Реферат: Порядок проведення робіт з сертифікації продукції легкої промисловості
П О Р Я Д О К

проведення робіт з сертифікації

продукції легкої промисловості


1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ


1.1. Цей Порядок встановлює вимоги щодо проведення робіт з сертифікації продукції легкої промисловості (далі - ПЛП) в Українськiй державнiй системi сертифiкацiї продукцiї - Системi сертифiкацiї УкрСЕПРО (далi -Система). Перелік видів ПЛП, що сертифікуються за Порядком, наведено в галузі акредитації органу з сертифікації продукції та систем якості - Укрметртестстандарту.

1.2. Порядок є обов'язковим для органу із сертифiкацiї продукції і систем якості Укрметртестстандарту та випробувальних лабораторiй, акредитованих у Системi, а також для пiдприємств, установ, органiзацiй, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльності, незалежно вiд форм власностi, у тому числi iноземних.


^ 2. НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ


2.1. Під час розробки Порядку використані такі нормативнi документи:

ДСТУ 2296-93 "Національний знак вiдповiдностi. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування";

ДСТУ 2462-94 "Сертифiкацiя. Основнi поняття. Термiни та визначення";

ДСТУ 3230-95 "Управлiння якiстю та забезпечення якостi. Термiни та визначення";

ДСТУ 3278-95 “Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення”;

ДСТУ 3411-96 “Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації”;

ДСТУ 3412-96 "Система сертифiкацiї УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторiй та порядок їх акредитацiї";

ДСТУ 3413-96 "Система сертифiкацiї УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифiкацiї продукцiї";

ДСТУ 3414-96 "Система сертифiкацiї УкрСЕПРО. Атестацiя виробництва. Порядок здiйснення";

ДСТУ 3415-96 "Система сертифiкацiї УкрСЕПРО. Реєстр Системи";

ДСТУ 3417-96 "Система сертифiкацiї УкрСЕПРО. Процедура визнання результатiв сертифiкацiї продукцiї, що iмпортується";

ДСТУ 3419-96 " Система сертифiкацiї УкрСЕПРО. Сертифiкацiя систем якостi. Порядок проведення";

ДСТУ 3498-96 "Система сертифiкацiї УкрСЕПРО. Бланки документiв. Форма та опис";

ДСТУ 3957-2000 “Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції”.


^ 3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ


3.1 Поняття, термiни та їх визначення, що використовуються у цьому документi, вiдповiдають ДСТУ 2462, ДСТУ 3230, ДСТУ 3278.

Контрольнi випробування - випробування, якi проводяться за рiшенням i програмою органу із сертифiкацiї з метою контролю вiдповiдностi сертифiкованої продукцiї вимогам нормативних документів.
^ ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


4.1. Роботи з сертифікації, в тому числі і сертифікацію ПЛП у Системi здійснюють тільки органи із сертифікації (далi - ОС), якi акредитовані в Системi у встановленому порядку i мають ПЛП у своїй галузі акредитації. Випробування ПЛП з метою сертифікації проводять тільки випробувальні лабораторії (далi - ВЛ), якi акредитовані в Системi i мають ПЛП у своїй галузі акредитацiї.

4.2. Об'єктом сертифікації у Системi є продукція, що виробляються в Україні або імпортується до неї.

4.3. Обов'язкова сертифікація продукції у Системi здійснюється відповідно до обов'язкових вимог чинних в Україні нормативних документів щодо безпеки життя, здоров'я людей, захисту їх майна та охорони навколишнього природного середовища.

4.4. Добровільна сертифікація продукції у Системi також може проводитися згідно з цим Порядком та іншими вимогами, погодженими із заявником. Під час цього сертифікація відповідно до усіх обов'язкових вимог, якщо вони встановлені для цієї продукції, виконується неодмінно.

4.5. Усi роботи із сертифікації продукції у Системi оплачуються заявником на договiрних умовах.

