Реферат: Програма виробничої практики для студентів юридичного факультету Спеціальність: 060101 ПравознавствоДержавний вищий навчальний заклад

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВа ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кафедра конституційного та трудового права


“Затверджую” Проректор з навчальної роботи
_______________ Бондар О.Г.

(підпис) (прізвище, ініціали)

“_____” _____________ 2006


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

для студентів юридичного факультету

Спеціальність: 6.060101 – Правознавство

Ухвалено

на засіданні науково-методичної ради факультету

Протокол №1 від 28 серпня 2006 р.

Журавльова Г.С.


Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28 серпня 2006 р.

__________________ Журавльова Г.С.


Запоріжжя

2008

ЗМІСТ


1. Загальні питання організації та проведення виробничої

практики студентів III і IV курсів юридичного факультету...............……4

1.1 Мета та завдання виробничої практики......……..............................4

1.2 Організація виробничої практики................……...............................5

1.3 Керівництво виробничою практикою..........……………...................6

2. Обов’язки студента-практиканта......................................................……..10

3. Зміст виробничої практики................................................................……...11

4. Документи та звітність за підсумками виробничої практики...........…15

4.1 Звіт………………………………………………………………………15

Щоденник виробничої практики…………………..……..………...16

Характеристика……..……..……………………………………….....17

Матеріали виробничої практики……...………………………..…..18

Захист звіту……………………………………………………….…...18

5. Навчально-методичні матеріали............…………………………………..18


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ III і IV КУРСІВ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ


1.1 Мета та завдання виробничої практики


Виробнича практика студентів юридичного факультету Запорізького державного університету є важливою складовою частиною навчального процесу. При проходженні виробничої практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані в процесі вивчення загальних та спеціальних юридичних навчальних дисциплін, а й набувають уміння та навики правозастосовувальної практичної діяльності. В період виробничої практики студент стає учасником практичної діяльності із застосування правових норм, спостерігає й аналізує різні сторони діяльності юристів-практиків, вчиться здійснювати дії, пов’язані із захистом прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

Тому метою виробничої практики студентів є:

закріплення теоретичних знань, здобутих студентами в процесі вивчення конституційного, адміністративного, фінансового, муніципального, цивільного, кримінального, господарського права;

придбання навиків та умінь із застосування теоретичних знань у практичній діяльності.

Визначена мета виробничої практики досягається через вирішення таких завдань:

закріплення та поглиблення теоретичних знань, одержаних студентами в процесі навчання;

уміння творчо застосовувати одержані знання в муніципально-правовій, судовій та правоохоронній, господарсько-правовій та іншій юридичній діяльності;

ознайомлення студентів із структурою та функціонально-організаційними особливостями діяльності органів місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, судових та правоохоронних органів, юридичних служб підприємств, установ та організацій завдяки вирішенню поставлених перед ними завдань у зазначених формах і визначеними методами;

цілісне бачення, спостерігання та аналіз діяльності судових та правоохоронних органів, господарської діяльності підприємств, установ, організацій тощо;

формування загальноюридичних навиків праці в умовах муніципальних та правоохоронних органів, юридичних служб підприємств, установ, організацій;

ознайомлення студентів з використанням у правозастосувальній діяльності науково-технічних засобів, криміналістичної і комп’ютерної техніки;

уміння студентів, спираючись на теоретичні знання, одержаних при вивченні загальноюридичних та спеціальних навчальних дисциплін, здійснювати тлумачення закону і його застосування;

надбання практичних навиків правильного складання, ведення та зберігання процесуальної документації;

сприяння в розвитку здібностей студентів аналізувати ситуації, які вимагають застосування норм права, давати їм юридичну оцінку і приймати рішення згідно з положеннями законодавчих та інших актів;

ознайомлення з організацією діловодства, відомчими наказами та інструкціями з питань організації діяльності органів місцевого самоврядування, фінансових установ, судових та правоохоронних органів і юридичних служб підприємств і організацій;

адаптація студентів до виконання обов’язків посадових осіб, розширення їх практичних вмінь, закріплення основ правової культури та професійної етики юриста;

усвідомлення студентами юридичного факультету необхідності отримання практичного досвіду в сфері правозастовуальної та іншої юридичної діяльності для більш ефективного подальшого навчання.


