Реферат: Україна міністерство охорони навколишнього природного середовища україниУКРАЇНА МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

НАКАЗ23 червня 2008 р.
м. Київ
№ 318
^ Щодо технічних вимог до договорів на створення НДДКР

З метою належного забезпечення виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та своєчасної підготовки тендерної документації

Н А К А З У Ю:


1. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату міністерства та урядових органів державного управління у складі Мінприроди - замовникам науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР):

- у тритижневий термін після отримання витягів із затвердженого плану НДДКР розробити Технічні вимоги до виконання запланованих НДДКР за формами, наведеними у додатку 1 та додатку 2, погодити їх із заступниками Міністра (кураторами підрозділів) та затвердити на секціях Науково-технічної ради Мінприроди;

- копії протоколів секцій Науково-технічної ради Мінприроди та затверджених Технічних вимог в паперовому і електронному вигляді надати до Сектору проведення процедур державних закупівель;

- при розробці Технічних вимог на виконання НДДКР керуватися положеннями Державного стандарту України ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення» та ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-конструкторських робіт. Загальні положення».

2. Сектору проведення процедур державних закупівель (Пермякова Т.В) забезпечити підготовку тендерної документації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гурського Д.С.Міністр

Г. ФіліпчукДодаток 1

до наказу Мінприроди

від 23.06.2008 № 318


Технічні вимоги до виконання науково-дослідних робіт (далі НДР)


1. Назва НДР (замовник вказує повну назву НДР).

2. Підстави для виконання НДР (замовник надає повну назву документа, на підставі якого проводять НДР, його номер, дату, затвердження та організацію, що затвердила документ.

Документом, що є підставою для проведення роботи, можуть бути:

- накази, розпорядження і завдання центральних органів виконавчої влади;

- затверджені наукові та науково-технічні програми).

3. Мета і призначення НДР (замовник надає коротку характеристику та оцінку стану проблеми, що вирішується, визначає головну мету і задачі роботи, її актуальність та дають обґрунтування необхідності виконання НДР).

4. Вихідні дані для проведення НДР (замовник зазначає, що НДР проводять уперше або вона є продовженням попередніх робіт та наводить перелік документів, які необхідно використовувати під час проведення НДР.

Перелік може містити звіти про попередні дослідження, стандарти та нормативні документи України, національні стандарти інших країн, міжнародні стандарти, нормативну і технічну документацію, науково-технічну літературу, довідники тощо).

5. Вимоги до виконання НДР (замовник надає основні технічні вимоги, що пред’являються до НДР; якісні і кількісні показники, які мають бути досягнуті у процесі виконання НДР, вимоги до способів оброблювання первинних матеріалів; обґрунтовує необхідність створення макетів, моделей або експериментальних зразків майбутніх виробів, які потрібні для виконання досліджень).

6. Терміни виконання НДР (замовник визначає кінцевий термін виконання НДР, склад робіт за кожним етапом та форму подання результатів, терміни їх виконання).

7. Очікувані результати та порядок реалізації НДР (замовник надає рекомендації щодо застосування та впровадження результатів НДР та обґрунтування їх ефективності, а також, передбачувані способи реалізації результатів НДР.

Реалізацію результатів НДР здійснюють залежно від науково-технічної продукції згідно з актом приймання з урахуванням рекомендацій приймальної комісії такими способами:

- виданням техніко-економічного обґрунтування щодо створення нової науково-технічної продукції, розробленням ТЗ на ДКР і укладанням договору на її виконання;

- продовженням досліджень шляхом виконання нових НДР, коли в ході виконання НДР визначили нові наукові проблеми, які потребують окремого вирішення з огляду на поставлені завдання;

- використанням результатів досліджень для вдосконалення та модернізації продукції, що існує, без проведення дослідно-конструкторської роботи;

- погодженням і затвердженням проектів розроблених стандартів та інших нормативних документів (положень, методик, інструкцій тощо);

- розробленням програм і методик випробувань нових (модернізованих) зразків продукції;

- прийняттям рішень щодо докорінної зміни напрямів окремих науково-дослідних, дослідно-конструкторських чи дослідно-технологічних робіт).

