Реферат: Освітня програма підготовки магістра за спеціальністю «Державне управління» Цикл дисципліни вирівнювального блоку


Освітня програма підготовки магістра за спеціальністю

«Державне управління»

1.1. Цикл дисципліни вирівнювального блоку:

- Іноземна мова;

- Економіка;

- Основи теорії ринкової економіки;

- Основи макроекономічної теорії;

- Основи інформаційних технологій;

- Право;

- Теорія права та держави;

- Конституційне право України;

- Адміністративне право України;

- Трудове право України;

- Вступ до спеціальності та спеціалізації.


1.2. Цикл дисципліни нормативного блоку:

- Методологія системного підходу та наукових досліджень;

- Основи системного підходу;

- Дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі;

- Правове забезпечення державного управління;

- Методологія правового забезпечення державного управління;

- Право(нормо)творчість в державному управлінні;

- Право(нормо) застосування в державному управлінні;

- Правове регулювання людського вимірювання державного управління;

- Економіка – II;

- Економічна політика;

- Фіскальна політика;

- Монетарна політика;

- Державне управління;

- Основи теорії державного управління;

- Система органів державної влади та місцевого самоврядування України;

- Основи внутрішньої організації органу державної влади та менеджменту;

- Державна служба;

- Загальна теорія державної служби;

- Державна служба, як соціальний, правовий, культурний та організаційний інститути;

- Ефективність державний служби;

- Соціальна і гуманітарна політика;

- Політологічні аспекти державного управління;

- Організація діяльності державного службовця;

- Створення сприятливих умов для ефективної діяльності державних службовців;

- Формування навичок ефективного виконання державними службовцями посадових обов'язків;

- Ділова українська мова;

- Технологія комп'ютерних мереж;

- Психологія управління;

- Ділова іноземна мова;

- Сучасне державне управління;

- Мікроекономіка, управління трудовими ресурсами;

- Правове забезпечення підприємницької діяльності. Інформаційні системи в управління.


^ Спеціалізація «Бюджет і фінанси»:

1.3. Цикл дисциплін за вибором навчального закладу:

- Теорія і практика казначейської справи;

- Казначейська система України;

- Казначейство зарубіжних країн;

- Облік виконання бюджету органами казначейства;

- Місцеві фінанси;

- Державний фінансовий контроль;

- Процес прийняття управлінських рішень державними службовцями;

- Менеджмент в галузі фінансів;

- Бюджетний менеджмент;

- Програмно-цільовий метод складання і виконання бюджету;

- Фінансовий та управлінський облік.


1.4. Цикл дисциплін за вибором слухачів:

- Бюджет і фінанси;

- Фінансовий менеджмент;

- Бюджетна система і бюджетний процес;

- Податкова система України;

- Муніципальний менеджмент.


^ Спеціалізація «Економіка»:

1.5. Цикл дисциплін за вибором навчального закладу:

- Фінансове регулювання економіки;

- Державні фінанси;

- Податкова система України;

- Бюджетна система України;

- Фінансові ринки;

- Механізм економічної політики;

- Макроекономічна політика;

- Макроекономічний аналіз і прогнозування;

- Фінансове забезпечення соціальних програм;

- Процес прийняття управлінських рішень державними службовцями;

- Фінансовий та управлінський облік;

- Фінансовий менеджмент.


1.6. Цикл дисциплін за вибором слухачів:

- Регіональна соціально-економічна політика;

- Регіональна політика та управління соціально-економічним розвитком;

- Місцеві фінанси;

- Муніципальний менеджмент.


Освітня програма перепідготовки спеціаліста за спеціальністю «Фінанси»

2.1. Цикл дисциплін гуманітарної підготовки:

2.1.1. Нормативна частина:

- Історія України;

- Українська мова (за професійним спрямуванням);

- Основи конституційного права України;

- Основи екології;

- Безпека життєдіяльності.


2.2. Цикл дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки:

2.2.1. Нормативна частина:

- Політична економія;

- Мікроекономіка;

- Макроекономіка;

- Історія економічних вчень;

- Економічна історія;

- Математика для економістів;

- Вища математика;

- Теорія ймовірності та математична статистика;

- Математичне програмування;

- Економетрія;

- Статистика;

- Інформатика та ком'пютерна техніка;

- Економіка підприємств;

- Менеджмент;

- Маркетинг;

- Фінанси, грошовий обіг і кредит;

- Фінанси;

- Гроші та кредит;

- Фінанси підприємств;

- Страхування;

- Інвестування;

- Облік, аналіз і аудит;

- Бухгалтерський облік;

- Економічний аналіз;

- Аудит;

- Економіка праці й соціально-трудові відносини;

- Міжнародна економіка;

- Господарське законодавство;

- Державне регулювання економіки;

- Розміщення продуктивних сил;

- Цивільна оборона;

- Основи охорони праці.


2.2.2. Вибіркова частина:

Дисципліни за вибором навчального закладу:

- Основи підприємництва;


Дисципліни за вибором студента:

- Інформаційні ресурси Internet;

- Організація обліку на підприємствах малого бізнесу.


2.3. Цикл дисциплін професійної підготовки:

2.3.1. Нормативна частина:

- Податкова система;

- Страхові послуги;

- Фінансовий аналіз;

- Банківські операції;

- Бюджетна система;

- Фінансовий ринок;

- Фінансова діяльність суб`єктів господарювання;

- Інформаційні системи і технології у фінансах;

- Фінансове право;

- Фінансовий менеджмент;

- Бюджетний менеджмент;

- Соціальне страхування;

- Податковий менеджмент;

- Ринок фінансових послуг;

- Фінансова санація та банкрутство підприємств;

- Місцеві фінанси.


2.3.2. Вибіркова частина:

Дисципліни за вибором навчального закладу:

- Управління капіталом підприємства;

- Корпоративні фінанси;

- Оподаткування підприємницької діяльності;

- Інвестиційний менеджмент.


Дисципліни за вибором студента:

- Бізнес-планування;

- Фінансове планування;

- Стратегічне управління підприємством.
еще рефераты
Еще работы по разное