Реферат: Iii халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция Қазақстан Республикасы, Павлодар қ


Академик Ш. Шөкиннің 100 жылдығына арналған

«XXI ғасырдағы ғылым және білім:

Еуразия кеңістігінде даму динамикасы» атты

III Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция


Қазақстан Республикасы, Павлодар қ.

2012 жылғы 15-16 қараша
Конференцияны ұйымдастырушы:

^ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ


КОНФЕРЕНЦИЯ ЖҰМЫСЫНЫҢ БАҒЫТТАРЫ:


Секция № 1 «Қоғамның қазіргі кезеңдегі дамуының жаратылыстану ғылымдары» (математика; физика; биология; география; химия);

Секция № 2 «^ Адам және қоршаған орта» (экология және қоршаған ортаға антропогендік әсер ету; геохимиялық экология; қалдықтарды залалсыздандыру және жоюдың заманауи әдістері; қалдықтарды зиянсыз етудің және қайта өндеудің қазіргі биотехнология; биотехнология; ветеринарлық санитария; мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы);

Секция № 3 «Индустрия және заманауи технологиялар» (металлургия және жылу энергетикасы; электр энергетикасы; машина жасау; көлік және көліктік логистика; құрылыс; химиялық технологиялар, инженерлік- техникалық жаңалықтар);

Секция № 4 «Педагогика және психология» (педагогика және психология; мектепке дейінгі, бастауыш білім және денешынықтыруды; кәсіптік оқыту және дизайн; физика- математикалық білім беру және информатика, тарих);.

Секция № 5 «Тіл білімі» (казақ филологиясы, орыс филологиясы, шетел тілдері және аударма; журналистика)»;

Секция № 6 «Қазақстанның ұлттық шаруашылығы: дамуының әлеуметтік-экономикалық және құқықтық аспектілері» (экономика және менеджмент; қазіргі кезеңдегі құқықтың өзекті мәселелері; есеп және қаржы).


Конференция жұмысының тілдері: қазақ, орыс, ағылшын және неміс.


Конференцияның өткізілу орны: Павлодар қ. Ломов к-сі, 45

(Инновациялық Еуразия университетінің бас ғимараты).

Конференция жұмысына қатысуға жоғары оқу орындарының оқытушылары, аспиранттар, магистранттар, ғылыми қызметкерлер және мемлекеттік құрылымдар, кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметкерлері шақырылады.


конференциЯ ЖҰМЫСЫНЫҢ түрлері


Пленарлық және секциялық мәжілістер, шеберлік сыныптар, стендтік баяндамалар және көрсету материалдары.Конференция жұмысына қатысу өтінімдері

2012 жылғы 30 маусымға дейін қабылданады
^ ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ

2012 жылғы 30 маусымға дейін конференцияға қатысу ӨТІНІМІ толтырылған тіркеу нысаны түрінде, оған қоса баяндама мен ұйымдастыру жарнасы төлемін растайтын құжат Қазақстан Республикасы, Павлодар қ., Ломов к-сі, 45, Инновациялық Еуразия университеті (ИнЕУ) мекенжайы бойынша ғылыми-ұйымдастыру жұмысы бөліміне (109-кабинет) ұсынылады. Қосымша баяндамашылар (қосымша авторлар) болған жағдайда тіркеу нысаны конференция жұмысына қатысатын адамның атына толтырылады. Қосымша баяндамашылар тіркеу нысанының екінші бөлімінде көрсетіледі. Қосымша авторлардың саны шектеусіз.

Ұйымдастыру жарнасы төлемі туралы құжат электронды пошта арқылы JPEG (jpg) немесе pdf форматында құжаттың сканерден өткізілген бейнесі түрінде ұсынылады.

Бір автордан (қосымша баяндамашыларды қоса) екіден артық баяндама қабылданбайды.

Баяндама және тіркеу нысаны СD-ROM дискінде және қағазға басылған түрде (дискеталар қабылданбайды) немесе E-mail: iso@ineu.edu.kz электронды пошта арқылы ұсынылады. Электронды хаттың «Тақырып» бөлімінде «Заявка на конференцию «Наука и образование в XXI веке» _____________ (фамилия докладчика)» деп белгіленсін («Тақырыпты» орыс тілінде жазу керек, себебі пошталық бағдарлама қазақ шрифтін қабылдамайды).


^ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖАРНАСЫ

Ұйымдастыру комитеті конференцияға қатысу өтінімдерін қабылдағаннан кейін қатысушы конференция жұмысына қатысу үшін ұйымдастыру жарнасын төлейді.

Ұйымдастыру жарнасына конференция материалдарын басып шығару құны кіреді.

Ұйымдастыру жарнасы құнына авторларға конференция материалдарын таратуға төленетін пошталық шығындар кірмейді және тапсырыс бандерольдері немесе сауқаттарды жіберу үшін алынатын пошта тарифтеріне сәйкес қосымша төленеді.

Ұйымдастыру жарнасының құны (жинақтың бір данасына тапсырыс берген жағдайда) 32^ 00 теңге немесе 700 ресей рублін құрайды.

Конференцияға қатысушы бір данадан артық жинақ алатын болса, ұйымдастыру жарнасы әр қосымша дана үшін 1500 теңгеге немесе 350 ресей рубліне өседі.

Қатысушылар жол ақысын, тұру және тамақ шығындарын өздері төлейді.

^ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖАРНАСЫН ТӨЛЕУ ҮШІН ҚАРЖЫ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

теңгемен:

ЖЖК (ИИК) (есеп айырысу шоты) KZ246010241000003340, БК (КБЕ)17, КНП (ТТК) 861,

«Қазақстан Халық банкі» АҚ-ның Павлодардағы филиалы, БЖК (БИК) HSBKKZKX,

СТН (РНН) 451800060262, БЖН (БИН) 070740000364

Алушы - «Инновациялық Еуразия университеті» ЖШС


^ БАЯНДАМАНЫ ЖАРИЯЛАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР


Баяндама мәтіні және тіркеу нысаны компьютерде doc (Microsoft Word 97/2000(XP/2003) (қаріптер: Times New Roman Сyr, KZ Times New Roman, жолдар аралығы - жалқы, символ мөлшері – 12 pt, барлық жиектері – 20 мм.) форматымен жолдардың ені теңестіріліп, автоматты тасымалдауды орнатпай терілуі керек. Жаңа жол бойынша шегініс - 1,25 см. Мәтін, кесте және сурет ГОСТ 2.105-95 «Мәтіндік құжаттарға қойылатын жалпы талаптарға» сәйкес ресімделеді. Баяндама көлемі (суреттерді қоса) А4 (210 х 297 мм) форматында 6 беттен аспауы тиіс. Суреттер мәтінге қосылған объект ретінде ресімделеді. Әдебиеттерге сілтеме тік жақшада көрсетіледі. Әдебиеттер тізімі баяндама мәтінінің соңында беріледі және цитаталардың қолданылуына қарай ресімделеді.


^ Н а з а р а у д а р ы ң ы з д а р! Баяндаманы қазақ тілінде дайындағанда тек белгіленген қаріппен пайдалану керек.

Баяндама атауы ортада орналасып, бас әріптермен (қою қаріппен) басылады. Бір жол төмен беттің сол жағында орналасқан УДК индексі көрсетіледі. Баяндама атауынан бір жол төмен ортада – авторлардың аты-жөні және тегі, ғылыми дәрежесі және ғылыми атағы, лауазымы, жұмыс орындалған ұйымның толық атауы, қала, электронды поштаның мекенжайы (қаріп-курсив) жазылады. Автор жөніндегі мәліметтен кейін бір жол төмен баяндама тілінде құрылған қысқаша аңдатпа және одан төмен қарай ағылшын тілінде аңдатпа келтіріледі. Аңдатпалар курсивпен беріледі. Аңдатпаның жалпы көлемі, сөз арасындағы тасталым белгісін (пробелдерді) қосқанда, 600 белгіден аспауы тиіс. Аңдатпадан кейін баяндаманың негізгі мәтіні беріледі.

Баяндама мәтіні және конференцияға қатысу үшін тіркеу нысаны (-дары) екі бөлек әр түрлі белгілері бар файлдарда ұсынылады:

- баяндама файлы баяндама авторының тегімен, бірнеше авторлар болған жағдайда, тіркеу жарнасын төлеген автордың тегімен аталады;

- тіркеу нысанының файлын белгілегенде, жоғарыда көрсетілгендей, баяндама файлының атауы жазылып, одан кейін дефис арқылы «регформа» немесе «regformа» сөзі қосылады.

