Реферат: Більної фруктової начинки, здобного пісочного тіста, завдяки застосуванню нових стабілізаційних комплексних сумішей гідроколоїдів та поверхнево-активних речовин


Методологічний підхід до розроблення раціональних технологій комбінованих кондитерських виробів,

що формуються методом ко-екструзії


Оболкіна В.І., докт. техн. наук, зав. кафедри хлібопекарського та кондитерського виробництва Інституту післядипломної освіти

Національного університету харчових технології


У статті обґрунтовано оптимальні параметри процесів технологічних систем виробництва комбінованих кондитерських виробів при створенні агрегативно стійких комбінованих структур для кремово-збивних цукеркових мас, термостабільної фруктової начинки, здобного пісочного тіста, завдяки застосуванню нових стабілізаційних комплексних сумішей гідроколоїдів та поверхнево-активних речовин.

The article it is grounded the optimal parameters of processes for the technological systems of production of combined confectionery candies of the aggregative proof combined structures due to application of new stabilizing complex mixtures of hydrocolloids and superficially active matters: for cream-whipped candies masses; for the termostabile fruit filling; for rich sandy dough.

Ключові слова: комбіновані кондитерські вироби, технологія, ко-екструзія, формування, гідроколоїди, поверхнево-активні речовини, стабілізаційні комплексні суміші, активність води, структурно-механічні властивості.

У світі останнім часом постійно проводяться роботи з розроблення та вдосконалення технологічних ліній для виробництва комбінованих виробів, що складаються з кількох кондитерських напівфабрикатів із різними смаками. При створенні обладнання для їх формування перевага віддається методу ко-екструзії, що дає можливість інтенсифікувати виробничий процес та отримати різноманітний асортимент виробів. Тому розроблення вітчизняних технологій конкурентоспроможних комбінованих кондитерських виробів та рекомендацій зі створення обладнання для їх механізованого виробництва при формуванні методом ко-екструзії є актуальною проблемою для кондитерської галузі.

Виробництво кожного кондитерського виробу – складний, багатофакторний процес, який слід розглядати як велику централізовану систему, що складається з декількох підсистем [1– 3]. У зв’язку з цим методологічний підхід до розроблення раціональних технологій комбінованих кондитерських виробів повинен базуватися на системному аналізі процесів на макро- та мікрорівнях у межах кожної підсистеми.

При організації комплексно-механізованого виробництва кондитерських виробів центром технологічної системи є підсистема їх формування. Технологічні параметри процесу формування взаємозв’язані зі структурно-механічними властивостями напівфабрикатів для комбінованого корпусу і, відповідно, впливатиме на їх рецептурний склад та технологію приготування. При розробленні технологій нових кондитерських мас структурні властивості напівфабрикатів обумовлюють вибір формувального обладнання або вимоги до створення нового. Тобто, вихідні параметри підсистем приготування кондитерських мас будуть впливати на параметри функціонування підсистеми формоутворення і, таким чином, технологічні системи будуть мати дві центральні підсистеми: приготування напівфабрикатів для комбінованих шарів та їх формоутворення.

За результатами аналізу формувального обладнання, що експлуатується на підприємствах України у виробництві комбінованих кондитерських виробів, було встановлено, що виробниками використовується переважно закордонна ко-екструзійна техніка фірм “Rheon” (Японія), “Mimac”, “Comas”, “Minipan” (Італія), “Fis” (Росія - Італія). Слід зазначити, що перелічене формуюче обладнання відрізняється за конструктивним виконанням, але найбільш поширеними моделями є ко-екструдери з двокамерним нагнітанням за типом «шнек-лопатевий барабан» та «валки-валки». Дослідженнями було встановлено, що при формуванні методом ко-екструзії напівфабрикатів для комбінованих кондитерських виробів, виготовлених за традиційною технологією – здобного печива та пряників з начинками, продуктивність обладнання обмежується критичною швидкістю зсуву (1), при досягненні якої спостерігаються процеси нестійкої течії маси в каналі екструдера: шорсткість поверхні, пульсація джгутів та коливання їх діаметру, що негативно впливає на якість виробів:

υк = Qv·2 (2n+1))/(n·π·d0·δ2), (1)

де υк - критична швидкість зсуву, с-1; Q v– об’ємні витрати напівфабрикату, що відповідають прояву нестійкої течії, м3/с; n – індекс течії; δ – товщина кільцевої щілини, м; d0 – діаметр матриці, м.

Отже, збільшенню продуктивності та забезпеченню якості сформованих напівфабрикатів сприятиме збільшення індексу течії кондитерських мас, що необхідно враховувати при створенні нових видів виробів.