_____________________________________________________________

* відповідно до ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення».

8. Матеріали, які подають під час закінчення НДР та її етапів (замовник надає перелік документів, що їх подають до приймання, а також перелік організацій, із якими слід узгодити звітні документи, визначають кількість макетів виробу або експериментальних зразків, що подається до приймання, якщо в процесі НДР передбачено їх виготовлення).

9. Порядок приймання НДР та її етапів (замовник визначає порядок приймання етапів та НДР у цілому (науково – технічною радою виконавця або її секцією, приймальною комісією тощо).

10. Вимоги до розроблюваної документації (замовник надає конкретний склад звітної документації та інших технічних і організаційно-методичних документів (наукові висновки, моделі, методики, програми, технологічні регламенти, розрахунки, положення, інструкції), які розробляють на етапах НДР та в цілому. Крім того, визначає спосіб виконання документації (машинопис, фотокопії, світлокопії тощо), кількість комплектів документації, яка повинна бути оформлена виконавцем НДР по закінченню етапів і роботи в цілому, а також організації (підприємства), яким її надсилають).

11. Вимоги до технічного захисту інформації з обмеженим доступом (замовник надає перелік відомостей, що підлягають охороні, методи і засоби їх захисту, вимоги до заходів технічного захисту інформації під час проведення досліджень згідно з ДСТУ 3396.0).

Додаток 2

до наказу Мінприроди

від 23.06.2008 № 318


Технічні вимоги до виконання дослідно-конструкторських робіт

(далі ДКР)*


1. Назва роботи: (замовник вказує повну назву ДКР).

2. Підстави для виконання ДКР (замовник вказує повну назву документа, який є підставою для виконання ДКР, його номер, дату підписання (затвердження) та організацію, що затвердила документ).

3. Мета виконання ДКР і призначення продукції (замовник зазначає мету виконання ДКР, функціональне призначення продукції, її новизну, конкурентоспроможність, коротку характеристику сфери використання).

4. ^ Вихідні дані для проведення ДКР (замовник зазначає, що ДКР проводять уперше або вона є продовженням попередніх робіт та наводить перелік документів, які необхідно використовувати під час проведення ДКР.

Перелік може містити звіти про попередні дослідження, стандарти та нормативні документи України, національні стандарти інших країн, міжнародні стандарти, нормативну і технічну документацію, науково-технічну літературу, довідники тощо).

5. Склад продукції (замовник перелічує основні складові частини продукції або наводить вимоги до її складу та призначення складових частин, за необхідності.

Для продукції, що має декілька модифікацій (варіантів поставки або використання), які відрізняються кількістю складових частин, визначають склад кожної модифікації.

Якщо в продукції застосовують розроблені іншими підприємствами складові частини або покупні комплектувальні вироби (далі ПКВ), то, за необхідності, у розділі перелічують позначення конструкторської документації (далі КД) і тримача їхніх оригіналів, а для ПКВ – позначення КД і код згідно з державним класифікатором видів економічної діяльності).

6. Технічні вимоги (замовник перелічує вимоги і норми, технічні характеристики та показники, які визначають призначення, умови експлуатації і можливості застосування продукції.

У розділі у загальному випадку викладають вимоги до таких показників продукції:

- призначення;

- життєздатності та стійкості до зовнішніх впливів і чинників;

- надійності;

- конструкції;

- технологічності;

- уніфікації і стандартизації;

- метрологічного забезпечення виробництва й експлуатації, за необхідності;

- дизайну, ергономіки та технічної естетики;

- експлуатації, зручності технічного обслуговування та ремонту;

- безпеки життя, здоров’я і майна громадян та охорони довкілля;

- сумісності;

- взаємозамінності;

- транспортування і зберігання;

_____________________________________________________________

* відповідно до ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення».