Мысалы, қатысушы ^ Елікбаев А.Б. үшін баяндама файлының атауы төмендегідей ұсынылады: Еликбаев немесе Elikbaev, ал тіркеу нысаны файлының атауы: Еликбаев-регформа немесе Elikbaev-regformа.

БАЯНДАМАНЫ РЕСІМДЕУ ҮЛГІСІ

УДК 669.162.214
^ АГЛОМЕРАЦИЯЛАУ БАРЫСЫНДА ЭНЕРГИЯ ҚОРЫН ҮНЕМДЕУ
А.Б. Елікбаев, техн. ғыл. докторы, профессор

И.В. Степанов, экон. ғыл. канд.

Урал техникалық университеті (Екатеринбург қ.)

E-mail: elikbaev@rambler.ru

Аңдатпа мәтіні (курсив)

Баяндама мәтіні (12 pt)


Баяндама мәтіні түпнұсқа болып табылады және түзетуге жатпайды.

Ұсынылған талаптарға сәйкес келмеген жағдайда баяндама жарияланбайды.


^ ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ МЕКЕНЖАЙЫ

140003 Павлодар қ., Ломов к-сі, 45, Инновациялық Еуразия университеті (ИнЕУ) (№ 1 ғимарат, 110 және 103-каб.)


Байланыс телефондары:

(8 7182) 345678 — ИнЕУ-дің қабылдау бөлмесі

(8 7182) 671640 - ғылыми-ұйымдастырушылық жұмыс бөлімі

(8 7182) 344750 - халықаралық ынтымақтастық бөлімі

Факс: (8 7182) 344656

E-mail: iso@ineu.edu.kz

URL: http://ineu.edu.kz/activity/science^ ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ


Академик Ш.Шөкиннің 100 жылдығына арналған
^ «XXI ғасырдағы ғылым және білім: еуразия кеңістігінде даму динамикасы» атты
III Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға

қатысушының тіркеу нысаны


Бағыттың атауы - ________________________________

________________________________________ № ______Тегі
Аты
Әкесінің аты
Ұйым атауы (толық)
Лауазымы
Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы
Жинақты поштамен алу үшін мекенжай:
Пошта индексі
Ел, қала
Көше, үй, пәтер, (ұйым атауы)
Қала коды көрсетілген байланыс телефоны
Факс
E–mail
Баяндама атауы
Қатысу түрі

(қажеттісін белгілеңіз):


баяндаманы жинақта жариялап, конференцияда баяндама жасау

[ ] баяндаманы жариялап, сырттай қатысу

Баяндау барысында техникалық құралдардың қажеттілігі (қажет болған жағдайда құралдың атауын көрсету)

[ ] Иә [ ] Жоқ


Қонақ үйге деген қажеттілік

[ ] Иә [ ] Жоқ

Қонақ үйде тұру уақыты

- бастап

- дейін

Конференцияға қатысу үшін және мақалаларды жариялау үшін төлем енгізу түрі

[ ] ұйымдастыру комитетіне қолма-қол ақша төлеу

[ ] ақшаны есеп шотына аудару

Тіркеу нысанын толтыру күні
Бағдарламада қосымша баяндамашылар (қосымша авторлар) ретінде (жеке, конференцияға қатыспайтындарды) көрсетуіңізді сұраймын:

Тегі
Аты
Әкесінің аты
Ұйым атауы (толық)
Лауазымы
Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы

Ұйымдастыру комитетіне түскен күні ___________ (Ұйымдастыру комитеті толтырады)

^ III Международная научно-практическая конференция

«Наука и образование в XXI веке:

динамика развития в евразийском пространстве»,

посвященная 100-летию академика Ш.Чокина


^ Республика Казахстан, г. Павлодар


15-16 ноября 2012 г.

