Реферат: Робоча програма навчальної дисципліни методологія наукового дослідження


Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра психології


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_____0401 психологія____________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)____8.040101_психологія___________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філософського факультету відділення психології

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2009


^ Методологія наукового дослідження. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки ___0401 психологія_______, спеціальністю _8.040101 _. - психологія___: ________, 2009/10 навч.рік.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Грабовська С. Л., кандидат філос. н. доцент, завідувач кафедри психології,


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_____________________________________________________________________________


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________


_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Ó__________, 20__

Ó __________, 20__
^ Опис навчальної дисципліни (Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Методологія наукового дослідження”)Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань

0301 соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 1

Напрям

0401 психологія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

8.040101 психологія

5-йЗагальна кількість годин – 50

9-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1

самостійної роботи студента - 1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

год. 8

год.

^ Практичні, семінарські

10 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

18 год.

год.

ІНДЗ: год

Вид контролю: іспит^ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Кафедра психології ЗАТВЕРДЖУЮ Філософський факультет Декан____________________
проф.В. П. Мельник

“_____” _____________2009р.


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Предмет МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Спеціальність 8. 040 101 – Психологія

Напрям підготовки 0401 – Психологія

Кваліфікація Бакалавр психології

Форма навчання денна

^ Витяг з навчального планусемесетру


Години


Форма звітності


Всього

З них
Лекції
Практичні заняття

Самостійна

робота


1


54


8


10


18


Іспит
Розглянуто на засіданні Рекомендовано

кафедри психології Вченою радою факультету

Протокол № 2_ Протокол № 113/7

7. 09. 2009 р. 24. 09. 2009 р.

Зав. кафедри ________ Голова ради____________

доц. С.Л.Грабовська проф. В. П. Мельник


Львів 2009
Рекомендовано до друку

кафедрою психології

Протокол № 2 від 7.09.09


Уклала Грабовська Софія Леонідівна


^ Відповідальний за випуск Грабовська Софія Леонідівна


Редактор


Методологія наукового дослідження

Програма курсу та методичні рекомендації


Для студентів та магістрів спеціальності «Психологія»


Підписано до друку Формат 60Х84/16

Папір друк. № 3 Різогр.друк. Умовн.друк.арк.

Видавничий центр Львівського національного університету ім..Івана Франка

79000Львів, віл.Дорошенка, 41.


Курс «Методологія наукового дослідження» є курсом прикладного характеру, який покликаний допомогти студентам та магістрам у формуванні їх як науковців.

Мета курсу: ознайомити слухачів з методологічними засадами дослідження в галузі психології, навчити їх організовувати науковий пошук, оформлювати звіт про наукове дослідження в необхідній формі (тези, стаття, монографія, реферат, дисертація тощо), представляти свої результати на наукових конференціях і семінарах.

Вивчивши курс «Методологія наукового дослідження» студенти та магістранти повинні знати:

принципи дослідження в психології;

визначення об’єкту, предмету, мети, завдань дослідження;

етапи наукового дослідження;

типи наукових звітів;

принципи, етапи підготовки і проведення наукових досліджень;

вміти:

вибирати та формулювати проблему дослідження;

шукати необхідну наукову інформацію;

обирати методологічну основу дослідження

реферувати літературні джерела;

брати участь в науковій дискусії;

формулювати об’єкт і предмет дослідження;

формулювати і перевіряти наукові гіпотези;

формувати комплекс методик для дослідження обраного предмету;

збирати емпіричні дані;

проводити обробку та інтерпретацію емпіричних даних;

оформлювати наукові звіти;

представляти результат дослідження на наукових конференціях та семінарах.


Семестровий план дисципліни «Методологія наукового пізнання»
темиТема заняття


Лекції

1.

Методологія в науковому дослідженні: загальні засади та принципи

1 год.

2.

Вибір та формулювання проблеми дослідження

1 год.

3.

Пошук наукової інформації та її представлення в рефераті. Наукова дискусія

1 год.

4.

Об’єкт і предмет наукового дослідження. Підбір групи досліджуваних. Вибірка

1 год.

5.

Формулювання та перевірка робочих гіпотез дослідження.

1 год.

6.

Формування комплексу методик для дослідження та збір емпіричних даних.

1 год.

7.

