Реферат: Формат опису модуля


ФОРМАТ ОПИСУ МОДУЛЯ


Назва модуля: Архітектура та проектування програмного забезпечення

Код модуля: ПЗ_6050_С01

Тип модуля: обов’язковий

Семестр: VII

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5)

аудиторні години – 64 (лекції – 32, лаб. роб. – 32)

Лектор: к.т.н., ст. викладач Петров Дмитро Володимирович

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

розуміти поняття архітектури програмних засобів, підходи до її аналізу та побудови;

знати основні існуючі архітектури програмних засобів, їх характеристики та особливості, а також вміти застосовувати ці архітектури на практиці;

розуміти мету та задачі проектування програмних засобів

оволодіти основними методами об’єктно-орієнтованого проектування ПЗ, вміти застосовувати ці методи на практиці;

вивчити мову моделювання UML та вміти використовувати її для проектування ПЗ;

ознайомитися з шаблонами проектування та розуміти їх роль в програмуванні.

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

пререквізит: Основи програмної інженерії, Моделювання програмного забезпечення

кореквізити: -

Зміст модуля:

Поняття архітектури програмного засобу. Поширені архітектури ПЗ, їх дослідження та аналіз. Об’єднанні різних архітектур в одній програмній системі. Фундаментальні принципи об’єктно-орієнтованого підходу. Методи об’єктно-орієнтованого проектування. Використання UML для проектування ПЗ. Шаблони проектування, їх характеристика та особливості застосування.

Рекомендована література:

Питер Коуд, Дэвид Норт, Марк Мейфилд. Объектные модели. Стратегии, шаблоны и приложения. “Лори”, 1999. – 430 с.

Гради Буч. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++. “Бином”, 1998. – 560 стр.

Mary Shaw, David Garlan. Software Architecture: Perspectives on an Emerging Discipline. “Prentice Hall”, 1996. – 242 pp.

Мартин Фаулер. Архитектура корпоративных программных приложений. “Вильямс”, 2007. – 544 с.

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи, курсова робота, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання:

Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт

Підсумковий контроль (70 %, екзамен): теоретичні питання та практичні завдання

Мова навчання: українська
еще рефераты
Еще работы по разное