Реферат: Навчальні завдання для практичних занять та методичні вказівки щодо їх виконання
НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Завдання 1

ТЕМА 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО ПРЕДМЕТ І МЕТОД
ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

І. Мета завдання

Під час виконання завдання студенти повинні:

засвоїти принципи групування господарських ресурсів (активів) підприємства та джерел їх фінансування (капітал, зобо­в’язання);

з’ясувати суть бухгалтерського балансу як елемента методу бухгалтерського обліку і форми фінансової звітності;

вивчити побудову балансу і основні способи групування його статей, ознайомитися з видами бухгалтерських балансів.

ІІ. Що потрібно виконати

1. На підставі даних інвентаризації господарських засобів (ресурсів) підприємства (табл. 1) скласти відомість групування господарських засобів (ресурсів) підприємства за їх складом та функ­ціональною участю в процесі діяльності та за джерелами їх утворення й цільовим призначенням.

2. Використовуючи показники відомості групування господарських засобів (ресурсів), скласти спочатку баланс двосторонньої форми, а потім баланс за формою Х° 1, затвердженою на-
казом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 (у спро­щеному вигляді).

ІІІ. Вихідні дані

Таблиця 1

^ ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС НАЯВНОСТІ
ГОСПОДАРСЬКИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ УТВОРЕННЯ
на 1 жовтня 200__ р.

№ з/п

Показники

Сума, грн

1

2

3

1

Готова продукція на складі

90 000

2

Заборгованість банку за короткостроковими кредитами

60 000

3

Грошові кошти в касі в національній валюті

5 500

4

Грошові кошти в банку на поточному рахунку в національній валюті

1 600 000

5

Матеріали на складі та в цехових коморах

590 000

6

Статутний капітал

6 700 000

7

Заборгованість постачальникам за одержані матеріали

180 000

8

Будинки цехів основного та допоміжного виробництв

2 800 000

9

Будинки заводоуправління, заводської лабораторії, складів та інших підрозділів загальногосподарського призначення

2 190 000

10

Споруди, призначені для очищення навколишнього середовища від шкідливих відходів виробництва

600 000

11

Автомобілі вантажні, легкові та інші транспортні засоби

120 000

12

Металорізальні верстати, ковальсько-пресові автомати та інші машини й обладнання

300 000

13

Паливо на складі

35 000

14

Незавершене виробництво (необроблені до кінця вироби, що знаходяться в цехах)

33 000

15

Прибуток підприємства нерозподілений

840 000

16

Заборгованість з податку на прибуток

40 000

17

Резервний капітал

360 000

18

Фінансування із бюджету на науково-дослідні роботи

108 000

19

Вимірювальні, регулювальні пристрої та лабораторне обладнання

60 000

20

Заборгованість підприємства бюджету за прибутковим податком, утриманим із заробітної плати робітників і службовців

42 000

21

Заборгованість підприємства різним кредиторам

31 000

Закінчення табл. 1

№ з/п

Показники

Сума, грн

1

2

3

22

Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком більше одного року

170 000

23

Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком служби менше одного року на складах

30 000

24

Заборгованість покупців за відвантажену (відпущену) готову продукцію

48 000

25

Заборгованість підзвітних осіб за виданими авансами та інших дебіторів

3 500

26

Заборгованість робітникам і службовцям з оплати праці

214 000

27

Заборгованість банку за довгостроковими кредитами

450 000

28

Знос (амортизація) основних засобів

690 000

29

Електронні обчислювальні машини

20 000

30

Придбані патенти, ліцензії

70 000

31

Заборгованість за відрахуваннями на соціальне страхування

20 000

32

Акції і облігації інших підприємств

240 000

33

Лінії електропередач, телефонна і газова

230 000

34

Вкладання в статутний капітал інших підприємств

500 000

^ IV. Методичні вказівки

При складанні Відомості групування господарських засобів (ресурсів) за їх складом, розміщенням та джерелами їх утворення (табл. 1) треба взяти до уваги, що інструменти, виробничий і господарський інвентар строком служби менше одного року відносяться до малоцінних швидкозношуваних предметів.