- якості і технічного рівня.

Залежно від призначення продукції дозволено доповнювати розділ іншими підрозділами, об’єднувати або не включати окремі підрозділи).

6.1. Вимоги призначення наводять:

- технічні характеристики (параметри), які забезпечують виконання продукцією своїх функцій, а також норми і кількісні показники, які визначають ефективність продукції;

- порядок і спосіб взаємодії з об’єктами, які сполучають із продукцією, параметри впливу (сигнали), які діють на продукцію;

- імовірно-часові та інші характеристики і показники (час готовності до використання, час безперервної або циклічної роботи тощо).

6.2. Вимоги життєздатності до зовнішніх впливів і чинників наводять:

- кліматичні чинники, до яких продукція має бути стійкою і життєздатною;

- механічні та хімічні впливи, до яких продукція має бути стійкою і міцною;

- інші чинники, до яких продукція повинна бути стійкою.

6.3. «Вимоги надійності» наводять:

- показники надійності;

- критерії відмов і граничного стану продукції, стосовно до якого встановлюють показники безвідмовності, тривалості і збереженості;

- вимоги до конструктивних і експлуатаційних способів забезпечення надійності.

6.4. Вимоги до конструкції виробу наводять:

- основні конструкційні вимоги до продукції і її складових частин, габаритні і приєднувальні розміри;

- спосіб кріпленні;

- засоби регулювання і органи настроювання;

- вид виконання (блочний, моно блочний);

- масу виробу і обмеження щодо маси складових частин;

- використання базових конструкцій та виробів;

- вимоги до конструкційної пристосованості продукції до консервації.

^ 6.5. Вимоги технологічності наводять:

- вимоги до виробничої, експлуатаційної і ремонтної технологічності, які забезпечують досягнення заданих показників якості продукції з найменшими витратами на її виробництво, обслуговування та ремонт згідно з ГОСТ 14.201;

- вимоги щодо використання прогресивних технологічних процесів, застосування уніфікованого, типового устаткування та технологічного оснащення під час виробництва продукції, її експлуатації та ремонту.

6.6. Вимоги уніфікації та стандартизації наводять кількісні показники щодо стандартизації продукції (коефіцієнти повторюваності, застосовуваності, міжпроектної уніфікації).

6.7. Вимоги щодо метрологічного забезпечення виробництва і експлуатації продукції наводять:

- вимоги до метрологічного забезпечення вимірювань та контролю параметрів продукції;

- обґрунтування вимог до проведення метрологічної експертизи технічної документації, державних приймальних випробувань або метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки;за необхідності;

- обґрунтування необхідності розроблення засобів повірки (калібрування), атестації випробувального обладнання, розроблення методик виконання вимірювань та проведення їх атестації.

6.8. Вимоги до дизайну і ергономіки наводять:

- вимоги до дизайну, які визначають композиційну цілісність, інформаційну і художню виразність, раціональність форми, стилістичну відповідність форми сучасному розвитку технічки згідно ДСТУ 3943 та ДСТУ 3944;

- загальні ергономічні вимоги до робочих місць під час виконання робіт у положенні стоячи та сидячи згідно з ГОСТ 12.2.032 та ГОСТ 12.2.033.

6.9. Вимоги експлуатації, зручності технічного обслуговування та ремонту виробу наводять вимоги щодо:

- умов експлуатації (робочих та граничних);

- експлуатаційних та чергових режимів;

- необхідних запобіжних заходів щодо несанкціонованого застосування;

- системи засобів експлуатаційного контролю;

- видів періодичності, обсягу технічного обслуговування та ремонту (календарний, за ресурсом, за технічним станом тощо);

- зручності складання і розбирання виробу під час технічного обслуговування і ремонту;

- доступності до окремих складових частин виробу під час ремонту без демонтажу інших складових частин;

- складу інструменту і приладдя для проведення технічного обслуговування і ремонту;

- видів комплектів запасних частин та інструменту.