4.6. Порядок проведення сертифікації продукції у загальному випадку передбачає:

- подання заявки на сертифікацію;

- розгляд заявки i прийняття рішення за нею із зазначенням схеми сертифікації;

- аналіз документації, обстеження чи атестацію виробництва продукції або сертифікацію (оцінку) системи якості виробництва, якщо це передбачено схемою сертифікації;

- вiдбір, iдентифiкацiю зразкiв продукцiї для випробувань;

- випробування зразкiв;

- аналiз одержаних результатiв та прийняття рiшення про можливiсть видачi сертифiката вiдповiдностi;

- видачу сертифiката вiдповiдностi, укладення ліцензійної угоди та занесення сертифiкованої продукцiї до Реєстру Системи;

- визнання іноземного сертифiката вiдповiдностi;

- технiчний нагляд за сертифiкованою продукцiєю;

- iнформацiю про результати робiт із сертифiкацiї.


^ 5. ПОРЯДОК СЕРТИФIКАЦIЇ ПЛП


5.1. Подання заявки на сертифікацію


. Для проведення сертифікації продукції у Системi заявник подає до ОС заявку (додаток 1), яка реєструється у журналі обліку заявок (додаток 2).

. При цьому заявник повинен дати органу з сертифікації письмову гарантію того, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим органам з сертифікації. Заявником на сертифі­кацію одиничних виробів або партій продукції може бути будь-яка юридична чи фізична особа.

. Заявником на сертифікацію продукції, що випускається серійно, може бути тільки виробник про­дукції як юридична особа, що діє від свого імені або через посередників. В останньому випадку посередник повинен одночасно із заявкою надати документи про те, що він уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе тіж ж самі обов'язки, що і заявник.

5.1.3. До заявки додаються:

- нормативний документ, відповідно до вимог якого виробляється продукція (для вітчизняного виробника);

- документ, що підтверджує розмір партії;

- сертифікат походження продукції (для партій продукції, що імпортується);

- контракт (договір) на постачання (для партій продукції, що імпортується);

- товаро-супровідні документи (для партій продукції, що імпортується);

-проекти документів (етикетки, інструкції, описи і т.ін.) щодо використання (застосування) продукції, які викладено українською мовою;

Додатково надаються відомості та документи про діючі сертифікати на продукцію та про систему якості (якщо розроблена) і її сертифікацію; відомості про кількість видів та типів продукції, що заявляються на сертифікацію, обсяги виробництва та кількість працюючих; протоколи випробувань (за наявності) і т.ін.

Документи мають засвідчуватись оригінальними підписами та печатками органів, що їх видали.

^ 5.2 . Розгляд заявки i прийняття рішення


5.2.1. ОС під час розгляду заявки виконує такі процедури:

- реєструє заявку в журналi реєстру i заводить справу на сертифiкацiю продукції заявника;

- проводить експертизу наданих документiв;

- визначає перелiк додаткових документiв, якi повинен надати заявник для проведення сертифiкацiї;

- готує документи за прийнятими формами для укладення договору iз заявником на проведення робiт із сертифiкацiї, узгоджує термiни їх виконання та вартiсть;

- готує рiшення за поданою заявкою.

5.2.2. ОС не пiзнiше 15 дiб (для партії продукції- 5 діб) вiд дня реєстрацiї заявки надсилає заявнику рiшення за заявкою (додаток № 3), яке мiстить основнi умови сертифiкацiї. У разі позитивного рiшення за заявкою ОС одночасно надсилає заявнику проект договору (контракту) на проведення робiт із сертифiкацiї.

Копiї рiшення надсилаються до:

- органу із сертифiкацiї систем якостi (в разi необхiдностi);

- ВЛ, що буде проводити випробування;

- органу, що буде проводити технiчний нагляд (в разi необхiдностi);

- територiального центру стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї (далi - ЦСМС) за мiсцем розташування заявника (для вітчизняних виготовлювачів).

5.2.3. Негативні результати аналізу документації оформляються висновком, який передається заявнику для усунення недоліків. Позитивні результати використовуються для підготовки і оформлення сертифікатів відповідності.

5.2.4. Якщо за результатами розгляду заявки та супровiдних документiв виявляється неможливiсть проведення подальших робiт із сертифiкацiї, ОС надає заявникові обгрунтоване рiшення про неможливість проведення сертифiкацiї. У разі незгоди з прийнятим рішенням заявник може оскаржити рiшення ОС відповідно до розділу 7 цього Порядку.

5.2.5. Взаємовiдносини мiж заявником і ОС, ВЛ та органом із сертифікації систем якості регулюються договорами, укладеними мiж ними.


