Реферат: Правила внутрішнього трудового розпорядку мають за мету сприяти вихованню робітників І службовців у дусі добропорядного відношення до праці, подальшому зміцненні трудової дисципліни, раціональному використанні робочого часу, високій якості робіт


Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

Правлінням акціонерного товариства

__________________________________

__________________________________

Протокол N ______ від ____________


ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішній трудовий розпорядок в АТ


I. Загальні положення

1. Відповідно до чинного законодавства України про працю

кожний громадянин України зобов'язаний дотримуватися дисципліни

праці.

Дисципліна праці - це не тільки суворе дотримання правил

внутрішнього трудового розпорядку, а й свідоме, творче відношення

до своєї роботи, забезпечення її високої якості, продуктивне

використання робочого часу.

Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних

організаційних та економічних умов для нормальної

високопродуктивної роботи, свідомим відношенням до праці, методами

переконання, виховання, а також заохоченням за добросовісну

роботу. До порушників трудової дисципліни застосовуються методи

дисциплінарного і громадського впливу.

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають за мету

сприяти вихованню робітників і службовців у дусі добропорядного

відношення до праці, подальшому зміцненні трудової дисципліни,

раціональному використанні робочого часу, високій якості робіт,

підвищенню продуктивності праці й ефективності суспільного

виробництва.

II. Порядок прийому і звільнення

працівників і службовців

3. Працівники і службовці реалізують право на працю через

укладання трудового договору (контракту) з Уповноваженими особами.

4. При прийомі на роботу адміністрація АТ зобов'язана

вимагати від того, хто поступає:

а) пред'явлення трудової книжки, оформленої в установленому

порядку, а якщо особа поступає на роботу як робітник чи службовець

вперше і не має трудової книжки, паспорт, диплом або інший

документ про професію, звільнені у запас військовослужбовці -

військовий квиток;

б) прийом на роботу без пред'явлення названих документів не

допускається.

При прийомі на роботу, що потребує спеціальних знань,

адміністрація АТ має право вимагати від працівника пред'явлення

диплому або іншого документа про отримання освіти чи професійної

підготовки.

Прийом на роботу оформляється наказом (розпорядженням)

адміністрації, який оголошується працівнику під розписку. В наказі

(розпорядженні) має бути зазначена назва роботи (посади)

відповідно до Єдиних тарифно-кваліфікаційних умов оплати праці

робітників і службовців за професіями та посадами.

Забороняється вимагати від працівників при прийомі на роботу

документи, подання яких не передбачене чинним законодавством.

Фактичне допущення працівника до роботи відповідною посадовою

особою вважається укладанням трудового договору незалежно від

того, чи був відданий наказ (розпорядження).

5. При вступі працівника чи службовця на роботу чи при

переводі його у встановленому порядку на іншу роботу адміністрація

зобов'язана:

а) ознайомити робітника чи службовця з дорученою роботою,

умовами та оплатою праці, пояснити його права і обов'язки;

б) ознайомити його з правилами внутрішнього трудового

розпорядку і колективним договором, що діє на підприємстві;

в) проінструктувати з техніки безпеки, виробничої санітарії,

гігієни праці, протипожежної охорони та інших правил з охорони

праці.

6. На всіх робітників і службовців, які працюють в АТ понад

___ днів, ведуться трудові книжки в порядку, встановленому чинним

законодавством.

7. Припинення трудового договору може мати місце тільки у

разі підстав, передбачених чинним законодавством та Положенням про

укладання письмових трудових договорів (контрактів)

( npl05697-02 ). Робітники і службовці мають право розірвати

трудовий договір, укладений на невизначений термін, попередивши

про це адміністрацію письмово за два тижні. При розірванні

трудового договору з поважних причин робітники і службовці

попереджують про це адміністрацію письмово відповідно до термінів,

передбачених чинним законодавством.

Час виконання робіт, на які робітник чи службовець був

переведений за порушення трудової дисципліни, в термін

попередження про звільнення не зараховується.