Нами запропоновано класифікацію комбінованих кондитерських виробів, в основу якої покладено структурні властивості напівфабрикатів, які обумовлюють вибір конструкції формуючого обладнання та визначено діапазон їх структурно-механічних властивостей (табл. 1).

Згідно з класифікацією, до першої групи належать вироби, структура яких формується з кондитерських мас за різнимо рецептурним складом, але близьких за значеннями показників реологічних властивостей: двокольорове печиво, різнокольорові цукерки. Домінуючим фактором при формуванні структури напівфабрикатів для таких комбінованих кондитерських виробів є пластична та адгезійна міцність, індекс форми, індекс течії, що мають створюватися з урахуванням конструктивних особливостей ко-екструзійного обладнання.


Таблиця 1 - Діапазон структурно-механічних характеристик напівфабрикатів для комбінованих кондитерських виробів при їх формуванні методом ко-екструзії


Тип моделі

екструдера

Напівфабрикат

Пластична

міцність,

кПа

Адгезійна

міцність,

кПа

Індекс форми

min

max

min

max

min

max

З нагнітанням за типом: “шнеки – лопатевий

барабан”

здобне пісочне тісто

2,2

3,6

1,1

1,8

0,65

0,85

пряникове тісто

2,6

3,8

1,6

1,8

0,65

0,75

цукеркова маса для зовнішнього шару

2,2

2,6

1,2

1,4

0,85

0,95

внутрішнього шару

1,6

2,6

1,2

1,4

0,55

0,85

За типом:

“валки – валки”

здобне пісочне тісто

1,6

2,4

1,1

1,8

0,65

0,75

пряникове тісто

1,8

2,6

1,6

1,8

0,65

0,75


У другій групі виробів, що складаються з кондитерських мас різної структури та з різною масовою часткою вологи (наприклад, печиво й пряники з фруктовою начинкою), крім відповідних структурно-механічних характеристик важливим фактором досягнення якості є стійкість до перерозподілу вологи між напівфабрикатами комбінованих кондитерських виробів у процесі їх термообробки та під час зберігання.

Залежно від структурних властивостей напівфабрикатів комбіновані кондитерські вироби можуть складатися з двох капілярно-пористих тіл (двокольорове здобне пісочне печиво), капілярно-пористого тіла та колоїдного тіла (тісто для здобного печива – фруктова начинка), з колоїдного капілярно-пористого тіла та колоїдного тіла (пряниковий напівфабрикат з фруктовою начинкою), з двох колоїдних капілярно-пористих тіл (кремово-збивні цукерки з комбінованими корпусами). За аналогією теорії стійкості дисперсних систем [4] нами запропоновано теоретичну модель агрегативної стійкості комбінованої системи, що складається з напівфабрикатів з різної структурою, з урахуванням кінематичного, гідродинамічного та термодинамічного факторів (рис. 1).

Стосовно до моделі, кінематичний фактор стійкості визначатиме структурно-механічні властивості напівфабрикатів з урахуванням вимог до формування методом ко-екструзії; гідродинамічний – кількість та форми зв’язку вологи, які впливатимуть на агрегативну стійкість системи як у процесі формування, так і в процесі термообробки тістових заготовок.


^ Р
ис. 1. Фактори, що обумовлюють створення агрегативно стійкої системи


Під дією ентропійного фактора в комбінованій системі має відбуватися вирівнювання концентрації дисперсійних середовищ кондитерських мас з різною масовою часткою вологи, тому термодинамічні фактори відіграватимуть вирішальну роль при утворенні граничного шару на межі розділу напівфабрикатів з різною структурою та впливатимуть на процеси, що відбуваються при зберіганні комбінованих кондитерських виробів.

Найбільш інтенсивно дифузійні процеси відбуватимуться між шарами з різним вмістом вільної вологи. Для встановлення рівноважного вологовмісту вільна волога буде рухатися з напівфабрикату, що має високу активність води, до ділянок з низьким значенням даного показника. Щоб попередити небажані міграційні процеси, показник активності води напівфабрикатів комбінованих кондитерських має бути близьким за значенням.

Найбільш складні масообміні процеси відбуваються в процесі термообробки пряників та здобного печива з начинками. Дослідженнями встановлено, що найінтенсивніше внутрішня дифузія вологи відбувається у граничному шарі між напівфабрикатами з різною масовою часткою вологи та залежатиме від градієнтів вологопровідності і термовологопровідності. При збільшенні в’язкості дисперсійного середовища та кількості зв’язаної вологи у напівфабрикатах швидкість міграційних процесів зменшується.