Статистична обробка емпіричних даних та їхня інтерпретація

1 год.

8.

Написання наукового звіту: тези, стаття, реферат, дисертація,монографія

1 год.
Загалом :

8 год.


темиТема заняття


Практичні заняття

1.

Вибір напрямку та проблеми дослідження

2 год.

2.

Створення теоретичної моделі дослідження

2 год.

3.

Інтерпретація отриманих даних

2 год.

4.

Оформлення наукового звіту: тези, стаття, реферат, дисертація, монографія

2 год.

5.

Представлення наукової роботи на конференція та семінарах. Захист дисертації

2 год.
Загалом :

10 год.Література

1.Костюк Г.С. Принцип развития в психологи / Методологические і теоретические проблемы психологии.М.: Наука,1969.-С.118-ё152.

2.Ломов Б.Ф.Методологические и теоретические проблемы психологии.-М.:Наука, 1984. – 444с.

3.Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. – К.: КДІП, 1990.-240с.

4.Максименко С.Д.Розвиток психіки в онтогенезі (в 2 т.).- К.: Форум, 2002. - 319с.

5.Смирнов А.А.Логические методы анализа научного знания. М.: Наука, 1986. - 256 с.

6.Швалб Ю.М.Психологические модели целеполагания.-Киев: Стилос, 1997.-238с.

7.Elmes D.G. Kantowitz B.H. Roediger 111 H.L. Methods in Experimental Psychology.- Boston.- 1981.-329 p.

8.Lundin R.W. Theories and Systems of Psychology~ - D.C.Heath and Company?1996. – 432p.

9.Strelau J. Psychologia.Podrencznik akademicki.Podstawy psyhologii. – Gdansk: GWP, 2000.-638 s.


Зміст тем

Лекції

Тема 1. Методологія в науковому дослідженні: загальні засади та принципи

(лекція, 1 год.)


Психологічне пізнання як наукове пізнання. Теоретичний та емпіричний рівні пізнання.

Зовнішні та внутрішні цілі наукового пізнання. Поняття методології. Вибір методологічної основи дослідження. Схема наукового пізнання. Принципи наукового пізнання: об’єктивність, детермінізм, історизм, причинність, розвиток, практична спрямованість. Об’єкт і суб’єкт наукового пізнання.


Тема 2. Вибір та формулювання проблеми дослідження

(лекція, 1 год.)

Проблеми і задачі в навчанні і науці. Ознаки наукової проблемної ситуації. Соціальне замовлення, потреби виробництва, загалом практики як чинники виникнення проблем в науці. Звідки виникають проблеми в психології («замовники» досліджень в психології).

Перевід проблемної ситуації в проблему. Формулювання проблем та визначення напрямку дослідження. Визначення теоретичних, емпіричних і практичних завдань дослідження.


Тема 3. Пошук наукової інформації та її представлення в рефераті. Наукова дискусія

( лекція, 1 год.)


Окреслення кола проблем, дотичних до обраної для дослідження проблеми. Підбір літератури (монографії, статті, дисертації тощо). Пошук інформації в системі Internet. Представлення огляду літератури в науковому звіті. Чим реферат відрізняється від плагіату. Опис думок однодумців автора. Цитування. Критика положень, з якими науковець не погоджується. Аргументованість критики. Як реагувати на критику в свою адресу. Ведення нової дискусії.


Тема 4. Об'єкт і предмет наукового дослідження.Підбір групи досліджуваних Вибірка

(лекція, 1 год.)


Співвідношення об’єкта і предмета наукового дослідження. Підходи до розуміння об’єкта і предмета наукового дослідження. Мова психології як емпіричної науки. Змінні і сталі показники, їхнє співвідношення в психологічному дослідженні. Підбір групи досліджуваних. Експериментальна і контрольна група. Групи для порівняння (контрастні групи).Визначення необхідної кількості досліджуваних. Вибірка, розрахунок вибірки відповідно до генеральної сукупності. Чи потрібна вибірка для психологічного дослідження.


Тема 5. Формування та перевірка робочих гіпотез дослідження

(лекія, 1год.)