^ 5.3. Визначення схеми сертифікації


5.3.1. Схема (модель) сертифiкацiї, визначається ОС під час розгляду заявки з урахуванням бажання заявника, особливостей та стану виробництва конкретного виду ПЛП.

5.3.2. Схеми (моделі) сертифiкацiї, що застосовуються під час обов'язкової сертифiкацiї вибираються відповідно до додатку А ДСТУ 3413 з урахуванням цього Порядку.


^ 5.4. Схема з аналізом наданої заявником документації


5.4.1. Заявник надає ОС інформацію та документацію стосовно стану виробництва ПЛП.

5.4.2. Залежно від результатів аналізу інформації та документації зазначеної в експертному висновку (додаток 4), ОС обгрунтовує необхідність (відсутність необхідності) перевірки стану виробництва ПЛП. На перевірку стану виробництва ОС затверджується програма.

5.4.3. Випробування, з метою сертифікації, здійснюються на відібраних та ідентифікованих ОС на підприємстві-виробникові зразках продукції.

5.4.4. Випробування, з метою сертифікації, проводяться для кожного виду (найменування) продукції залежно від призначення, статево-вікових груп, застосованих матеріалів, сировинного складу та інших ідентифікаційних ознак. Визначення відбору необхідної кількості типових представників здійснює ОС відповідно до вимог нормативних документів на конкретний вид ПЛП.

5.4.5. Контрольні випробування під час технічного нагляду виконуються не рідше одного разу на півроку.

5.4.6. Сертифікат відповідності за схемою з аналізом наданої документації видається на один рік.

5.4.7. Схема з аналізом наданої документації не застосовується для повторної видачі сертифіката відповідності.

5.4.8. В разі негативних результатів контрольних випробувань в межах технічного нагляду, неподання продукції на контрольні випробування в обумовлені договором (контрактом) терміни, дія сертифікату відповідності припиняється. Зазначена схема не може бути знову застосована до цієї ж продукції.


^ 5.5. Обстеження виробництва


5.5.1. Обстеження виробництва проводиться з метою встановлення вiдповiдностi фактичного стану виробництва продукції вимогам документацiї, пiдтвердження можливостi пiдприємства виготовляти продукцію вiдповiдно до вимог чинних нормативних документiв, видачi рекомендацiй щодо перiодичностi та форм проведення технiчного нагляду за виробництвом сертифiкованої продукції. Порядок проведення обстеження встановлено ДСТУ 3957.


^ 5.6. Атестацiя виробництва


5.6.1. Атестацiя виробництва проводиться з метою оцiнки технiчних можливостей пiдприємства-виробника забезпечити стабiльне відтворення показників продукції, що підтверджуються під час сертифікації, та видачi рекомендацiй щодо перiодичностi випробувань, кількостi зразкiв, що випробовуються пiд час сертифiкацiї, способiв та правил їх вiдбору. Порядок проведення цих робiт встановлено ДСТУ 3414


^ 5.7. Сертифiкацiя або оцінка системи якостi


5.7.1. Сертифiкацiя системи якостi або оцінка вже сертифікованої системи якості щодо виробництва продукції, що сертифікуються, проводиться з метою підтвердження того, що продукція, яка випускається пiдприємством, вiдповiдає обов'язковим вимогам нормативних документiв, всi технiчнi, адмiнiстративнi та людськi чинники, що впливають на якiсть продукції, знаходяться пiд контролем, продукція незадовiльної якостi своєчасно виявляється, а пiдприємство вживає заходiв щодо запобiгання виготовлення невідповідної продукції. Порядок проведення цих робiт встановлено ДСТУ 3419.

5.7.2. Результати сертифiкацiї або оцінки системи якостi виробництва продукції оформлюються сертифiкатом на систему якостi або актом оцінки системи якості, який надається заявнику, а копiя - ОС.


^ 5.8. Вiдбір та iдентифiкацiя зразкiв для випробувань


5.8.1. Вiдбiр зразкiв продукції для випробувань проводиться ОС або, за його дорученням, iншою органiзацiєю відповідно до вимог нормативних документів на конкретний вид ПЛП.

Кількість зразків для випробувань та правила їх відбору встановлюються органом з сертифікації згідно з порядком сертифікації конкретної продукції (правил сертифікації групи однорідної продукції).