По проходженні наведеного терміну попередження робітник і

службовець має право припинити роботу, а адміністрація АТ

зобов'язана видати працівнику трудову книжку і здійснити з ним

розрахунок.

За узгодженням між працівником та адміністрацією трудовий

договір може бути розірвано і до закінчення терміну попередження

про звільнення.

Терміновий трудовий договір (контракт) підлягає розірванню

достроково за вимогою працівника у разі його хвороби чи

інвалідності, що перешкоджає виконанню роботи за договором,

порушення адміністрацією законодавства про працю, колективного чи

трудового договору та за інших поважних причин.

Припинення трудового договору (контракту) оформляється

наказом (розпорядженням) адміністрації.

8. У день звільнення адміністрація зобов'язана видати

працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про

звільнення і провести з ним кінцевий розрахунок. Записи про

причини звільнення в трудову книжку мають проводитися у точній

відповідності до чинного законодавства і з посиланням на

відповідну статтю, пункт закону.

III. Основні обов'язки робітників і службовців АТ

9. Робітники і службовці зобов'язані:

а) працювати чесно і сумлінно, дотримуватися дисципліни праці

- основи порядку на виробництві, своєчасно і точно виконувати

розпорядження адміністрації, використовувати весь робочий час для

продуктивної праці, утримуватися від дій, що заважають іншим

працівникам виконувати їх трудові обов'язки;

б) підвищувати продуктивність праці, своєчасно і ретельно

виконувати роботи по нарядах і завданнях, норми виробництва і

нормовані виробничі завдання;

в) поліпшувати якість роботи і продукції, що випускається, не

припускати упущень і браку в роботі, дотримуватися технологічної

дисципліни;

г) дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки,

виробничої санітарії, гігієні праці та протипожежної охорони,

передбачених відповідними правилами та інструкціями, працювати у

виданому спецодязі, спецвзутті, користуватися необхідними засобами

індивідуального захисту;

д) вживати заходів по негайному усуненню причин і умов, що

заважають чи ускладнюють нормальне виконання роботи (простої,

аварії), і негайно повідомляти адміністрацію про те, що сталося;

е) утримувати своє робоче місце, обладнання і допоміжні

засоби та передавати змінюючому працівнику в порядку, чистоті і

справному стані, а також дотримуватись чистоти у цеху (відділі) і

на території підприємства, встановленого порядку зберігання

матеріальних цінностей і документів;

є) зберігати власність АТ, ефективно використовувати машини,

верстати та інше обладнання, дбайливо ставитися до інструментів,

вимірювальних приладів, спецодягу та інших предметів, що видаються

у користування працівникам, економно і раціонально використовувати

сировину, матеріали, енергію, паливо та інші матеріальні ресурси.

Коло обов'язків (робіт), які виконує кожен робітник за своїм

фахом, кваліфікацією чи посадою, і їх оплата визначається чинним

законодавством про працю й оплату праці, а також умовами трудових

договорів (контрактів).

IV. Основні обов'язки адміністрації АТ

10. Адміністрація зобов'язана:

а) правильно організувати працю робітників і службовців, щоб

кожен працював за своєю спеціальністю і кваліфікацією, мав

закріплене за ним робоче місце, своєчасно до початку отримуваної

роботи був ознайомлений з поставленим завданням і забезпечений

роботою протягом усього робочого дня; забезпечити здоров'я і

безпечні умови праці, справний стан інструменту, машин, верстатів

та іншого обладнання, а також нормативні запаси сировини,

матеріалів та інших ресурсів, необхідних для безперервної і

ритмічної роботи;

б) створювати умови для зростання продуктивності праці через

впровадження новітніх досягнень науки, техніки і наукової

організації праці, вживати заходи, спрямовані на підвищення

ефективності виробництва, якості роботи і продукції, що

випускається, скорочення застосування ручної малокваліфікованої і

важкої фізичної праці, поліпшення організації і підвищення

культури виробництва;

в) всебічно розвивати і вдосконалювати форми організації та

стимулювання праці, вживати заходів, спрямованих на підвищення

ефективності діяльності відділів, бригад, сприяти поширенню і

застосуванню передових прийомів та методів праці;