Мета, завдання дослідження та гіпотези. Гіпотеза як передбачення майбутніх результатів. Ставлення науковців до гіпотез за Дж. Брунером. Теоретичне підґрунтя гіпотез. Передбачення залежностей та зв’язків змінних. Формулювання гіпотез, кількість та рівень загальності гіпотез. Перевірка гіпотез. Що дає змогу вважати гіпотезу підтвердженою?


Тема 6.Формування комплексу методик для дослідження та збір емпіричних даних

(лекція, 1 год.)


Підбір методик для дослідження згідно з поставленою метою та сформульованими робочими гіпотезами. Кількість та об’єм методик. Узгодженість методик. Поєднання опитувальників та експериментальних методик. Поєднання методик, що дають числові результати та методик, що дають змістовні результати. Опис методик в науковій роботі. Організація збору емпіричних даних. Інструкція для досліджуваних. Етичні засади збору і представлення емпіричних даних. Особливості поведінки досліджуваних. Поведінка дослідника в процесі збору емпіричних даних. Опис емпіричної процедури в науковій роботі.


Тема 7. Опрацювання даних. Статистична обробка емпіричних даних та їхня інтерпретація (лекція, 1 год.)


Визначення способу опрацювання емпіричних даних. Якісний аналіз даних. Аналіз даних у відсотках. Використання статистики для обробки емпіричних даних, підбір засобів статистики для опрацювання даних в тексті. Опис статистичних даних. Поєднання статистичного та змістовного аналізу. Представлення даних в таблицях, графіках, діаграмах тощо. Інтерпретація статистичних даних на базі обраної теорії. Інтерпретація даних у вигляді "дискусії" на базі декількох теоретичних платформ.


Тема 8. Написання наукового звіту: тези, стаття, реферат, дисертація, монографія

(лекц. 1 год.)


Загальні вимоги до наукової роботи. Тези доповіді (виступу) на конференції:види, обсяг, особливості подачі матеріалу. Вимоги до написання статті Подача наукової роботи у вигляді реферату. Оформлення реферату. Наукові дисертації: магістерська, кандидатська, докторська як кваліфікаційні роботи. Вимоги до дисертацій. Монографії: колективні та індивідуальні. Збірки наукових праць. Написання рецензії на наукову працю.


Практичні заняття


Тема 1. Вибір та формулювання проблеми дослідження

(практ. заняття, 1 год.)


Ознаки наукової проблемної ситуації.

Звідки виникають проблеми в психології («замовники» досліджень в психології). Соціальне замовлення, потреби виробництва, загалом практики як чинники виникнення проблем в науці

Перевід проблемної ситуації в проблему. Формулювання проблем та визначення напрямку дослідження.

Визначення теоретичних, емпіричних і практичних завдань дослідження.


Тема .2. Створення теоретичної моделі дослідження

(практ. заняття,2 год.)


Окреслення кола проблем, дотичних до обраної для дослідження проблеми.

Визначення мети та завдань дослідження.

Формулювання об’єкта і предмета наукового дослідження.

Визначення найважливіших чинників та структури їхніх зв’язків.

Формулювання гіпотез, кількість та рівень загальності гіпотез. Перевірка гіпотез.


Тема 3. Інтерпретація емпіричних даних (практ. заняття, 2 год.)


Використання статистики для обробки емпіричних даних, підбір засобів статистики для опрацювання даних в тексті. Змістовний аналіз даних.

Опис статистичних даних. Поєднання статистичного та змістовного аналізу.

Представлення даних в таблицях, графіках, діаграмах тощо.

Інтерпретація статистичних даних на базі обраної теорії

Інтерпретація даних у вигляді "дискусії" на базі декількох теоретичних платформ.


Тема 4. Оформлення наукового звіту: тези, стаття, реферат, дисертація, монографія

(практ. заняття, 2 год.)


Загальні вимоги до наукової роботи.

Тези доповіді (виступу) на конференції: види, обсяг, особливості подачі матеріалу.

Вимоги до написання статті

Подача наукової роботи у вигляді реферату. Оформлення реферату.

Наукові дисертації: магістерська, кандидатська, докторська як кваліфікаційні роботи. Вимоги до дисертацій.

Монографії: колективні та індивідуальні. Збірки наукових праць.

Написання рецензії на наукову працю.


Тема 5. Представлення наукової роботи на конференціях та семінарах. Захист дисертації

( практ. заняття, 2 год.)


