;

5) завершити гармонізацію різнобічної діяльності галузі вітчизняної ветеринарної медицини до міжнародних стандартів санітарного нагляду, безпечності сільськогосподарської продукції і охорони навколишнього природного середовища, здійснення заходів з недопущення поширення небезпечних хвороб;

6) розгорнути дослідження з питань сучасної біотехнології засобів діагностики та захисту тварин на основі субпоодиноких протективних антигенів, рекомбінантних штамів, полі – та моноклональних антитіл.

Вважати перспективним для виготовлення вакцин використання ДНК – технологій.

7) вважати необхідним гармонізацію законодавства ветеринарної медицини України до вимог МЕБ згідно з міжнародними вимогами та основними принципами, які дають можливість протистояти різним перепонам на кшталт глобалізації, зміни клімату та поширення захворювань;

8) зосередити діяльність ветеринарної медицини на виконанні та вдосконаленні основних завдань, а саме:

– охорона території України від занесення з території інших держав або з карантинної зони збудників інфекційних тварин;

– профілактика і діагностика інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб тварин та їх лікування;

– зменшення або усунення ризиків щодо захворювання населення на зоонози;

– державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за здоров’ям тварин та безпечністю харчових продуктів тваринного походження;

– захист навколишнього природного середовища від негативних наслідків, що пов’язані з вирощуванням та обігом тварин тощо.

РЕЗОЛЮЦІЯ

учасників «круглого столу»

^ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

Учасники дискусії обговорили сучасний стан та шляхи підвищення ефективності аграрного менеджменту, розвиток галузевих і територіальних кластерних утворень, формування ринкової інфраструктури, роль маркетингу в антикризовому управлінні аграрного виробництва, створення мережі дорадчих служб, формування середовища для розвитку підприємництва в сільській місцевості в умовах соціально-економічних, макро- і мікроструктурних перетворень в Україні

За результатами обговорення учасниками «круглого столу» рекомендують Міністерству аграрної політики України, іншим органам влади:

Розробити державну комплексну програму розвитку оптових ринків в України що створить умови для вільного доступу вітчизняного виробника на ринок, та скоротить значну кількість проміжних ланок на шляху товароруху сільськогосподарської продукції від товаровиробника до кінцевого споживача;

Створити умови для розробки та запровадження вітчизняних інноваційних розробок в сільськогосподарське виробництво шляхом розробки цільових державних програм розвитку енергозберігаючих технологій, виробництва біопалива, тощо;

Створити сприятливі соціально-економічні умови для перетворення особистих селянських господарств у формування підприємницького типу в сфері агробізнесу, шляхом розробки програм розвитку малого бізнесу в сільській місцевості;

Запровадити на базі вищих навчальних закладів аграрного спрямування дорадчі центри, які сприяли б поширенню інновацій в сільськогосподарському виробництві та сформували б мережу консультативних пунктів по наданню безкоштовною юридичної, агрономічної та інших видів консультаційних послуг товаровиробникам різних форм господарювання;

Розробити комплексну програму зайнятості сільського населення шляхом відродження народних промислів та розвитку «зеленого туризму», а також проведенню системи заходів по підняттю престижу працівника аграрного сектору, що буде сприяти залученню висококваліфікованих виробників в сільськогосподарське виробництво.

РЕЗОЛЮЦІЯ

учасників «круглого столу»

^ «ЕКОНОМІКА АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ»


Учасники дискусії розглянули сучасний стан економічного розвитку аграрного сектору України та перспективи подальшого його розвитку в умовах членства нашої держави в Світовій організації торгівлі, загостренні світової продовольчої та енергетичної кризи.

За результатами обговорення учасниками «круглого столу» рекомендують Міністерству аграрної політики України, іншим органам влади:

Розробити довгострокову стратегії розвитку аграрного сектору України з метою формування вітчизняного конкурентоспроможного вітчизняного товаровиробника як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку сільськогосподарської продукції

Прискорити формування нормативно-законодавчої бази з метою створення умов для функціонування прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення;

Сприяти реформування державної системи підтримки вітчизняного сільськогосподарської товаровиробника шляхом гарантування рівності умов отриманні державної допомоги незалежно від форм господарювання і розробка державної програми розвитку виробництва органічної продукції;

Створити сприятливих умов для залучення коштів в аграрний сектор України шляхом введення пільгового оподаткування та усунення численних адміністративних-бюрократичних перешкод.

Створити умов для завершення процесу гармонізації вітчизняного законодавства стосовно контролю за якості сільськогосподарської продукції відповідно до світового, що забезпечить ефективне просування вітчизняних продуктів харчування на зовнішні ринки.


Також було прийнято звернення учасників Зльоту до молоді України.


^ Ми учасники ХІІІ Всеукраїнського Зльоту, іменних стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК ХХІ століття», звертаємось до молоді України

В наш час, людство знаходиться на найяскравішому етапі свого розвитку. І саме ми, молодь України, студенти, спроможні на те щоб наш рідний край розквітав та ставав кращим.

Україна завжди славилася своїми просторими полями та золотим колоссям пшениці. А людина, яка здобула аграрну освіту, спроможна плекати у своєму серці, любов до рідної землі.