Суми згрупованих видів господарських засобів та їх джерел потрібно записати у відомості проти назви кожної групи (графа «Сума»). Після цього треба підрахувати підсумки вартості всіх груп господарських засобів і окремо джерел їх утворення. Ці підсумки повинні бути рівними між собою, вони служать підставою для складання бухгалтерського балансу.

При складанні бухгалтерського балансу (двостороннього і за фор­мою № 1) необхідно звернути увагу на те, що він має послідовну форму побудови: спочатку наведені статті активу, а потім — пасиву. В цьому балансі залишки основних засобів та залишки дебіторської заборгованості за продукцію показати за їх первинною вартістю.

Завдання 2

ТЕМА 3.^ РАХУНКИ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

І. Мета завдання

1. На практичних прикладах з’ясувати взаємозв’язок балансу й рахунків бухгалтерського обліку.

2. Засвоїти порядок відображення господарських операцій підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку способом подвійного запису.

3. Засвоїти порядок визначення дебетових і кредитових оборотів та кінцевих залишків на активних і пасивних рахунках.

4. Усвідомити зміни, зумовлені господарськими операціями в складі засобів та джерел їх утворення, їх типи.

5. Засвоїти порядок складання оборотної відомості за синтетичними рахунками. Усвідомити зумовленість рівності трьох пар підсумків в оборотній відомості.

6. Використати показники оборотної відомості за синтетичними рахунками для складання балансу на 1-ше число наступного за звітним місяця.

ІІ. Що треба виконати

1. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку (схематичної форми) і записати на них залишки на 1-ше число місяця, використавши для цього дані двостороннього балансу, складеного за завданням 1.

2. Записати господарські операції в реєстраційний журнал та скласти за ними бухгалтерські проводки, вказавши при цьому тип операції. Підрахувати підсумок за операціями, зареєстрованими в журналі за місяць.

3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку подвійним записом.

4. Підрахувати обороти за дебетом й кредитом кожного рахун­ка і визначити залишки: (сальдо) на 1-ше число наступного за звітним місяця.

5. Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками за звітний місяць і порівняти підсумки оборотів в оборотній відомос­ті з підсумком у реєстраційному журналі.

6. Скласти бухгалтерський баланс на 1-ше число наступного за звітним місяця (за формою № 1).

№ з/п

Зміст операції

Сума, грн

1

2

3

1

З поточного рахунка в банку одержано в касу підприємства грошові кошти для виплати заробітної плати за вересень

214 000

2

Виплачена з каси заробітна плата

214 000

3

Перераховано з поточного рахунка підприємства в погашення заборгованостіа) бюджету
— прибутковий податок
— податок на прибуток підприємства
б) органам соціального страхування
в) різним кредиторам


42 000
40 000
20 000
31 000

4

Відпущені зі складу у виробництво матеріали для виготовлення продукції

558 000

5

Отримані основні засоби від постачальників

220 000

6

Відображено ПДВ за придбаними основними засобами

44 000

7

Введені основні засоби в експлуатацію

220 000

8

Оплачено з поточного рахунка підприємства постачаль­никам за основні засоби, які надійшли

264 000

9

Отримано матеріали від постачальника

500 000

10

Відображено ПДВ за придбаними матеріалами

100 000

11

Перераховано з поточного рахунка підприємства постачальникам у погашення заборгованості за матеріали

600 000

12

Нарахована заробітна плата робітникам, зайнятим виробництвом продукції

100 000

13

Утримано прибутковий податок із заробітної плати, сума якого підлягає перерахуванню до бюджету

230 000

14

Утримано прибутковий податок із заробітної плати, сума якого підлягає перерахуванню до бюджету

40 000

15

Утримано збір до Пенсійного фонду

3 500

16

Утримано збір зі страхування на випадок безробіття

1 150

17

Нараховано збір по Пенсійного фонду (32%) на заробітну плату робітників

73 600

18

Нараховано відрахуванння на соціальне страхування (2,5%) на заробітну плату

5 750

19

Нараховано відрахуванння на соціальне страхування на випадок безробіття (2,5%) на заробітну плату

5 750

Закінчення форми 1

№ з/п

Зміст операції

Сума, грн

1

2

3

20

Оприбуткована на склад випущена із виробництва продукція за фактичною собівартістю

800 000

21

Відвантажена готова продукція покупцям за продажною вартістю

900 000

22

Нараховано податок на додану вартість, визначений за встановленою ставкою від обсягу реалізації

150 000

23

Списано з балансу собівартість реалізованої продукції

650 000

24

Списано суму чистого доходу на фінансовий результат (суму визначити на рахунку 70 «Доходи від реалізації»)

?