Підготовка і проведення виступу на конференції.

Наочність підчас виступу: демонстрація таблиць, прозірок, використання мультимедійного проектора. Відео та аудіо записи.

Відповіді на запитання під час виступу.

Участь у науковій дискусії, наукові дебати. Стендова доповідь.

Захист дисертації (магістерської, кандидатської, докторської). Опонування дисертації.Самостійна робота студентів та система її оцінювання


Курс завершується іспитом. Під час семестру на практичних заняттях та виконуючи практичні завдання студент має змогу отримати до 50 балів і до 50 балів оцінюються знання студента під час іспиту.


Практичні завдання для самостійної роботи, які потрібно виконати студентам, щоб отримати допуск до іспиту


Модуль І

1.Сформулювати об’єкт і предмет дослідження для однієї з наведених тем ( 5 балів) :

Дружба між чоловіком та жінкою: стереотипні уявлення про відмінності моделей поведінки.

Психологічні чинники політичної активності студентської молоді.

Гендерні особливості емоційної єдності юнаків в групі

Соціально-психологічна адаптація підлітків у малій групі.

Психологічні особливості дітей з синдромом гіперактивності

Психологічні особливості сиблінгів осіб з особливими потребами


2.Дати бібліографічний опис книги, наукового збірник, статті, реферату з Internet (2 бали).


3..Визначити, чи правильно зроблено бібліографічний опис ( 5 балів).

•Н.Богачевська Націоналізм і фемінізм – одна монета спільного вжитку.-Ї.-Львів.2000 Ч.17.

•Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження.-К.: КДІП, 1990.-240с.

•С.Д.Максименко Розвиток психіки в онтогенезі (в 2 т.).К.: «Форум»,2002

•D.G.Elmes,Kantowitz B.H. Roediger 111 H.L. Methods in Experimenal Psychology.-Boston.-1981.P.329.

•Костюк Г.С. Принцип развития в психологи // Методологические и теоретические проблемы в психологи.-М.: «Наука» 1969.-с.118-152.

•Ломов Б.Ф.Методологические и теоретические проблемы психологии.М.:Наука, 1984.-444С.


4.Підібрати набір методик для дослідження зв’язку між рольовим статусом особистості та її самооцінкою (10 балів).


5. Чи правильно підібрані методики для дослідження психологічних чинників мотивації учня до навчання обрані методики Оцініть з точки зору доцільності та ефективності для дослідження цей набір методик. (5 балів)

•16 PF

•FPI

•Cамооцінка (Прихожан)

•«Орієнтувальна анкета» Сімейкла і Кучера

•Опитувальник «Мотивація до навчання»

•Дослідження рівня домагань за допомогою моторної проби Шварцландера

:


Модуль 2

1.Підібрати засоби статистики для опрацювання наведених у поданій таблиці даних (5 балів)


Таблиця загальних даних 68 досліджуваних за трьома методиками

ДОС.

Айзенк

Лірі

Інтр.

Нейр.

Авт.

Егоіс.

Агрес.

Підоз.

Підкор.

Зал.

Друж.

Альтр.