г) своєчасно доводити до виробничих підрозділів програмні

завдання, забезпечити їх виконання з найменшими витратами

трудових, матеріальних та фінансових ресурсів, вживаючи заходи,

спрямовані на більш повне виявлення й використання внутрішніх

резервів, забезпечення науково обгрунтованого нормування витрат

сировини і матеріалів, енергії й палива, раціонального і

економного їх використання, підвищувати рентабельність

підприємства й поліпшувати інші планові показники роботи;

д) постійно вдосконалювати організацію оплати праці, широко

застосовуючи форми оплати за кінцевими результатами роботи,

підвищувати якість і нормування праці; забезпечувати матеріальну

заінтересованість працівників у результатах їх особистої праці та

загальних висновків роботи, правильне співвідношення між

зростанням продуктивності праці та збільшенням заробітної плати,

економне і раціональне витрачання фонду заробітної плати та інших

фондів стимулювання; забезпечити правильне застосування діючих

умов оплати і нормування праці, видавати заробітну плату у

встановлений час;

е) забезпечувати суворе виконання виробничої дисципліни,

постійно здійснюючи організаторську, економічну і виховну роботу,

спрямовану на її зміцнення, усунення втрат робочого часу,

раціональне використання трудових ресурсів, формування стабільних

трудових колективів, застосовувати заходи впливу до порушників

трудової дисципліни;

є) неухильно дотримуватися законодавства про працю і правила

охорони праці; поліпшувати умови праці, забезпечувати належне

технічне обладнання всіх робочих місць і створювати на них умови

праці, що відповідають правилам організації охорони праці

(правилам з техніки безпеки, санітарним нормам та ін.). У разі

відсутності в правилах вимог, дотримання яких при виробництві

робіт потрібно для забезпечення безпеки умов праці, адміністрація

АТ вживає заходів, що забезпечують безпечні умови праці;

ж) здійснювати необхідні заходи щодо профілактики виробничого

травматизму, професійних та інших захворювань робітників і

службовців, у випадках, передбачених законодавством, своєчасно

надавати пільги і компенсації у зв'язку із шкідливими умовами

праці (скорочений робочий день, додаткові відпустки,

лікувально-профілактичне харчування та ін.), забезпечувати

відповідно до діючих норм та положень спеціальними одягом і

взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;

з) постійно контролювати знання і дотримання працівниками

усіх вимог інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії та

гігієни праці, протипожежної безпеки та охорони;

и) створювати умови персоналу для всебічного підвищення

продуктивності праці, ефективності виробництва, поліпшення якості

робіт, зниження собівартості продукції, що випускається,

раціонального використання робочого часу, сировини, матеріалів,

енергії та інших ресурсів, своєчасного виконання завдань по

введенню об'єктів і потужностей, виконання плану поставок за

договорам і заказам, підвищення ролі морального та матеріального

стимулювання високопродуктивної праці, забезпечувати поширення

передового досвіду та цінних ініціатив;

і) своєчасно розглядати та впроваджувати винаходи і

раціоналізаторські пропозиції, підтримувати й заохочувати

новаторів виробництва;

ї) забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації

працівників і рівня їх економічних та правових знань, створювати

необхідні умови для суміщення роботи з навчанням на виробництві і

в навчальних закладах;

й) створювати персоналу необхідні умови для виконання своїх

повноважень, передбачених законами України, сприяти створенню в

трудовому колективі ділової, творчої атмосфери, всебічно

підтримувати і розвивати ініціативу та активність працюючих,

сприяти їх участі в управлінні АТ;

к) уважно ставитись до потреб і запитів працівників, при

відповідному фінансовому стані АТ забезпечувати поліпшення їх

житлових та культурно-побутових умов; здійснювати будівництво,

ремонт і утримання в належному стані житлових будинків, дитячих

дошкільних закладів, а також підприємств торговельно-побутового

обслуговування та робочих їдалень, які є на балансі підприємства,

надавати допомогу в індивідуальному і кооперативному житловому

будівництві та будівлі житла.