25

Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції

650 000

26

Отримана оплата від покупців готової продукції

900 000

27

Нараховано податок на прибуток

20 000

28

Списано податок на прибуток на фінансовий результат

20 000

29

За даними рахунка «Фінансові результати» визначено і списано фінансовий результат діяльності підприєм-
ства. Суму визначити самостійно

^ IV. Методичні вказівки

Вихідними даними до завдання № 2 є балансові суми завдання 1. Починати виконання завдання треба з відкриття рахунків, назва яких відповідає найменуванню статей вказаного балансу.

Крім того, необхідно відкрити додатково такі рахунки: «Собівартість реалізованої готової продукції», «Дохід від реалізації готової продукції», «Податок на прибуток» та «Фінансові результати». Ці рахунки наприкінці звітного періоду закриваються, залиш­ків не мають, а тому в балансі не відображаються.

Статтю «Незавершене виробництво» треба записати як початковий залишок рахунка «Виробництво».

При відкритті рахунків у таблицях схематичної форми рекомендується підкреслювати суми початкових залишків, перенесених із балансу. Це необхідно для того, щоб при визначенні оборотів на рахунках не включити суми цих залишків у оборот.

При складанні бухгалтерських проводок треба взяти до уваги, що основні засоби та матеріальні цінності оприбутковуються на підприємстві без податку на додану вартість (п. 5, 9).

Фінансовий результат від реалізації продукції (п. 29) визначається як різниця між доходом від реалізації продукції за продажними цінами (відображеної за кредитом рахунка «Фінансові результати» та собівартістю цієї продукції (записаною до дебету рахунка «Фінансові результати»).

При складанні бухгалтерського балансу за формою № 1 зважте на те, що залишкова вартість основних засобів визначається як різниця між її початковою вартістю і сумою нарахованого за ними зносу. В підсумок балансу ці засоби включаються за залишковою вартістю.

Завдання 3

ТЕМА 3.^ РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС
П. РАХУНКИ СИНТЕТИЧНОГО Й АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ

1. Засвоїти порядок одночасного паралельного відображення господарських операцій на рахунках синтетичного й аналітичного обліку. Усвідомити взаємозв’язок між ними.

2. Вивчити на спрощених прикладах принципи обліку процесів постачання (придбання предметів праці) та розрахунків із постачальниками за одержані від них матеріальні цінності.

3. Ознайомитися з принципами обліку процесу виробництва (порядком обліку матеріальних, трудових і фінансових затрат на виробництво) і визначенням (калькулюванням) фактичної собівар­тості виготовленої продукції.

4. З’ясувати принципи обліку процесу реалізації продукції, визначення та відображення в обліку фінансових результатів від реалізації.

5. Усвідомити економічний зміст, призначення і побудову рахунків бухгалтерського обліку.

ІІ. Що треба виконати

1. Ознайомитися з даними бухгалтерського балансу і записати суми залишків на рахунках синтетичного обліку на 1-ше число місяця.

Примітка. Відкриваючи рахунки, користуйтеся методичними вказівками до завдання.

2. На підставі наведених конкретних даних у довідці до балансу про залишки матеріалів, затрат у незавершене виробництво та заборгованості постачальникам за станом на початок місяця потрібно відкрити рахунки аналітичного обліку на карт­ках кількісно-вартісного обліку (для обліку матеріалів), багатографних картках (для обліку затрат на виробництво продукції) і контокорентних картках (для обліку розрахунків із постачальниками).

3. Записати короткий зміст господарських операцій в книзі Журнал-Головна і відобразити їх на відповідних рахунках синтетичного обліку (з одночасним зазначенням типу кожної операції). При цьому за окремими операціями (20, 21, 25) треба зробити необхідні розрахунки, передбачені умовою завдання, та визначити потрібні суми.

