Реферат: Програма розвитку психологічної служби системи освіти Івано-Франківської області на період до 2012 року


ПРОГРАМА

розвитку психологічної служби системи освіти

Івано-Франківської області

на період до 2012 року


Психологічна служба є органічною складовою системи освіти. Вона є суттєвим важелем у забезпеченні процесів реформування освітньої галузі області.

Важливим завданням психологічної служби є сприяння педагогічно доцільній і неконфліктній адаптації особистості молодої людини до суспільних змін, її підготовка до самостійного життя в суспільстві.

Психологічна служба області пов'язана з перспективним напрямом дія­льності закладів освіти, орієнтованих на оптимізацію навчально-виховного процесу, збереження здоров'я дітей та сприяння особистісному розвиткові учнів і реалізується через:

– визначення їх го­товності до навчання через інтелектуальні, емоційні, мотиваційні, поведінкові характеристики, виявлення індивідуальних особливостей дітей як основи пошуку оптимальної для кожного сфери знань чи діяльності;

– формування психологічної готовності особистості до особистісного, соціального та професійного самовизначення.

Програма розвитку психологічної служби системи освіти області спрямована на підвищення ролі психологічного компоненту освіти шляхом методичного забезпечення діяльності працівників служби та оптимізації діяльності практичних психологів і соціальних педагогів, підвищення якості соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу. Програма окреслює основні напрями розвитку психологічної служби системи освіти через реалізацію ряду практичних заходів і є продовженням Стратегії розвитку психологічної служби системи освіти області на період до 2008 року.

^ Мета Програми: підвищення якості та ефективності діяльності практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти для повноцінного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу, вдосконалення змісту, форм і методів професійної підготовки працівників служби, забезпечення належними умовами праці фахівців психологічної служби області.

^ Основні завдання Програми:

розширення мережі центрів практичної психології і соціальної роботи міського (районного) рівня, збільшення кількості практичних психологів, соціальних педагогів навчальних закладів;

створення психолого-педагогічних умов для повноцінної реалізації особистісного, інтелектуального і фізичного потенціалу учнів;

підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу: учнів, педагогів, батьків;

розробка програм, спрямованих на формування навичок самостійного життя дітей-вихованців інтернатних заходів;

впровадження в практику педагогічної діяльності інноваційних методик і технологій профілактичної роботи з учнями з девіантною поведінкою;

здійснення психологічного супроводу допрофільного та профільного навчання;

вдосконалення організації і змісту підвищення кваліфікації спеціалістів психологічної служби;

моніторинг та оцінка ефективності діяльності усіх ланок психологічної служби області;

оптимізація діяльності районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій.

Зусилля працівників психологічної служби мають бути спрямовані на:

підвищення власної психологічної і професійної компетентності, безперервна освіта і самовдосконалення, опанування інноваційними методами і технологіями надання психологічних і соціальних послуг;

профілактику і усунення факторів негативного впливу освітнього середовища на розвиток особистості учнів;

психологічну експертизу педагогічних інновацій (оцінка відповідності освіти поставленим завданням та віковим і психологічним можливостям учнів);

забезпечення якості і доступності психологічних і соціальних послуг (система дій спрямованих на контроль якості послуг).

^ Зусилля керівників міських (районних) органів управління освітою та закладів освіти мають бути спрямовані на:

забезпечення розвитку мережі психологічної служби, для підвищення якості і доступності психологічних і соціальних послуг усім учасникам навчально-виховного процесу;

створення належних організаційних, матеріальних та інших умов для діяльності практичних психологів, соціальних педагогів;

створення районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій.

^ Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми дасть змогу:

забезпечити необхідні нормативно-правові, наукові, методичні, організаційні, кадрові, інформаційні та інші умови розвитку психологічної служби системи освіти та підвищення ефективності діяльності усіх її ланок;

задовольнити потреби учасників навчально-виховного процесу в необхідності отримання психологічної і соціальної допомоги, особливо в системі дошкільної, спеціальної, вищої і професійно-технічної освіти, віддалених, сільських школах і школах з малою наповнюваністю;

запровадити нові моделі діяльності психологічної служби на основі сучасних досягнень вітчизняної і світової психолого-педагогічної науки;

підвищити професійний рівень підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів, соціальних педагогів.

