Реферат: Національний університет "львівська політехніка" оголошу є прийом до цільової аспірантури на 2011 рік за такими спеціальностями: з відривом від виробництва


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

О Г О Л О Ш У Є

ПРИЙОМ ДО ЦІЛЬОВОЇ АСПІРАНТУРИ НА 2011 РІК

ЗА ТАКИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА:

Інститут економіки і менеджменту

08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини

08.00.03 Економіка та управління національним господарством

08.00.04 Економіка та управління підприємствами

08.00.08 Гроші, фінанси і кредит

08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Інститут енергетики та систем керування

05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи

05.11.01 Прилади та методи вимірювання механічних величин

05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин

05.13.07 Автоматизація процесів керування

05.14.02 Електричні станції, мережі і системи

Інститут будівництва та інженерії довкілля

05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди

05.23.03 Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

05.23.05 Будівельні матеріали та вироби

05.23.16 Гідравліка та інженерна гідрологія

Інститут хімії та хімічних технологій

02.00.04 Фізична хімія

02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук

03.00.20 Біотехнологія

05.17.01 Технологія неорганічних речовин

05.17.03 Технічна електрохімія

05.17.04 Технологія продуктів органічного синтезу

05.17.06 Технологія полімерних і композиційних матеріалів

05.17.07 Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів

05.17.08 Процеси та обладнання хімічної технології

05.18.05 Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння

14.03.07 Фізіологічно активні сполуки

15.00.01 Технологія ліків та організація фармацевтичної справи

21.06.01 Екологічна безпека

Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології

05.01.02 Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин

05.11.05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин

05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти

05.13.21 Системи захисту інформації

Інститут геодезії

05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія

05.24.04 Кадастр та моніторинг земель

Інститут новітніх технологій та управління ім.В. Чорновола

01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи

08.00.04 Економіка та управління підприємствами

Інститут права та психології

25.00.02 Механізми державного управління

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

05.11.17 Біологічні та медичні прилади і системи

05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі

05.12.13 Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

05.12.17 Радіотехнічні та телевізійні системи

05.12.20 Оптоелектронні системи

05.27.01 Твердотільна електроніка

05.27.06 Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

Інститут гуманітарних та соціальних наук

01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

07.00.01 Історія України

09.00.02 Діалектика і методологія пізнання

10.02.21 Структурна, прикладна та математична лінгвістика

13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки

22.00.03 Соціальні структури та соціальні відносини

23.00.02 Політичні інститути та процеси

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

01.05.01 Теоретичні основи інформатики та кібернетики

01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи

01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

05.13.06 Інформаційні технології

05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт

10.02.21 Структурна, прикладна та математична лінгвістика
^ Інститут інженерної механіки та транспорту
05.02.08 Технологія машинобудування

05.02.09 Динаміка та міцність машин

05.22.02 Автомобілі та трактори

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

01.01.01 Математичний аналіз

01.01.02 Диференціальні рівняння

01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла

01.04.10 Фізика напівпровідників і діелектриків

01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи

05.13.06 Інформаційні технології

23.00.02 Політичні інститути та процеси

Інститут архітектури

17.00.07 Дизайн

18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури

18.00.02 Архітектура будівель та споруд

^ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА:

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі

Інститут хімії та хімічних технологій

21.06.01 Екологічна безпека

Інститут енергетики та систем керування

05.14.02 Електричні станції, мережі і системи

05.26.01 Охорона праці


Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології

05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

05.13.06 Інформаційні технології

05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт

10.02.21 Структурна, прикладна та математична лінгвістика

Інститут геодезії

05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія

Інститут архітектури

18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури

Інститут будівництва та інженерії довкілля

05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди

05.23.05 Будівельні матеріали та вироби

Інститут економіки і менеджменту

08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини

08.00.03 Економіка та управління національним господарством

08.00.04 Економіка та управління підприємствами

08.00.08 Гроші, фінанси і кредит

08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Інститут гуманітарних та соціальних наук

10.02.21 Структурна, прикладна та математична лінгвістика

13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки

20.02.22 Військова історія

22.00.03 Соціальні структури та соціальні відносини

Інститут інженерної механіки та транспорту

05.02.02 Машинознавство


^ ЗАЯВА ПРО ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ ПОДАЄТЬСЯ НА ІМ'Я РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ З ДОДАВАННЯМ ТАКИХ ДОКУМЕНТІВ:

- ОСОБИСТИЙ ЛИСТОК З ОБЛІКУ КАДРІВ З ФОТОКАРТКОЮ 4 х 6 ТА АВТОБІОГРАФІЄЮ;

- КЛОПОТАННЯ З МІСЦЯ РОБОТИ ПРО СКЕРУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ДО ЦІЛЬОВОЇ АСПІРАНТУРИ З ГАРАНТІЄЮ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ЗА ПІДГОТОВКУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВИПЛАТУ СТИПЕНДІЇ), ПІДПИСАНЕ КЕРІВНИКОМ УСТАНОВИ ТА ГОЛОВНИМ БУХГАЛТЕРОМ;

- ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ І ВИНАХОДІВ ТА ВІДБИТКИ ЦИХ ПУБЛІКАЦІЙ; ОСОБИ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ПОДАЮТЬ РЕФЕРАТ ЗА ОБРАНОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ;

- ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ ДЛЯ ОСІБ, РЕКОМЕНДОВАНИХ НА НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ, БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВНЗ;

- КОПІЇ ДИПЛОМІВ ПРО ЗАКІНЧЕННЯ ВНЗ(БАКАЛАВРА ТА МАГІСТРА, АБО СПЕЦІАЛІСТА) ТА ВИПИСКИ ІЗ ЗАЛІКОВИХ ВІДОМОСТЕЙ;

- ПОСВІДЧЕННЯ ПРО КАНДИДАТСЬКІ ІСПИТИ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПОВНІСТЮ АБО ЧАСТКОВО СКЛАЛИ КАНДИДАТСЬКІ ІСПИТИ;

- МЕДИЧНОЇ ДОВІДКИ (ЗА ФОРМОЮ № 86-у);

- ПАСПОРТ ТА ДИПЛОМ ПРО ЗАКІНЧЕННЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПОДАЮТЬСЯ ВСТУПНИКАМИ ОСОБИСТО.

Вступники до аспірантури проходять співбесіду на засіданні приймальної комісії інституту та з передбачуваним науковим керівником, який письмово повідомляє у приймальну комісію про свою згоду здійснювати наукове керівництво.

Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальної дисципліни, філософії та іноземної мови в обсязі діючої програми для ВНЗ.

Особи, які склали повністю або частково кандидатські іспити, при вступі до аспірантури за рішенням приймальної комісії звільняються від відповідних вступних іспитів.

Особам, допущеним до складання вступних іспитів, надається за місцем роботи відпустка із збереженням заробітної плати із розрахунку 10 днів для підготовки та складання кожного іспиту.

Прийом документів: з 25 серпня до 30 вересня. Вступні іспити: з 15 жовтня до 14 листопада. Зарахування до аспірантури після укладання контракту: з 1 грудня 2011 р.

За довідками звертатися за адресою: 79013, Львів-13, вул. Ст. Бандери,12, головний корпус, кімн.207; тел. (032)258-24-84; 258-23-98
еще рефераты
Еще работы по разное