Реферат: Про проект комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області на 2012-2015 роки


ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації


від 6 грудня 2011 року м. Тернопіль № 1004


Про проект комплексної програми розвитку агропромислового комплексу
Тернопільської області на 2012-2015 роки


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 року № 1001 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”:

1. Схвалити проект комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області на 2012-2015 роки (далі – проект Програми), що додається.

2. Головному управлінню агропромислового розвитку обласної державної адміністрації відповідно до вимог регламенту обласної ради подати проект Програми на розгляд чергової сесії.

3. Районним державним адміністраціям розробити проекти програм розвитку агропромислового комплексу районів та внести їх в установленому порядку на розгляд сесій районних рад.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.^ Перший заступник голови

обласної державної адміністрації


М.Й.ГОЛОВАЧПроект СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

06.12.2011 № 1004

^ КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

розвитку агропромислового комплексу

Тернопільської області на 2012-2015 роки


Розділ І. Паспорт програми


1.

Ініціатор розроблення програми

Головне управління агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 року №1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року»

3.

Розробник програми

Головне управління агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

Тернопільський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції «Облдержродючість», Тернопільський інститут агропромислового виробництва УААН, Тернопільська обласна сільськогосподарська виставка «Агронаука», державне підприємство «Західплемконецентр», державне підприємство «Ветсанзавод»

5.

Відповідальний виконавець програми

Головне управління агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації

6.

Учасники програми

Суб’єкти господарювання, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

7.

Термін реалізації програми

2012-2015 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні комплексної програмиОбласний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми всього284030,05 тис. грн

9.1

в тому числі:

- обласний бюджет

- кошти інших джерел


72501,05 тис. грн

211529,0 тис. грн^ Розділ ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма


Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області на 2009-2011 роки передбачала фінансування з обласного бюджету в розмірі 23327 тис. гривень. Фактично виділено – 1060 тис. гривень, що становить 4,5 відсотка від запланованої суми.

Слід зазначити, недофінансування попередньої програми не дозволило в повному обсязі виконати її заходи.

Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу області на 2012 – 2015 роки (далі – Програма) спрямована на всебічну підтримку агропромислових формувань з метою підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.

З метою подолання кризових явищ в окремих напрямках агропромислового комплексу області, забезпечення стабільності розвитку та враховуючи те, що сільськогосподарська галузь є пріоритетною, оскільки в аграрному секторі економіки виробляється понад 60 відсотків валової продукції регіону, вона вимагає фінансової підтримки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. №1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу віднесено до пріоритетних напрямів розвитку Тернопільщини на період до 2015 року.

За останні п’ять років в області однією з найважливіших проблем у галузі рослинництва є порушення хімічного та фізичного складу грунту, яке в подальшому може привести до непридатності вирощування сільськогосподарських культур. Крім того, є ряд інших проблем, які вимагають додаткового фінансування:

- покращення мережі елітних і насінницьких господарств;

- дослідження територій на предмет забруднення солями важких металів, пестицидами та іншими агрохімікатами;

- застарілий машинно-тракторний парк.

Вирішення цих проблем дасть можливість покращити родючість грунтів та збільшити обсяги виробництва всіх видів рослинницької продукції.

Тваринництво - одна з найважливіших галузей сільського господарства, в якій з року в рік скорочується поголів'я сільськогосподарських тварин, а відповідно виробництво сільськогосподарської продукції. У порівнянні з 1990 роком у всіх категоріях господарств виробництво молока зменшилось на 340 тис. тонн або у 1,7 раза, м’яса на 84 тис. тонн або у 3 рази, поголів'я великої рогатої худоби з 930,7 тис голів до 196,8 тис. голів на сьогоднішній день. Тому, на сьогодні - це основна проблема, яка потребує фінансової підтримки.

Молочне скотарство, як основна галузь з виробництва молока і м’яса відіграє провідну роль у забезпеченні потреб населення висококалорійними та дієтичними продуктами харчування.

Основою ведення тваринницької галузі - є відтворення високопродуктивного поголів'я. Парування корів і телиць доморощеними бичками призводить до зникнення високопродуктивних тварин. Виділення коштів на часткове здешевлення штучного осіменіння сільськогосподарських тварин дасть можливість щороку додатково одержувати приплід молодняка високої племінної якості із високим селекційним індексом, що в свою чергу призведе до збільшення виробництва тваринницької продукції.