^ 1.2. Організація виробничої практики


Згідно з навчальним планом і графіком навчального процесу юридичного факультету Запорізького національного університету виробнича практика студентів зі спеціальності “Правознавство” проводиться на третьому курсі у шостому семестрі, четвертому курсі у восьмому семестрі.

Тривалість виробничої практики 4 тижні.

При визначенні змісту, а також місця проходження виробничої практики враховуються:

наявність базових органів або структур, до яких прикріплюються студенти-практиканти;

бажання студента щодо визначення місця проходження практики.

Тривалість робочого дня студента-практиканта встановлюється відповідно до тривалості робочого дня співробітників органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, судових правоохоронних органів та юридичних служб підприємств, установ, організацій, що відповідає трудовому законодавству України.


^ 1.3. Керівництво виробничою практикою


Керівництво виробничою практикою здійснюють:

декан юридичного факультету;

курсові керівники практики;

керівники базових органів або структур;

спеціалісти на місцях, до яких прикріплюються студенти-практиканти.


Деканат.

Подає у визначені строки до ректорату заяву про базу проведення виробничої практики студентів.

Щороку (до 1 грудня) укладає договори (якщо інше не встановлено вже укладеними договорами) з органами місцевого самоврядування, місцевими державними адміністраціями, судовими та правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, що є базовими органами для проходження виробничої практики на один календарний рік та за два місяці до початку практики, погоджує з керівниками муніципальних органів, судових та правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій тощо програму та календарні графіки проходження виробничої практики студентами.

Призначає керівниками практики викладачів, які мають досвід роботи у відповідних місцях проходження практики.

Разом з адміністрацією муніципальних органів, судових та правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій організовує екскурсії студентів в органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, судові та правоохоронні органи, на підприємства, в установи та організації; міжнародні та реґіональні науково-практичні конференції студентів та викладачів за участю спеціалістів-практиків, семінари, круглі столи.

Забезпечує муніципальні, судові та правоохоронні органи, підприємства, установи та організації, а також студентів-практикантів програмами виробничої практики.

Здійснює контроль за організацією та проведенням виробничої практики студентів безпосередньо на місцях, а також за виконанням її строків та змістом.

Декан факультету несе відповідальність за організацію та проведення практики.


Керівник виробничої практики від кафедри.

До початку практики відвідує базові місця проведення виробничої практики.

Забезпечує проведення всіх організаційних заходів для виходу студентів на практику (інструктаж про порядок проходження практики та т.і.).

Забезпечує високу якість проходження практики студентами та її відповідність навчальному плану та програмі (відповідальність за такий вид роботи несе завідувач кафедрою).

Здійснює курівництво науково-дослідною роботою студентів, яка передбачена засіданням кафедри.

Здійснює контроль за забезпеченням муніципальними, судовими та правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями належних умов для трудової діяльності студентів відповідно до вимог чинного трудового законодавства; контролює проведення із студентами обов’язкових інструктажів з охорони праці та техніки безпеки.

Контролює дотримання студентами-практикантами внутрішнього трудового розпорядку.

Розглядає звіти студентів з практики, дає відгук щодо їх роботи та подає до деканату і до кафедри письмовий звіт про проведення виробничої практики разом із зауваженнями та пропозиціями стосовно удосконалення теоретичної та практичної підготовки студентів.

Здійснює навчально-методичне керівництво практикою.

Керівник практикою від кафедри проводить усю роботу разом з керівниками практикою на місцях.

Відповідальність за організацію виробничої практики в муніципальних, судових та правоохоронних органах, на підприємствах, установах, організаціях покладається на відповідних керівників.

Загальне керівництво виробничою практикою студентів покладається наказом керівника муніципального, судового та правоохоронного органу, підприємства, установи, організації на одного з провідних фахівців.


Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, судові та правоохоронні органи, підприємства, установи та організації, які є базами виробничої практики.