Запропоновано методологічний підхід до розроблення технологій здобного печива та заварних пряників з начинкою, цукерок з комбінованими корпусами, основою якого є створення агрегативно стійких систем напівфабрикатів комбінованих кондитерських виробів, що мають структурно-механічні характеристики згідно з вимогами до формування методом ко-екструзії та забезпечують обмеження процесів дифузії вологи при термообробці та зберіганні виробів. Підвищенню агрегативної стійкості дисперсних систем буде сприяти утворення прошарків дисперсійного середовища з певними в’язко-пружно-пластичними властивостями завдяки застосуванню додаткових структуроутворювачів - гідроколоїдів та поверхнево-активних речовин.

З метою розроблення стабілізаційних комплексних сумішей для формування структури напівфабрикатів комбінованих кондитерських виробів були проведені дослідження з визначення сорбційних властивостей, поверхневої активності, гідратаційної здатності різних груп гідроколоїдів: галактомананів, камеді ксантана, стабілізаційних крохмалепродуктів, рослинної клітковини, -карагінану, LM-пектину, желатину. Запропоновано класифікацію гідрофільних сполук в залежності від сорбційних властивостей та енергії зв’язування вологи при утворенні мономолекулярного шару в процесі адсорбції. Доведено, що до першої групи належать к-карагінан, LM пектин, яблучна клітковина, камеді ксантана і тари, які здатні до найбільшого набухання й гелеутворення. До другої групи належать камеді гуара, ріжкового дерева, мальтодекстрин, що мають меншу здатність до набухання. До третьої групи – модифіковані крохмалі Selectmyl XK, Fаrinex WM55 та желатин, які зв’язують воду міцнішими зв’язками й утворюють жорсткі структури.

Дослідженнями було встановлено, що найвища енергія активації в’язкої течії булла визначена у розчині комплексної суміші гідроколоїдів при поєднанні камедей ксантану, тари,  мальтодекстрину, крохмалю Selectamyl XK. На підставі цих досліджень розроблена нова технологія високов’язкої термостабільної фруктової начинки, при додаванні до її складу 5 % яблучної клітковини; 0,8 % комплексної суміші “Едгум КД-15, яка містить камеді тари, ксантана, мальтодекстрин, модифікований крохмаль Selectomуl ХК. Нова комбінація поліцукридів сприятиме підвищенню в’язкості гелевих прошарків дисперсійного середовища фруктової начинки для здобного печива та пряників у процесі термообробки.

З метою створення стабілізаційних комплексних сумішей для регулювання структури здобного пісочного тіста проведені дослідження технологічних властивостей поверхнево-активних речовин вітчизняного виробництва: складного ефіру полігліцерину, тригліцериду стеаринової кислоти, сорбату тристеарату, моностеарату гліцерину. Розроблено ї досліджено властивості комплексних сумішей на їх основі; доведено ефективність використання вищевказаних сполук у співвідношенні: 20:20:20:40 у кількості 0,3-0,5 % для стабілізації піноподібної емульсії та здобного тіста з низьким вмістом жиру (до 20 %). Розроблено нову технологію здобного пісочного тіста з урахуванням вимог до його формування методом ко-екструзії, що передбачає інтенсифікацію процесів приготування піноподібної емульсії та тістоутворення і забезпечує сталість структури напівфабрикатів.

Використовуючи методологічний підхід до розроблення нових технологій нами запропоновано технологія заварного пряника на основі нового способу приготування заварки, що дає змогу скоротити тривалість її вистоювання, інтенсифікувати процес тістоутворення, забезпечити сталість структури тіста, поліпшити якість готових виробів і збільшити термін їх зберігання. Для інтенсифікації процесу гідролізу крохмалю до гідрофільних низькомолекулярних речовин (декстринів, мальтози, глюкози) запропоновано спосіб приготування заварки з житнього борошна з додаванням ячмінно-солодового борошна та їх заварювання інвертним сиропом і ферментації протягом 2 діб. Для створення структурно-механічних властивостей тістового напівфабрикату, згідно з вимогами до формування методом ко-екструзії, запропоновано введення до його складу до 10 % рослинного жиру разом з 0,3 % комплексної суміші емульгаторів.