Конярство – галузь, яка не виробляє товарної продукції і не спроможне без фінансової підтримки проводити господарську діяльність. Проте в області нараховується понад 30 тис. голів коней, які використовуються в сільськогосподарському виробництві, як тягова сила.

Виділення коштів на утримання 13–ти жеребців української верхової породи сприятиме покращенню генетичних якостей поголів'я коней в господарствах області. Придбання коневозки дасть можливість транспортувати жеребців - плідників для парування кобил в господарствах області та приймати участь у кінно-спортивних змаганнях.

На сьогоднішній день галузь рибництва в переважній більшості роздрібнена між приватними орендарями ставків, які в певній мірі неефективно використовують водні ресурси.

Тернопільська філія ДП «Укрриба» орендує близько 30% водного плеса області, де вирощує 80% товарної риби від всієї виловленої в області, використовуватиме виділені кошти для закупівлі маточного та ремонтного матеріалу.

ДП «Ветсанзавод» єдине підприємство області, яке займається збором та утилізацією відходів м’ясопереробних підприємств та туш загиблих тварин.

Виділені кошти забезпечать ліквідацію небезпечних відходів (туш загиблих тварин, кісток інших відходів м’ясопереробної галузі), що створить безпечне середовище в екологічному та епізоотичному відношенні на території області.


^ Розділ ІІІ. Визначення мети програми


Метою програми є:

розвиток агропромислового комплексу області на основі застосування нових економічних підходів та фінансової підтримки;

підвищення щороку на 10-15 відсотків урожайності сільськогосподарських культур та стійкості рослин проти хвороб;

забезпечення оновлення машинно-тракторного парку новою високопродуктивною технікою і обладнанням вітчизняного та зарубіжного виробництва, в тому числі і через систему фінансового лізингу;

поліпшення племінних та порідних якостей поголів’я сільськогосподарських тварин у всіх категоріях господарств області;

наукове розроблення та впровадження у виробництво нових сортів сільськогосподарських культур, енергозберігаючих технологій виробництва продукції;

забезпечення роботи комп’ютерної мережі головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, 17 управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій, поширення серед потенційних інвесторів інформації про інвестиційну привабливість агропромислового комплексу області;

збір інформації про напрямки фінансування агропромислового комплексу потенційними інвесторами, запровадження постійного моніторингу залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки області;

проведення моніторингу організаційних заходів щодо реформування аграрного сектора економіки області;

проведення виставкових заходів з метою просування товарів, які виробляються підприємствами області на внутрішні та зовнішні ринки.


^ Розділ ІV. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми


а) шляхи і засоби розв'язання проблеми

Основні шляхи досягнення розвитку усіх галузей сільського господарства - це створення умов для підвищення рівня роботи агропромислового комплексу області на основі нових економічних підходів та фінансової підтримки, сукупність дій та заходів, спрямованих на задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення у підвищенні рівня знань та удосконаленні практичних навичок прибуткового господарювання, поліпшенні добробуту та розвитку соціальної сфери села.

Передбачається сформувати систему обслуговування галузей рослинництва та тваринництва на селі, що дасть можливість більш раціонально та ефективно використовувати землі сільськогосподарського призначення, нарощувати поголів'я сільськогосподарських тварин, підвищувати їх продуктивність, сформувати конкурентноспроможний аграрний сектор.

З цією метою надаватиметься допомога агроформуванням всіх форм власності у придбанні сортового насіння, техніки, знарядь обробітку грунту, мінеральних добрив, засобів захисту рослин і тварин, племінної худоби і птиці.

На цій основі буде піднесено зацікавленість громадян у реалізації вирощеної продукції, підвищено соціальний захист та створено нові робочі місця у сільській місцевості.