Ідентифікація продукції проводиться органом з сертифікації або, за його дорученням, іншою уповноваженою ним організацією. При цьому для продукції, що імпортується, в акті ідентифікації продукції зазначається код УКТ ЗЕД (перші чотири знаки).

В загальному випадку для випробувань відбирається, згідно з чинними НД на ПЛП, необхідна кількість зразків, з урахуванням “зразка-свідка” для зберігання після випробувань.

Вiдбiр зразкiв проводиться у присутностi представника заявника i оформлюється актом вiдбору зразкiв у трьох примiрниках (додаток № 5). Один примiрник залишається у заявника, другий надсилається в ОС для зберiгання, третiй - до ВЛ, яка зазначена в рiшеннi за заявкою.

5.8.2. Вiдiбранi зразки повиннi бути укомплектованi, опломбованi i упакованi.

Доставку вiдiбраних для випробувань зразкiв до ВЛ i повернення їх пiсля випробувань заявник виконує за свiй кошт.

5.8.3. Iдентифiкацiя зразкiв проводиться ОС або, за його дорученням, ВЛ, яка зазначена в рiшеннi за заявкою.

За результатами iдентифiкацiї складається акт iдентифiкацiї (додаток № 6).

5.8.4. Зразки продукції, що не пройшли iдентифiкацiї, на випробування з метою сертифiкацiї не приймаються.

ВЛ забезпечує умови зберiгання зразкiв продукції згiдно з вимогами нормативної чи експлуатацiйної документацiї протягом усього термiну випробувань, до повернення їх заявнику.


Випробування зразкiв з метою сертифікації


5.9.1 Випробування зразкiв продукції з метою сертифiкацiї проводяться тільки ВЛ, якi визначенi ОС у рiшенні за заявкою. Випробування у ВЛ, що акредитованi лише на технiчну компетентнiсть, виконуються пiд контролем представника ОС. В обгрунтованих випадках допускається за рішенням ОС проводити випробування з метою сертифікації на підприємстві-виробникові ПЛП з використанням його засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та випробувального обладнання, що відповідають встановленим вимогам. Випробування проводяться спеціалістами акредитованої ВЛ.

5.9.2. Зразки продукцiї випробовуються вiдповiдно до обов'язкових вимог чинних в Українi нормативних документiв на конкретний вид ПЛП, зазначених у рiшеннi за заявкою.

За результатами випробувань ВЛ подає протокол випробувань до ОС та заявнику. Протокол випробувань повинен бути пiдписаний виконавцями робiт i затверджений керiвником ВЛ. Якщо випробування проводились ВЛ, що акредитованi в Системi тiльки на технiчну компетентнiсть, протокол випробувань пiдписується представником ОС, під контролем якого проводились ці випробування, i затверджується керiвниками ОС і ВЛ (згiдно з ДСТУ 3412).

5.9.3. У разі отримання негативних результатiв хоча б за одним з показників, випробування з метою сертифікації припиняються. Про негативні результати випробувань ВЛ повідомляє заявника та ОС, який приймає рiшення щодо припинення робiт із сертифiкацiї або їх продовження за виконанням відповідних коригувальних заходів.

Повторнi випробування, в разі припинення робіт із сертифікації, можуть бути проведеннi тiльки пiсля подання нової заявки і надання ОС доказiв виконання заявником коригувальних заходiв для усунення причин, що призвели до невiдповiдностi продукції встановленим вимогам.


5.9.4. Зразки продукції, що пройшли випробування з метою сертифiкацiї, в тому числi і зруйнованi, залишаються власнiстю заявника та повертаються йому після випробувань.

Необхідність зберігання “зразка-свідка” після закінчення випробувань, з метою сертифікації, оформлення і затвердження протоколу випробувань визначає орган із сертифікації ПЛП.

ОС залишає (за згодою заявника) у себе або передає на вiдповiдальне зберiгання заявнику чи іншій організації опломбовані зразки ПЛП - "зразки-свiдки". Мiсце i термiн зберiгання "зразків-свiдкiв" зазначаються в акті про пломбування та зберігання "зразка-свiдка" конкретного виду ПЛП (додаток 7).

“Зразки-свідки” зберігаються і обслуговуються відповідно до вимог, умов та термінів зберігання, що зазначені в нормативних документах на конкретний вид ПЛП.