«Майбутнє починається сьогодні». Це золоті слова, які ми повинні згадувати роблячи крок уперед. Ми – обличчя та гордість нашої країни. Країни, що несла у своїх долонях полум’я багатостраждального життя нашого народу, омивалася кров’ю ворогів, пестила своїх дітей, дарувала ласку та благословення літнім людям, які вкладали в неї все. Перед нею схилялась безмежна вічність, пекучі молитви матерів, сльози дітей та битви мужніх і відчайдушних чоловіків.

А зараз, світла надія і майбутнє нашої держави це молодь. Саме від нас залежить, чи побачать наші діти це блакитне небо, відчують аромат квітів на лузі та смак свіжого хліба.

Наше покоління народжене для того, щоб Україна і її народ отримали гідне життя! Тому звертаємось до молоді нашої держави із закликом зробити усе можливе для збереження та розквіту нашої Батьківщини.

Також цього дня студенти мали можливість переглянути фінал конкурсу «Кращий студент року – 2011».

10 червня відбулося урочисте відкриття Зльоту в м. Канів на базі Шевченківського національного заповідника на Тарасовій горі. На урочистостях були присутні Директор Департаменту науково-освітнього забезпечення агропромислового виробництва та розвитку сільських територій Ірина Максимівна Синявська, начальник відділу зайнятості сільської молоді Департаменту науково-освітнього забезпечення агропромислового виробництва та розвитку сільських територій
^ Марія Петрівна Власенко, директор Науково-методичного центру аграрної освіти Тетяна Дем’янівна Іщенко, директор ВСП Науково-методичного центру аграрної освіти “Навчально-методичний центр” Микола Павлович Хоменко, міський голова м. Канів Ніколенко Віктор Володимирович, генеральний директор Шевченківського національного заповідника Коломієць Василь Васильович, ректор Житомирського національного агроекологічного університету Антон Станіславовича Малиновського та ректор Білоцерківського національного аграрного університету Анатолій Степанович Даниленко.

На урочистостях було вручено Почесні грамоти Міністерства аграрної політики та продовольства України за високі досягнення у навчанні, активну життєву позицію та вагомий внесок у розвиток молодіжного руху майбутніх фахівців-аграріїв:

1. Євгену Глотову, студенту Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування «Кримський агротехнологічний університет».

2. Ділярі Ізмаіловій, студентці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет».

3. Анастасії Кондратюк, студентці Житомирського національного агроекологічного університету.

4. Анні Гоцелюк, студентці Миколаївського державного аграрного університету.

5. Аліні Горб, студентці Миколаївського державного аграрного університету

6. Юрію Балацькому, студенту Білоцерківського національного аграрного університету

7. Галині Македон, студентці відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»

8. Інні Пищолці, студентці відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»

9. Дмитру Шапрову, студенту Луганського національного аграрного університету.

10. Сергію Журбу, студенту Глухівського коледжу Сумського національного аграрного університету.

11. Сергію Масловському, студенту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

11 червня відбулося святкове закриття Зльоту та передача штандарту Зльоту наступному ВНЗ, а це Житомирський національний агроекологічний університет. На закритті за активну участь у ХІІІ Зльоті іменних стипендіатів і відмінників навчання «Лідери АПК ХХІ століття» та роботі «круглого столу» подяками Міністерства аграрної політики та продовольства України були нагороджені:

1. Діордієва Ірина, студентка Уманського національного університету садівництва.

2. Левчун Тетяна, студентка Білоцерківського національного аграрного університету.

3. Кравчук Юлія, студентка Житомирського національного агроекологічного університету.

4. Висоцька Владислава, студентка Вінницького національного аграрного університету.

5. Троянова Любов, студентка Білоцерківського національного аграрного університету.

6. Шеремет Роман, студент Львівського національного аграрного університету.

7 Мочалін Сергій, студент Херсонського державного аграрного університету.

8. Кренців Сергій, студент Рогатинського державного аграрного колледжу.

9. Кобринська Світлана, студентка Подільського державного аграрно-технічного університету.

10 Якименко Антон, студент Одеського державного аграрного університету.

11. Сенько Галина, студентка ПФ НУБіП України «Кримський агротехнологічний університет».

12.Слободянюк Ярослав, студент Тульчинського технікуму ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету.

13. Пришляк Наталія, студентка Вінницького національного аграрного університету.

14. Юрченко Дарія, студентка ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж».

15. Пищолка Інна, студентка ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут».

16. Гайдай Олена, студентка Миколаївського державного аграрного університету.

17. Талібова Тамара, студентка Уманського національного університету садівництва.

18. Журавель Марина, студентка Полтавської державної аграрної академії.

19 Герчук Катерина, студентка Технологічного коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету.

19. Ващенко Катерина, студентка Сумського національного аграрного університету.

20. Оспанов Роман, студент Рівненського державного аграрного коледжу.

21. Бобир Юлія, студентка Аграрного коледжу управління і права Полтавської державної аграрної академії.

22. Романовський Денис, студент Подільського держаного аграрно-технічного університету.

23. Вихватнюк Любомир, студент Уманського національного університету садівництва.

Закінчилися урочистості цього дня святковим концертом. Також учасники Зльоту побували на концерті органної музики та на виставі у Київському обласному музично-драматичному театрі ім. П. Саксаганського.
еще рефераты
Еще работы по разное