Організовують та проводять виробничу практику студентів відповідно до Положення про виробничу практику студентів юридичного факультету Запорізького державного університету та програми практики.

Надають студентам відповідно до програми місця для проходження практики, забезпечують найбільшу ефективність проходження практики.

Створюють необхідні умови для отримання студентами за період виробничої практики знань зі спеціальності.

Додержуються узгоджених з факультетом календарних графіків проходження практики.

Надають студентам-практикантам можливість використовувати матеріали та літературу, законодавчі та підзаконні акти та процесуальну документацію, яка є на місці проходження виробничої практики.

Всебічно сприяють та здійснюють допомогу щодо підбору матеріалів для написання курсових робіт.

Проводять передбачені обов’язкові інструктажі з техніки безпеки та охорони праці.

Забезпечують та контролюють виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, які встановлені на місці проходження практики.

Можуть покладати, у випадку необхідності, наказом керівника муніципального, судового та правоохоронного органу, підприємства, установи, організації стягнення на студентів-практикантів, які порушують правила внутрішнього трудового розпорядку, та доповідати про це ректору ЗНУ або деканові юридичного факультету.

Несуть повну відповідальність за нещасні випадки із студентами, які проходять виробничу практику в правоохоронному та іншому органі, на підприємстві, установі, організації.


Керівник виробничою практикою студентів від органу місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, судового та правоохоронного органу, підприємства, установи, організації або їх структурних підрозділів.

Здійснює підбір досвідчених юристів, до яких прикріплює студентів-практикантів або безпосередньо самостійно керує їх працею.

Разом з керівником практики від кафедри організовує та контролює роботу студентів відповідно до програми практики та графіку її проходження.

Забезпечує якісне проведення інструктажів з охорони праці та техніки безпеки.

Забезпечує участь студентів у науково-винахідницькій роботі.

Сприяє виконанню студентами їх індивідуальних завдань і обов’язків відповідно до програми виробничої практики.

Організовує спільно з керівником практики від кафедри проведення лекцій та докладів, круглих столів, консультацій, зустрічей із провідними фахівцями-юристами.

Контролює дотримання студентами трудової дисципліни та повідомляє на факультет (кафедру) про всі випадки порушення студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, а також про винесені студентам дисциплінарні стягнення.

Здійснює облік роботи студентів-практикантів.

Організовує спільно з керівником практики від кафедри переміщення студентів на робочих місцях з метою отримання більш універсальних практичних знань;

Контролює ведення студентами щоденників виробничої практики, виконання індивідуальних завдань, звітів; складає на студентів-практикантів характеристики, які повинні містити відомості щодо виконання студентом програми практики, індивідуальних завдань, а також відомості про відношення студента до праці та про виконання доручень.


^ 2. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА - ПРАКТИКАНТА


У період проходження виробничої практики студент-практикант зобов’язаний:

Не пізніше, як за 3 дні до початку виробничої практики, отримати від керівника практики від кафедри інструктаж про проходження практики, ознайомитись з програмою виробничої практики та отримати інші необхідні документи.

Підібрати необхідну наукову літературу, навчальні посібники та нормативно-правові акти, матеріали щодо практичної юридичної діяльності (зразки оформлення документації), які нададуть значну допомогу при проходженні виробничої практики.

Своєчасно (у призначений строк) прибути до органу місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, судового та правоохоронного органу або до підприємства, які визначені для проходження виробничої практики, представитись керівнику практики, отримати від нього необхідні вказівки та роз’яснення після чого приступити до виконання завдань, що передбачені програмою практики.

Якісно виконувати всі завдання, які передбачено програмою виробничої практики та керівника практики, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

Ознайомитись з положеннями та інструкціями з профілю роботи органу, в якому студент проходить практику, організацією діловодства, обліку, звітності.

Приймати активну участь у житті колективу, в якому студент проходить виробничу практику.

Набути елементарні професійні навики праці на посадах спеціалістів юридичного профілю, сформувати уміння правильно складати процесуальні та інші документи.