Организатор конференции:

^ ИННОВАЦИОННЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ


СЕКЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:


Секция № 1 «Естественные науки на современном этапе развития общества» (математика; физика; биология; география; химия);

Секция № 2 «Человек и окружающая среда» (экология и антропогенное воздействие на окружающую среду; геохимическая экология; современные методы обезвреживания и утилизации отходов; биотехнология; ветеринарная санитария; технология производства продуктов животноводства);

Секция № 3 «Индустрия и современные технологии» (металлургия и теплоэнергетика, электроэнергетика, машиностроение, транспорт и транспортная логистика, строительство, химические технологии, инженерно-технические инновации);

Секция № 4 «Педагогика и психология» (педагогика и психология, дошкольное, начальное образование и физическое воспитание, профессиональное обучение и дизайн, физико- математическо образование и информатика, история);

Секция № 5 «Языкознание» (казахская филология, русская филология, инностранные языки и перевод, журналистика);

Секция № 6 «Национальное хозяйство Казахстана: социально- экономические и правовые аспекты развития» (экономика и менеджмент, актуальные проблемы современного права, учет и финансы).


Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский, немецкий.


Место проведения конференции: г. Павлодар, ул. Ломова, 45

(главный корпус Инновационного Евразийского университета)


К участию в работе конференции приглашаются преподаватели высших учебных заведений, магистранты, докторанты, научные работники, работники государственных структур, предприятий и организаций.


формы работы конференции


Пленарные и секционные заседания, мастер-классы, стендовые доклады и демонстрационные материалы.Последний день представления заявок на участие в работе конференции -

30 июня 2012 г.
^ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

До 30 июня 2012 г. представляется ЗАЯВКА на участие в конференции в виде заполненной регистрационной формы вместе с докладом и документом, подтверждающим оплату организационного взноса по адресу: 140003, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Ломова, 45, Инновационный Евразийский университет (ИнЕУ), отдел научно-организационной работы (кабинет 109). При наличии содокладчиков (соавторов) регистрационная форма заполняется на участника, который намерен лично участвовать в работе конференции. Содокладчики указываются во второй части регистрационной формы. Количество соавторов не ограничивается.

Документ об оплате организационного взноса представляется по электронной почте в виде сканированного изображения документа в формате JPEG (jpg) или pdf.

Допускается представление от одного автора (включая содокладчиков) не более двух докладов.

Доклад и регистрационная форма представляются на диске СD-ROM и в распечатанном виде (дискеты не принимаются) или по электронной почте на E-mail: conference@ineu.edu.kz. В разделе «Тема» электронного письма указать «Заявка на конференцию «Наука и образование в XXI веке» _____________ (фамилия докладчика)» (Просьба тему заполнять на русском языке, так как почтовые программы не поддерживают шрифт казахского языка).

^ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС

За участие в работе конференции участник оплачивает организационный взнос после принятия оркомитетом заявки на участие в конференции.

Организационный взнос включает в себя стоимость издания материалов конференции. Почтовые затраты на рассылку материалов конференции авторам в стоимость организационного взноса не включены и оплачиваются дополнительно по почтовым тарифам за пересылку заказных бандеролей или посылок.

Сумма организационного взноса (при заказе одного экземпляра сборника) составляет - ^ 3200 тенге или 700 российских рублей.

Для получения участником конференции сборников свыше одного экземпляра организационный взнос увеличивается на 1600 тенге или 350 российских рублей за каждый дополнительный экземпляр.

Участники самостоятельно возмещают затраты на проезд, проживание и питание.

^ ФИНАНСОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ

ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА

в тенге:

ИИК (расчетный счет) KZ246010241000003340, КБЕ 17, КНП 861,

Павлодарский филиал АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX,

РНН 451800060262, БИН 070740000364

Получатель - ТОО «Инновационный Евразийский университет».


^ ТРЕБОВАНИЯ К ОПУБЛИКОВАНИЮ ДОКЛАДА


Текст доклада и регистрационная форма должны быть набраны на компьютере в формате .doc (Microsoft Word 97/2000(XP/2003) (шрифты: Times New Roman Сyr, KZ Times New Roman, межстрочный интервал – одинарный, размер символа – 12 pt, все поля - 20 мм) с выравниванием по ширине строки без переноса. Отступ абзаца - 1,25 см. Ориентация страницы – книжная (включая таблицы, иллюстрации). Оформление текста, таблиц и рисунков в соответствии с ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам». Объем доклада (включая рисунки) не более 6 страниц, формат страницы - А4 (210 х 297 мм). Рисунки оформляются как встроенный в текст объект. Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках. Список литературы приводится в конце текста доклада и оформляется по мере цитирования.