6.10. Вимоги безпеки життя, здоров’я, майна громадян та охорони довкілля наводять загальні вимоги безпеки до технології та конструкції виробу згідно з чинними стандартами, а також до специфіки функціонального призначення виробу, допустимості за рівнем і часом кількості значення токсичних, канцерогенних та інших шкідливих впливів (механічних, радіаційних, електромагнітних тощо) під час експлуатації продукції, відповідно до загальних санітарно-гігієнічних вимог та положень ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 14004.

6.11. Вимоги сумісності наводять:

- номенклатуру параметрів електромагнітної сумісності радіо- та радіотехнічних засобів відповідно до ГОСТ 28934 і ДСТУ 2793 та інших нормативних документів, які встановлюють норми допустимих радіозавад;

- допустимі кількісні значення параметрів технічних характеристик випадкових радіозавад, які може створювати розроблювана продукція;

- кількісні значення параметрів технічних характеристик сприйнятливості (завадозахищеності) до радіозавад розроблюваної продукції;

- методи вимірювань зазначених у Технічних вимогах параметрів.

6.12. Вимоги взаємозамінності наводять вимоги щодо забезпечення механічної, функціональної та інформаційної взаємозамінності однойменних складових частин продукції.

6.13. Вимоги до транспортування і зберігання наводять:

- види транспорту (повітряний, залізничний, морський, автомобільний), яким дозволено транспортувати у подальшому продукцію;

- параметри транспортування (допустима швидкість, дальність, атмосферний тиск тощо);

- кліматичні умови під час транспортування;

- умови зберігання продукції, що забезпечують її збереженість, температурний режим зберігання, терміни і порядок пере консервації продукції, за необхідності.

6.14. Вимоги до якості і технічного рівня наводять градацію, якій за своїм технічним рівнем повинна відповідати продукція (переважає світовий рівень, відповідає світовому рівню).

7. Техніко-економічні вимоги (замовник визначає вимоги щодо автоматизації проектно-конструкторських робіт і технологічної підготовки виробництва, орієнтовну економічну ефективність і термін окупності витрат на розроблення і освоєння виробництва, лімітну вартість, орієнтовну річну потребу у продукції, а також економічні переваги продукції порівняно з найкращими вітчизняними і зарубіжними аналогами).

8. Вимоги до сировини та матеріалів і покупних комплектувальних виробів (замовник визначає :

- вимоги до покупних виробів, матеріалів;

- обмеження номенклатури сировини, матеріалів і покупних комплектувальних виробів, що їх застосовують;

- вимоги до використання матеріалів і виробів, які дозволені до застосування відповідними документами;

- можливість застосування (обмеження в застосуванні) дефіцитних матеріалів і дорогоцінних матеріалів, порядок їх обліку;

- можливість застосування сировини, матеріалів і виробів не вітчизняного виробництва).

9. Вимоги до консервації, пакування і маркування (замовник визначає вимоги до консервації, пакування продукції, варіантів пакування залежно від умов зберігання і транспортування, а також вимоги до маркування, яке наносять на продукцію (місце нанесення, зміст та спосіб нанесення маркування).

10. Спеціальні вимоги за рішенням замовника можуть бути долучені додаткові спеціальні вимоги до продукції.

11. Вимоги до розроблюваної документації (замовник визначає склад конструкторської і технічної документації на продукцію, спеціальне технологічне обладнання і оснащення, контрольно-вимірювальне і випробувальне обладнання, зміст інструкції або іншого документа щодо вилучення деталей і складових одиниць, які містять дорогоцінні метали, після списання продукції у брухт).

12. Терміни виконання ДКР (замовник визначає кінцевий термін виконання НДР, склад робіт за кожним етапом та форму подання результатів, терміни їх виконання).