Вести щоденник виробничої практики, відображати в ньому зміст виконаної за кожен день практики роботи з детальним аналізом і висновками;

Скласти письмовий звіт про виконання програми виробничої практики, належним чином його оформити і разом з іншими документами представити на кафедру в зазначений строк.


^ 3. ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


Студент-практикант за час проходження виробничої практики вивчає структуру і організацію органів місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, судових та правоохоронних органів, юридичних служб підприємств, установ, організацій; відомчі та інші нормативні документи, якими визначається їх діяльність, форми і методи, за допомогою яких вирішуються поставлені перед ними завдання, функціональні обов’язки співробітників-юристів базових органів. Знайомиться з кримінальними, цивільними, адміністративними справами, іншими матеріалами, які знаходяться в провадженні базового органу. За дорученням керівника практики готує проекти постанов, рішень, планів, відповідей на скарги і заяви громадян та таке інше, а також виконує окремі завдання, пов’язані із застосуванням теоретичних знань або набуттям практичних навиків.

В канцеляріях базових органів студент-практикант вивчає накази та інструкції, які визначають ведення діловодства, знайомиться з номенклатурою справ, правилами документообігу, організацією обліку та контролю вхідної та вихідної документації та кореспонденції, веденням наглядових проваджень, правилами складання документів первинного обліку і статистичної звітності.


При проходженні виробничої практики в органах місцевого самоврядування, місцевих державних адміністраціях та їх структурних підрозділах на підставі набутих теоретичних знань студент-практикант:

вивчає порядок формування, структуру відповідних органів місцевого самоврядування та місцевої державної адміністрації, їх відділів, управлінь і служб;

вивчає функції органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій та особливості їх реалізації;

аналізує взаємовідносини відповідних органів місцевого самоврядування та місцевої державної адміністрації, їх структурних підрозділів;

вивчає повноваження відповідних органів місцевого самоврядування та місцевої державної адміністрації, конституційно-правові акти, якими закріплюються ці повноваження;

вивчає та аналізують місцеві бюджети: їх структуру та особливості прийняття;

вивчає повноваження щодо контролю за справлянням податків і зборів на відповідній території;

вивчає структуру, повноваження, форми діяльності, підпорядкованість юридичної служби, фінансової служби і служби реєстрації суб’єктів підприємництва;

аналізує акти органів місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, їх структурних підрозділів та керівників;

з дозволу керівника практики від відповідного органу місцевого самоврядування або місцевої державної адміністрації студент може бути присутнім на нарадах і під час прийому громадян;

готує проекти відповідей на звернення громадян;


При проходженні виробничої практики в юридичних службах підприємств, установ, організацій студент-практикант:


вивчає нормативні документи та відомчі акти, якими визначається порядок діяльності юридичних служб, їх організація та підпорядкування, функціональні обов’язки юристів;

приймає участь у вивченні і підготовці договорів (контрактів), претензій, консультацій посадових осіб з правових питань;

знайомиться з формами і методами взаємодії юридичної служби з службами планування, організації праці і заробітної плати, фінансовою, кадровою та іншими;

готує проекти претензій, відповідей на них, позовних заяв, приймає участь у підготовці необхідних документів для представлення до суду разом з позовними заявами;

разом з керівником виробничої практики приймає участь в досудовому врегулюванні спорів, в розгляді спорів в судах;

з дозволу керівника виробничої практики приймає участь у прийомі громадян і наданню їм необхідної юридичної допомоги.


При проходженні виробничої практики в місцевих та апеляційних судах студент-практикант:

вивчає нормативні документи і відомчі акти, які визначають діяльність судів, організацію їх роботи, функціональні обов’язки суддів;

вивчає кримінальні, цивільні, адміністративні та господарські справи, які знаходяться в провадженні судів, складає проекти ухвал, постанов, рішень;

приймає участь в судових засіданнях, в процесі чого вивчає діяльність судді, прокурора, захисника та інших учасників процесу;

складає проекти вироків та інших рішень суду, проекти промов прокурора та захисника, протоколів судових засідань;

з дозволу керівника виробничої практики приймає участь в прийомі суддею громадян і розгляді їх заяв та скарг.