Акти пломбування зберігаються в ОС (оригінал), у заявника та організації, що забезпечує зберігання (копії).

При поверненні заявнику “зразків – свідків”, оформляється розписка (додаток 8)


^ 5.10. Аналiз одержаних результатiв робіт із сертифікації та прийняття рiшення про можливiсть видачi сертифiката вiдповiдностi


5.10.1. ОС проводить аналіз результатів робіт із сертифікації, виконаних відповідно до вимог п.4.6 цього Порядку. Під час аналізу результатів випробувань оцiнюються їхня повнота, об'єктивнiсть, вiрогiднiсть, показники точностi та інші характеристики.


Видача сертифiката відповідності


5.11.1 Сертифiкат вiдповiдностi видається ОС на одиничний виріб, на партію продукції або на продукцію, що випускається підприємством серійно.

ОС під час видачі сертифіката відповідності на продукцію укладає із заявником угоду (договір) на право застосування сертифiката вiдповiдностi та маркування її знаком вiдповiдностi (згідно з ДСТУ 2296).

5.11.2 На підставі протоколiв за позитивними результатами випробувань, акта обстеження виробництва за позитивними висновками чи атестата виробництва або сертифiката на систему якостi чи акта оцінки системи якості (залежно вiд прийнятої схеми сертифiкацiї) ОС оформлює сертифiкат вiдповiдностi, реєструє його в Реєстрi Системи згiдно з ДСТУ 3415.Термін дії сертифіката відповідності визначає ОС залежно від обраної схеми (моделі) сертифікації згідно з вимогами ДСТУ 3413 (п.6.7.8 та додаток А).

5.11.3. Термін дії сертифіката відповідності визначає орган з сертифікації з урахуванням терміну дії нормативних документів на продукцію, терміну, на який атестоване виробництво (сертифікована система якості), гарантійного терміну придатності продукції, але не більше термінів, зазначених в додатку А або визначених чинним законодавством України.

Дія сертифіката відповідності для серійної продукції поширюється на всю продукцію, вироб­лену в період дії сертифіката відповідності, з урахуванням гарантійного терміну придатності і/або гарантійного терміну зберігання за умови дотримання вимог нормативних документів щодо умов транспортування, складування, зберігання продукції.

Термін дії сертифіката відповідності та ліцензійної угоди не продовжується.

Для отримання сертифіката відповідності на новий термін заявник не пізніше, як за три місяці до закінчення його дії направляє до органу з сертифікації заявку відповідно до 6.1. Допускається видача нового сертифіката відповідності замість того, що втратив чинність, за схемами з обсте­женням та атестацією виробництва або сертифікації (оцінки) системи якості на підставі резуль­татів технічного нагляду за період дії сертифіката відповідності згідно з порядком сертифікації конкретної продукції (правил сертифікації групи однорідної продукції), або лише за позитивни­ми результатами здійснених в Україні планових контрольних випробувань зразків продукції. При цьому сертифікаційні випробування за новою заявкою проводяться обов'язково.

В разі закінчення терміну дії сертифіката відповідності на партію продукції, якщо сертифікована партія продукції протягом цього терміну не реалізована, новий сертифікат відповід­ності на залишки сертифікованої продукції повинен видаватися на основі ідентифікації залишків продукції (на підставі випробувань, проведених під час сертифікації).

5.11.4. Форми сертифiкатiв вiдповiдностi встановленi ДСТУ 3498.

5.11.5. У разi внесення змiн до конструкцiї (складу) ПЛП, або технологiї їх виготовлення, що можуть вплинути на показники, якi пiдтвердженi пiд час сертифiкацiї, заявник зобов'язаний попередньо повідомити про це ОС, який проводив сертифікацію. ОС приймає рiшення про необхiднiсть проведення нових випробувань або оцiнки стану виробництва ПЛП.

5.11.6. ОС ПЛП може прийняти рішення про зупинення або припинення дії сертифіката відповідності у випадках:

- виявлення невідповідності продукції вимогам, встановленим під час сертифікації;

- порушення вимог технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, маркування тощо;

- внесення заявником змін до нормативних документів, методів випробувань, складу ПЛП тощо, що може вплинути на відповідність сертифікованих виробів встановленим вимогам, без попереднього узгодження з ОС;

- порушення умов угоди (договору) заявником.