б) обсяги та джерела фінансування

(тис.гривень)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

2012

2013

2014

2015

Обсяг ресурсів, усього

у тому числі

48905,7

61112,07

75708,18

98304,1

284030,05

обласний бюджет

14255,7

15788,07

18931,18

23526,1

72501,05

бюджети районні, міський (міста Тернополя)

-

-

-

-

-

сільські, селищні, міські бюджети

-

-

-

-

-

кошти інших джерел

34650,0

45324,0

56777,0

74778,0

211529,0

^ Розділ V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники


Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області на 2012-2015 роки реалізовуватиметься упродовж чотирьох років.

Програма є узагальнюючим документом, що визначає можливість розв’язання однієї з найважливіших і найголовніших проблем – розвиток агропромислового комплексу області.

Основним завданням програми є:

сприяння реалізації державної політики в агропромисловому комплексі;

підтримка розвитку насінництва;

відновлення родючості ґрунтів, зменшення  на них антропогенного впливу та забезпечення на цій базі такої продуктивності сільськогосподарських культур, яка гарантуватиме продовольчу безпеку регіону;

збільшення виробництва продукції тваринного походження;

проведення ярмаркових та виставкових заходів з метою просування товарів, які виробляються підприємствами області на внутрішні та зовнішні ринки;

розвиток сільськогосподарської кооперації;

наукове розроблення та впровадження у виробництво нових сортів сільськогосподарських культур, енергозберігаючих технологій виробництва продукції;

фінансове забезпечення агропромислового комплексу;

розвиток та вдосконалення інформаційної мережі.

Напрямки виконання програми залишаються незмінними впродовж дії програми і до її закінчення.

Виконання Програми здійснюватиметься за такими напрямками:

підтримка галузі рослинництва;

підтримка галузі тваринництва та утилізація відходів м’ясо-переробної галузі;

розвиток ярмаркової та виставкової діяльності;

розвиток сільськогосподарської кооперації;

наукове забезпечення агропромислового виробництва;

розвиток дорадництва;

- формування регіональних продовольчих ресурсів зерна та борошна

області;

- інформаційне забезпечення.

Удосконалення мережі елітних і насінницьких господарств, впровадження у виробництво високоврожайних сортів дасть можливість довести посіви зернових не нижче другої репродукції на кінець 2015 року та отримати валовий збір зернових у: 2012 - 1600 тис. тонн; 2013 - 1700 тис. тонн; 2014 – 1750 тис. тонн; 2015 році - 1780 тис. тонн.

Вапнування кислих грунтів з Рн 5,1-5,5, яких в області є 102,3 тис. га, сприятиме засвоєнню внесених мінеральних добрив та підвищенню продуктив-ності сільськогосподарських культур, зокрема врожайність озимої пшениці збільшиться на 0,2-0,4 цнт/га: 2012 - 40 цнт/га; 2013 - 40,2 цнт/га; 2014 - 40,5 цнт/га; 2015 році - 40,8 цнт/га.

Застосування в землеробстві сидеральних посівів сприятиме покращенню хімічних та фізичних властивостей грунту, що дозволить підвищити врожайність цукрових буряків на 10-15 цнт/га: 2012 рік - 310 цнт/га; 2013 - 325 цнт/га; 2014 - 340 цнт/га; 2015 рік - 350 цнт/га.

Оновлення парку машин (2012 рік - 90 од.; 2013 - 105 од; 2014 - 125 од; 2015 рік -145 од) дасть можливість зменшити собівартість продукції та зекономити значну кількість пально-мастильних матеріалів.

Збільшення кількості штучно осіміненого поголів’я ВРХ на 7 відсотків щороку, свиней - на 20 відсотків дозволить щороку додатково отримувати 12 тис. телят, 10 тис. поросят високої племінної якості, зокрема: 2012 рік - 12000 гол. ВРХ; 2013 - 13000 гол. ВРХ; 2014 - 13500 гол. ВРХ; 2015 рік- 14000 гол. ВРХ; 2012 рік -7000 гол. свиней; 2013 - 8000 гол. свиней; 2014 - 9000 гол. свиней; 2015 рік - 10000 гол. свиней, що в свою чергу збільшить виробництво валової продукції тваринництва майже на 20 млн грн щорічно.

Утримання жеребців української породи дасть можливість поліпшити племінні якості конепоголів’я в господарствах області: 2012 рік - 20 гол.; 2013 - 24 гол.; 2014 - 27 гол.; 2015 рік - 32 гол.