4. Суми господарських операцій, записані на синтетичних рахунках 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками», відобразити
паралельним записом на відповідних рахунках аналітичного
обліку.

5. Підрахувати місячні обороти за дебетом й кредитом кожного синтетичного та аналітичного рахунків та визначити залишки (сальдо) на 1-ше число наступного за звітним місяця.

6. Скласти оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку. В окремій графі оборотної відомості (виділеній для цього) за кожним рахунком вказати, до якої класифікаційної групи та підгрупи він відноситься за своїм призначенням та структурою.

7. Скласти оборотні відомості за аналітичними рахунками, що відкриті до синтетичних рахунків 201 «Сировина і матеріали», 23 «Виробництво», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», та порівняти одержані обороти і залишки з даними відповідних синтетичних рахунків.

8. За даними аналітичного обліку до синтетичного рахунка 23 «Виробництво» скласти калькуляцію випущеної із виробництва готової продукції (користуючись методичними вказівками).

9. Скласти бухгалтерський баланс на 1-ше число наступного за звітним місяця, згрупувавши статті активу і пасиву за діючою формою № 1, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

10. У довідці до балансу записати залишки на забалансових рахунках на звітну дату.

ІІІ. Вихідні дані

^ БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
за листопад 200__ р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Грн

АКТИВ

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:


залишкова вартість

010первісна вартість (12)

011

( )
знос (133)

012

( )
незавершене будівництво

020Основні засоби:


залишкова вартість

030

1 089 200
первісна вартість (10)

031

(1 134000)
знос (131)

032

(44 800)
Довгострокові фінансові інвестиції:


які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств (141)

040інші фінансові інвестиції (142, 143)

045Довгострокова дебіторська заборгованість (16)

050Відстрочені податкові активи (17)

060Інші необоротні активи (18)

070Усього за розділом І

080

1 089 200
АКТИВ

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

ІІ. Оборотні активи

Запаси:


виробничі запаси (20, 22, 25)

100

223 400
тварини на вирощуванні та відгодівлі (21)

110незавершене виробництво (23)

120

105 000
готова продукція (26)

130

184 000
товари (28)

140Векселі одержані (34)

150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

160первісна вартість (36, 37)

161резерв сумнівних боргів (38)

162

( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:


з бюджетом (641)

170за виданими авансами

180з нарахованих доходів (373)

190із внутрішніх розрахунків (372)

200Інша поточна дебіторська заборгованість (377)

210Поточні фінансові інвестиції (35)

220Грошові кошти та їх еквіваленти:


у національній валюті (301, 311)

230

459 200
в іноземній валюті (302, 312)

240Інші оборотні активи (33)

250^ Усього за розділом II

260

971 600
ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

4 400
Баланс

280

2 065 200
ПАСИВ

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал (40)

300

1 211 200
Пайовий капітал (41)

310Додатковий вкладений капітал (42)

320Інший додатковий капітал (425)

330Резервний капітал (43)

340

40 400
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (441)

350

358 000
Неоплачений капітал (46)

360

( )

( )

Вилучений капітал (45)

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

1 609 600
ІІ. Забезпечення наступних виплат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400Інші забезпечення

410Цільове фінансування (48)

420

193 000
^ Усього за розділом ІІ

430

193 000
ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Інші довгострокові кредити банків (501)

440Довгострокові фінансові зобов’язання (53)

450Відстрочені податкові зобов’язання (54)

460Інші довгострокові зобов’язання (55)

470^ Усього за розділом IІІ

480IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків (60)

500

20 400
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (61)

510Векселі видані (62)

520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (63)

530

40 000
ПАСИВ

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1

2

3

4

Поточні зобов’язання за розрахунками:


з одержаних авансів (681)

540з бюджетом (64)

550

25 400
з позабюджетних платежів

560зі страхування (65)

570з оплати праці (66)

580

96 000
з учасниками (67)

590із внутрішніх розрахунків (683, 684)

600Інші поточні зобов’язання (685)

610

45 200
^ Усього за розділом IV

620

227 000
V. Доходи майбутніх періодів

630

35 600
Баланс

640

2 065 200
Керівник

Головний бухгалтер

1. Додаток до балансу на 01.12.200__ р.