Для досягнення поставленої мети і завдань необхідно реалізувати План дій Програми розвитку психологічної служби Івано-Франківської області до 2012 року.


^ Заходи

щодо реалізації програми розвитку психологічної служби системи освіти області на період до 2012 року


№ п/п
^ Напрямок та завдання
Термін виконання

Виконавець

Очікувані результати

1.

Розвиток мережі та підвищення ефективності управління психологічною службою

1.1.

Довести чисельність працівників психологічної служби відповідно до нормативної потреби

до 2012 р.

Управління (відділи) освіти і науки райдержадміністрацій

(міськвиконкомів)

Стовідсоткове забезпечення навчальних закладів практичними психологами та соціальними працівниками

1.2.

Створити районні (міські) центри практичної психології і соціальної роботи та забезпечити у всіх районах (містах) посади методистів, що відповідають за діяльність психологічної служби, фахівцями з відповідною фаховою освітою

до 2010 р.

Управління (відділи) освіти і науки райдержадміністрацій

(міськвиконкомів)

Створення центрів практичної психології та соціальної роботи

призначення методистів, які відповідають за діяльність психологічної служби з відповідною фаховою освітою

1.3.

Залучати методистів психологічної служби до семінарів для керівників освіти всіх рівнів з питань організації ефективної управлінської діяльності

щорічно, починаючи з 01.12.2009 р.

ОЦППСР, методисти відповідальні за психологічну службу районів (міст)

Підвищення психологічної компетентності керівних кадрів освіти

1.4.

Запровадити національну інформаційну кампанію щодо інформування громадськості про діяльність психологічної служби

постійно


ОЦППСР, методисти відповідальні за психологічну службу районів(міст)

Створення окремих рубрик у ЗМІ;

підняття престижу працівників психологічної служби серед широких кіл громадськості;

популяризація результатів діяльності служби

1.5.

Розробити та запровадити технологію оцінки якості діяльності районної, міської психологічної служби (центру), працівників служби

до 01.03.2009 р.


ОЦППСР, методисти відповідальні за психологічну службу районів(міст)

Розробка і впровадження методик оцінки якості діяльності районної, міської психологічної служби (центру), працівників служби

Стимулювання надання якісних послуг.

1.6.

Щорічно здійснювати моніторинг розвитку і діяльності служби рівня забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами


щорічно

ОЦППСР, методисти відповідальні за психологічну службу районів (міст)

Щорічні аналітичні звіти;

визначення реального стану процесу розбудови психологічної служби та шляхів її удосконалення


2.

^ Покращення методичного забезпечення діяльності працівників психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій

2.1

Узагальнити кращий досвід діяльності працівників психологічної служби (тематичний збірник)

до 2010

ОЦППСР, методисти відповідальні за психологічну службу районів(міст)

Видання тематичного збірника;

запровадження кращого передового досвіду в діяльність працівників служби


2.2

Створити та щорічно оновлювати каталоги кращого досвіду роботи працівників служби

щорічно, починаючи з 2009 р.

ОЦППСР, методисти відповідальні за психологічну службу районів(міст)

Каталоги кращого досвіду роботи окремо практичних психологів та соціальних педагогів всіх рівнів: районного, обласного, всеукраїнського та за типами навчальних закладів

2.3

Здійснити експертну оцінку стану науково-методичного забезпечення та діагностичного інструментарію

щорічно

ОЦППСР спільно з науковцями кафедри педагогіки і психології ОІППО та кафедр філософського факультету Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника

Рішення або сертифікати ОЦППСР щодо подальшого здійснення соціально-психологічної діяльності

2.4.