За рахунок придбання рибогосподарствами маточного ремонтного матеріалу нарощуватиметься виробництво рибної продукції: 2012 рік - 820 тонн; 2013 - 900 тонн; 2014 - 990 тонн; 2015 рік - 1090 тонн.

Відшкодовується 50 відсотків вартості енергозатрат, затрати на автотранспорт, закупівлю контейнерів для збору відходів. Буде утилізовано відходи м’ясо-переробної галузі та туш загиблих тварин в кількості 5000 тонн кожного року.

Організація та проведення обласного конкурсу техніків із штучного осіменіння тварин дасть можливість покращити їх професійні навики і підготувати спеціалістів для участі у республіканському конкурсі.

Розвиток ярмаркової діяльності, аукціонів з продажу племінних тварин, проведення науково-практичних виставок дасть можливість налагодити нові господарські зв’язки.

Створення кожного року по одному молочному кооперативу в сільських місцевостях окремо визначених районів дасть можливість додатково створити робочі місця та забезпечити переробну галузь сировиною.

Відшкодування витрат за закуплені установки індивідуального доїння збільшить виробництво молока особистих селянських господарств, підвищить продуктивність худоби, дасть можливість виробляти більш якісну молочну сировину.

Наукове забезпечення агропромислового виробництва сприятиме створенню і впровадженню у виробництво нових високопродуктивних, зимостійких та стійких до вилягання і хвороб сортів.

Щорічне підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок, одержання суб’єктами господарювання консультацій з питань сучасних технологій, маркетингових схем у збуті сільгосппродукції дасть можливість збільшити товаровиробниками виробництво продукції сільського господарства у 2012 році-на 45 млн грн; 2013 - на 55 млн грн; 2014 - на 65 млн грн; 2015 році- на 75 млн грн.

Стимулювання формування регіональних ресурсів зерна та борошна за рахунок кредитних ресурсів забезпечить населення області продовольчим зерном в кількості 12 тис. тонн щороку.

Розвиток та вдосконалення інформаційної мережі сприятиме своєчасному забезпеченню необхідною інформацією органів виконавчої влади вищого рівня.


^ Розділ VІ. Напрями діяльності та заходи програмиз/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання


Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний

результат

2012

2013

2014

2015

1.

Підтримка галузі рослинництва


1.1. Підтримка розвитку виробництва елітного насіння

2012-2015 роки

Головне управ-ління агропро-мислового роз-витку облдерж-адміністрації, сільськогоспо-дарські під-приємства

Обласний бюджет


Кошти інших джерел

800,0


10000,0

800,0


10000,0

800,0


10000,0

800,0


10000,0

Удосконалення мережі елітних і насінницьких господарств, впровадження у виробництво високо-врожайних сортів дасть можливість проводити посіви зернових не нижче другої репродукції та отримати валовий збір зернових:

2012-1600 тис. тонн;

2013-1700 тис. тонн;

2014-1750 тис. тонн;

2015-1780 тис. тонн.

1.2. Охорона та підвищення родючості грунтів

2012-2015 роки

Головне управ-ління агропро-мислового роз-витку облдерж-адміністрації, «Облдержро-дючість»,

сільськогоспо-дарські підпри-ємства

Обласний бюджет


Кошти інших джерел

2250,0


8550,0

4030,0


15300,0

5860,0


22330,0

9450,0


35910,0

Вапнування кислих грунтів з Рн 5,1-5,5, яких в області є 102,3 тис. га, сприятиме засвоєнню внесених мінеральних добрив та підвищенню продуктив-ності сільськогоподарських культур, зокрема вро-жайність озимої пшениці збільшиться на 0,2-0,4 цнт/га:

2012-40,0 цнт/га;

2013-40,2 цнт/га;

2014-40,5 цнт/га;

2015-40,8 цнт/га.

1.3. Застосування в землеробстві сидеральних посівів

2012-2015 роки

Головне управ-ління агропро-мислового роз-витку облдерж-адміністрації, сільськогоспо-дарські підпри-ємства

Обласний бюджет


Кошти інших джерел

400,0


13600,0

500,0


17000,0

600,0


20400,0

700,0


23800,0

Застосування в землероб-стві сидеральних посівів сприятиме покращенню хімічних та фізичних властивостей грунту, що дозволить підвищити врожайність цукрових буряків на 10-15 цнт/га:

2012-310 цнт/га;

2013-325 цнт/га;

2014-340 цнт/га;

2015-350 цнт/га.