Домін.
1

3

14

1

2

3

2

7

2

4

6

-1,8
3

11

12

6

6

10

6

7

6

10

8

4,6
4

11

11

8

10

7

7

8

8

12

11

9,1
5

10

22

8

10

11

13

7

7

11

7

8
6

8

4

4

4

3

2

3

5

7

7

5,2
7

10

11

7

6

6

10

8

12

3

6

-1
8

10

19

10

5

11

5

10

9

8

7

2,1
9

11

9

7

7

6

3

6

4

11

11

10,8
10

9

8

3

5

8

5

7

3

7

4

0,2
11

11

15

7

10

7

6

4

8

9

9

10,7
12

11

12

7

6

5

7

6

7

11

10

7,3
13

11

8

9

7

6

5

7

8

11

10

8,3
14

7

14

3

3

2

6

12

10

10

13

-4,8
15

11

20

10

12

11

13

6

8

8

12

15,2
16

11

21

7

11

7

11

12

13

11

8

-0,8
17

6

13

0

4

4

7

7

8

9

7

-4,9
18

5

18

5

8

9

6

9

10

12

7

-0,5
19

10

15

4

7

4

6

9

6

4

5

-0,8
20

11

19

6

3

12

6

7

7

6

5

-0,3
21

8

20

7

9

11

6

6

8

6

9

8
22

9

22

9

7

10

7

14

12

12

13

0,6
23

11

15

15

10

10

8

4

4

6

11

22,9
24

11

15

6

6

8

4

4

6

4

4

4,8
25

9

17

7

4

6

11

3

3

3

6

8,9
26

11

21

13

9

9

12

7

9

9

9

12,3
27

11

19

13

6

9

9

12

12

9

7

1,7
28

11

21

16

10

12

12

6

10

11

7

14,9
29

11

10

12

6

5

5

3

6

13

9

15,3
30

9

19

9

8

6

9

8

8

12

9

7,3
31

11

14

8

8

5

5

9

9

14

13

7,4
32

9

21

9

7

8

11

10

9

6

7

2,5
33

10

15

5

4

6

5

11

12

10

11

-3,5
34

10

17

9

7

8

6

4

5

10

6

10,6
35

11

16

12

7

12

9

2

8

7

3

11,4
36

11

21

12

7

6

6

8

8

11

11

11
37

6

15

6

4

8

8

11

10

8

12

-0,8
38

10

10

3

4

6

3

7

5

9

5

-1,2
39

5

21

4

3

7

12

10

6

7

9

-1,8
40

8

15

6

8

11

13

6

2

6

4

7
41

9

22

11

4

9

11

11

12

11

13

3,5
42

9

2

8

9

7

6

1

6

5

5

12,6
43

9

11

10

6

4

1

11

8

11

9

3,9
44

10

17

8

4

6

7

6

8

10

3

1,3
45

7

11

9

8

6

7

4

3

7

3

10,6
46

11

12

6

8

6

4

10

10

7

10

1,6
47

11

12

6

6

7

5

5

4

2

2

3,8
48

8

17

4

3

10

5

7

5

9

4

-1,6
49

10

17

10

7

8

7

8

12

13

14

8,3
50

9

20

4

6

8

10

12

9

12

12

-1,7
51

11

14

4

4

6

9

11

10

10

9

-4,9
52

5

24

8

4

9

10

13

9

13

10

-1,5
53

11

15

12

9

9

8

9

8

7

5

7,2
54

10

21

4

3

6

6

9

6

11

11

0,6
55

9

19

6

6

4

3

14

9

11

11

-2,4
56

4

21

4

3

11

7

12

12

11

3

-12,2
57

8

21

9

6

9

13

4

8

6

6

7,8
58

9

12

2

3

3

5

12

5

7

7

-6,5
59

11

16

6

8

3

5

8

9

10

6

1,5
60

10

18

7

8

9

9

16

13

11

14

-2,7
61

11

17

8

7

7

7

10

9

11

8

2,2
62

11

22

12

8

11

11

7

7

7

7

10,6
63

11

12

12

10

7

10

8

11

13

10

10,3
64

8

22

8

8

7

12

11

11

9

12

3,3
65

8

10

6

4

6

2

7

5

9

8

3,9
666

10

17

13

8

8

6

5

3

5

4

14,3
67

10

23

10

4

7

6

12

10

14

13

2,9


2.Представити середні значення за результатами опитування 68 осіб за тестом Лірі, що міститься у наведеній у пункті 6. Таблиці у вигляді:

Таблиці

Графіка

Діаграми


3.Написати текст тез виступу на наукову конференцію (тема довільна), підготувати унаочнення для виступу за цими тезами на конференції (13 балів).


Питання до іспиту

1.Психологічне пізнання як наукове пізнання.

2.теоретичний та емпіричний рівні пізнання в психології.

3.Поняття методології. Вибір методологічної парадигми.

4.Принципи наукового пізнання: об’єктивність, детермінізм, історизм, причинність, розвиток, практична спрямованість.

5.Об’єкт і суб’єкт наукового пізнання.

6.Проблеми і задачі в навчанні і науці.

7.Ознаки наукової проблемної ситуації.

8.Соціальне замовлення, потреби виробництва, загалом практики як чинники виникнення проблем в психології («замовники» досліджень в психології).

9.Перевід проблемної ситуації в проблему.

10.
еще рефераты
Еще работы по разное