^ В н и м а н и е! При подготовке доклада на казахском языке пользоваться только указанным шрифтом.

Название доклада располагается по центру и набирается прописными буквами (полужирный шрифт). Над названием доклада на расстоянии в один интервал указывается индекс УДК, располагаемый слева. Под названием доклада, через пробел в один интервал, по центру указываются инициалы и фамилия автора (-ов), ученая степень и ученое звание, должность, полное название организации, в которой выполнена работа, город, адрес электронной почты (шрифт-курсив). Под сведениями об авторе, пропуская один интервал, приводится составленная на языке доклада краткая аннотация доклада и далее под ним - аннотация на английском языке. Аннотации выделяются курсивом. Общий объем аннотаций - не более 600 знаков, включая пробелы. Через интервал от аннотаций излагается основной тест доклада.

Текст доклада и регистрационная (-ые) форма (-ы) для участия в конференции представляются двумя раздельными файлами, имеющих различное обозначение:

- файл доклада называется фамилией автора доклада, а если несколько авторов, то фамилией автора, оплатившего регистрационный взнос;

- обозначение файла регистрационной формы включает в себя название файла доклада, как указано выше, с добавлением после него через дефис слова «регформа» или «regformа».

Например, для участника ^ Еликбаева А.Б. название файла доклада может быть представлено в следующем виде: Еликбаев или Elikbaev, а название файла регистрационной формы как: Еликбаев-регформа или Elikbaev-regformа.


^ ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА

УДК 669.162.214

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ПРИ АГЛОМЕРАЦИИ


^ А.Б. Еликбаев, д-р техн. наук, профессор

И.В. Степанов, канд. экон. наук

Уральский технический университет (г. Екатеринбург)

E-mail: elikbaev@rambler.ru

Текст аннотации (курсив)

Текст доклада (12 pt)

Текст доклада является оригиналом и редактированию не подлежит.

В случае несоответствия оформления заявляемым требованиям доклад не публикуется.


^ АДРЕС ОРГКОМИТЕТА

140003 г. Павлодар, ул. Ломова, 45 Инновационный Евразийский университет (ИнЕУ) (корпус №1, каб. 109 и 103)


Контактные телефоны:

(8 7182) 345678 - приемная ИнЕУ.

(8 7182) 671640 - отдел научно-организационной работы.

(8 7182) 344750 - отдел международного сотрудничества

Факс: (8 7182) 344656

E-mail: conference@ineu.edu.kz

URL: http://ineu.edu.kz/activity/science ОРГКОМИТЕТ^ Регистрационная форма участника
III Международной научно-практической конференции

««Наука и образование в XXI веке:

динамика развития в евразийском пространстве»,

посвященная 100-летию академика Ш.Чокина


Название секции - __________________________________

_______________________________________ № _________

Фамилия
Имя
Отчество
Название организации (полностью)

Должность
Ученая степень, ученое звание
Адрес для получения сборника почтой:
Почтовый индекс
Страна, город
Улица, дом, квартира,

(название организации)
Контактный телефон, включая код города
Факс
E–mail (обязательно)
Название доклада

Форма участия

(нужное отметить):


[ ] личное выступление на конференции

с публикацией доклада в сборнике

[ ] заочное участие с публикацией доклада

Потребность в технических средствах для сопровождения выступления (указать название)

[ ] Да [ ] Нет


Требуется гостиница

[ ] Да [ ] Нет

Сроки проживания в гостинице

с -

по -

Форма оплаты за участие в конференции и публикацию статей

[ ] наличными в кассу университета

[ [ ] перечислением денег на расчетный счет

Дата заполнения регистрационной формы
Прошу в программе в качестве содокладчиков (соавторов) (лично, не участвующих в конференции) указать:

Фамилия
Имя
Отчество
Название организации (полностью)
Должность
Ученая степень, ученое звание
Дата поступления в Оргкомитет ___________ (заполняется Оргкомитетом)
еще рефераты
Еще работы по разное