1.4. Закупівля обладнання для проведення досліджень територій на предмет забруднення

2012 рік

Тернопільський обласний дер-жавний про-ектно-техноло-гічний центр охорони родю-чості грунтів і якості продукції «Облдержродю-чість»

Обласний бюджет


300,0


Щорічне якісне проведення аналізів грунтів на площі 110 тис. гектарів.
1.5. Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, в тому числі через програму фінансового лізингу

2012-2015 роки

Головне управ-ління агропро-мислового роз-витку облдерж-адміністрації, сільськогоспо-дарські підпри-ємства

Обласний бюджет


Кошти інших джерел

2000,0


2500,0

2500,0


3000,0

3200,0


4000,0

4000,0


5000,0

Оновлення парку машин:

2012-90 од.;

2013-105 од;

2014-125 од;

2015-145 од,

що дасть можливість зменшити собівартість продукції та зекономити значну кількість паливно-мастильних матеріалів.

2.

Підтримка галузі тваринництва та утилізація відходів м’ясо-переробної галузі

2.1. Здешевлення вартості спермопродукції

2012-2015 роки

Головне управ-ління агропро-мислового роз-витку облдерж-адміністрації, племпідпри-ємства

Обласний бюджет


760,0

760,0

990,0

990,0

Збільшення кількості штучно осіміненого поголів’я ВРХ на 7 відсотків щороку, свиней - на 20 відсотків дозволить

покращити племінні якості тварин і щороку додатково отримувати 12 тис. телят, 10 тис. поросят високої племінної якості, зокрема:

2012-12000 гол. ВРХ;

2013-13000 гол. ВРХ;

2014-13500 гол. ВРХ;

2015-14000 гол. ВРХ;

2012 -7000 гол. свиней;

2013-8000 гол. свиней;

2014-9000 гол. свиней;

2015-10000 гол. свиней,

що в свою чергу збільшить виробництво валової продукції тваринництва майже на 20 млн грн щороку.

2.2. Закупівля рідкого азоту для зберігання спермопродукції

2012-2015 роки

Головне управ-ління агропро-мислового роз-витку облдерж-адміністрації, племпідпри-ємства

Обласний бюджет


180,0

180,0

200,0

200,0

2.3. Закупівля лабораторного обладнання для племпідприєм-ства

2012-2015 роки

Головне управ-ління агропро-мислового роз-витку облдерж-адміністрації, племпідпри-ємства

Обласний бюджет


100,0

100,0

150,0

150,0

2.4. Закупівля спецавтотранс-порту для розвезення спермо-продукції, рідкого азоту, перевезення коней та збору і доставки на утилізацію відходів м’ясо-переробної галузі та туш загиблих тварин

2012-2015 роки

Головне управ-ління агропро-мислового розвитку обл-держадміністра-ції, племпід-приємства

Обласний бюджет


200,0

200,0

300,0

300,0

Закупівля спецавтотранс-порту:

2012-2 одиниці;

2013-2 одиниці;

2014-3 одиниці;

2015-3 одиниці, що забез-печить:

-своєчасну доставку рідкого азоту та спермопродукції для осіменіння худоби та свиней на пункти штучного осіменіння;

-участь у кінно-спортивних змаганнях;

-створення безпечного екологічного та епізо-отичного середовища на території області.


2.5. Підтримка конярства, утримання поголів’я племінних коней в державному «Західплемконецентр»

2012-2015 роки

Головне управ-ління агропро-мислового роз-витку облдерж-адміністрації, державне під-приємство «Західплемко-нецентр»

Обласний бюджет


100,0

100,0

100,0

100,0

Утримання жеребців української породи дасть можливість поліпшити племінні якості коне-поголів’я в господарствах області

2012 - 20 гол.

2013 - 24 гол.

2014 - 27 гол.

2015 - 32 гол.