V. Робочий час і його використання

11. Час початку і закінчення роботи та перерва для відпочинку

й харчування встановлюється відповідним наказом адміністрації АТ,

розпорядком роботи зміни та обідніх перерв, який затверджується

адміністрацією за узгодженням з профспілковим комітетом (органом,

який представляє трудовий колектив), з дотриманням тривалості

законодавчо встановленого або зменшеного при укладанні

колективного договору робочого часу на тиждень чи інший обліковий

період.

При змінній роботі графіки змінності доводяться до уваги

робітників та службовців, як правило, не пізніш як за два тижні до

введення їх у дію. Робітники чергуються по змінах рівномірно.

Перехід з однієї зміни в іншу має відбуватися, як правило, через

кожен тиждень у години, визначені графіками чергування.

12. Про початок чи закінчення роботи у цехах та відділах, а

також про перерву в роботі робітники і службовці повідомляються

передбаченим способом. Працівника, що з'явився на роботу в

нетверезому стані, стані наркотичного або токсичного сп'яніння,

адміністрація не допускає до роботі в цей робочий день (зміну).

13. На неперервних роботах забороняється залишати роботу до

приходу змінного працівника. У разі неявки змінного працівника

робітник чи службовець заявляє про це старшому по роботі, який

зобов'язаний негайно вжити заходів щодо заміни чергового іншим

працівником.

14. На тих роботах, де за умовами виробництва перерву для

відпочинку та харчування окремо встановити неможливо (кочегарні,

компресорна, киснева станція, АТС, служба безпеки), робітнику і

службовцю має бути надана можливість прийому їжі протягом робочого

часу. Перелік таких робіт, порядок і місце прийому їжі

встановлюються адміністрацією за узгодженням з профспілковим

комітетом або іншим органом, який виражає інтереси трудового

колективу.

15. Додаткові роботи, як правило, не допускаються.

Застосування додаткових робіт адміністрацією може проводитися у

виняткових випадках і в рамках, передбачених чинним

законодавством.

16. Забороняється у робочий час:

а) відволікати робітників і службовців від їх безпосередньої

роботи; викликати чи знімати їх з роботи для виконання громадських

обов'язків і проведення різного роду заходів, не пов'язаних з

виробничою діяльністю (будь-які збори, семінари, спортивні

змагання, заняття художньою самодіяльністю, туристичні поїздки);

б) скликати збори, засідання, будь-які наради по громадських

справах.

17. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється

адміністрацією за узгодженням з профспілковим комітетом з

урахуванням необхідності забезпечення нормального процесу роботи і

сприятливих умов для відпочинку робітників і службовців. Графік

відпусток складається на кожний календарний рік і доводиться до

відому всіх робітників і службовців АТ.

VI. Пропускний режим

18. Пропускний режим організується в АТ та його структурних

підрозділах, специфіка виробництва і службова діяльність яких

потребує встановлення контролю за входом (виходом) працівників і

відвідувачів, а також за ввозом (вивозом) продукції та інших

матеріальних цінностей.

19. Робітники і службовці можуть пройти на територію

підприємств АТ тільки за перепусткою і посвідченням, що видається

адміністрацією.

20. Працівники охорони і чергові від адміністрації є

відповідальними за пропускний режим на заводі, і їх вказівки

повинні беззаперечно виконуватися кожним працівником.

На прохідній заводу працівники зобов'язані пред'являти

перепустки (посвідчення) в розкритому вигляді і за вимогою служби

охорони чи чергового від адміністрації віддати перепустку чи

посвідчення.

21. Забороняється: приносити спиртні напої та наркотичні

засоби.

22. Вихід робітників, службовців та інженерно-технічних

працівників у період робочого часу з території заводу дозволяється

за звільнювальними записками, підписаними особисто начальниками

цеху, відділу.