Орендовані необоротні активи (01)

200 000

Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні (023)

3 000

Списана дебіторська заборгованість (071)

2 000

2. Довідка до балансу про залишки на рахунках аналітичного обліку за станом на 01.12.200__ р.


До синтетичного рахунка 20 «Матеріали»

Найменування
матеріалу

Сорт

Одиниця виміру

Кількість

Ціна,
грн

Сума, грн

Сталь сортова 35 мм

1

т

800

150

120 000

Латунь

1

т

400

200

80 000

Разом

200 000

До синтетичного рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

Постачальники

Сума, грн

Оптова база

24 000

Металургійний завод

16 000

Разом

40 000

До синтетичного рахунка 23 «Виробництво»

Постачальники

Сума, грн

Виріб Р

Виріб К

Сировина і матеріали

41 200

20 800

Куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби

18 800

12 000

Основна заробітна плата робітників

8 000

4 200

Загальновиробничі витрати

Разом

68 000

37 000

До статті балансу 230 «Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті»

Рахунок

Сума, грн

Каса в національній валюті (301)

1 200

Поточний рахунок в національній валюті (311)

458 000

Разом

459 000

IV. Господарські операції за грудень 200__ р.

№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

02.12

Одержані в касу з поточного рахунка в банку кошти для виплати заробітної плати робітникам і службовцям за попередній місяць

96 000

2

02.12

Перераховано з поточного рахунка підприємства в погашення заборгованості


а) бюджету

25 400б) банку за короткостроковими кредитами

20 000в) різним кредиторам

30 200Разом

75 200

№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн

3

02—04.12

Виплачена із каси заробітна плата робітникам і службовцям

96 000

4

03.12

Відпущено зі складу у виробництво для виготовлення виробів Р сталь сортову 600 т по 150 грн за 1 т на суму

90 000

5

05.12

Відпущено зі складу у виробництво для виготовлення виробів К латунь 260 т по 200 грн за 1 т на суму

52 000

6

06.12

Перераховано з поточного рахунка в банку

24 000

7

08.12

Одержані на умовах операційної оренди основні засоби (що належать іншому підприємству) вартістю

320 000

8

09.12

Оприбутковано на склад сталь сортову 600 т за ціною 150 грн за 1 т, яку одержано від оптової бази, на суму:
— без податку на додану вартість
— податок на додану вартість

60 000
12 000Разом

72 000

9

11.12

Оприбутковано на склад сталь сортову 600 т за ціною 150 грн за 1 т, яку одержано від металургійного заводу, на суму:
— без податку додану вартість
— податок на додану вартість

90 000
18 000Разом

108 000

10

12.12

Оплачено банком постачальникам у рахунок наданого короткострокового кредиту за раніше одержані матеріали:
— оптової бази
— металургійного заводу

72 000
108 000Разом

180 000

11

20.12

Зарахована на поточний рахунок підприємства орендна плата, одержана від орендарів за передані їм в оперативну оренду основні засоби:
а) за поточний місяць (записано на збільшення доходу)
б) на наступні два місяці

10 000
20 000Разом

30 000Див. метод. вказівки до операції 11
12

29.12

Нарахований знос на основні засоби загальногос­подарського призначення

21 700

№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн

13

30.12

Нарахований знос основних засобів загальногосподарського призначення

16 000

14

30.12

Нарахована заробітна плата за поточний місяць:
1) робітникам, що зайняті виробництвом
а) виробів Р
б) виробів К
2) адміністративному персоналу
3) персоналу цехів


63 000
21 000
10 200
11 300Разом

105 500

15

30.12

Нарахована допомога по соціальному страхуванню робітникам і службовцям

33 000

16

30.12

Утримано із заробітної плати робітників і службовців:
а) прибутковий податок
б) збір до Пенсійного фонду
в) збір до Фонду соціального страхування на випадок безробіття
г) за виконавчими листками (аліменти тощо)14 400
2 110
525

365Разом

17 400

17

30.12

Перерахована з поточного рахунка зв’язку абонентна плата за користування службовими телефонами за поточний місяць (сума записана на адміністративні витрати)