2.6. Придбання маточного ремонтного матеріалу

2012-2015 роки

Головне управ-ління агропро-мислового роз-витку обл-держадміністра-ції

Обласний бюджет


100,0

100,0

100,0

100,0

За рахунок придбання рибо господарствами маточного ремонтного матеріалу нарощуватиметься вироб-ництво рибної продукції:

2012 - 820 тонн

2013 - 900 тонн

2014 - 990 тонн

2015 - 1090 тонн.
2.7. ДП «Ветсанзавод» для здешевлення утилізації відходів м’ясо-переробної галузі та туш загиблих тварин

2012-2015 роки

Головне управ-ління агропро-мислового роз-витку обл.держ-адміністрації

Обласний бюджет


2308,7

1741,07

1794,18

1849,1

Відшкодовується 50 від-сотків вартості енерго-затрат, затрати на авто-транспорт, закупівлю контейнерів для збору відходів. Буде утилізовано відходи м’ясо-переробної галузі та туш загиблих тварин в кількості 5000 тонн кожного року.


2.8. Організація та проведення обласного конкурсу техніків із штучного осіменіння тварин

2012-2015 роки

Головне управ-ління агропро-мислового роз-витку облдерж-адміністрації

Обласний бюджет


25,0

25,0

25,0

25,0

Проведення щороку одного обласного конкурсу дасть можливість покращити професійні навики техніків із штучного осіменіння тварин і підготувати спеціалістів для участі у республіканському конкурсі.


3.

Розвиток ярмаркової та виставкової діяльності

Розвиток ярмаркової діяльності, аукціонів з продажу племінних тварин, проведення та участь у виставкових заходах

2012-2015 роки

Головне управ-ління агропро-мислового роз-витку облдерж-адміністрації

Обласний бюджет


185,0

185,0

185,0

185,0

Проведення щороку по 5 виставок дасть змогу налагодити нові госпо-дарські зв’язки, активі-зувати участь підприємств області в ярмаркових заходах (аукціони з продажу племінних тварин).


4.

Розвиток сільськогоспо-дарської кооперації

4.1. Створення кооперативів із заготівлі молока

2012-2015 роки

Головне управ-ління агропро-мислового роз-витку облдерж-адміністрації

Обласний бюджет


100,0

100,0

100,0

100,0

Створення кожного року по одному молочному кооперативу в сільських місцевостях окремо визначених районів дасть можливість додатково створити робочі місця та забезпечити переробну галузь сировиною.


4.2. Підтримка індивідуального виробника молока через відшкодування витрат за закуплені установки індивідуального доїння корів

2012-2015 роки

Головне управ-ління агропро-мислового роз-витку облдерж-адміністрації

Обласний бюджет


50,0

50,0

80,0

80,0

Відшкодування витрат за закуплені установки індивідуального доїння корів:

2012-10 установок;

2013-10 установок;

2014-14 установок;

2015-14 установок, що

дасть змогу збільшити виробництво молока особистих селянських господарств, підвищити продуктивність худоби та забезпечити виробництво більш якісної молочної сировини.


5.

Наукове забезпечення агропромислового виробництва

Популяризація наукових розробок інституту АПВ

2012-2015 роки

Тернопільський інститут агро-промислового виробництва УААН

Обласний бюджет


250,0

270,0

300,0

350,0

Створення і впровадження у виробництво нових високопродуктивних, зи-мостійких та стійких до вилягання і хвороб сортів дасть можливість збіль-шити врожай зернових та кормових культур щороку на 10-15 відсотків.


6.

Розвиток дорадництва

Сприяння розвитку сільськогосподарських дорадчих послуг

2012-2015 роки

Головне управ-ління агропро-мислового роз-витку облдерж-адміністрації, Тернопільська обласна сільсь-когосподарська дорадча служба «Агронаука»

Обласний бюджет


Кошти інших джерел

262,0


-

262,0


24,0

262,0


47,0

262,0


68,0

Підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок, одержання суб’єктами господа-рювання щороку консультацій з питань сучасних технологій, маркетингових схем у збуті сільгосппродукції дасть можливість збільшити товаровиробниками вироб-ництво продукції сільсь-кого господарства у:

2012 році-на 45 млн грн;

2013 році-на 55 млн грн;

2014 році-на 65 млн грн;

2015 році-на 75 млн грн

7.