Досліджено та обґрунтовано оптимальні параметри термообробки заварних пряників та здобного печива з фруктовою начинкою. Доведено, що внутрішня дифузія вологи при їх термообробці залежить від градієнтів вологопровідності та термовологопровідності. Найінтенсивніше дані процеси відбуваються у граничному шарі між напівфабрикатами з різною масовою часткою вологи. Встановлено, що введення до складу начинки стабілізаційної комплексної суміші зменшує швидкість міграції вологи з начинки у борошняний напівфабрикат, сприяє стабілізації її структури та якості готових виробів протягом зберігання.

Одним із завдань при розробленні технологій нового асортименту цукерок з комбінованими корпусами є створення агрегативно стійких кремово-збивних структур. З цією метою запропоновано використовувати суміш аніоноактивних (-карагінану, LM пектину) та амфолітних (желатину) гідроколоїдів, що мають здатність до утворення на межі розділу фаз повітря – рідина подвійних електричних або сольватних шарів. Експериментально підтверджено можливість стабілізації властивостей трифазних дисперсних систем при їх формуванні методом ко-екструзії, завдяки створенню агрегативно стійких прошарків дисперсійного середовища за допомогою комплексних сумішей: желатин – LM пектин та желатин – к-карагінан.

При науковому обґрунтуванні та розробленні раціональних технологій комбінованих кондитерських виробів було вирішено ряд взаємопов’язаних завдань: створення нового асортименту конкурентоспроможних кондитерських виробів, забезпечення ефективності технологічного процесу та умов для його максимальної механізації. Підвищення конкурентоспроможності нового асортименту досягається внаслідок покращення смаку, аромату, структури виробів шляхом гармонійного поєднання комбінованих напівфабрикатів; підвищення харчової цінності, зниження калорійності, зменшення собівартості виробів та дотримання показників якості протягом гарантованого терміну зберігання. Підвищення ефективності нових технологій досягнуто встановленням оптимальних технологічних режимів на всіх стадіях виробництва комбінованих кондитерських виробів при максимальній інтенсифікації процесів. Дослідження та розроблення раціональних режимів процесів технологічних систем виробництва здобного печива та заварних пряників з начинками, цукерок з комбінованими корпусами були спрямовані на забезпечення можливості максимальної механізації виробничого процесу й обґрунтування технологічних вимог до створення обладнання для їх виробництва. Експериментальні дослідження та впровадження наукових розробок проводили у два етапи: на першому - створювали нові технології комбінованих кондитерських виробів з урахуванням конструктивних особливостей вітчизняного та закордонного ко-екструзійного обладнання; на другому – на підставі одержаних технологічних і технічних рішень, розробляли нові технології напівфабрикатів та рекомендації до модернізації обладнання або створення нового. При використанні даного підходу розроблені нові раціональні технології здобного печива та заварних пряників з начинкою, цукерок з комбінованими корпусами та знайдено нові рішення до розроблення обладнання, які захищені 18 патентами України.

Проведена інтегральна оцінка ефективності функціонування технологічних систем комбінованих кондитерських виробів з урахуванням показників якості готових виробів та ефективності розроблених технологій. Згідно з розрахунком відносний інтегральний показник ефективності технологічної системи виробництва здобного печива з начинкою склав 1,35, заварних пряників з начинкою – 1,45, цукерок з комбінованими корпусами - 1,52, що підтвердило ефективність обраних напрямків при розробленні раціональних технологій.

Висновки. Таким чином, завдяки новому методологічному підходу до створення технологій комбінованих кондитерських виробів, що формуються методом ко-екструзії, були обґрунтовані оптимальні параметри процесів технологічних систем виробництва комбінованих кондитерських виробів при створенні агрегативно стійких комбінованих структур для кремово-збивних цукеркових мас, термостабільної фруктової начинки, здобного пісочного тіста завдяки застосуванню нових стабілізаційних комплексних сумішей гідроколоїдів та поверхнево-активних речовин.

^ Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку є розробка нових технологій борошняних та цукристих комбінованих кондитерських виробів з визначеними оптимальними технологічними параметрами та обґрунтування технологічних вимог до створення нових моделей сучасного вітчизняного ко-екструзійного обладнання.

Література


Дорохович А.Н. Разработка научных основ технологии различных кондитерских изделий улучшенного качества: Дис... д-ра техн. наук: 05.18.01. - М., 1988. – 433 с.

Панфилов В.А. Научные основы развития технологических линий пищевых производств. – М.: Агропромиздат, 1986. –240 с.

Панфилов В., Ураков О. Технологические линии пищевых производств и создание технологии потока. –М.: Пищ. пром-сть, 1996. – 476 с.

Зубченко А.В. Физико-химические основы технологии кондитерских изделий. – Воронеж: Гос. технол. академия, 1997. – 416 с.
еще рефераты
Еще работы по разное