При проходженні виробничої практики в органах попереднього слідства студент-практикант:

знайомиться з функціональними обов’язками слідчого;

вивчає кримінальні справи які, знаходяться в провадженні слідчого, а також із матеріалами, які надходять на розгляд;

знайомиться з правилами обліку та зберігання речових доказів, правилами провадження і оформлення кримінальних справ;

приймає участь у проведенні слідчих експериментів;

виїжджає з слідчим на місця події, приймає участь у виконанні слідчих дій;

складає проекти постанов, протоколів, планів розслідування кримінальних справ, обвинувальних висновків;

знайомиться з науково-технічними засобами і криміналістичною технікою та їх застосуванням при розслідуванні кримінальних справ;

з дозволу слідчого студент-практикант приймає участь у допитах підозрюваних, обвинувачених, потерпілих, свідків, у виконанні інших слідчих дій; може бути присутнім при доповіді слідчим матеріалів справи прокуророві, а також за дорученням слідчого доповідати прокуророві нескладні справи;

знайомиться із методами вивчення та узагальнення слідчої практики, складає огляди слідчої практики та різні довідки.

За період проходження виробничої практики в слідчих підрозділах Міністерства внутрішніх справ, студент-практикант разом з вивченням роботи слідчого зобов’язаний ознайомитись з функціями співробітників дізнання, кримінального розшуку, експертно-криміналістичних підрозділів, підрозділів по боротьбі із злочинністю в сфері економіки, охорони громадського порядку, організацією розкриття та профілактики злочинів.


При проходженні виробничої практики у прокурора, його заступників або помічників студент-практикант:

зобов’язаний ознайомитись з їх функціональними обов’язками, формами і методами здійснення прокурорського нагляду, а також профілактики порушень закону, веденням довідкової роботи з питань застосування положень законодавства та інше;

за дорученням прокурора, або безпосередньо керівника виробничої практики, студент-практикант вивчає кримінальні справи, які належать передати до суду; справи, які повернені для додаткового розслідування, або закриття справи, складає по них проекти постанов, апеляційних, касаційних та інших подань, вказівок та інше;

приймає участь у здійсненні нагляду за попереднім слідством і дізнанням, бере участь у перевірках органів внутрішніх справ щодо виконання вимог про реєстрацію і розгляд заяв та повідомлень про вчинення злочину;

разом із прокурором бере участь в розгляді кримінальних та цивільних справ, в розпорядчих та судових засіданнях, приймає участь у заходах боротьби із злочинністю, правової пропаганди серед населення та трудових колективів з попередження скоєння злочинів та інших порушень чинного законодавства;

приймає участь у перевірках підприємств, установ, організацій з питань виконання трудового законодавства взагалі, а також з питань праці жінок та неповнолітніх;

здійснює перевірки органів внутрішніх справ та адміністративних комісій щодо дотримання адміністративного законодавства, законності та обґрунтованості застосування адміністративних стягнень;

приймає участь у здійсненні прокурором або його заступником прийому громадян, за їх дорученням здійснює перевірку скарг та заяв, за результатами чого складає довідки, проекти відповідей та т.і.^ 4. ДОКУМЕНТИ ТА ЗВІТНІСТЬ ЗА ПІДСУМКАМИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


Після закінчення виробничої практики студент зобов’язаний надати до кафедри наступні документи:

письмовий звіт,

щоденник виробничої практики,

характеристику з місця проходження практики;

матеріали практики (100 аркушів).