13. Склад і етапи ДКР (замовник визначає стадії і етапи розроблення конструкторської документації і, за необхідності, терміни їх виконання, зміст робіт та назву продукції, яку подають за результатами закінчення кожного етапу.

^ Зміст робіт за стадіями ДКР установлюють згідно таблиць 1 і 2 .

15. Порядок приймання ДКР і матеріалів, які подають по закінченні етапів і ДКР у цілому (замовник визначає порядок закінчення та приймання етапів, склад документації, яку подають до приймання і кількість виготовлених дослідних зразків (розмір дослідної партії).

16. Вимоги щодо технічного захисту інформації з обмеженим доступом (замовник визначає перелік відомостей, що підлягають охороні, і конкретні вимоги до розроблення методів і засобів їх технічного захисту згідно з ДСТУ 3396.0).

17. Додатки (замовник визначає конструкторські роботи та, за необхідності, звіт про патентні дослідження, перелік організацій, із якими погоджують Технічне завдання, розрахунки, основні довідкові матеріали і документи, які підтверджують обґрунтування технічних параметрів виробу порівняно з найкращими вітчизняними та закордонними досягненнями).


Таблиця 1 – Стадії розроблення конструкторської документації та етапи виконання робіт

Стадія розроблення

Етапи виконання робіт

Технічна пропозиція

Добір та узагальнення науково-технічних та патентних документів, підготовка аналітичного огляду

Розроблення технічної пропозиції на підставі аналізу науково-технічних, патентних, нормативних документів, маркетингових досліджень і Технічних завдань на ДКР

Розглядання та затвердження технічної пропозиції з наданням документам літери «П»

Ескізний проект

Розглядання комплекту документів ескізного проекту

Виготовлення та випробування макетів або експериментальних зразків, за необхідності

Розглядання та затвердження технічної пропозиції з наданням документам літери «Э»

Технічний проект

Розглядання комплекту документів технічного проекту

Розроблення конструкторських рішень виробу та його складових частин

Розглядання та затвердження технічної пропозиції з наданням документам літери «Т»

Робоча конструкторська документація дослідного зразка (дослідної партії) виробу, призначеного для серійного (масового виробництва

Розглядання робочої конструкторської документації, призначеної для виготовлення і випробовування дослідного зразка (дослідної партії), без надання літери

Виготовлення і попереднє випробування дослідного зразка (дослідної партії)

Коригування конструкторської документації за результатами виготовлення і попередніх випробовувань дослідного зразка (дослідної партії) з наданням літери «О»

Приймальні випробовування дослідного зразка (дослідної партії)

Коригування конструкторської документації за результатами приймальних випробовувань дослідного зразка (дослідної партії) з наданням літери «О1»


Таблиця 2 – Стадії розроблення технологічної документації та етапи виконання робіт

Стадія розроблення

Етапи виконання робіт

Попередній проект

Розроблення попереднього проекту технологічної документації (ТД)

Визначення складу та розроблення ТД для виготовлення і випробовування макетів або експериментальних зразків, технологічного обладнання, оснащення та апаратури. Вибір сировини і допоміжних матеріалів

Виготовлення і випробовування макетів або експериментальних зразків, розроблення попереднього проекту ТД із наданням документам літери «П»

Розроблення документації дослідного зразка (дослідної партії)

Розроблення технологічної документації, призначеної для виготовлення і випробовування дослідного зразка (дослідної партії) без присвоєння літери

Виготовлення і попередні випробовування дослідного зразка (дослідної партії)

Коригування ТД за результатами виготовлення та попередніх випробовувань дослідного зразка (дослідної партії) з наданням ТД літери «О»

Приймальні випробовування дослідного зразка (дослідної партії)

Коригування ТД за результатами приймальних випробовувань дослідного зразка (дослідної партії) з наданням ТД літери «О1»
еще рефераты
Еще работы по разное