37 500

18

30.12

Повернені орендодавцю основні засоби, що знаходились в оперативній оренді підприємства, вар­тістю

200 000

19

30.12

Списані на адміністративні витрати здійснені у минулому періоді витрати на періодичні видання (передплата на газети, журнали, спеціальну літературу та ін.) у частці, що відноситься до звітного місяця

6 000

20

31.12

Наприкінці місяця витрати, відображені на дебеті збірно-розподільчого рахунка 91 «Загальновиробничі витрати», списані з кредиту цього рахун­ка на затрати основного виробництва і розподілені між видами виготовленої продукції пропорційно сумі основної заробітної плати робітників (базис розподілу):
а) на затрати з виробництва виробів Р
б) на затрати з виробництва виробів К

?
?Разом
№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грнПримітка: суму загальновиробничих витрат, що відносяться до окремих видів виготовленої продукції, визначити самостійно, виконавши належний розрахунок у табл. 1 (див. методичні вказівки до цієї операції)
21

31.12

Оприбуткована на склад за фактичною собівартіс­тю випущена із виробництва готова продукція:
а)вироби Р
б) вироби К

?
?Разом


Примітка: собівартість продукції визначити самостійно, виконавши належний розрахунок у табл. 2, користуючись методичними вказівками до операції. При цьому слід взяти до уваги, що по виробах К затрат у незавершене виробництво на кінець місяця не було, а по виробах Р вони становили, грн:

матеріали — 21 400,
основна заробітна плата — 10 000;
разом — 31 400
22

31.12

Відпущена зі складів покупцям готова продукція
— за фактичною собівартістю
— за відпускними продажними цінами


400 000
600 00

23

31.12

Списано ПДВ на зменшення доходу від реалізації готової продукції

?

24

31.12

Списано з балансу за собівартістю відвантажену (реалізовану) покупцям продукцію

400 000

25

31.12

Списано на фінансовий результат:
— собівартість реалізованої продукції (суму визначити на рахунку № 90);
— адміністративні витрати (суму визначити на рахунку № 92);
— суму чистого доходу (суму визначити на рахунку № 70)?

?
?
?

26

30.12

Зараховано на поточний рахунок підприємства кошти, одержані від покупців за реалізовану їм готову продукцію за відпускними (продажними) цінами

600 000

27

31.12

Нараховано податок на прибуток (30% від суми прибутку до оподаткування)

?

28

31.12

Списано податок на прибуток на фінансовий результат

?

29

31.12

За даними рахунка «Фінансові результати» визначено і списано фінансовий результат діяльнос­ті підприємства. Суму визначити самостійно

?

^ V. Методичні вказівки

Завдання полягає в обліку господарських операцій, складанні калькуляції та бухгалтерського балансу (ф. № 1).

Виходячи з того, що в наведеному балансі (на 1 грудня 20__ р.), складеного за формою № 1, затвердженою наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87, назва окремих статей балансу не збігається з назвою рахунків, синтетичні рахунки рекомендується відкрити в порядку збільшення їх номерів. Окрім цього, відкрити забалансові рахунки 01 «Орендовані необоротні активи» 023, «Матеріальні цінності на відповідальному збереженні», 071 «Списана дебіторська заборгованість».

При відкритті рахунка 10 «Основні засоби» треба взяти до уваги, що в підсумок балансу основні засоби включаються за залишковою вартістю, поточний облік їх здійснюється за початковою вартістю. Тому залишок на початок місяця на рахунку 10 «Основні засоби» треба показати за їх початковою вартістю (1.134.000).

Для того, щоб зменшити обсяг роботи під час виконання завдання і разом із тим одержати чітке уявлення про організацію аналітичного обліку, в завданні передбачено здійснення аналітич­ного обліку тільки стосовно трьох об’єктів: матеріалів, виробництва і розрахунків із постачальниками.

Записи залишків (сальдо) на початок місяця й суми господарських операцій з обліку затрат на виробництво на картках аналітичного обліку багатографної форми треба робити в окремих графах відповідно до назви статей калькуляції, що наведені в довідці до рахунка 23.