23. У разі викриття фактів зловживання звільнювальними

записками чи встановлення випадків невиробничого використання часу

з вини працівника протягом зміни цей час вилучається з табеля на

оплату для осіб з почасовою оплатою праці. До таких осіб

застосовуються заходи дисциплінарної відповідальності згідно з

чинним законодавством.

24. Відвідання поліклініки АТ у період зміни дозволяється

тільки за наявності направлення від адміністрації.

25. Особи, що втратили чи загубили перепустку, зобов'язані по

телефону повідомити про це в табельну й адміністрацію цеху,

відділу.

26. Винос (вивіз) матеріальних цінностей з території заводу

проводиться тільки за наявності оформленої матеріальної

перепустки.

У разі викриття незаконного виносу, вивозу матеріальних

цінностей чи документів працівники охорони діють відповідно до

вимог Інструкції про пропускний режим. Винні притягуються до

відповідальності відповідно до чинного законодавства.

27. Порушення Інструкції про пропускний режим вважаються

порушенням Правил внутрішнього трудового розпорядку.

VII. Табельний облік

28. Табельний облік організовується в кожному цеху та відділі

для здійснення контролю за своєчасною явкою робітників і

службовців на роботу, своєчасного її початку і закінчення, а також

для виявлення тих, хто не вийшов на роботу, спізнень, передчасних

залишень роботи. Табельний облік ведеться згідно з затвердженою

Інструкцією.

29. Будь-яке невиконання Інструкції табельного обліку є

порушенням правил внутрішнього трудового розпорядку і тягне за

собою дисциплінарну відповідальність.

30. Кожен працівник зобов'язаний пред'явити перепустку з

установленим часом початку зміни в цеху (відділі). З моменту

початку роботи табельна зачиняється.

У разі спізнення працівник пред'являє перепустку особисто

працівнику по табельному обліку і після зміни подає письмове

пояснення адміністрації цеху, відділу про причину допущеного

порушення.

31. У працівників з почасовою оплатою праці, які спізнилися

або передчасно пішли з роботи без поважної причини, непродуктивне

втрачений робочий час фіксується у табелі обліку робочого часу й

оплаті не підлягає. До таких осіб застосовуються заходи

дисциплінарної відповідальності і матеріального впливу згідно з

чинним законодавством.

32. Видача перепусток проводиться тільки в установлений час

закінчення зміни для даного підрозділу через табельну особисто в

руки кожному працівнику чи по пред'явленні звільнювальної записки.

VIII. Заохочення за успіхи у роботі

33. За зразкове виконання трудових обов'язків, успіхи у

змаганнях, підвищення продуктивності праці, поліпшення якості

продукції, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і за

інші досягнення у роботі застосовуються такі заохочення:

а) оголошення подяки;

б) виплата премії;

в) нагородження цінним подарунком;

г) нагородження почесною грамотою АТ;

д) присвоєння звання "Ветеран праці АТ".

При застосуванні заохочень враховується думка трудового

колективу.

Заохочення оголошуються в наказі чи розпорядженні, доводяться

до відома всього колективу і заносяться в трудову книжку

працівника.

При застосуванні заходів заохочення забезпечується поєднання

морального і матеріального стимулювання праці.

34. Робітникам і службовцям, що успішно й сумлінно виконують

свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги і пільги

в сфері соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування

(путівки в санаторії і будинки відпочинку, поліпшення житлових

умов та ін.). Таким працівникам надається також перевага при

просуванні по роботі.

IX. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

35. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи

неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових

зобов'язань, тягне за собою вжиття заходів дисциплінарного впливу,

а також інших заходів, передбачених чинних законодавством.

36. За порушення трудової дисципліни адміністрація АТ

застосовує такі дисциплінарні стягнення:

а) догану;

б) звільнення;

в) інші стягнення, що не суперечать чинному законодавству.

Звільнення як засіб дисциплінарного стягнення може бути

застосоване за систематичне невиконання робітником чи службовцем

без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим

договором чи правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до

робітника чи службовця раніше застосовувалися заходи

дисциплінарного чи громадського стягнення, за прогул (у тому числі

за відсутність на роботі більш як три години протягом робочого

дня) без поважної причини, за появу на роботі в нетверезому стані,

стані наркотичного або токсичного сп'яніння.