Проводити тематичні конференції, семінари і наради для працівників служби

щорічно

ОЦППСР, методисти відповідальні за психологічну службу районів(міст)

Розробка та затвердження плану проведення заходів;

удосконалення діяльності управлінської ланки3.

Супровід реформування освітньої галузі

3.1.

Розробити програми з формування навичок самостійного життя дітей-вихованців інтернатних закладів

до 01.01.2010р.

ОЦППСР (методист відповідальний за роботу психологічної служби шкіл-інтернатів, практичні психологи шкіл-інтернатів)

Збірник кращого досвіду роботи;

підвищення рівня психологічної зрілості випускників соціально-вразливих категорій, формування соціальної компетентності


3.2.

Впровадити у практику педагогічної діяльності інноваційні методики і технології профілактичної роботи з учнями та студентами з девіантною поведінкою

до 01.12.2010р.

Методист-соціальний педагог ОЦППСР, методисти відповідальні за психологічну службу районів(міст)

Публікації з питання соціально-психологічного супроводу дітей з девіантною поведінкою;

підвищення якості профілактичної роботи.

3.3.

Здіснити психологічний супровід допрофільного та профільного навчання

2009-2012 рр.

ОЦППСР, методисти відповідальні за психологічну службу районів(міст)

Методичні рекомендації;

диференціювання психологічного супроводу дітей в залежності від профілю навчання.


4.

Розбудова психологічної служби у професійно-технічних навчальних закладах

4.1.

Довести чисельність працівників психологічної служби у ПТНЗ відповідно до нормативів

до 2010 р.

навчально-методичний кабінет ПТО, директори ПТНЗ області

Стовідсоткове забезпечення навчальних закладів практичними психологами, соціальними педагогами

4.2.

Провести наради і семінари з проблеми розвитку психологічної служби в системі профтехосвіти

2009-2012 рр.

навчально-методичний кабінет ПТО, ОЦППСР

План і програми проведення заходів; впровадження кращого досвіду, вироблення подальших спільних дій щодо подальшої роботи

4.3.

Впровадити у практику кращі напрацювання практичних психологів і соціальних педагогів ПТНЗ

2009-2012 рр.

навчально-методичний кабінет ПТО, ОЦППСР

Методичне забезпечення діяльності працівників психологічної служби в закладах системи ПТО

5.

Розвиток психологічної служби у дошкільних, позашкільних, спеціальних навчальних закладах та закладах освіти нового типу.

5.1.

Привести чисельність працівників служби у дошкільних навчальних закладах комбінованого та компенсуючого типу, спеціальних школах (інтернатах), закладах соціальної реабілітації відповідно до нормативів чисельності

2009-2010 рр.

Управління (відділи) освіти і науки райдержадміністрацій

(міськвиконкомів)

Стовідсоткове забезпечення навчальних закладів практичними психологами, соціальними педагогами;

створення сприятливого освітнього середовища, відповідного до потреб і можливостей дітей.

5.2.

Узагальнювати передовий досвід діяльності психологічної служби у дошкільних, спеціальних, позашкільних навчальних закладах і закладах освіти нового типу

щорічно

Методисти відповідальні за психологічну службу районів(міст), ОЦППСР

Поширення передового досвіду діяльності серед педагогічних працівників

6.

Оптимізація діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій

6.1.

Створити районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації.

до 2010 р.

Управління (відділи) освіти і науки райдержадміністрацій

(міськвиконкомів)

Створення районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій та забезпечення консультантами з відповідною фаховою освітою

6.2.

Розробити і затвердити в установленому порядку штатний позпис районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій із зазначенням спеціальностей і розподілом робочого часу.

до 2010 р.

ОПМПК

Наказ управління освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації

7.

Підготовка і підвищення кваліфікації працівників психологічної служби

7.1.

Розробити і запровадити спецкурси для практичних психологів, соціальних педагогів

2009-2010 рр.

ОІППО,ОЦППСР

Плани і програми курсів, звіти про проведення курсової підготовки
еще рефераты
Еще работы по разное