5.11.7. ОС в триденний термін надсилає письмову інформацію про прийняте рішення щодо призупинення дії виданого сертифіката відповідності до Національного органу України з сертифікації, його територіального органу (для вітчизняних виготовлювачів) та заявника.

5.11.8. Рішення ОС про зупинення або припинення дії сертифіката відповідності може бути скасовано у випадку, якщо проведенням коригувальних заходів заявник може усунути невідповідності та причини їх виникнення у місячний термін і підтвердити відповідність продукції встановленим вимогам.

5.11.9. Коригувальні заходи виконуються заявником зразу ж після одержання рішення ОС про призупинення дії сертифіката відповідності. Контроль за виконанням коригувальних заходів здійснює ОС.

Усі витрати на проведення коригувальних заходів, контроль за їх виконанням несе заявник сертифікованої ПЛП.

5.11.10. Коригувальні заходи вважаються успішно виконаними, якщо після їх виконання продукція відповідає вимогам нормативних документів.

5.11.11. ПЛП, на які була призупинена дія сертифіката відповідності, може заявлятися заявником на повторну сертифікацію після виконання ним коригувальних заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень.

5.11.12. До сертифіката відповідності може додаватись додаток тільки за формою, встанов­леною ДСТУ 3498. В разі розширення переліку (номенклатури, асортименту) продукції заміна додатків до сертифікатів відповідності не допускається, повинен видаватися новий сертифікат відповідності з новим додатком.


Визнання іноземного сертифiката відповідності


5.12.1. Порядок визнання сертифiкатiв, виданих органами із сертифiкацiї iнших країн (далі - іноземний сертифікат), якi не є членами Системи, на ПЛП, що iмпортуються в Україну, встановлено ДСТУ 3417. В загальному випадку, визнання сертифікатів відповідності інших країн здійснюється на підставі угод про взаємне визнання, укладених Урядом України чи центральним органом виконавчої влади в сфері підтвердження відповідності.

5.12.2. Рішення про визнання іноземних сертифiкатiв приймається ОС на пiдставi пiдтвердження вiдповiдностi продукції обов'язковим вимогам, що встановлені чинними в Україні законодавчими актами i нормативними документами.

5.12.3. Для визнання іноземного сертифіката відповідності, заявник повинен подати до ОС таку документацію:

- заявку (додаток 9) чи лист на визнання із зазначенням постачальника продукції;

- сертифікат відповідності (або його чинну копію) та протоколи випробувань на продукцію;

- нормативні документи на продукцію;

- сертифікат походження продукції;

- сертифікат на систему якості, атестат виробництва (у разі наявності);

- документ про дату виготовлення продукції;

- договір (контракт) на постачання;

- товаро-супровідну та іншу документацію відповідно до ДСТУ 3417.

Документи мають засвідчуватись оригінальними печатками та підписами органів, що їх видали.

5.12.4. ОС розглядає документацію, проводить її аналіз та експертизу, приймає рішення про повне або часткове визнання результатів сертифікації продукції. У разі необхідності ОС може звернутися із запитом до заявника про додаткову інформацію.

5.12.5. Якщо ОС приймає рішення про повне визнання іноземного сертифiката вiдповiдностi, вiн видає свідоцтво про його визнання згідно з ДСТУ 3498, яке реєструє у Реєстрi Системи.

5.12.6. У разі незначних розходжень в оцiнці документацiї щодо показникiв (характеристик) ПЛП, ОС приймає рiшення про часткове визнання результатiв сертифiкацiї. У цьому випадку ОС здійснюються додаткові необхідні процедури із сертифiкацiї, пiсля проведення яких ( за їх позитивними результатами) ОС оформляє сертифiкат вiдповiдностi згiдно з цим Порядком.

Дія виданого свідоцтва про визнання поширюється тільки на конкретну сертифіковану партію продукції (товару) з зазначенням в сертифікаті назви, типу, виду, марки, розміру партії та супровідних документів (накладна, коносамент, CMR, інвойс тощо)

У разі негативного рішення щодо визнання іноземного сертифіката аргументовані причини відмови повідомляються заявнику в письмовій формі

5.12.7. У разі значних розбіжностей за результатами оцiнки документацiї щодо показникiв (характеристик) продукції ОС приймає рішення щодо проведення сертифікації в повному обсязі згiдно з вимогами розділу 5 цього Порядку.