37. За прогул (у тому числі за відсутність на роботі більш як

однієї години протягом робочого дня) без поважних причин

адміністрація АТ може застосувати також інші дисциплінарні

стягнення.

Робітникам і службовцям, що здійснили прогул без поважних

причин, чергова відпустка у відповідному році зменшується на

кількість днів прогулу, при цьому відпустка не має бути меншою за

15 робочих днів.

Незалежно від застосування заходів дисциплінарного чи

громадського впливу робітник або службовець, який здійснив прогул

(у тому числі за відсутність на роботі більш як одну годину

протягом робочого дня) без поважних причин чи з'явився на роботі в

нетверезому стані або стані наркотичного чи токсичного сп'яніння,

позбавляється виробничої премії повністю. Згідно з положенням про

застосування неустойок в АТ йому може бути зменшено розмір

винагороди за результатами річної роботи АТ або зовсім не

виплачено винагороду. Адміністрація АТ має право замість

застосування дисциплінарного стягнення передавати питання про

порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

38. Трудові колективи застосовують до членів колективу за

порушення трудової дисципліни заходи громадського впливу

(зауваження, суспільну догану), ставлять питання про застосування

до порушників трудової дисципліни заходів впливу, передбачених

законодавством.

39. До застосування стягнення з порушників трудової

дисципліни слід вимагати пояснення в письмовій формі. Відмова

працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування

стягнення.

Дисциплінарне стягнення застосовується адміністрацією

безпосередньо за виявленням порушень, але не пізніш як 1 міс. з

дня його виявлення, не враховуючи часу хвороби чи перебування

працівника у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути

застосоване пізніш як 6 міс. з дня скоєння порушення.

40. За кожне порушення трудової дисципліни може бути

застосоване лише одне дисциплінарне стягнення.

При застосуванні стягнення мають бути враховані складність

скоєного порушення, обставини, при яких воно скоєне, попередня

робота і поведінка працівника.

41. Наказ (розпорядження) про застосування дисциплінарного

стягнення із зазначенням мотивів його застосування оголошується

працівнику, до якого застосоване стягнення, під розписку.

Наказ (розпорядження) у необхідних випадках доводиться до

відома працівників.

42. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного

стягнення робітник чи службовець не буде підданий новому

дисциплінарному стягненню, то вважається, що до нього не

застосовувалося дисциплінарне стягнення.

Адміністрація АТ може видати наказ (розпорядження) про зняття

стягнення, не очікуючи кінця року, якщо робітник чи службовець не

допустив нового порушення трудової дисципліни і проявив себе як

сумлінний працівник.

Протягом року дії дисциплінарного стягнення заходи

заохочення, наведені в цих та інших положеннях, що регулюють

трудові відносини в АТ, до працівника не застосовуються.

43. Відповідні посадові особи несуть відповідальність за

незастосування чи неправильне застосування дисциплінарних стягнень

до порушників трудової чи виробничої дисципліни. Скарги робітників

і службовців за неправильне застосування дисциплінарних стягнень

вирішуються комісіями з трудових спорів АТ, судом у порядку,

передбаченому чинним законодавством.

44. Накладення дисциплінарного стягнення не звільняє

працівника від обов'язків компенсувати матеріальні збитки, завдані

АТ у результаті скоєння порушення у випадках і порядку,

передбачених законодавством.

45. Трудовий колектив має право клопотання про дострокове

зняття дисциплінарного стягнення чи припинення дії інших заходів,

застосованих адміністрацією за порушення трудової дисципліни, якщо

член колективу не допустив нового порушення дисципліни і проявив

себе як добропорядний працівник.

46. З правилами внутрішнього розпорядку ознайомлюються

працівники при наймі на роботу, вони також вивішуються в

структурних підрозділах АТ на призначеному місці.

Євтушевський В.А. "Основи корпоративного управління"

Київ: Знання-Прес, 2002.
еще рефераты
Еще работы по разное