Формування регіональних продовольчих ресурсів зерна та борошна

області

Надання компенсації за користу-вання кредитами залученими на закупівлю зерна та борошна в регіональні ресурси

2012-2015 роки

Головне управ-ління агропро-мислового роз-витку облдерж-адміністрації, оператори із закупівлі зерна, хлібопекарські підприємства

Обласний бюджет


3850,0

3850,0

3850,0

3850,0

Стимулювання форму-вання регіональних ресур-сів зерна та борошна за рахунок кредитних ресур-сів забезпечить населення області продовольчим зерном:

2012-12,0 тис. тонн;

2013-12,0 тис. тонн;

2014-12,0 тис. тонн;

2015-12,0 тис. тонн.

8.

Інформаційне забезпечення

Розвиток та вдосконалення інформаційної мережі головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

2012-2015 роки

Головне управ-ління агропро-мислового роз-витку облдерж-адміністрації

Обласний бюджет


35,0

35,0

35,0

35,0

Придбання щороку 2 оди-ниць оргтехніки, обслуго-вування та ремонт, оплата Інтернет-послуг дозволить своєчасно забезпечити необхідною інформацією органи виконавчої влади вищого рівня.* Примітка: розрахунок потреби коштів для реалізації заходів програми у 2012-2015 роках згідно з додатком.

^ Розділ VІІ. Координація та контроль за ходом виконання програми


Координація виконання заходів комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області на 2012 - 2015 роки та контроль за використанням коштів, виділених із обласного бюджету на її фінансування, покладається на головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, яке на основі звітів, наданих виконавцями програми, щороку звітує про стан її виконання перед обласною державною адміністрацією.

Фінансування програми здійснюватиметься в межах коштів, виділених на фінансовий рік. Розподіл коштів між виконавцями програми, здійснюється головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації за погодженням із профільною комісією обласної ради.


^ Заступник голови - керівник апарату

обласної державної адміністрації Ю.В.ЖЕЛІХОВСЬКИЙ


А.І.Хома


Додаток

до розділу 6 комплексної програми

розвитку агропромислового

комплексу Тернопільської області

на 2012-2015 роки


^ Підтримка галузі рослинництва


Основними напрямами інтенсифікації рослинницької галузі, що дасть можливість збільшити обсяги виробництва всіх видів рослинницької продукції є: підтримка розвитку насінництва всіх сільськогосподарських культур, дослідження територій на предмет забруднення солями важких металів, пестицидами та іншими агрохімікатами, оновлення машинно-тракторного парку технікою та обладнанням вітчизняного та зарубіжного виробництва.

Для здійснення цих заходів із обласного бюджету потреба в коштах становить в сумі:


2012 рік – 5750 тис. гривень

2013 рік – 7830 тис. гривень

2014 рік – 10460 тис .гривень

2015 рік – 14950 тис. гривеньПідтримка галузі тваринництва та утилізація відходів м’ясо-переробної галузі


2.1. Здешевлення вартості спермопродукції.


Племінною роботою в області займаються чотири племпідприємства: ВАТ «Тернопільплемсервіс», ВАТ «Чортківське племпідприємство», TOB відгодівельний комплекс «Микулинецький» та ДП «Західплемконецентр», які організовують роботу щодо ведення племінної справи в сільськогосподарських підприємствах та штучного осіменіння ВРХ і свиней.

Для здешевлення вартості спермопродукції, яка реалізується племпідприємствами області сільськогосподарським товаровиробникам усіх категорій господарств, потреба в коштах становить 50 відсотків вартості закупленої сперми:


Велика рогата худоба:

2012 рік - 30 тис. голів х 2 спермодози х 20 грн. = 1200 тис. грн х 50% = 600 тис. гривень

2013 рік - 30 тис. голів х 2 спермодози х 20 грн. = 1200 тис. грн х 50% = ^ 600 тис. гривень

2014 рік - 30 тис. голів х 2 спермодози х 24 грн. = 1440 тис. грн х 50% = 720 тис. гривень

2015 рік - 30 тис. голів х 2 спермодози х 24 грн. = 1440 тис. грн х 50% = ^ 720 тис. гривень

Свині:

2012 рік - 2 тис. голів х 2 спермодози х 80 грн. = 320 тис. грн х 50% = 160 тис. гривень

2013 рік - 2 тис. голів х 2 спермодози х 80 грн. = 320 тис. грн х 50% = 160 тис. гривень

2014 рік - 3 тис. голів х 2 спермодози х 90 грн. = 540 тис. грн х 50% = ^ 270 тис. гривень

2015 рік - 3 тис. голів х 2 спермодози х 90 грн. = 540 тис. грн х 50% = 270 тис. гривень


2.2.Заготівля рідкого азоту для зберігання спермопродукції.