^ 5.13. Технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції під час її виробництва.


5.13.1 Технiчний нагляд за сертифiкованими ПЛП проводиться відповідно до ДСТУ 3413.


^ 5.14.Інформація про результати сертифікації продукції


5.14.1. Iнформацiя про результати робіт із сертифiкацiї надається відповідно до ДСТУ 3413.

5.14.1. ОС веде облiк виданих сертифiкатiв і свiдоцтв про визнання i направляє їх ксерокопiї до Держстандарту України.


6. КОНФIДЕНЦIЙНIСТЬ


6.1. ОС та органiзацiї, що дiють за його дорученням, повинні забезпечувати конфiденцiйність iнформацiї, що становить комерційну або професійну таємницю.


^ 7. РОЗГЛЯД СПІРНИХ ПИТАНЬ


7.1. Якщо заявник має бажання оскаржити рішення щодо його заявки на сертифiкацiю ПЛП, відмови йому у видачі сертифiката відповідності, свідоцтва про визнання, призупинення дії сертифіката, вiн повинен подати письмову заяву до ОС не пiзнiше одного мiсяця пiсля одержання повiдомлення про прийняте рiшення. Подання заяви не зупиняє дiї прийнятого рiшення.

7.2. Заява розглядається ОС у 20 - денний термін від дня її надходження. Для розгляду спірних питань залучаються співробітники ОС, які не приймали участі в роботах із сертифікації і прийнятті рішення.

7.3. До заяви додаються наступні документи:

- листування щодо спiрного питання мiж заявником, ВЛ та ОС ;

- відповідні матеріали випробувань, перевірки, нагляду;

- зразки ПЛП;

- технiчна документація на ПЛП (у разi необхiдностi).

7.4. Заявник має право бути заслуханим під час розгляду його заяви.

7.5. Рішення стосовно поданої заяви може вміщувати одну із таких рекомендацій:

- видати чи визнати сертифiкат відповідності;

- вiдмовити у видачi чи визнанні сертифiката відповідності;

- підтвердити призупинення дії сертифіката відповідності.

7.6. Рiшення письмово доводиться до заявника протягом п”яти днів після його прийняття.

7.7. У випадку задоволення вимог заявника витрати з розгляду заяви несе ОС.

7.8. У разi незгоди з рiшенням ОС заявник має право звернутися до Держстандарту України (протягом десяти днів з дня одержання рішення), а також до суду, арбітражного суду згідно з чинним законодавством.


^ 8. ФIНАНСУВАННЯ РОБIТ ІЗ СЕРТИФIКАЦIЇ


8.1. Порядок розрахунків під час сертифікації ПЛП.

8.1.1. Під час сертифікації ПЛП фінансові взаємовідносини встановлюються між:

- органом із сертифікації;

- випробувальними лабораторіями (центрами);

- заявником.

8.1.2. Оплаті заявником підлягають усі роботи, що пов”язані із сертифiкацiєю продукції, незалежно від її результатів.

8.1.3. Оплата робіт із сертифікації продукції проводиться на пiдставi договорiв, що укладаються за рiшенням ОС вiдповiдно до одного з нижчевикладених варiантiв:

- заявник укладає договiр на проведення усiх робiт з ОС. Із одержаних за договором коштiв ОС сплачує за проведення вiдповiдних робiт ВЛ або iншим органiзацiям;

- заявник укладає окремі договори з ОС, ВЛ або iншими органiзацiями, що зазначені у рішенні за заявкою, про виконання відповідних робіт.

8.1.4. Вартість робіт із сертифікації ПЛП визначається в договорі між заявником і виконавцем.


8.1.5. При визначенні вартостi робiт ОС керується Правилами визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг, затвердженими наказом Держстандарту України від 10.03.99 р. № 100 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 31.03.99 р. за № 194/3487) та нормативами трудомісткості робіт ОС.

8.2. Витрати заявника на проведення робiт із сертифiкацiї ПЛП вiдносяться на собiвартiсть продукцiї (Декрет Кабiнету Міністрів України № 46-93 вiд 10 травня 1993 року "Про стандартизацiю i сертифiкацiю”).

еще рефераты
Еще работы по разное