Затрати основного виробництва відображаються в обліку окремо за кожним аналітичним рахунком (вироби, що виготовляються). При цьому основні затрати (матеріалів, заробітної плати робітників та ін.) відносяться безпосередньо на дебет калькуляційного рахунка 23 «Виробництво» та його аналітичних рахунків (п. 4, 5, 14). Витрати з обслуговування виробництва й управління (загальновиробничі витрати) попередньо обліковуються на дебеті збірно-розподільчого рахунка 91 «Зага­льновиробничі витрати» (п. 13, 14), а на затрати виробництва — п. 20 — між окремими видами продукції, що встановлено галузевою інструкцією (у даному разі пропорційно основній заробітній платі робітників).

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат між видами продукції, що виробляється та включення їх у собівартість цієї продукції, треба зробити в табл. 1 (комплекті облікових бланків).

Адміністративні витрати (рахунок 92) наприкінці місяця пов­ністю (без залишку) списуються з кредиту цього рахунка на фінансові результати в дебет рахунка 79 (п. 25).

Рух матеріальних цінностей, що не належать підприємству, а тимчасово перебувають у нього в користуванні або на відповідаль­ному зберіганні (п. 7, 18), треба відображати на відповідних забалансових рахунках одинарним записом.

Складаючи бухгалтерські проводки з операції 11 важливо усві­домити, які доходи (витрати) повинні бути віднесені на поточний місяць, а які — на майбутні періоди.

Для визначення фактичної собівартості виготовленої продукції (п. 21) потрібно до затрат на виробництво за звітний місяць (оборот за дебетом рахунка 23 «Виробництво» та його аналітичних рахунків) додати затрати у незавершене виробництво та початок місяця (залишок на початок місяця за дебетом рахунків виробництва) і відняти затрати у незавершене виробництво на кінець місяця.

Відомості про затрати в незавершене виробництво на кінець місяця наведені у змісті самої операції 21.

Розрахунок собівартості виготовленої продукції треба виконати в табл. 2 (комплект облікових бланків).

Складаючи бухгалтерські проводки з операцій 25, 28, 29, треба пам’ятати, що фінансові результати діяльності підприємства відображаються на активно-пасивному рахунку № 79 «Фінансові результати». Дохід на даному рахунку обліковується за кредитом. Сума невикористаного прибутку відноситься на рахунок
№ 44 «Нерозподілений прибуток».

Визначаючи підсумок за місяць у графі «Сума обороту» книги Журнал-Головна, а також складаючи оборотні відомості за синтетичними рахунками, суми оборотів і залишків на позабалансових рахунками не можна включати у підрахунок.

3алишки на позабалансових рахунках на звітну дату треба показати за підсумком балансу.


^ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

І. Мета завдання

1. Закріпити знання щодо порядку документального оформлення окремих господарських операцій.

2. Ознайомити з порядком відображення в обліку основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, затрат праці та її оплати,

3. Ґрунтовніше засвоїти порядок організації синтетичного й аналітичного обліку затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

4. Оволодіти методикою відображення в обліку операцій по оприбуткуванню готової продукції, випущеної із виробництва, її відвантаження (відпуску) покупцям і реалізації, визначення і списання фінансових результатів від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

5. Засвоїти порядок обліку капіталу фондів та формування фінансових результатів діяльності підприємства.

7. Оволодіти технікою складання бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності.

ІІ. Що потрібно виконати

1. Ознайомитися з вихідними даними завдання і на підставі Балансу на 31,11.20__ р. (табл. 3 і 4) відкрити рахунки синтетичного обліку і записати на них залишки на 1 грудня 20__ р.

2. До синтетичних рахунків 20 «Виробничі запаси», 23 «Вироб­ництво», 26 «Готова продукція» відкрити передбачені умовою завдання рахунки аналітичного обліку і записати на них залишки на 1 грудня 20__ р.

3. Крім того, необхідно відкрити такі рахунки аналітичного обліку до синтетичних рахунків, які не мали залишків на початок місяця.

4. Записати до реєстраційного журналу (за формою, наведеною в табл. 1) короткий зміст господарських операцій і на їх основі скласти бухгалтерські проводки. По операціях, по яких необхідно визначити певні суми, необхідно виконати потрібні розрахунки.

5. Відобразити господарські операції на відпові
еще рефераты
Еще работы по разное