Для технологічного зберігання спермопродукції у спермобанках племпідприємств та пунктах штучного осіменіння великої рогатої худоби відшкодовується 100 відсотків вартості рідкого азоту:


2012 рік - 100 тонн х 1800 грн = 180 тис. грн

2013 рік - 100 тонн х 1800 грн = 180 тис. грн

2014 рік - 100 тонн х 2000 грн = 200 тис. грн

2015 рік - 100 тонн х 2000 грн = 200 тис. грн


2.3. Заготівля лабораторного обладнання для племпідприємства.


2012 рік - 100 тис. гривень

2013 рік - 100 тис. гривень

2014 рік - 150 тис. гривень

2015 рік - 150 тис. гривень


2.4. Закупівля спецавтотранспорту для розвезення спермопродукції, рідкого азоту, перевезення коней та збору і доставки на утилізацію відходів м’ясопереробної галузі та туш загиблих тварин.


Для ритмічної доставки сперми та рідкого азоту на пункти штучного осіменіння, які функціонують в сільській місцевості області, перевезення племінного поголів’я коней та збору і доставки на ДП «Ветсанзавод» для утилізації відходів м’ясопереробної галузі та туш загиблих тварин необхідно закупити спеціальний автотранспорт та причіп (коневозка):


2012 рік - 200 тис. гривень

2013 рік - 200 тис. гривень

2014 рік - 300 тис. гривень

2015 рік - 300 тис. гривень


2.5. Підтримка конярства, утримання поголів’я племенних коней в державному «Західплемконецентр».


Для забезпечення масового поліпшення племінних якостей конепоголів'я в господарствах області програмою передбачено виділення коштів державному підприємству «Західплемконецентр» для утримання жеребців української верхової, важковозних та расистах порід:


2012 рік - 100 тис. гривень

2013 рік - 100 тис. гривень

2014 рік - 100 тис. гривень

2015 рік - 100 тис. гривень


2.6. Підтримка галузі рибництва.


Враховуючи те, що населенням області у розрахунку на одного жителя споживається риби і рибопродуктів на третину менше, ніж в середньому в Україні, необхідно наростити виробництво рибної продукції за рахунок придбання спеціалізованими рибогосподарствами маточного ремонтного матеріалу. Для цього програмою передбачено виділити кошти в межах 100 тис. гривень щороку.


2.7. ДП «Ветсанзавод» для здешевлення утилізації відходів м’ясопереробної галузі та туш загиблих тварин.


Для відшкодування 50 відсотків вартості енергозатрат, затрати на автотранспорт, закупівлю контейнерів для збору відходів.


Розрахунок щорічної потреби в коштах на виконання заходів

тис.грнЗаходи

2012

2013

2014

2015

1.

Спецавтотранспорт для збору відходів тварин (2 од.х280 тис. грн)

560,0

560,0

560,0

560,0

2.

Доукомплектування нових варочних котлів КВ-4,6М: шківи 8 шт.

ремні 12 шт.


148,0

2,4


-

-


-

-


-

-

3.

Пальник парового котла ДЕ

250,0

-

-

-

4.

Дробарка КД-2

65,0

-

-

-

5.

Машина для просіювання м’ясо-кісткового борошна

36,0

-

-

-

6.

Шнеки ви грузні 2 шт.

20,0

-

-

-

7.

Електротельфери 6 шт.

96,0

-

-

-

8.

Поточний ремонт виробничих приміщень

80,0

80,0

80,0

80,0

9.

Відшкодування 50 відсотків за енергоносії:

газ природній

електроенергія


711,8

291,5


747,0

306,07


784,8

321,38
еще рефераты
Еще работы по разное