4.1 Звіт


Особливе місце серед підсумкової документації виробничої практики займає звіт про проходження виробничої практики, який має містити наступні відомості:

строки проходження виробничої практики;

назва органу місцевого самоврядування, судового або правоохоронного органу, підприємства, установи, організації, юридичної служби, в яких студент проходив виробничу практику; їх коротка характеристика та специфіка діяльності;

які умови були створені керівництвом органу місцевого самоврядування, судового або правоохоронного органу, підприємства, установи, організації, юридичної служби для проходження студентом виробничої практики;

зміст робіт, які були виконані студентом за період проходження виробничої практики, послідовність та процесуальні особливості їх виконання;

коротка характеристика вивчених студентом кримінальних, цивільних та інших справ, договорів, претензій, в провадженні і розгляді яких брав участь студент;

види та характеристика завдань і доручень, які були виконані студентом, та їх результати;

колізійні питання, які виникли в процесі проходження виробничої практики, в яких формах вони розглядались та які рішення були прийняті;

науково-технічні засоби та криміналістична техніка, яка застосовувалась при виконанні процесуальних та інших дій;

труднощі (теоретичного та практичного характеру), які виникали у студента за час проходження виробничої практики;

пропозиції щодо поліпшення організації діяльності органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, судових та правоохоронних органів та юридичних служб та відділів підприємств, установ, організацій, на яких студент проходив практику;

пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, якості викладання навчальних дисциплін, підвищення ефективності виробничої практики.


^ 4.2 Щоденник виробничої практики


Кожний студент, який направляється до базових структур для проходження виробничої практики, одержує на тій кафедрі, за якою його закріплено, щоденник. За час проходження практики, студент зобов’язаний вести одержаний щоденник, та відображувати в ньому зміст та обсяг виконаної ним роботи щодня, а саме:

участь студента-практиканта у виконанні процесуальних та інших дій при підготовці документів;

зміст спостережень студента за діяльністю органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, судових та правоохоронних органів та юридичних служб та відділів підприємств, установ, організацій.

Щоденник підписує керівник виробничої практики базового органу та свій підпис скріплює печаткою.


4.3 Характеристика


Характеристика – це документ індивідуального характеру, в якому повинно бути відображено:

рівень теоретичної підготовки студента;

відношення студента до виконання практичних обов’язків юриста;

його бажання оволодіти юридичною професією;

вміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності;

індивідуальні якості студента, та т.і.

Характеристику складає та підписує керівник виробничої практики базового органу, а також затверджується його керівником та скріплюється печаткою.


^ 4.4 Матеріали виробничої практики


До матеріалів виробничої практики належать: протоколи допитів, різноманітні постанови, обвинувальні вироки, висновки експертів, ухвали, рішення, вироки суддів, претензії, звернення, відповіді на них, позовні заяви, договори, різноманітні запити тощо.

Всі ці матеріали складає студент самостійно або вони повинні бути складені за його участю, чи в його присутності. Документи необхідно систематизувати в хронологічному порядку, підшити за правилами діловодства, пронумерувати та скласти опис документів. Обсяг документів в матеріалах виробничої практики має складати не менш як 100 аркушів.


^ 4.5 Захист звіту


Студент захищає свій звіт про проходження виробничої практики та її підсумки на засіданні комісії кафедри конституційного та адміністративного права в строк, який передбачено календарним графіком проходження виробничої практики. Кращі студентські звіти за підсумками виробничої практики, що повністю відповідають вимогам навчальних програм – можуть бути заслухані на студентських науково-практичних конференціях, під час проведення круглих столів, семінарів та можуть бути зараховані як курсові роботи.

При оцінюванні роботи студента за час виробничої практики враховуються звіт, характеристика студента за період проходження практики, щоденник, матеріали практики, а також якість їх оформлення.

Результати захисту звітів за підсумками виробничої практики та висновки профільних комісій оформлюються протоколом та заносяться до відомостей, які передаються в деканат юридичного факультету та виробничу частину Запорізького національного університету.

Студенти, які не виконали програму виробничої практики та одержали незадовільну характеристику за місцем проходження практики, або одержали незадовільну оцінку при захисті звіту про проходження виробничої практики - проходять практику знов в період літніх канікул.

Ті студенти, які не пройшли практику та не захистили звіт до початку нового навчального року, відраховуються із числа студентів Запорізького національного університету.

^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИКонституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року. – К., 1996. – 118 с.

Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради. – 1990. – № 31. – ст. 429.

Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1993.- № 9. – ст. 62 (із наступними змінами).

Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 20. – ст.134 (із наступними змінами).

Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 36-37. – ст. 243(із наступними змінами).

Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. – ст. 650 (із наступними змінами).

Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996.- № 49. – ст. 272 (із наступними змінами).

Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 // Відомості Верховної Ради України. – 1991.- № 4. – ст. 20 (із наступними змінами).

Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня 1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 24. – ст. 170 (із наступними змінами).

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992.- №22. – ст.303 (із наступними змінами).

Про освіту: Закон України від 23 травня 1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №34. – ст. 451 (із наступними змінами).

Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1991.- № 53. – ст. 793 (із наступними змінами).

Про службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р.- Відомості Верховної Ради України. – 1992.- №27. – ст. 382 (із наступними змінами).

Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1993.- № 8. – ст. 56 (із наступними змінами).

Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 58 (із наступними змінами).

Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. – Харків, 1996.

Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфликтология. – Харьков, 1997.

Бризгалов І.В. Юридична деонтологія. – К., 1998.

Варфоломеєва Т.В. Проблеми розвитку української адвокатури // Адвокат.- 1996.- № 2.

Вівчарик М.М., Капелюшний В.П. Українська нація: витоки, становлення і сьогодення: Навч. пос. – К.: Орлан, 2003. – 280 с.

Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. – К.: Академія, 2002. – 576 с.

Герехина В.А. Место юридической профессии среди других профессий. - Харьков, 1993.

Глен Райт. Державне управління. – К., 1994.

Грошев А.В. Профессиональное правосознание сотрудников органов внутренних дел (понятие, функции, проблеми формирования): Учебное пособие. – Екатеринбург, 1995.

Гусарєв С.Д., Карпов О.М. Юридична деонтологія. – К., 1998.

Жалинский А.З. Профессиональная деятельность юриста. Введение в специальность: Учебное пособие. – М.: БЕК, 1997.

Железняк Н. Міністерство юстиції України – провідний орган у забезпеченні реалізації державної правової політики // Право України.- № 8.- 2000.- С.38.

Капра Ф. Уроки мудрости: Разговоры с замечательными людьми/ О науке будущего/ - М.: ИТИ, 1996. – 316 с.

Коваль Н.В. Введение в юридическую специальность (деонтологический аспект). – Донецк: Центр подготовки абитуриентов, 1998. – 192 с.

Колесникова О.В. Естетична культура у професійному становленні юрис­та. – К., 1993.

Колесник В.П., Петришин А.Т. Юридическая наука и проблемы формирования демократического правового государства. – К., 1993.

Костицький М. Управлінню в органах внутрішніх справ - належне наукове забезпечення // Право Україи.- 1996.- №6.- с. 93-95.

Кукушкин В.М. Полицейская деонтология. Социологический анализ зарубежных концепций. – М., 1994.

Кравченко С.А. Психологічні особливості розвитку екологічного мислення у студентів: Автореф. дис. … канд. псих. Наук: 19.00.01 / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1996.

Логінова С. Охорона адвокатської таємниці: етика, деонтологія, право// Право України.- № 5.- 2000. - С.76.

Малахов В.А. Етика. Курс лекцій, навчальний посібник — К., 1996.

Михайлюк В.О. Українська мова професійного спілкування: Навч. пос. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 496 с.

Несімко О.Д., Сливка С.С., Штангрет М.Й. Особа юриста. – Львів, 1996.

Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки: Рідномовний катехизис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства (1936р.). – Факс. вид. – К.: АТ “Обереги”, 1994. – 72 с.

Олейник А.Н. Основы конфликтологии. Психологические средства дея­тельности сотрудников ОВД в ситуации конфликтов. – М., 1992.

Ольховський Б., Ольховський Є. Конституційні засади судової влади в умовах формування правової держави // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 1. – С. 45.

Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения. – М.: Дело, 2001. – 415 с.

Притика Д. Судова незалежність: етика і проблеми корупції// Право України.- № 6. - 2000.- С.3.

Резников Б.Л., Статьева С.Н., Шереметьев К.М. Воспитание юриста. — М., 1992.

Русанова І. Становлення суду присяжних в Україні: деякі міркування// Право України № 7.-
еще рефераты
Еще работы по разное